stavba roka logo krivky 1

Blíži sa 27. ročník celoštátnej súťaže Stavba roka

Poslaním súťaže je podpora kvality stavebných diel realizovaných na Slovensku, ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve.

Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a garantmi kvality jeho realizácie sú Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.

Súťaž sa vyhlasuje pre stavby v kategóriách Budovy a Inžinierske stavby (nová stavba, obnova, rekonštrukcia). Všetky stavby musia byť realizované na území Slovenskej republiky bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb a krajinu registrácie právnických osôb zúčastnených na ich realizácii (autorov architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov).

Súťaž je vyhlásená v zdvojenom ročníku 2020/2021, aby aj stavby realizované a skolaudované od 1.1.2020 do 31.12.2021, v období pandemickej situácie mali šancu byť hodnotené a vyhodnotené, ako hodnotné stavebné diela tohto určite ťažkého obdobia.

Hodnotenie stavieb

Prihlásené stavby posudzuje a hodnotí odborná porota podľa predpísanej technickej dokumentácie v zmysle štatútu. Porota spoločne vykoná obhliadku každej stavby, ktorá podľa technickej dokumentácie. Porota hodnotí urbanistické a architektonické riešenie, stavebno-technické riešenie, vhodnosť použitia materiálov a výrobkov (ich remeselné a profesionálne zvládnutie pri zhotovení diela), realizáciu stavby, funkčnosť a vplyv súťažného návrhu na životné prostredie a celospoločenský prínos stavebného diela.

Ceny

Hlavnou cenou súťaže je ocenenie stavby titulom Stavba roka. Porota môže udeliť hlavnú cenu samostatne v kategórii Budovy a v kategórii Inžinierske stavby. Hlavná cena sa udeľuje z nominácií na hlavnú cenu, ktorými sú stavby ocenené cenami vyhlasovateľov a cenami za celospoločenský prínos.

Ceny vyhlasovateľov súťaže vrátane cien za celospoločenský prínos udelí porota tým stavbám, ktoré okrem splnenia súťažných podmienok osobitným spôsobom napĺňajú, kritériá súťaže:

  • cena MDV SR za celospoločenský prínos v oblasti architektúry a stavebníctva
  • cena ÚMS za celospoločenský prínos v rozvoji miest a obcí Slovenska
  • cena za výnimočné a progresívne projektové riešenie
  • cena za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby
  • cena za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby
  • cena za použitie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby
  • cena za nápaditý architektonický koncept
  • cena bytový/rodinný dom roka

V 27. ročníku súťaže sa opäť uskutoční aj 12. ročník web ankety o Cenu verejnosti 2020/2021. Cena bude udelená na základe hlasovania širokej verejnosti na známom vysoko ratingovom portáli www.zoznam.sk.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční v marci 2022 v Incheba Expo Aréne v rámci najväčšieho stavebného veľtrhu CONECO v Bratislave. Súčasťou tohto podujatia je aj prezentácia putovnej výstavy všetkých odbornou porotou posudzovaných stavieb – Stavba roka 2020/2021.

Spôsob prihlásenia

Stavbu prihlásite zaslaním vyplnenej a podpísanej záväznej prihlášky do súťaže Stavba roka 2021 a uhradením administratívneho poplatku vo výške 300,- € (tristo eur).

Základnou podmienkou účasti v súťaži je dokončená stavba s vydaným kolaudačným rozhodnutím, alebo rozhodnutím o predčasnom užívaní stavby s nadobudnutím jeho právoplatnosti v období od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021.

Prihlášku do súťaže môže podať každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá stavebné dielo realizovala, alebo sa akýmkoľvek spôsobom podieľala na jeho realizácii, t. j. stavebník (investor) či developer, autor architektonického riešenia, projektant, hlavný zhotoviteľ (stavebná firma) alebo stavebný dozor.

Uzávierka záväzných prihlášok do súťaže: 31. december 2021. Odovzdanie kompletnej technickej dokumentácie podľa týchto súťažných podmienok: 31. január 2022.