Ing. Ľubomír Turinič a Ing. Eduard Manco – symblické gesto začiatku novej etapy spolupráce
Galéria(6)

Naším cieľom je budovanie silnej spoločnej značky

V rozhovore pre Inžinierske stavby sa zhovárame o zlúčení firiem PRODEX a VALBEK s ich pôvodnými konateľmi – Ing. Ľubomírom Turiničom (PRODEX) a Ing. Eduardom Mancom (VALBEK).

Diaľnica D1 na úseku Mengusovce – Jánovce
Most v Zlatnom na ceste I-18
Železničná trať Vrútky – Varín
Trnava – železničná stanica
Ing. Ľubomír Turinič a Ing. Eduard Manco – symblické gesto začiatku novej etapy spolupráce

Spoločnosť PRODEX, spol. s r. o., vznikla v roku 1991, súčasťou skupiny VALBEK-EU sa stala v roku 2009. Teraz vyzerá, že po viac ako 10 rokoch dochádza k ďalšej zmene – zlučovaniu slovenských spoločností PRODEX a VALBEK. Čo sa ide diať?
Ľubomír Turinič: História a mentalita firiem PRODEX, spol. s r. o., a VALBEK, spol. s r. o. (CZ), je veľmi podobná. Obe spoločnosti vznikli nezávisle od seba v roku 1991 a každá mala viacero spoločníkov. Postupom času sa majetkové pomery v oboch spoločnostiach vyvíjali, pričom jedným z dôležitých míľnikov bolo ich majetkové prepojenie v roku 2009.

VALBEK, s. r. o., vznikol v roku 2006 ako dcérska spoločnosť českého VALBEKu, spol. s r. o. Od roku 2009 pôsobil na slovenskom trhu spoločne so spoločnosťou PRODEX, spol. s r. o. Postupným vývojom situácie a rastom oboch spoločností, ako aj materskej českej spoločnosti (VALBEK) dospela situácia k ďalšiemu významnému kroku v živote oboch firiem, a to k ich spojeniu.

Čo stálo za rozhodnutím spojiť obe firmy?
Eduard Manco: Za rozhodnutím o spojení obidvoch spoločností je vízia ponúknuť klientovi prípravu veľkých komplexov či infraštruktúrnych celkov zahŕňajúcich všetky druhy dopravy, pozemné, vodohospodárske a energetické stavby, a to na kľúč – od štúdií cez celú projektovú prípravu až po získanie príslušných stavebných povolení.

Ľubomír Turinič: Dôvodom zlúčenia je aj reštrukturalizácia organizačnej štruktúry skupiny VALBEK a zefektívnenie riadenia skupiny a jednotlivých firiem na Slovensku a v ČR. Jednoznačným cieľom je budovanie silnej spoločnej značky, posilnenie pozície na trhu, posilnenie finančnej a prevádzkovej stability spojených firiem a tiež vytvorenie lepších podmienok na expanziu a rozšírenie portfólia služieb.

Trnava – železničná stanica
Trnava – železničná stanica |

V akom štádiu procesu je aktuálne toto zlučovanie? Čo všetko mu predchádzalo?
Eduard Manco: Vízia o spojení našich spoločností vznikla už pred niekoľkými rokmi. Samotný proces sme naštartovali v polovici minulého roka s tým, že stanovený termín zlúčenia spoločností k 1. 5. 2020 sa nám aj napriek nepriaznivej situácii v súvislosti s ochorením COVID-19 podarilo dodržať.

Ľubomír Turinič: Napriek výrazným obmedzeniam a prekážkam spôsobeným koronakrízou sa fúziu spoločností VALBEK, s. r. o., a PRODEX, spol. s r. o., podarilo uskutočniť v plánovanom termíne. Prípravu spojenia našich firiem však výrazne sťažilo obmedzené fungovanie úradov a štátnych inštitúcií, nevyh­nutnosť okamžite riešiť krízový stav v oboch spoločnostiach (zavedenie režimu home office si vyžiadalo nastaviť pravidlá a kontrolu, vybaviť jednotlivých zamestnancov potrebným hardvérom a softvérom, zabezpečiť sieťové a softvérové riešenia atď.) a razantne obmedziť osobný kontakt. Tieto, ale aj mnohé iné nespomenuté faktory v kombinácii s ukončovaním fiškálneho roka boli ozajstnou skúškou manažmentu oboch firiem.

Proces zlúčenia je už teda ukončený a na trhu vystupujete pod jedným názvom?
Eduard Manco: Proces zlučovania bol ukončený spomenutým dňom 1. 5. 2020, keď došlo k zlúčeniu obidvoch firiem pod spoločnosť s názvom VALBEK&PRODEX, spol. s r. o.

Ľubomír Turinič: Presne tak, pod spoločným názvom VALBEK&PRODEX, spol. s r. o., vystupujeme od 1. 5. 2020.

Diaľnica D1 na úseku Mengusovce – Jánovce
Diaľnica D1 na úseku Mengusovce – Jánovce |

Sledujete týmto aj zmenu komunikácie smerom ku klientom?
Eduard Manco: Áno, voči klientom vystupujeme po zlúčení ako spoločnosť so širokým portfóliom služieb zameraných na projektovanie dopravných, pozemných, vodohospodárskych a energetických stavieb.

Ľubomír Turinič: Určite áno, nielen pre klientov, ale aj pre všetkých externých partnerov zo štátnej aj súkromnej sféry. Vďaka spojeniu našich kapacít a portfólia ponúkaných profesií bude naša komunikácia jednoduchšia a flexibilnejšia. Takisto sa zjednotia a zefektívnia komunikačné prostriedky v rámci našich firiem, ako aj v rámci celého holdingu VALBEK EU.

Prinesie zlúčenie firiem aj nejaké zmeny v zameraní a pôsobnosti?
Eduard Manco: Snahou spoločnosti je aj naďalej rozvíjať a dopĺňať nové smery v oblasti projektovej činnosti. Neustále hľadáme a dopĺňame nové oblasti a činnosti, ktoré rozširujú portfólio našich služieb tak, aby sme mohli poskytnúť klientom komplexný servis. V týchto aktivitách chceme pokračovať spoločne aj po zlúčení spoločností.

Ľubomír Turinič: Okrem vzájomného doplnenia už existujúcich profesií zabezpečí naše spojenie silnejšie a stabilnejšie prostredie na rozvoj nových profesií a zvýši geografickú expanziu. Neustály rozvoj a inovácie sú hnacím motorom celého holdingu a naším spojením určite posilníme aj tieto aktivity. Investori a obstarávatelia isto ocenia širšie portfólio profesií a možnosť zvládnuť aj tie najnáročnejšie projekty, a to nielen z hľadiska komplexnosti, odbornosti, referencií a dostatočných kapacít, ale aj z pohľadu ekonomických ukazovateľov spoločnosti.

Most v Zlatnom na ceste I-18
Most v Zlatnom na ceste I-18 |

A v riadení?
Eduard Manco: Od zlúčenia si sľubujeme zvýšenie efektívnosti riadenia a prepojenia činností obidvoch spoločností.

Ľubomír Turinič: Áno, budú aj zmeny v riadení. Jedným z cieľov spájania firiem je aj dosiahnuť vyššiu efektivitu, čo zahŕňa aj vyššiu efektívnosť procesov v riadení, obchode a v administratíve spoločnosti.

Už ste spomenuli, že zlúčenie spoločností sa podarilo aj napriek mimoriadnej situácii spojenej s pandémiou koronavírusu. Prirodzene, nedá sa nespýtať – zasiahli posledné mesiace akýmkoľvek spôsobom aj nejaké iné vaše plány? Zmenili prípadne pohľad na to, čo ste očakávali?
Eduard Manco: Samozrejme, ako som povedal, pandémia koronavírusu zasiahla do celého procesu prípravy zlúčenia, no napriek tomu sa nám vytýčený cieľ podarilo splniť v plánovanom čase. Naše plány ohľadne spoločnosti VALBEK&PRODEX, spol. s r. o., sú však dlhodobé, takže situácia s ochorením COVID-19 do nich výrazne nezasiahla.

Ľubomír Turinič: Na všetkom zlom je aj niečo dobré. Pre mňa osobne bolo pozitívnym prínosom pandémie ochorenia COVID-19 preverenie našich schopností okamžite reagovať na krízovú situáciu. Úspešne sa nám podarilo preorganizovať pracovné procesy, zabezpečiť plynulosť prác a dodržať zmluvné podmienky, a to v období spájania sa firiem a ukončovania fiškálneho roka. Som za to vďačný všetkým svojim kolegyniam a kolegom.

Železničná trať Vrútky – Varín
Železničná trať Vrútky – Varín |

Ako to vidíte s projektmi inžinierskych stavieb, na ktoré sa zameriavate, v najbližšom období?
Ľubomír Turinič: Dúfame, že vláda Slovenskej republiky využije ako jeden z možných nástrojov na oživenie ekonomiky aj urýchlené spustenie viacerých veľkých, ale aj malých infraštruktúrnych projektov, čo by pomohlo nielen projektantom a realizačným stavebným firmám, ale aj celej slovenskej ekonomike.

Mali by prísť zo strany vlády a riadiacich orgánov aj nejaké ďalšie opatrenia a rozhodnutia, ktoré by pomohli stavebnému sektoru?
Eduard Manco: Príprava infraštruktúrnych projektov je vždy dlhodobá záležitosť. Už v minulosti sa ukázalo, že zastavenie prípravy týchto projektov malo v konečnom dôsledku dlhodobý dosah na celú oblasť stavebníctva. Z tohto pohľadu si myslíme, že príprava stavieb musí aj napriek súčasnému stavu pokračovať, dokonca by sa mala ešte zintenzívniť tak, aby mal štát pripravené veľké infraštruktúrne projekty, ktorými by v prípade potreby mohol naštartovať ekonomiku.

Ľubomír Turinič: Vo všeobecnosti by mala vláda pamätať a pomáhať nielen tým organizáciám, ktoré sa v danej situácii nachádzajú v krízovom stave, ale mala by zlepšovať podnikateľské prostredie cez opatrenia, ktoré reálne pomôžu aj zdravým firmám. Treba si uvedomiť, že ak budeme stále pomáhať len tým slabším a „nakladať“ na tých silnejších, môžu sa tieto silnejšie firmy veľmi ľahko presunúť do skupiny firiem, ktoré takisto potrebujú pomoc.

TEXT: Silvia Friedlová
FOTO: archív spoločností PRODEX a VALBEK