zaveseny most na dialnici d47 cez rieku odra
Galéria(22)

Zavesený most na diaľnici D47 cez rieku Odra

Diaľnica D47 prechádza medzi Ostravou a Bohumínom po moste dĺžky 605 m cez rieku Odra a cez Antošovické jazero. S ohľadom na vedenie trasy a plavebný profil plánovaného plavebného kanálu bolo nevyhnutné navrhnúť konštrukciu s minimálnou stavebnou výškou. Most je situovaný na predmestí Ostravy v rekreačnej oblasti Antošovických jezer. Preto bolo úsilie navrhnúť estetickú konštrukciu, ktorá by sa mohla stať symbolom novej diaľnice. Z tohto dôvodu sa prijal návrh konštrukcie zavesenej v osi mosta na jedinom pylóne nachádzajúcom sa v priestore medzi riekou a jazerami.

odra 02 big image
odra 24 big image
odra 23 big image
odra 22 big image
odra 21 big image
odra 17 big image
odra 16 big image
odra 15 big image
Most kríži rieku pod šikmým uhlom 54°. Os diaľnice vedie v pôdorysnom oblúku v polomere 1 500 m, ktorý v zavesenej časti prechádza v priamu a je vo vrcholovom zakružovacom oblúku s polomerom 20,000 m. Napriek tomu, že zavesená konštrukcia vždy vytvára výraznú dominantu, boli konštrukcia aj jednotlivé konštrukčné prvky navrhnuté tak, aby neprehlušovali, ale dopĺňali krajinu. Návrh konštrukcie vychádzal z projektantovej filozofie jednoty tvaru a funkcie. Úmernosť riešení sa vždy posudzovala ekonomikou spotreby materiálu a práce.

Téma mesiaca február: MOSTY

Jasne čitateľná konštrukcia
Keďže most je pod rôznym uhlom viditeľný nielen z diaľnice, ale aj z brehov rieky a jazera, bolo snahou navrhnúť jasne čitateľnú konštrukciu. Preto je konštrukcia zavesená v osi mosta na jednostĺpovom pylóne a tak v každom pohľade vytvárajú závesy s mostovkou tvarovo čistú konštrukciu. Mostovka s rímsou, ako aj spodná stavba a pylón majú rovnaké tvarovanie zdôrazňujúce prúdnicový tvar konštrukčných prvkov. Aby mohli byť čo najštíhlejšie, naviac namáhané prvky sú navrhnuté z vysokopevnostného betónu. Keďže osové zavesenie vyžaduje torzne pevnú konštrukciu, mostovka je tvorená dvoma čo najširšími komorovými nosníkmi bez tradičných vonkajších konzol.

Rozpätie polí je od 24,50 do 105,00 m, šírky oboch mostov sú od 14,60 do 13,60 m. V zavesených poliach sú mosty navzájom spojené priečne predopnutou mostovkovou doskou a osamelými vzperami. Závesné káble majú semi-radiálne usporiadanie. V mostovke sú kotvené po 6,07 m, v pylóne po 1,20 m. Pylón tvorí oceľový stĺp osemuholníkového prierezu spriahnutý s vonkajším betónovým plášťom zaobleného tvaru. V hornej časti oceľovej konštrukcie pylónu sú kotvené závesy, vnútorný priestor oceľovej konštrukcie pod kotvením závesov je vyplnený vysokopevnostným betónom. Na závesy sa použil systém VSL SSI 2000. Závesy sú zostavené z 55 až 91 lán priemeru 15,7 mm a pevnosti 1 860 MPa. Laná sú vybavené tesne extrudovaným HDPE obalom hrúbky 1,5 mm a antikoróznym voskom. Vedené sú v HDPE rúrkach s vonkajším povrchom zabezpečeným šraubovitým nálisom, ktorý počas dažďa zaisťuje odkvapávanie vody a obmedzuje tak kmitanie závesov v dôsledku vetra.

Nosná konštrukcia sa betónovala po poliach v debnení zavesenom na výsuvnej skruži situovanej nad mostovkou. S ohľadom na rozpätie skruže bolo nevyhnutné v zavesených poliach postaviť montážne podpery, ktoré sa po spojení a zavesení oboch mostov na pylón odstránili.

Pred uvedením mosta do prevádzky sa na jeseň 2007 vykonali statické a dynamické zaťažovacie skúšky, ktoré overili konštrukciu aj kvalitu vykonaných prác. Investorom stavby je Ředitelství silnic a dálnic, Závod Brno. Architektonické a konštrukčné riešenie mosta vyvinula firma Stráský, Hustý a Partneři, Brno, ktorá vypracovala aj projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch. Most zrealizovala spoločnosť Skanska DS, Závod 77 Mosty. Výrobu a montáž oceľového jadra pylónu zabezpečovala firma MCE Slaný, závesy dodali a zmontovali VSL SYSTÉMY (CZ), Praha.

TEXT: prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.
FOTO: Stráský, Hustý a Partneři, s. r. o.

–>–>