narodna konferencia BIM
Galéria(11)

Vitajte v Matrixe. O čom bola októbrová online BIM konferencia

V dňoch 14. a 15. októbra 2020 sa uskutočnila online Národná BIM konferencia s medzinárodnou účasťou, ktorú pripravili BIM asociácia Slovensko a vydavateľstvo Jaga. 6. ročník sa uskutočnil pod záštitou Ministerstva dopravy výstavby SR a hlavného mesta SR Bratislavy. A hoci prvý deň prebiehal BIM workshop a druhý deň BIM konferencia, náš článok začíname BIM konferenciou.

„Svet sa po 15. 3. 2020 zmenil, zavreli sa školy, všetko je online a my sa tomu musíme prispôsobiť, lebo sa to asi tak skoro nezmení,“ povedal v úvodnom príhovore okrem iného Ing. arch. Michal Pasiar, prezident BIM asociácie Slovensko (BIMaS).

„Ako na to zareaguje stavebníctvo, to je otázka, ktorá nás trápi, a odpoveď na ňu zatiaľ nepoznáme. Aj 6. ročník Národnej BIM konferencie je dôkazom, že BIM je na Slovensku zakorenený. Vitajte v matrixe. Máme nástroje, skúsenosti a schopnosti, stačí otvoriť myseľ.“ Moderátorom konferencie bol Tomáš Funtík, viceprezident BIMaS. Jednotlivé prednášky trvali približne 15 minút, nasledovali otázky a odpovede.

Dotazník Národnej online BIM konferencie
Dotazník Národnej online BIM konferencie
Dotazník Národnej online BIM konferencie
Dotazník Národnej online BIM konferencie
Dotazník Národnej online BIM konferencie
Aktuálny stav implementácie BIM na Slovensku. V roku 2017 bolo 2 327 respondentov, v roku 2018 bolo 1 753, v roku 2 087 a výsledky za rok 2020 boli urobené na prelome septembra a októbra.
Aktuálny stav implementácie BIM na Slovensku. V roku 2017 bolo 2 327 respondentov, v roku 2018 bolo 1 753, v roku 2 087 a výsledky za rok 2020 boli urobené na prelome septembra a októbra.
Aktuálny stav implementácie BIM na Slovensku. V roku 2017 bolo 2 327 respondentov, v roku 2018 bolo 1 753, v roku 2 087 a výsledky za rok 2020 boli urobené na prelome septembra a októbra.

1. blok prednášok: BIM ako nástroj digitálnej transformácie

Prednášajúci: Jaan Saar, riaditeľ digitálneho stavebníctva na Ministerstve hospodárstva a komunikácie v Estónsku

Estónsko patrí medzi krajiny, ktoré majú najviac digitalizované služby štátu. V oblasti stavebníctva je cieľom využiť potenciál informačného modelu stavby, napríklad aj na udeľovanie stavebných povolení. Virtuálny model stavby, ktorý je od začiatku správne napĺňaný informáciami, je základným predpokladom na ďalšie použitie v nasledujúcich fázach projektu.

Pristupovanie k takýmto dátam je jednoduché a ich opätovné využitie je efektívnejšie, čím sa eliminuje množstvo neproduktívneho času. Jaan Saar vo svojej prednáške hovoril o dôsledkoch pandémie a digitálnych technológiách. Ľudia boli zavretí doma, ale vďaka týmto technológiám sa proces nezastavil. Problémom je podľa neho produktivita priemyslu, čo môže byť aj dôsledok nedostatočnej digitalizácie.

„V Estónsku sa stalo cieľom pozdvihnúť produktivitu projektovania,“ povedal Saar, „E-construction platform je o prepájaní údajov a služieb v prostredí. Lepšie dáta znamenajú lepšie rozhodnutia. Je dôležité spraviť z BIM podnikania bežný, efektívnejší a transparentnejší verejný proces. Potom bude evidentná pridaná hodnota z digitálnych produktov a služieb. Dôležitá bude spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom.“

Aktuálny stav implementácie BIM na Slovensku

Prednášajúci: Tomáš Funtík, viceprezident BIMaS

Prednáška priniesla pohľad na aktuálny stav implementácie na Slovensku, v rámci ktorého porovnávame medziročné zmeny pri využití v jednotlivých projektových fázach, bariéry a nové výzvy, ktoré BIM prináša. Prednáška zároveň poukázala na kľúčové zmeny a aktivity v oblasti informačného modelovania stavieb za ostatný rok.

26 % používateľov BIM využíva tento systém pri všetkých projektoch.

Anketa o BIM

 • 17 % opýtaných deklaruje, že BIM využívajú aktívne, 50 % ho nevyužíva a nejaví oň záujem a 33 % oň javí záujem. Tieto čísla sa oproti roku 2019 nezmenili.
 • Pozemné staviteľstvo hlási vyššiu mieru implementácie. 14 % využíva BIM v developmente, 36 % oň javí záujem a 50 % ho nevyužíva.
 • Projektovanie: 25 % ľudí ho využíva, 32 % má záujem a 43 % nemá záujem.
 • Výstavba: 9 % ho využíva, 35 % má záujem, 56 % nemá záujem.
 • Facility management: 9 % ho vyu- žíva, 18 % má záujem a 73 % nemá záujem.
 • Výstavba je slabšia oproti projektovaniu. Treba, aby vznikla na trhu požiadavka, ktorá podnieti jeho využívanie aj v tejto oblasti.
 • Architekti: 39 % áno, 31 % chce, 30 % nie.
 • Projektanti, stavební inžinieri: 22 % áno, 30 % chce, 48 % nie.
 • Profesie TZB: 16 % áno, 35 % chce, 49 % nie.
 • Statici: 35 % áno, 35 % chce, 30 % nie.
 • Stavbyvedúci, stavebný dozor, projektoví manažéri: 6 % áno, 34 % chce, 60 % nie.
 • Geodeti: 2 % áno, 34 % chce, 65 % nie.

„Ak už niekto využíva BIM, tak 26 % ho využíva na všetkých projektoch,“ dodáva T. Funtík. „Najväčšiu bariéru vidia ľudia v chýbajúcich štandardoch a postupoch – na to sa treba v budúcnosti zamerať.“

Koncepcia BIM v Česku a dátový štandard stavieb

Prednášajúci: Jaroslav Nechyba, riaditeľ odboru koncepcie BIM, Česká agentúra pre štandardizáciu, ČR

Prezentácia sa zaoberala základnými oblasťami a aktuálnym stavom realizácie vládou schválenej koncepcie zavedenia metódy BIM v Českej republike vrátane špecifikácie uloženia povinnosti pre verejných objednávateľov. Jaroslav Nechyba vidí koncepciu BIM v štandardoch, metodike a vzdelávaní.

Vízie štandardizácie a metodickej podpory v oblasti digitalizície sú v dosiahnutí efektívnejšieho stavebníctva. Kľúčové je podľa neho zamerať sa na kvalitnú štandardizáciu, vzdelávanie a vzájomnú komunikáciu. Potom môže nastať akcelerácia inovatívneho rozvoja metódy BIM, ktorá významným spôsobom prispeje k vyššej efektivite realizácie stavebných projektov pomocou spolupráce, zdieľania informácií a ku kultivácii vzťahov.

Druhá časť prezentácie bola venovaná pripravovanému dátovému štandardu stavieb (DSS) a klasifikačnému systému CCI, ktoré budú po overení v pilotnych projektoch súčasťou kaskády jednotlivých účinností pre verejných objednávateľov. Ďalšie oblasti výstupov sú zmluvný štandard, zadávanie verejných zákaziek, facility management, projektové riadenie, change management a oceňovanie.

„Hlavný cieľ je vo vzdelávaní, inšpirácii, umožnení individuálnej adaptácie a preberaní znalostí z Európy,“ zdôraznil J. Nechyba, pričom označil tri piliere BIM splnenia povinnosti: BIM protokol, spoločné dátové prostredie (CDE) a informačný model s použitím dátového štandardu stavieb.

Využitie BIM v projekte Rail Baltica

Prednášajúci: Raitis Bušmanis, BIM manažér, RB Rail AS, Estónsko

Raitis Bušmanis prednášal o implementácii BIM v infraštruktúrnom projekte Rail Baltica – vysokorýchlostnej železnice medzi pobaltskými štátmi, Poľskom a Fínskom. Tá by mala byť dokončená v roku 2026 a neskôr integrovaná do európskej železničnej siete.

„Dizajn je dobrý a konštrukcia úžasná, projektanti s realizátormi sa snažia napredovať a pozerajú sa do budúcnosti,“ povedal Raitis Bušmanis, „neexistuje jedno riešenie, k dispozícii sú rôzne modely na riešenie situácie a cieľom je správna integrácia. Prvé výsledky sú evidentné na hlavnej stanici v Rige.“ Raitis Bušmanis opísal aj dizajnové fázy: 1. Site investigations (analýza miesta), 2. Value Engineering (hodnotové inžinierstvo), 3. Master Design (detaily), 4. Detailed Technical Design (technické detaily).

Dôležité je opätovné využitie informácií, ich využitie pri rôznych platformách a riešeniach. V prezentácii boli pred- stavené skúsenosti s prijatím BIM do- kumentov a požiadaviek (BEP, TIDP, MIDP) trhom a dodávateľmi, ako aj prvé lekcie a skúsenosti po doručení prvých výstupov od projektantov. S cieľom zvýšiť kvalitu projektu po začatí implementácie systémov GIS a CDE sa pokračuje s vývojom a implementáciou ďalších digitálnych systémov, nástrojov a softvérov.

BIM konferencia
Národná BIM konferencia | Zdroj: Bim asociácia Slovensko

2. blok prednášok:

Formulácia požiadaviek na BIM projekt

Prednášajúci: Viktor Mikuš, BIM manažér, YIT Slovakia a.s., SR

Príspevok sa venoval skúsenostiam so zadávaním developerského projektu bytového domu v súlade so súborom noriem ST EN ISO 19 650. Uviedol najdôležitejšie dokumenty a procesy súvisiace s informačným manažmentom: od formulácie požiadaviek zadávateľa cez predzmluvné rokovania s projektovým tímom až po odovzdanie informačného modelu.

„Ak chceme s informáciami narábať kvalitne, potrebujeme jasné informácie,“ povedal V. Mikuš a prezentoval schému. OIR (požiadavky na organizačné informácie) v nej súvisia s hodnotami firmy a majú strategický charakter. Súvisia s PIR (požiadavky na projektové informácie), čo sú požiadavky na konkrétny projekt. Tieto dokumenty nemajú jasnú štruktúru, často bývajú spracované ako PLQ.

OIR zároveň poskytuje vstup pre AIR (požiadavky na informácie o aktívach), čo prispieva k EIR (požiadavky na výmenu informácií). OIR rovnako prispieva k PIR a PIR prispieva k EIR. EIR následne špecifikuje PIM (informačný model projektu), to prispieva k AIM (informačný model aktív) a zároveň aj ho špecifikuje.

Treba ešte upozorniť, že v tejto schéme sú OIR a PIR požiadavky zadávateľa na informáciu, AIR a EIR požiadavky na informácie vyplývajúce z poverenia a nakoniec AIM a PIM sú informačné výstupy. V. Mikuš spomenul aj ďalší dôležitý dokument BIM, ktorým je BEP, čiže vykonávací plán BIM. Najdôležitejší je dokument EIR, ktorý sa skladá z troch častí – technickej, manažérskej a obchodnej.

Kontrola plnenia BEP v praxi

Prednášajúci: Tomáš Kučo, BIM manažér, OBERMEYER HELIKA Helika s.r.o., SR

Kontrola kvality multidisciplinárneho BIM projektu. Koordinácia medzinárodných tímov s rôznymi stupňami skúseností. Ako si vybrať vhodné BIM nástroje? Na čo myslieť pri zostavovaní BEP – vykonávacieho plánu BIM (BIM execution plan) a ako dosiahnuť jeho dodržiavanie v praxi. Nastavenie podrobnosti modelu pomocou LOD od BIM fóra, jeho plusy a mínusy. To boli „hedlajny“ tejto prednášky.

„Úlohou BEP je skontrolovať, či všetci účastníci vedia, čo majú robiť,“ zdôraznil T. Kučo, „dôležité je priradenie jednotlivých prvkov k ich autorom, pričom sa neodporúča duplikácia prvkov v rôznych modeloch. Zodpovednosť za prvky sa môže meniť v čase a matica zodpovednosti môže byť prepojená s definíciou podrobnosti modelu,“ pokračoval.

Čo sa odovzdáva? Model v natívnom formáte alebo IFC, preto treba mať pracovnú verziu a verziu na odovzdanie. Checklist pre autorov modelov a BIM manažéra. Každý profesista potom odovzdáva iba svoje projekty. Odovzdáva sa správny formát s optimálnou veľkosťou súboru, správnym osadením modelu, v ktorom musia byť vymazané skryté dočasné elementy, ako aj pohľady, ktoré nie sú súčasťou dokumentácie.

Model a jeho prvky musia mať požadované atribúty a nesmú byť prítomné duplicitné prvky. Všetky výkazy sú vytvorené na základe reálne namodelovaných prvkov, miestnosti sú označené správne, všetky prvky spĺňajú požadovanú podrobnosť, je použité správne názvoslovie, prípadne klasifikačný systém. Úspešný BIM projekt musí mať pravidlá, spoľahlivú komunikáciu a kontrolu kvality.

Projektová komunikácia a manažment zmien

Prednášajúci: Pavol Mayer, riaditeľ VDC štúdia, PROMA, SR

Ako nájsť, odkomunikovať a vyriešiť viac ako 20 000 kolízii, pripomienok a zmien pomocou moderných riešení založených na BIM a CDE? Prezentácia sa venovala problematike digitálneho odovzdávania BIM dokumentácie, požiadavkám na riešenie nedostatkov a tiež procesom detekcie, distribúcie, koordinácie a odstránenia kolízií na realizovaných projektoch z pohľadu generálneho projektanta a design & build projektového manažmentu.

„Dôležitý je online manažment zmien, aby bolo jasné, kto čo robí v daný deň a či to spravil,“ zdôraznil P. Mayer, „nahrádza to akoby kontrolné lístočky na monitore. Užitočný je online BIM manažment kolízií.“

Digitalizácia výroby oceľových konštrukcií – hotel Imperial Pacific, ostrov Saipan v Tichomorí

Prednášajúci: Jaroslav Lubas, hlavný konzultant EXCON a.s., ČR

Ak by ste sa chceli dnes pustiť do krotenia drakov pomocou kopie alebo meča, asi by ste neuspeli. Súčasní, moderní draci totiž vyžadujú na skrotenie aj moderné zbrane. Prednáška ponúkla pohľad, ako EXCON s využitím najmodernejších nástrojov BIM a podporného prostredia webového informačného systému na riadenie dokumentov a procesov ALeX zvíťazil nad bájnymi drakmi. Skrotil ich a zavesil ako nádherný obrovský šperk v hoteli Imperial Pacific na ostrove Saipan.

Len pripomeňme, že Saipan je najväčší ostrov amerického pridruženého štátu Severné Mariány v súostroví Mariány v západnej časti Tichého oceánu.

Parametre draka – najväčší šperk a svietidlo

 • Dĺžka – 32 m, natiahnutý 50 m, veľkosť ôk 220 × 90 cm.
 • 13-tisíc šupín, 2,5 mil. kusov krištáľov Swarovski.
 • Kamene sú podsvietené programovateľnými LED modulmi – drak môže „prevliecť kožu“.
 • Konštrukcia je zavesená na 11 antikorových lanách Macalloy SC 460 – compact strand.
 • Nosným prvkom je dutá priestorová rúrkovitá priehradová konštrukcia s kruhovými priečnymi výstuhami.
 • Konštrukčným materiálom je nehrdzavejúca oceľ 1 440/316L.

Zaujímavosťou je, že celá konštrukcia je z nehrdzavejúcej ocele 316L. Výrobná dokumentácia sa pripravovala výhradne pomocou 3D modelovania v programoch Tekla Structures alebo Autodesk Advance Steel. „Finálna výrobná dokumentácia sa ukladá v našom softvéri na riadenie dokumentov a procesov ALeX, ktorý slúži na riadenie ich revízií,“ hovorí Jaroslav Lubas.

„Už vo fáze tvorby výrobnej dokumentácie prebieha spolupráca s prípravou výroby, s našimi vedúcimi projektu zodpovednými za montáž a so skladom materiálu (VISION). Dochádza tak k optimalizácii detailov, dĺžky profilov, prípravy na zváranie položiek, ako aj veľkosti dielcov z hľadiska geometrie a hmotnosti.“

3. blok prednášok:

4D, 5D BIM – prípadová štúdia

Prednášajúci: Veljko Janić, CEO & spoluzakladateľ BEXEL Consulting, Slovinsko

Prípadová štúdia prostredníctvom príkladov z veľkých zahraničných stavieb oboznámila s modernými konceptmi plánovania a manažmentu projektov pomocou 4D a 5D BIM nástrojov. Ďalej so spoluprácou a komunikáciou v CDE podľa ISO 19650, s integráciou online reportingu prostredníctvom otvoreného API rozhrania a s pokročilými doplnkami.

Taktiež sa venovala možnostiam zabezpečenia kvality, automatickej kontroly metadát a výmene informácií vďaka integrácii s platformami OpenBIM. Veljko Janić prezentoval simuláciu 4D a 5D najväčšieho štadióna na majstrovstvá sveta v Katare. Na hornej lište bolo vidieť plynúci čas a v ľavom paneli čísla, percentá, ceny a informácie.

Animácia je vygenerovaná automaticky z projektov na základe BEXEL 4D a 5D plánovania. Dajú sa automaticky vyexportovať napr. do Primavery, čo je softvér na správu portfólia podnikových projektov.

Najväčšiu bariéru vidia ľudia v chýbajúcich štandardoch a postupoch – na to sa treba v budúcnosti zamerať.

Digitálne 3D mesto v kontexte city Information Modeling

Prednášajúci: Michal Koníček, riaditeľ AccuCities Ltd., SR/Spojené kráľovstvo

3D modely miest sú už desiatky rokov využívané v architektúre a územnom plánovaní. Táto prezentácia priblížila tvorbu modelov vrátane ukážok používania 3D modelu Londýna v praxi a úvahy o využití 3D modelov miest ako podkladového datasetu pre City Information Modelling.

„V 3D modelácii miest bolo prvým mestom Londýn a teraz robia 3D modely Dublinu, Birminghamu, Cardi u a Bristolu. Robia približne dva 3D modely miest každý rok, pričom využívajú fotky z modelov, ktoré pochádzajú z leteckej stereofotografie. Väčšinou to financujú mapovacie agentúry, mesto, vláda, priemysel a niekedy aj súkromní investori. Občas však nikto,“ hovorí M. Koníček.

„Open Street Map napríklad robia nadšení dobrovoľníci. Niektoré mestá platia 3D modely (napríklad Berlín) a taký Singapur investoval niekoľko miliárd do vytvorenia 3D modelu. Podobné modely začnú vznikať aj na Slovensku, otázne však je, kto ich bude financovať,“ dodáva.

Proces tvorby výkazu výmer a rozpočtu stavby z BIM modelu

Prednášajúci: Pavel Kovács, rozpočtár, projektant KP-Projekt, SR

Neviete spracovať rozpočet stavby z informačného modelu? Táto prednáška oboznámila s tým, ako si pripraviť „rozpočtársky“ BIM model, aké elementy modelovať a aké informácie elementom priradiť tak, aby sa z výkazu výmer dal efektívne zostaviť finálny rozpočet stavby.

„Rozpočtár dostane od projektanta projekt a začne rátať výmery. On robí BIM model, ktorý obsahuje všetko, čo je potrebné na zostavenie rozpočtu. Musí mať predpripravené objekty s vlastnosťami, ktoré sa zapracujú do BIM modelu,“ približuje P. Kovács.

„Ako príklad použime stenu, ktorá obsahuje informácie o materiáli, pričom jednotlivé prvky sú triedené. Takýchto prvkov je však veľa, k dispozícii je databáza objektov na zostavenie BIM modelu a potom netreba vytvoriť nové. Namodelovať sa dá všetko, nie je pritom obmedzenie. Výhoda BIM modelu pre rozpočet je v prehľadnosti a pružnej reakcii na zmeny,“ hovorí.

Mondi ScP – prípadová štúdia

Prednášajúci: Peter Bažík, vedúci centrálneho BIM oddelenia CZ/SK, Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., SR

Prednáška bola venovaná praktickému využitiu BIM z pohľadu stavebnej firmy počas výstavby objektu na umiestnenie papiarenského stroja v areáli Mondi SCP v Ružomberku. Prednáška sa zaoberala spôsobom, akým boli modely vytvorené, a účelom, na ktorý boli použité.

Bol v nej opísaný spôsob využitia modelov na účely výstavby najmä vo vzťahu ku komunikácii medzi účastníkmi a k operatívnemu výpočtu výmer. Modely využívali kolegovia z rmy STAT-KON na vystužovanie nosných konštrukcií.

4. blok prednášok:

Vývoj štandardov na špecifikáciu výrobkov v EÚ

Prednášajúci: Petr Vokoun, CEO & founder, BIM project s.r.o., ČR

Ako v BIM procese vyšpecifikovať požiadavky na dáta výrobkov? Aké sú dnes možnosti a kde sa dá už oprieť o oficiálny či neoficiálny štandard? Ako bude vyzerať práca s výrobkami v budúcnosti a prečo je potrebná národná BIM knižnica? Na tieto tieto a ďalšie otázky dostali záujemcovia odpoveď v prezentácii venovanej databázam výrobkov a ich propojeniu na existujúce a vznikajúce európske štandardy.

„Výrobcovia sa musia naučiť evidovať, aktualizovať a zdieľať dáta. Cieľom nie je výrobok vyrobiť, ale jeho špecifikácia. Stačí poskladať hlavné hmoty z primitívnych telies a určiť možné kolízne priestory. Import geometrií z výrobných formátov, napr. STEP alebo OBJ, sú kontraproduktívne,“ povedal P. Vokoun.

„Geometria v štandardoch IFC síce rieši geometriu hlavných elementov hrubej stavby, ale nie jednotlivé typy objektov. ETIM rieši podrobné vlastnosti, ale nie geometriu. Napríklad bimproject.cloud rieši detailne geometriu jednotlivých typov objektov do úrovne ,všeobecných objektov‘ tak, aby im rozumeli vyrobcovia poskytujúci dáta,“ dodal.

Koncept národnej BIM knižnice vychádza podľa P. Vokouna z historického spôsobu práce s knižničnými prvkami napr. NBS UK. Taktiež sú vytvárané BIM objekty, ktoré sú zdieľané na webe, následne sťahované a načítané do projektov. V nadväznosti na koncept špecifikácie parametrov alebo výrobkov už nemá zmysel tvoriť BIM objekty vopred, pretože sa nedajú udržať aktualizované.

Taktiež nemá zmysel jediné úložisko objektov alebo dát, kedže pri prepojení všetkých databáz budú vznikať služby, ktoré tieto databázy budú zoskupovať. Jednou z nich môže byť v budúcnosti štátna správa.

Problematika koordinácie profesií BIM projektov

Prednášajúci: Tomáš Radošinský, BIM administrátor, IDO Hutný Projekt a.s., SR

V prezentácii boli situácie i riešenia spolupráce a koordinácie profesií, kde sa problematickým stáva prelínanie 3D s 2D, keďže niektoré profesie je zložité spracovať kompletne v 3D. Dôvodom môže byť pomalší prechod niektorých profesií na 3D BIM, či už z hľadiska samotných projektantov (časovej, finančnej náročnosti), alebo aj možností programov, a to najmä v porovnaní s architektúrou.

V nej sa dajú produkovať komplexné projekty efektívne, prihliadajúc aj na ďalšie využitie BIM modelu, ako je FM, ale aj s možnosťou do zatiaľ požadovaného expedovania do 2D formátu. „Nevýhodou 3D modelu v spoločnosti oproti 3D modelu subdodávateľa je problematickosť a zdĺhavosť z hľadiska synchronizácie,“ priblížil T. Radošinský.

„Je to predovšetkým nemožnosť zasahovať do modelu, pretože subdodávateľ pracuje samostatne. Ideálne riešenie je priamy export z BIM modelu do výkresovej dokumentácie, čiže z 3D do 2D. Model je plný informácií, prvky sú prehľadné aj vo vyexportovaných výkresoch priamo z modelu. Potrubia sú potom modelované podľa reálneho stavu nad sebou,“ dodal.

BIM v oblasti TZB

Prednášajúci: Lukáš Ferko, partner PROREAL-Ka, SR

Prezentácia priblížila proces vytvárania BIM projektovej dokumentácie v oblasti TZB. Jednotlivé kapitoly sa zamerali na základné rozdiely medzi BIM a štandardnou 2D dokumentáciou, ale aj na jednotlivé výhody a nevýhody BIM projekčného procesu v TZB. V prezentácii boli začlenené aj ukážky z praxe, na ktorých boli poukázané BIM požiadavky v oblasti TZB zo strany zadávateľov.

„Aký je rozdiel medzi CAD a BIM projektovaním?“ pýtal sa L. Ferko,

„BIM nevyužíva len referenčné čiary, ale aplikuje ich z reálnych výrobkov, ktoré majú reálne vlastnosti a referenčné parametre. Výhody projektovania v BIM v oblasti TZB sú v efektívnejšej spätnej kontrole, kategorizácii, podrobnosti projektovej dokumentácie, elektronizácii systémových úkonov a koordinácii. Nevýhody projektovania TZB v BIM sú prácnosť, časová náročnosť, požadovanie schém v 2D, automatické riešenia systému a koordinácia.“

Elektroinštalácie v BIM prostredí

Prednášajúci: Tomáš Gyurkovics, projektant PaRELI s.r.o., SR

Prednáška priniesla praktické ukážky a postrehy z BIM modelovania elektroinštalácií vrátane 100 % kabeláže a koncových prvkov bytového domu. Ako pracovať s tisíckami prvkov, vkladať do nich desiatky parametrov a riadiť ich zmeny? Sú BIM softvéry prispôsobené na efektívne projektovanie elektroinštalácií? Ako bude vyzerať ich modelovanie v budúcnosti?

Na tieto otázky odpovedala prednáška. „Elektroinštalácie v BIM spočívajú vo výbere softvéru, návrhu osvetlenia, káblových trasách a rozvodov, bleskozvodoch a uzemnení,“ približuje T. Gyurkovics, „v budúcnosti vidím spoluprácu PaRELI a BIM v možnostiach optimalizácie, rozvoji BIM v 2D projektoch, v rozvoji BIM pre profesiu elektro a v automatizácii projektových činností.“

BIM Workshop – výber z blokov prednášok

1. blok prednášok: Práca v spoločnom dátovom prostredí (CDE)

Allplan BIMplus

Prednášajúci: Pavol Nagy, Product Owner, Allplan, SR

Išlo o predstavenie unikátnych CDE riešení, ktoré kombinuje vlastnosti správy dokumentov a práce s informačným modelom stavby v úrovni BIM Level 3. Je to ojedinelé riešenie na trhu s množstvom rozšírení, od kontroly návrhu až po integráciu s CAFM systémom.

Autodesk BIM 360

Prednášajúci: Dávid Sándor, VDC koordinátor, PROMA, SR

Súčasné náročné obdobie prinútilo projektové tímy rýchlo sa prispôsobiť novým podmienkam: pracovať z domu, komunikovať prostredníctvom videohovorov, využívať cloudové služby a CDE systémy. „Naša spoločnosť v úlohe generálneho projektanta zvládla rýchlo a pružne zareagovať na túto situáciu aj využitím CDE softvéru BIM 360 Design,“ hovorí D. Sándor.

V prednáške na príklade realizovaných projektov z posledného obdobia sa prezentovali základné nastavenia spoločnosti a jednotlivých projektov, komunikácia medzi projektovými tímami, práca s rôznymi BIM formátmi, výkresmi a verziami. Na záver bolo prezentované využívanie tohto systému.

Trimble connect

Prednášajúci: Martin Maťašovský, International Marketing Manager, Construsoft, ČR

V rámci ukážky moderného CDE riešenia Trimble Connect sa užívatelia viac dozvedeli o tomto cloudovom nástroji určenom na spoluprácu a na zdieľanie informácií v BIM projektoch. Trimble Connect dokáže pracovať s rôznymi dátovými formátmi a obsahuje integrovaný 3D BIM prehliadač.

Aktuálne dáta sú pre všetky zúčastnené strany prístupné kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Všetky informácie o projekte sú zreteľné a vyhľadateľné. S Trimble Connect sa pracuje na projektoch maximálne efektívne a samotná komunikácia sa posúva na ešte vyššiu úroveň.

2. blok prednášok: Dátový manažment v praxi

Oceňovanie BIM modelu

Prednášajúci: Adam Pribela, analytik stavebných programov, KROS, SR

Vedeli ste, že až 80 % času pri tvorbe rozpočtu strávi rozpočtár nad výkazom stavby? Cieľom rozpočtovania je vytvorenie zoznamu nákladov za práce, materiály a technologické zariadenia, ktoré sú potrebné na zhotovenie stavby.

Rozpočtovanie sa skladá z dvoch základných častí – vytvorenie výkazu výmer a jeho následné ocenenie. Webová platforma KROS a stavebný softvér CENKROS 4 dokážu výrazným spôsobom uľahčiť vytváranie výkazu výmer a prepojiť rozpočet s BIM modelom.

Integrácia construction managementu v BIM prostredí

Prednášajúci: Mileta Pejovic, Senior BIM Project Manager, Slovinsko

Je to moderný prístup k integrovanému riadeniu BIM projektu pomocou platformy BEXEL Manager. Na workshope sa dalo zistiť, ako ťažiť z moderných technológií pri všetkých aspektoch projektu vo všetkých fázach výstavby. Vykonať presné a rýchle kontroly metadát, spolupracovať hladko s pomocou analýz kolízií, riešiť výkazy výmer a generovanie štruktúrovaných rozpočtov a odhady cien.

Taktiež zoznámenie sa s pokročilým a jedinečným inteligentným plánovacím nástrojom na 5D plánovanie a sledovanie priebehu výstavby. Počas prezentácie boli stručne predstavené rôzne typy stavebných projektov (železničné a diaľničné projekty, rezidenčné projekty veľkého rozsahu, hotely a nemocnice).

Model alebo informácie? Čo je v BIM dôležitejšie?

Prednášajúci: Agnieszka Szóstko-Budzińska, Account Manager, BIM.Point, ČR

Ak sa rozhodnete využívať BIM pri správe objektu, môže sa pred vami objaviť nepríjemná dilema – mať dokonalú 3D geometriu alebo dostatok informácií o stavbe. Čo treba robiť, keď nemôžete mať oboje naraz?

V priebehu sa workshopu prezentovalo, ako sa tieto situácie riešia v Bim.Pointe. Aj s jednoduchou 3D geometriou sa dajú využívať cenné informácie o stavbe. S BIM treba pracovať zmysluplne.

3. blok prednášok: Efektívna práca s nástrojmi na tvorbu BIM modelov

Workflow a nový formát SAF (Structural Analysis Format) na vytvorenie analytického modelu zo stavebného a ich vzájomná interakcia

Prednášajúci: Martin Kováč, produktový špecialista, Allplan, SR

Model z Allplan Engineering môžete teraz automaticky konvertovať na analytický model použitím Allplan Bimplus a Scia AutoConverter. Prebieha kontrolovaný automatizovaný proces, ktorým statik a projektant ušetria významný objem času. Workflow a nástroje umožňujú manažovať aj zmeny a revízie.

Zmeny stavebného modelu automaticky updatujú analytický model bez straty ďalších už vytvorených analytických dát, ako je zaťaženie. Výsledné plochy, ktoré je nutné vystužiť, sa prenesú späť do Allplanu na grafickú kontrolu a návrh výstuže. Možno preniesť aj celý vystužený model zo statického softvéru a pracovať s ním ďalej v inom softvéri.

Inovatívny proces tímovej práce na BIM projektoch v reálnom čase

Prednášajúci: Peter Balco, CEO, CAD expert, SR

BIM Cloud od spoločnosti GRAPHISOFT poskytuje revolučnú BIM technológiu na prácu v tímoch na akejkoľvek sieti, hardvéri a softvérovej konfigurácii spolupracujúcich tímov a na projektoch všetkých veľkostí s možnosťou zdieľania dát v reálnom čase medzi rôznymi profesiami, rôznymi aplikáciami s cloudovým úložiskom dát.

Na jednom projekte tak môže spolupracovať napríklad architekt so statikom, každý vo svojej aplikácii. Vďaka automatickým upozorneniam môžu navrhované pracovné postupy zlepšiť spoluprácu architektov a stavebných inžinierov a znížiť chybovosť projektov. Akékoľvek úpravy projektu sú ľahko zistiteľné, možno ich analyzovať a hneď aj schváliť, aby sa znížilo riziko nevyriešených problémov.

Automatizácia činností v Revite

Prednášajúci: Martin Birás, Application Engineer Senior, CAD studio, SR

V príspevku bol predstavený nástroj CAD Studio Tools for Revit, ktorý rozširuje tento softvér o sériu utilít a desiatky automatických funkcií. Išlo aj o prezentáciu tzv. manažéra parametrov, ktorý umožňuje BIM model hromadne doplniť o sériu zdieľaných parametrov.

Pomocou funkcie povrchy sa dá inteligentnejšie spracovávať topografia v modeli a možno presnejšie čerpať dáta výkopu/násypu. Vďaka funkcii prestupy možno automaticky vytvárať otvory v miestach kolízií stavebných prvkov s elementmi TZB. Boli predstavené aj funkcie automatické kótovanie, hromadné spájanie geometrie, prečíslovanie prvkov TZB a pod.

4. blok prednášok: Využitie dát BIM modelu v životnom cykle

Ako zadať BIM projekt? Online nástroj pre BEP

Prednášajúci: Miroslav Šustek, BIM manažér, ProRevit (SR)

Chcete mať svoj projekt spracovaný v BIM? Stretli ste sa s protiotázkami projektanta: „Ako detailne si ho prajete spracovať? Aké informácie máobsahovať? Ktoré profesie máme vymodelovať? Aký BIM softvér používate? Máte spracovaný BEP…?“

BIM špecialisti v BIM asociácii Slovensko pre odbornú verejnosť pripravili bezplatný online BEP nástroj, vďaka ktorému možno jednoducho špecifikovať geometrickú a informačnú podrobnosť jednotlivých modelov a postupne vypracovať aj ďalšie kapitoly BEP. Online prostredie umožňuje efektívnu úpravu dokumentu, účasť viacerých užívateľov, preddefinované, ale aj užívateľské nastavenia a export.

Praktické skúsenosti pri práci s objektovými knižnicami

Prednášajúci: Petr Vokoun, CEO & zakladateľ, BIM Project, ČR

Ako pracujú užívatelia, ktorí potrebujú odovzdávať dátové BIM modely, a ako si môžu v tomto ohľade ušetriť prácu? Odkiaľ vziať do projektu produktové dáta a ako správne zaobchádzať s parametrami? Aký je rozdiel medzi vlastnosťou a požiadavkou a ako finálny model skontrolovať?

V prednáške zarezonovali odpovede na tieto otázky a lokalizované riešenie, ktoré obsahuje rozširujúce sa portfólio knižničných prvkov pre Allplan, Archicad a Revit a zároveň je pre užívateľov aj výrobcov dostupné zadarmo.

Využitie BIM2Field na stavbe

Prednášajúci: Kristián Gál, technický špecialista, PERI, SR

Prezentácia bola zameraná na aktuálne využitie nových softvérových aplikácií pri tvorbe výkresov debnenia a lešenia, ukážky výkresov s QR kódmi odkazujúcimi na 3D modely z realizovaných stavieb a ukážky práce s nimi a ich informáciami.

Ďalej bola predstavená aktuálne vyvíjaná aplikácia PERI Extended Reality, ktorej cieľom je sprehľadnenie stavby a zjednodušenie jej komunikácie s dodávateľom debnenia a lešenia. V závere bolo ukázané využitie virtuálnej a zmiešanej reality prostredníctvom osadenia virtuálneho modelu do reálneho prostredia.

Počas dvoch dní sa predstavilo viac ako 40 prednášajúcich a na základe rozhodnutia odbornej poroty získal cenu za najlepšiu prednášku Národnej BIM konferencie – PURE BIM 2020 (tavý REčník) – Ing. Pavol Mayer zo spoločnosti PROMA. V neposlednom rade dovoľte, aby sme sa touto cestou poďakovali partnerom podujatia, vďaka ktorým bola zabezpečená vysoká kvalita programu a tento rok aj prístup k prednáškam zadarmo. Tešíme sa na stretnutie o rok!

REDAKČNÁ ÚPRAVA: Alexandra Müllerová, Ľudovít Petránsky
PODKLADY: BIM asociácia Slovensko