10 | Betonáž

Zhotovenie malej protihlukovej steny (stavebný postup)

Partneri sekcie:

Protihlukové steny zo štiepkocementových ekologických tvaroviek možno vytvoriť ako prefabrikované stavebné diely osadené do oceľových alebo železobetónových stĺpov alebo sa zhotovia na mieste z tvaroviek na základovom páse, z ktorého je vyvedená zvislá čakacia výstuž.

Malé protihlukové steny realizované na mieste stavby sa môžu vytvoriť bez zvislých oceľových nosníkov. Nosníky nahradí zvislá prútová výstuž v tvarovkách vyvedená zo základu. Hrúbka a vzdialenosť výstuže sa určí statickým výpočtom podľa podmienok na stavbe. Ide o jednoduchší a lacnejší spôsob realizácie.

Základový pás a stykovacia výstuž

Prvým krokom je vytýčenie steny, zhotovenie výkopových prác a zhotovenie základového pásu pod budúcou stenou. Pri vytýčení steny je potrebné dbať na presné osadenie v teréne s ohľadom na susedné pozemky. Žiadna z podzemnej alebo nadzemnej časti steny nesmie presahovať do pôdorysu susedného pozemku.

Základová škára musí byť v nezamŕzajúcej hĺbke, ktorá je v závislosti od lokality 800 až 1 200 mm pod úrovňou terénu. Šírku základu na úrovni základovej škáry je potrebné určiť statickým výpočtom v závislosti od vlastností podložia.

Čo budeme potrebovať: 

  • Protihluková tvarovka (Durisol protihluková tvarovka DSi, rozmery: 250 × 500 × 250 mm, 300 × 500 ×, 250 mm, 120 × 500 × 250 mm, 85 × 500 × 250 mm, spotreba 8 ks/m2
  • Stavebné lepidlo (Oceľová výstuž, priemer: 8 mm)
  • Viazací drôt
  • Betón (trieda C25/30 s kamenivom frakcie max. 16 mm)
  • Betónové striešky
  • Náradie (nivelačná súprava, plastové vedro, elektrické miešadlo, vyrovnávacia súprava, murárska šnúra, murárska lyžica, pásová píla, vodováha, gumené kladivo, vzpery, ľahké lešenie)

Šírka základového pásu v jeho hornej časti (pod prvým radom tvaroviek) by mala byť na každej strane steny užšia o 25 mm. Tým sa vytvorí presah steny. Po zabetónovaní základových pásov sa do čerstvého betónu osadí statikom navrhnutá stykovacia výstuž, ktorá zabezpečí potrebné prepojenie základu so stenou.

Výstuž sa odporúča ukladať v dvoch radoch pri obidvoch povrchoch steny. Polohu výstuže je potrebné vymerať tak, aby sa nachádzala v mieste budúceho betónového jadra tvaroviek. Pri zarovnaní povrchu betónu treba dbať na zachovanie čo najväčšej možnej rovnosti.

Tvarovky musia byť previazané vždy o polovicu tvarovky.

Založenie prvého radu

Prvý rad tvaroviek sa založí do lôžka z cementovej malty, ktorou sa vyrovnajú prípadné nerovnosti hornej hrany základového pásu vzniknuté pri hladení betónového základu. Steny sa zakladajú od najvyššieho bodu základu. Smer a výška sa kontrolujú pomocou natiahnutej murárskej šnúry.

Zvislosť každej tvarovky sa kontroluje vodováhou – jej položením na zvislú stranu, resp. priečne na vodorovnú časť tvarovky. Zvyšky malty sa priebežne odstraňujú. Malta sa odstráni aj z priestoru budúceho výplňového betónu.

Betón musí celoplošne dosadať na základ, aby sa dosiahla maximálna pevnosť v tlaku a v ohybe. Čerstvo odstránené zvyšky malty sa môžu opätovne použiť na ďalšie tvarovky v prvom rade. Poloha tvarovky sa môže upraviť opatrným doklepaním pomocou gumeného kladiva.

Info o materiáli: Štiepkocementová protihluková tvarovka s vysokou zvukovou pohltivosťou a v spojení so železobetónovým jadrom aj vzduchovou nepriezvučnosťou určená na vytváranie protihlukových stien.

Vystuženie steny

Stena sa navrhuje ako štandardný železobetónový prvok, kde sa ako prierez volí plocha výplňového betónu. Po uložení prvého radu tvaroviek sa do drážky v tvarovke vloží horizontálna betonárska výstuž. Vodorovnú a zvislú výstuž je potrebné viazať viazacím drôtom.

Tým sa stabilizuje poloha všetkých výstuží. Po uložení ďalších radov sa pred betónovaním do zvislých dutín uloží zvislá výstuž. Počet, profil výstuže a vzdialenosť prútov závisí od statických požiadaviek konkrétnej steny.

Ukladanie ďalších radov

Po dokončení vystuženia prvého radu sa môže pristúpiť k ukladaniu druhého radu tvaroviek. Tvarovky sa začínajú ukladať od rohu a ukladajú sa nasucho. Musia byť previazané vždy o 1/2 tvarovky tak, aby otvory na vyplnenie betónom boli presne nad sebou. Ďalšie rady sa ukladajú podobne s previazaním o 1/2 tvarovky. Po uložení sa tvarovka jemne doklepne gumeným kladivom, čím sa styková škára tvaroviek uzavrie.

01 | Základový pás a stykovacia výstuž

01 | Základový pás a stykovacia výstuž
01 | Základový pás a stykovacia výstuž | Zdroj: Leier

Základový pás sa zhotoví so šírkou menšou o 25 mm na každej strane, ako je šírka budúcej steny. Tým sa vytvorí presah steny. Do čerstvého betónu základového pásu sa osadí v dvoch radoch stykovacia výstuž. Výstuž sa musí nachádzať v mieste budúceho betónového jadra tvaroviek.

02 | Prvý rad tvaroviek

02 | Prvý rad tvaroviek
02 | Prvý rad tvaroviek | Zdroj: Leier

Prvý rad tvaroviek sa založí do lôžka z cementovej malty. Malta musí byť dostatočne
hustá. Steny sa zakladajú od najvyššieho bodu základu. Pomocou vodováhy sa skontroluje zvislosť každej tvarovky. Vodováha sa položí na zvislú stranu, resp. priečne na vodorovnú časť tvarovky.

03 | Výškové umiestnenie tvarovky

03 | Výškové umiestnenie tvarovky
03 | Výškové umiestnenie tvarovky | Zdroj: Leier

Pomocou maltového lôžka sa zarovná vrch tvaroviek tak, aby boli výškovo vo vodorovnej rovine. Smer a výška sa kontroluje pomocou natiahnutej murárskej šnúry.

04 | Rezanie rohovej tvarovky

04 | Rezanie rohovej tvarovky
04 | Rezanie rohovej tvarovky | Zdroj: Leier

Rozrezaním tvarovky pásovou pílou sa vytvorí rohová tvarovka. Rezy musia byť rovné, aby proti sebe idúce kusy presne dosadali. Tvarovky sa potom zlepia stavebným lepidlom rezanými časťami k sebe.

05 | Zlepenie tvaroviek

05 | Zlepenie tvaroviek
05 | Zlepenie tvaroviek | Zdroj: Leier

Odrezané kusy tvaroviek sa potom zlepia stavebným lepidlom rezanými plochami k sebe. Takto zlepené šikmé rezy sú po vytvrdnutí schopné odolať tlaku pri betónovaní.

06 | Previazanie rohu

06 | Previazanie rohu
06 | Previazanie rohu | Zdroj: Leier

Správne previazanie rohov sa zabezpečí uložením výstuže do kríža, na ktorú sa ešte položí výstuž do rohu (pri obvode steny). Použije sa vystuženie zložené z troch prútov s 8 mm a s min. prestykovaním 600 mm. Poloha výstuže sa zabezpečí viazacím drôtom.