image 92344 25 v1
Galéria(2)

Vplyv materiálovej skladby ETICS na požiarnu odolnosť budov

Partneri sekcie:

Z hľadiska materiálovej skladby ETICS s ohľadom na voľbu použitého tepelného izolantu majú dominantnú pozíciu na trhu dve skupiny výrobkov: ETICS s izolantom z expandovaného polystyrénu (ďalej "EPS") a ETICS s izolantom z dosiek z minerálnych vlákien. U dosiek z minerálnych vlákien získali postupne na trhu rozhodujúcu prevahu dosky s pozdĺžnou orientáciou vlákna (ďalej "MW pozdĺžne"), ktoré umožňujú montáž izolantu na podklad bodovým lepením a žiadané vyrovnanie povrchu ETICS.

zvisly posun ETICS

Všeobecne sa rešpektuje fakt, že izolačné dosky z EPS majú výškový limit použiteľnosti s ohľadom na požiadavky požiarnych noriem – výšková poloha požiarneho úseku má byť do 22,5 m (STN 73 0802). Táto hranica pôvodne vznikla vo väzbe na dostupnú techniku hasičov a možnosťou ich zásahu alebo evakuácie osôb z horiaceho objektu.

V ETICS s EPS sa okrem toho robia navyše vodorovné požiarne bariéry. Zatiaľ čo väčšina krajín EÚ pracovala a pracuje s požiarnymi bariérami so šírkou 200 mm, v ČR sa cez šírku požiarnych bariér 500 mm dopracovali k existujúcej šírke 900 mm. Po vyhodnotení podkladov z priebehu viacerých požiarov s ohniskom vnútri bytu v ČR je možné urobiť záver, že rýchlosti šírenia a rozsah požiaru v bytovom dome sú porovnateľné, či je na obvodovom plášti namontovaný ETICS s izolantom z EPS, s izolantom z MW alebo je obvodový plášť nezateplený. Zásadný význam má vzájomná poloha fasádnych otvorov – okien. Najväčšie riziko predstavuje poloha okien vo vertikále nad sebou. Možno konštatovať, že v prípadoch zásahu hasičov v čase nad 25 minút od vzniku požiaru, ak je cestou rozšírenia požiaru vertikálna línia okno – okno, obvykle dôjde v podlaží s ohniskom požiaru „X“ k rozsiahlej devastácii bytu a v podlaží „X + 1“ k čiastočnej devastácii bytu požiarom, keď sklo v okne popraská po cca 12 min. ohrevu plameňom. Bez zásahu hasičov by pravdepodobne došlo k postupnému vyhoreniu všetkých bytov po vertikále až do najvyššieho podlažia, a to u všetkých zateplených aj nezateplených budov. Tomuto šíreniu požiaru vodorovná požiarna bariéra z MW s akoukoľvek šírkou podľa poznatkov z praxe nijako nezabráni.

Vplyv materiálovej skladby ETICS na tvarovú a statickú stabilitu ETICS
Problematikou návrhu a posúdením statickej stability systémov ETICS sa v EU zaoberá smernica ETAG 004:2013, ktorá je v súčasnej dobe transformovaná do smernice EAD, a smernica ETAG 014, v súčasnej dobe nahradená smernicou EAD 330196-00-0604. Na národnej úrovni sa problémom mechanického upevnenia ETICS zaoberá norma STN 73 2902. Smernica ETAG 004 pozná dva spôsoby upevnenia ETICS k nosnému podkladu – buď lepením alebo mechanickým upevnením pomocou plastových kotiev. Rozborom smernice ETAG 004 je možno odvodiť, že ak súdržnosť lepiacej hmoty a izolantu je nižšia, než 30 kPa, je nutné taký ETICS navrhnúť a pripevniť mechanicky. V smernici ETAG 004 je tiež možné zistiť, že skúška súdržnosti medzi lepiacou hmotou a podkladom, rovnako ako skúška súdržnosti medzi lepiacou hmotou a izolantom, sa vykonáva len na lepených systémoch.

Pri statickom posudzovaní modelu mechanicky upevneného ETICS s doplnkovým lepením je jediným systémovým nosným prvkom plastová kotva pre ETICS – plastová tanierová hmoždinka. Posudzovanie týchto plastových kotiev podľa relevantnej smernice EAD 330196-00-0604 však vychádza z predpokladu, že na plastovú kotvu budú pôsobiť výlučne vodorovne orientované silové účinky od sania vetra a nepočíta sa tu so záchytom zvisle pôsobiacich síl. Stavebná prax preukázala, že plastové tanierové hmoždinky nie sú v prípade kolapsu nosnej funkcie lepeného spoja medzi doskou izolantu z MW s pozdĺžnou orientáciou vlákien a nosným podkladom, schopné dlhodobo blokovať významnú deformáciu ETICS, ktorá sa prejavuje zvislým posunom celého súvrstvia ETICS smerom nadol .

Rozhodujúci vplyv na tvarovú stabilitu mechanicky upevnených ETICS má teda nosná funkcia lepeného spoja medzi izolantom a nosným podkladom. Je možno považovať za preukázané, že kolaps lepeného spoja medzi nosným podkladom a izolantom MW pozdĺžne, je prvou fázou vzniku tejto poruchy. Na základe tohto poznatku sa preverovali možnosti zaistenia nosnej funkcie lepeného spoja aj pre systémy s izolantom TR ≤ 30 kPa. Pri tom sa zistilo, že ETAG 004 pre mechanicky upevnené systémy nielenže neskúša prídržnosť lepiacej hmoty k izolantu a k podkladu, ale súčasne ani nezisťuje šmykové pevnosti izolantu. Preto boli empiricky preverované možnosti doplniť relevantné hodnoty pevnosti v šmyku aj pre izolanty s TR ≤ 30 kPa. Pri tom sa zistilo, že podľa určenej normy EN 12090 vzhľadom k rozmeru testovaných vzoriek, možno získať relevantné hodnoty šmykovej pevnosti pre dosky pozdĺžnej MW do hrúbky cca 100 mm. Táto hrúbka je však dnes už prekonaná súčasnými požiadavkami na tepelný odpor konštrukcie. Ocitáme sa tak v situácii, že pre statický návrh a posúdenie statickej a tvarovej stability mechanicky upevneného systému ETICS s doplnkovým lepením, nemá projektant základné návrhové hodnoty. Je preto potrebné v rámci vzájomnej spolupráce ČR – SR rýchlo vytvoriť a zaviesť relevantný spôsob skúšania šmykových parametrov dosiek z MW s pozdĺžnou orientáciou vlákien a súčasne stanoviť aj referenčné limity kvality pre ich použitie v ETICS s hrúbkou izolantu MW s pozdĺžnou orientáciou vlákien nad 150 mm.

Ing. Ladislav Valeš, znalec v odbore stavebníctva v ČR