image 98293 25 v1

Akumulačné zásobníky teplej vody na princípe stratifikácie

Na zabezpečenie maximálnej energetickej účinnosti, zníženie energetických nákladov na minimum a splnenie vysokých požiadaviek na hygienu prípravy teplej vody sa v krajinách EÚ čoraz častejšie navrhujú vysokoefektívne systémy z obnoviteľných zdrojov tepla. Jeden z nich …
image 95801 25 v2

Možnosti spolupráce fotovoltiky a systémov tepelného hospodárstva budov

Vyšší podiel využitia fotovoltiky vytvára predpoklad dosahovania vysokých úrovní energetickej hospodárnosti budov. Významným faktorom pri snahe o zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov je schopnosť integrovať moderné technológie na výrobu energie do celkovej koncepcie energetického technologického vybavenia …