Vo vnútrobloku sa nachádza budova ťažkých laboratórií, ktorú možno revitalizovať.
Galéria(6)

Inspireli Awards 2021: Reprezentatívne centrum Slovenskej technickej univerzity

V októbri odštartoval šiesty ročník medzinárodnej študentskej súťaže Inspireli Awards. Okrem možnosti získať zaujímavé odmeny finančného charakteru slovenských študentov motivuje aj fakt, že zadanie sa týka almy mater mnohých z nás – Slovenskej technickej univerzity.

História súťaže ukázala mnoho kvalitných návrhov zo všetkých kútov sveta. Každoročne sa do nej prihlási aktuálne si cez 1 000 návrhov z viac než 100 krajín sveta. Súťaž vyhlasuje Inspireli Awards spolu so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.

Tohtoročným predmetom súťaže je ideový návrh riešenia kampusu STU „Inovačné centrum STU v Bratislave – transformácia vnútrobloku“.

Kampus STU upúta v panoráme mesta výškovou budovou Stavebnej fakulty.
Areál STU.
Pohľad od Kollárovho námestia.
Vo vnútrobloku sa nachádza budova ťažkých laboratórií, ktorú možno revitalizovať.
Situácia areálu.

Ideová rovina návrhu

Cieľom súťaže je získať ideové návrhy na reprezentatívne centrum Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Má zahŕňať inovačné vedecké centrum STU, edukačné, spoločenské, viacúčelové a voľnočasové priestory v interiéri aj v exteriéri a časť rektorátnych pracovísk. Centrum STU by malo slúžiť študentom, pedagogickým, výskumným pracovníkom a zamestnancom STU a súčasne odborníkom z praxe, samospráve a verejnosti.

Má vytvárať podmienky pre súčinnosť akademického prostredia s praxou a má slúžiť ako dôležitý komunikačný priestor smerom k verejnosti. Tomu má napomôcť otvorenie areálu a jeho prepojenie s hlavnými verejnými priestormi mesta. Význam spoločného centra je kľúčový vzhľadom na skutočnosť, že STU sídli vo viacerých budovách a dokonca lokalitách Bratislavy, ako aj v Trnave.

Práve diverzita lokalít a absencia spoločného kampusu STU motivuje k vzniku spoločného reprezentatívneho centra, a to posilnením významu historicky založeného jadra univerzity, ktoré dnes tvoria štyri fakulty – Stavebná fakulta, Strojnícka fakulta, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie a Fakulta architektúry.

Navrhovaná rozvojová lokalita v centre mesta svojou polohou vo väzbe na hlavné mestské priestory dáva predpoklad synergického efektu nového univerzitného centra STU a posilnenie významu a viditeľnosti STU. Cieľu lepšieho zviditeľnenia STU pomáha i totožnosť nového Inovačného centra STU s historicky založeným kampusom STU v danej lokalite.

Pohľad od Kollárovho námestia.
Pohľad od Kollárovho námestia. | Zdroj: Inspireli Awards

Riešený pozemok

Pozemok Inovačného centra STU je vymedzený Námestím slobody, Kollárovým námestím, Starohorskou a Radlinskou ulicou. Nachádza sa v kontakte s významnými verejnými mestskými priestormi (Námestie slobody, Kollárovo námestie) a vo väzbe na hlavné rozvojové osi prepájajúce centrum mesta s jeho časťami.

V platnom územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy je z funkčného hľadiska vymedzený ako občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu. Potenciál pre rozvoj inovačného univerzitného kampusu je v priestore vnútorného dvora vymedzeného Nám. slobody a Kollárovým námestím, Starohorskou a Radlinského ulicou. Súčasťou dvora je objekt ťažkých laboratórií a niekoľko dočasných stavieb.

Počítame s odstránením stavieb dočasného charakteru. Pre využitie pozemku bloku je zásadné využiť možnosti jeho prepojenia jednak na nosné verejné priestory – Námestie slobody a Radlinského ulicu, ako aj na hlavné komunikačné a spoločenské priestory budov fakúlt, a to ako na úrovni terénu, tak i prípadných prepojení jednotlivých objektov formou „mostov“.

Dôležitou súčasťou transformácie vnútrobloku STU je možnosť realizácie po etapách. Kritériami, podľa ktorých budú súťažné návrhy vyhodnocované, sú súlad návrhu s podmienkami a kvalita architektonického riešenia. Prvé tri miesta budú ocenené sumami 2 000, 1 500 a 1 000 eur.

Areál STU.
Areál STU. | Zdroj: Inspireli Awards

Časový harmonogram

Registrácia sa začala 15. októbra 2020 a bude bežať ešte do 15. júna. Prihlásené projekty následne prejdú niekoľkými kolami hlasovania, v ktorých budú vybraní finalisti. Hodnotiaca porota zasadne 15. augusta a víťazi budú vyhlásení 1. októbra tohto roka. Mená poroty budú ešte spresnené.

Vo vnútrobloku sa nachádza budova ťažkých laboratórií, ktorú možno revitalizovať.
Vo vnútrobloku sa nachádza budova ťažkých laboratórií, ktorú možno revitalizovať. | Zdroj: Inspireli Awards
Alexandra Müllerová

Článok bol publikovaný v časopise ASB 03/2021.