image 62861 25 v1
Galéria(4)

Komora podporila štyroch ocenených inžinierov sumou 2000 eur

Ocenenia, diplomy a finančné odmeny dnes odovzdávali minuloročným absolventom  inžinierskeho štúdia v sídle Úradu Slovenskej komory stavebných inžinierov. Tretí ročník súťaže Inžinierska cena za akademický rok 2012/2013 odmenil tento rok absolventov stavebných fakúlt,tri čestné uznania a jednu hlavnú cenu za najlepšiu diplomovú prácu si odniesli absolventi z troch technických univerzít.

IC2013 002
IC2013 032
IC2013 047

„Hodnotia sa diplomové práce absolventov inžinierskeho štúdiaz technických univerzít z celej našej krajiny, a to práce z oblasti budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb,“ upresnil Vladimír Benko, predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov, ktorá je odborným garantom podujatia.

Prvé miesto v treťom ročníku za akademický rok 2012/2013 a šek na 800 eur si odniesol mladý inžinier Juraj Wallner, absolvent Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, za diplomovú prácu s názvom Horná stanica lanovej dráhy Turecká – Krížna. „Odborná porota ocenila jeho originálny prístup ku komplexne riešenej problematike stavebného diela vo vysokohorskom prostredí. Inžinier citlivo zakomponoval stavbu do prostredia, vybral optimálne stavebné materiály a výrobky, tvorivo pristúpil k riešeniu projektu,“ priblížil Benko.

Čestné uznania a finančné odmeny po 400 eur udelili porotcovia za originálne návrhy projektov, analýzy a vysokoodbornú úroveň prác trom absolventom.

Inžinier Matúš Kozel zo Žilinskej univerzity v Žiline získal ocenenie za diplomovú prácu s názvom Hodnotenie ekonomickej efektívnosti opráv a údržby vybraných úsekov ciest programom ISEH. Jeho práca zaujala predovšetkým reálnymi návrhmi technológií opráv, ktoré sú aplikovateľné v praxi. „Návrhy tohto absolventa boli dôkazom jeho širokých znalostí v oblasti mechaniky vozoviek,“ potvrdil odbornosť práce predseda poroty a prezident Slovenského zväzu stavebných inžinierov Juraj Nagy.

Čestné uznanie potešilo aj inžinierku Zuzanu Kubicovú. Diplomovka s názvom Návrh domu odevov v Púchovena seba upozornila optimálnym využitím  oceľových a oceľobetónových spriahnutých prvkov. „Oceniteľný bol v tejto práci aj výpočet odozvy nosnej stavebnej konštrukcie 3D výpočtovým modelom v modernom programovom systéme,“ upozornil Nagy na prednosti práce absolventkyStavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.

Diplomová práca s názvom Oceľová konštrukcia skokanského mostíka je prácou absolventa Technickej univerzity v Košiciach Tomáša Polanského, ktorý si za ňu odniesol domov šek a čestné uznanie. Tento diplomant zaujal porotcov vynikajúcou textovou a grafickou úrovňou svojej práce, originálnym návrhom nosnej oceľovej konštrukcie nájazdov a skokanskej veže a porovnávacou štúdiou vnútorných síl pri rôznych zaťaženiach a imperfekciách, ktoré boli doposiaľ jednoznačne neriešené v normatívnych predpisoch.

Počas slávnostného odovzdávania ocenení absolventi prezentovali svoje diplomové práce pred zástupcami odborných a profesijných slovenských organizácií z oblasti výstavby.

„Členmi odbornej poroty boli piati skúsení autorizovaní inžinieri s profesionálnou praxou. Kritériami hodnotenia boli originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia,porotcovia hodnotili aj tvorivý prístup k riešenému problému a dôležitou bola aj komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia,“ poznamenala počas príhovoru Ing. Mária Brichtová, prezidentka Združenia ABF Slovakia, ktoré je organizátorom Inžinierskej ceny.

Zriaďovateľmi súťaže je Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska a Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia.