Vonkajšie opláštenie dreveného rámu difúzne otvorenými doskami
Galéria(10)

Vonkajšie opláštenie dreveného rámu difúzne otvorenými doskami

Partneri sekcie:

Pri realizácii moderných drevostavieb sa rovnako ako pri historických drevostavbách kladú najvyššie požiadavky na obvodový plášť budovy. Jednou z podmienok dlhodobej životnosti drevostavieb je dostatočná ochrana drevenej konštrukcie proti nadmernej vlhkosti a účinkom vody. S ochranou stavebného diela, respektíve jeho obvodového plášťa proti vlhkosti úzko súvisí okrem pôsobenia zrážok (dážď, sneh) a zabudovanej stavebnej vlhkosti aj problematika difúzie vodných pár a konvekcia – prenos vlhkosti prúdením.

Zo stavebnej praxe je známe, že v dôsledku nesprávne navrhnutých skladieb vrstiev konštrukcie alebo neodborne realizovanej montáže dochádza v zimnom období ku kondenzácii prestupujúcej vodnej pary vnútri obvodovej konštrukcie. S difúziou súvisí konvekcia vodnej pary. Konvekcia vodnej pary (rovnako ako difúzia) vzniká ako dôsledok rozdielneho tlaku vzduchu medzi vnútorným a vonkajším priestorom. Konvekcii vodnej pary treba zabrániť po­užitím vhodných konštrukčných prvkov, pretože vlhkosť spôsobená konvekciou môže niekoľkonásobne presiahnuť výparný potenciál a následne spôsobiť závažné škody vnútri obvodovej konštrukcie. Cieľom ochrany proti vlhkosti je vytvoriť také opatrenia, ktoré zabránia možnému výskytu problémov, respektíve ich obmedzia tak, aby počas celej životnosti stavby nedochádzalo k jej poruchám.
Jedno z riešení predstavuje difúzne otvorená konštrukcia. Princíp tohto typu konštrukcie nespočíva v úplnom obmedzení prieniku vodnej pary (difúziou) cez konštrukciu. Spočíva v snahe odvádzať prestupujúcu paru preč, aby sa nehromadila a nekondenzovala v konštrukcii – na rozdiel od difúzne uzatvorených systémov, tvorených vo väčšine prípadov fóliovou parozábranou.

Bez ohľadu na difúznu otvorenosť alebo uzavretosť konštrukcie treba v prípade obvodových plášťov použiť takú skladbu materiálov, aby sa ich difúzny odpor smerom z interiéru do exteriéru postupne znižoval. Ak sa toto pravidlo uplatní pri drevenom ráme opláštenom z obidvoch strán doskami OSB, treba navrhnúť a realizovať parozábranu (fóliu) na interiérovej strane. Ak sa na vonkajšom povrchu dreveného rámu umiestni vysoko difúzne priepustný materiál, možno na vnútornú stranu umiestniť materiál s nižšou paropriepustnosťou v porovnaní s neporušenou fóliovou parozábranou. V týchto prípadoch nachádzajú uplatnenie dosky OSB, ktorými v kombinácii so samolepiacimi páskami možno vytvoriť dostatočne difúzne tesnú vrstvu, často označovanú ako parobrzda (obr. 1).

Na Slovensku, ale ani v Česku nie je zatiaľ problematika difúzne otvorených konštrukcií veľmi rozšírená. Naopak, v nemecky hovoriacich krajinách sa tieto systémy úspešne používajú desiatky rokov. V súlade s nemeckou normou DIN 68 800-2 možno konštrukciu považovať za difúzne otvorenú, ak sa opláštenie minimálne na jednej strane realizovalo z materiálu s ekvivalentnou difúznou hrúbkou sd ≤ 0,2 m.

Difúzne otvorená drevovláknitá doska

Normatívnu hodnotu sd ≤ 0,2 m možno dosiahnuť použitím difúzne otvorenej drevovláknitej dosky (napríklad DFP) s hrúbkou 16 mm. Jej hodnota ekvivalentnej difúznej hrúbky činí sd ≤ 0,16 m. Difúzne otvorené drevovláknité dosky sú dosky so strednou hustotou odolnou proti vlhkosti a zároveň so schopnosťou vysokej difúznej priepustnosti vodnej pary. Ide o typ dosky v súlade s STN EN 622-5 Vláknité dosky. Špecifikácie. Časť 5: Požiadavky na dosky vyrobené suchým spôsobom (MDF). V porovnaní s klasickými MDF doskami, ktoré sa používajú na výrobu nábytku sú tieto dosky definované ako typ MDF.RWH vhodný ako nosné strešné a stenové debnenie s vyššou odolnosťou proti vlhkosti. Tento typ dosiek zároveň vyhovuje zvýšeným požiadavkám na únosnosť. Dosky sa vyrábajú v súlade s požiadavkami na zdravé bývanie a ekologické materiály. Požadovaná pevnosť dreveného doskového materiálu sa dosahuje veľmi malým podielom spojív a vody, ako aj parafínovou emulziou, ktorou sa zvyšuje odolnosť proti vode a vlhkosti. Zároveň vyhovujú požiadavkám na uvoľňovanie škodlivých emisií. Vlákna sa spájajú spojivami neobsahujúcimi formaldehydy (celkový obsah formaldehydov je menší ako 0,03 ppm).

Konštrukcia s doskami DFP
Pri návrhu konštrukčnej skladby sa odporúča navrhovať dosky DFP predovšetkým ako vonkajšie opláštenie obvodových konštrukcií stien a striech. Dosky možno aplikovať v prostredí s triedou vlhkosti 1 a 2 v súlade s požiadavkami platných noriem, zároveň sa však nesmú použiť tam, kde by vlhkosť obsiahnutá v doske trvalo presiahla 15 %. Z exteriérovej strany sa preto vždy musí realizovať ďalšia ochranná vrstva – napríklad zakrytie strešnou krytinou alebo opláštenie, respektíve obloženie stien. Dosky možno opracovať bežnými nástrojmi vhodnými na drevené materiály. Na fixáciu možno použiť klasické prostriedky určené na drevené doskové materiály (sponky, zápustky, klince).

V prípade difúzne otvorených konštrukcií možno aplikáciou dosky DFP realizovať:

  • paropriepustnú vrstvu,
  • vetrotesnú vrstvu (dosky na pero a drážku),
  • poistnú hydroizolačnú vrstvu (sklon strechy viac ako 16°),
  • podstrešnú vrstvu – to znamená vrstvu chrániacu konštrukciu pred poveternostnými vplyvmi počas výstavby,
  • staticky nosnú vrstvu – nosné opláštenie,
  • tepelno- a zvukovoizolačnú vrstvu – zlep­šujúcu tepelno- a zvukovoizolačné vlastnosti celej skladby,
  • pochôdznu vrstvu (pri montáži), bezpečnú proti prerazeniu do vzdialenosti krokiev 800 mm.
Obr. 2 Vytvorenie paropriepustnej vrstvy kombináciou dosiek DFP a OSB
Obr. 4 Vytvorenie vzduchotesnej vrstvy kombináciou dosiek DFP a OSB

Paropriepustnosť verzus prievzdušnosť
Riziko tvorby kondenzátu pri difúzne otvorených, avšak vzduchotesných konštruk­ciách je malé (obr. 2).

K najčastejším príčinám vlhkostných porúch konštrukcií drevených stavieb patrí konvekčný prenos vlhkosti. Pri drevených stavebných konštrukciách, ktoré sú tepelne izolované, sa musí dbať na vytvorenie trvalo neprievzdušnej vrstvy zo strany miestností v rozsahu celého plášťa budovy. To platí aj pri miestach spojov konštrukčných prvkov, stykoch jednotlivých dielov a priestupoch akéhokoľvek druhu.

Vetrotesná verzus vzduchotesná vrstva
Na realizáciu vzduchotesnej vrstvy možno použiť napríklad dosky OSB3 ECO. Pritom sa musí dbať na to, aby sa všetky miesta stykov, miesta vzájomného napojenia stien a otvory v doskách utesnili vhodnými lepiacimi páskami, prípadne tesniacim materiálom (obr. 3).

Na rozdiel od vzduchotesnej vrstvy, ktorá sa umiestňuje na vnútornej strane obvodovej (strešnej) konštrukcie, sa podobná vrstva označovaná ako vetrotesná ukladá na vonkajšej strane. Ak sa táto vrstva vytvorí použitím difúzne otvorenej drevovláknitej dosky (obr. 4), zabráni sa prúdeniu vonkajšieho vzduchu, a tým aj možnému zanášaniu vlhkosti do konštrukcie, napríklad pri pôsobení vetra. Difúzne otvorené drevovláknité dosky sa vyrábajú so spojmi na pero a drážku (P + D), ktorým sa dosahuje dostatočná vzduchotesnosť (obr. 5). V prípade rezania dosiek treba styky rovných hrán v konštrukcii dodatočne prelepiť lepiacimi páskami.


Obr. 5 Detail spoja pero a drážka (P + D) dosky DFP
Obr. 6
Obr. 6, 7, 8 Použitie difúzne otvorených drevovláknitých dosiek na realizáciu rodinného domu


Výstužové stenové a strešné platne

Difúzne otvorené drevovláknité dosky možno použiť aj na výrobu stenových a strešných výstužových platní (obr. 6 až 8). Dajú sa použiť ako výstuhy proti vybočeniu a ako nosné obloženie na absorpciu alebo prenos zaťaženia vetrom. Pri ostatných typoch zaťaženia sa ich použitie neodporúča. Každý návrh konštrukcie musí posúdiť statik.

TEXT: Jan Kníže
Obrázky: KRONOSPAN CR

Jan Kníže je technickým konzultantom firmy ­KRONOSPAN CR, spol. s r. o.

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.