Partneri sekcie:

Izolácia podobná termoske

izolacia podobna termoske

Izolácia, ktorá funguje podobne ako termoska alebo termofľaša. Odrazovú plochu infračerveného žiarenia tvorí reflexný materiál (hliník alebo antikoro) a jedna alebo viac vzduchových medzier.

Prenikanie tepla je fyzikálny jav, ktorý je kombináciou troch procesov:

  • žiarenia,
  • vedenia,
  • prúdenia.

Štúdie však ukazujú, že tepelné straty spôsobené vedením a prúdením tepla tvoria iba 25 %všetkých strát. Hlavnú úlohu pritom zohráva infračervené žiarenie, ktoré spôsobuje straty vo výške minimálne 75 % v prípade, že priestor je bez dilatácie.

Tepelné straty možno výrazne znížiť týmito dvomi základnými opatreniami:

  • vytvorením prekážky pre infračervené žiarenie,
  • zabezpečením existencie priestoru s jednou alebo viacerými vzduchovými medzerami.

Pomocou týchto poznatkov bola vyvinutá a vyrobená izolácia, ktorej izolačná funkcia sa zakladá na princípe odrazu tepelného žiarenia. Vďaka hliníkom pokovovanej polyetylenovej fólii a špeciálne vyrobenej bublinkovej polyetylénovej fólii, pri presné daných fyzikálnych a chemických vlastnostiach (emisivita –0,03) dosahuje tento typ izolácie súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,0100 a 0,0118 (W/m . K) pri hrúbke 24 a 40 mm. Usporiadanie vrstiev (vzduch – hliník – vzduch) odráža 97 % infračerveného žiarenia. Izolácia zároveň slúži ako parozábrana. Je nenasiakavá a recyklovateľná. Nevýhodou je nižšia požiarna odolnosť. (Podľa EN 13501-1: Euroclass B – s1, d0 v kombinácii s 12 mm sadrokartónovou doskou).

Na dosiahnutie primeraných reflexných parametrov a zamedzenie vzniku kondenzátu je potrebné zabezpečiť minimálny vzdušný priestor (minimálne 10 mm). Ak sa používa tento typ izolácie v kombinácii s inými izoláciami, musí sa dodržať medzi vrstvami minimálna vzduchová medzera 10 mm. Spoje izolácie sa prelepujú špeciálnou páskou, aby vzduch, ktorý sa nachádza v izolácii ostal uzavretý. Na mieste ukončenia sa odporúča izoláciu zahnúť do vnútornej strany, upevniť a prelepiť páskou. Izolácia sa najlepšie upevňuje pneumatickým sponkovačom, alebo dlhými pozinkovanými klincami s veľkou hlavičkou (lepenkáče).

Na skracovanie izolácie sa používa ostrý nôž alebo veľké nožnice. Všetky otvory ktoré vznikli v izolácii montážou sa odporúča prelepiť páskou. Izoláciu možno využiť aj ako prídavnú izoláciu do podkrovia, pričom sa priestor medzi krokvami vyplní minerálnou vlnou a izolácia na báze hliníkovej fólie sa inštaluje z vnútornej (teplej) strany. Medzi tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny a izoláciou na báze hliníkovej fólie sa odporúča vytvoriť vzduchovú medzeru. Následne možno nainštalovať podhľad na báze sadrokartónu, ktorý sa kotví priamymi závesmi. V miestach kotvenia sa izolácia stlačí.

Príklady aplikácie izolácie na báze hliníkovej fólie vidieť na obrázkoch.

TEXT: JM carpentry, wad
Obrázky a foto: JM carpentry