Termografia 4
Galéria(11)

Termografia: pomocník v boji nielen s tepelnými mostmi

Partneri sekcie:

Termografia sa osvedčila ako praktický nástroj na odhalenie slabých miest na vonkajšku budov aj v ich vnútri. Pomocou termokamier možno spoľahlivo odhaliť teplotné úniky a realizovať efektívne energetické poradenstvo.

Termokamery odhalia rýchlo a spoľahlivo odchýlky a chyby na plášťoch budov alebo vo vnútorných priestoroch budov. Materiály a časti stavieb možno navyše pomocou zobrazovacej metódy kontrolovať úplne nedeštruktívne. Zatiaľ čo pri iných metódach sa musia systémy vedení a potrubí na veľkej ploche rozobrať, termokamera ponúka nenáročné, na manipuláciu jednoduché a celkovo ľahké riešenie – prakticky stačí len jediný pohľad.

Výhody použitia termokamier možno pritom zhrnúť do niekoľkých viet. Termokamery umožňujú vykonávať údržbu orientovanú na stav objektu či zariadenia, a tak predchádzať výpadkom zariadení a drahým opravám. Prístroj umožňuje preveriť celé plochy, nielen jednotlivé body, čím prekonáva hranice pyrometra používaného v podobných situáciách.

V priebehu prác potom možno lokalizovať úniky, kontrolovať zariadenia a časti budov omnoho rýchlejšie než s iným zariadením, čo umožňuje, samozrejme, poskytnúť lepšiu kvalitu zákazníkom (napr. bezchybné pripevnenie izolácie, precízna funkcia vykurovacej sústavy a efektívne vysvetlenie a dôkazy pomocou termokamery priamo na mieste).

Ako to funguje?

Všetky predmety, ktorých teplota je vyššia než -273 °C (absolútna nula), vyžarujú infračervené tepelné žiarenie, ktoré je ľudskému oku neviditeľné. Termokamery sú však schopné toto žiarenie zachytiť a premeniť ho na elektrické signály, ktoré sú následne zobrazené v podobe termogramu. Týmto sa infračervené žiarenie stáva pre človeka viditeľným. Čo teda termokamery reálne dokážu?

Termografia 8

Vyhľadávanie chýb a zabezpečovanie kvality

Analýza pomocou termokamery predstavuje rýchlu a efektívnu metódu na odhalenie možných stavebných porúch. Okrem toho sa termokamery výborne hodia ako dôkaz, či bola dodržaná kvalita a správna realizácia stavebných opatrení. Na termograme sú viditeľné nielen tepelné straty, ale aj vlhkosť a netesnosť budov. Ďalej možno rozpoznať nedostatky vo vyhotovení tepelnej izolácie či poškodenie stavby – a to všetko úplne bezkontaktne.

Energetické poradenstvo

V termografii budov sa IR technológia hodí výborne na rýchlu a efektívnu analýzu strát pri vykurovaní a klimatizácii budov. Termokamery na základe ich vysokého teplotného rozlíšenia detailne zviditeľnia chybnú izoláciu a tepelné mosty.

Hodia sa ideálne na meranie a dokumentáciu energetických strát na vonkajších dverách a oknách, roletách, výklenkoch radiátorov, na strešných konštrukciách alebo na celom plášti budovy. Termokamery sú tak optimálnym nástrojom na rozsiahlu diagnostiku, zásahy údržby či energetické poradenstvo.

Termografia 1
Termografia 2
Termografia 3
Termografia 4
Termografia 5
Termografia 6
Termografia 7
Termografia 8

Analýza plášťov budov

Termografia veľkých budov kladie na užívateľa osobitné nároky. Priestorové obmedzenia stenami, ulicami alebo bezpečnostnými zónami môžu zapríčiniť, že zobrazenie meraného objektu výlučne jediným záberom nie je možné. Termokamery testo pomôžu v tomto prípade zachovať potrebný prehľad. Pomocou asistenta panoramatickej snímky možno spojiť viac záberov plášťa budovy do jedného termogramu. Teplotné rozdiely tak možno prehľadne rozoznať s vysokým rozlíšením po celom plášti budovy.

Kontrola systémov vykurovania

Termokamery umožňujú rýchlu a jednoduchú kontrolu systémov vykurovania vďaka jednoduchému a intuitívnemu ovládaniu. Jediným pohľadom termokamerou sa tak odhalia miesta s nerovnomerným rozložením tepla. Chyby sa odhalia veľmi rýchlo, napríklad aj na neprístupných stropných inštaláciách.

Termografia 10

Na stope prasknutému potrubiu

Pri podozrení na prasknuté potrubie nezostáva často nič iné, než vybúrať celú časť steny alebo podlahy. Pomocou termokamier možno minimalizovať potrebné práce a znížiť náklady. Úniky pri podlahovom vykurovaní či inom neprístupnom potrubí sú lokalizované presne a nedeštruktívne. Vďaka tomu sa predíde zbytočnému plošnému vybúravaniu steny alebo podlahy, čím sa náklady na opravu niekoľkonásobne znížia.

Škody spôsobené vlhkosťou

Nie každá mokrá stena má príčinu v prasknutom vodovodnom potrubí. Dôvodom môže byť aj stúpajúca alebo presakujúca voda vďaka nesprávnemu vyhotoveniu odkvapov a odpadov. Ďalším pôvodcom škôd spôsobených vlhkosťou môžu byť upchané trativody alebo nedostatočná schopnosť vsakovania. Termokamery rýchlo a spoľahlivo lokalizujú miesto stúpajúcej zemnej vlhkosti alebo presakujúceho kondenzátu skôr, než voda spôsobí vážne škody.

Termografia 9

Prevencia tvorby plesní

Tepelné mosty spôsobujú výrazné straty energie. Na týchto miestach môže vo vnútri budovy dochádzať ku kondenzácii vplyvom vlhkosti okolitého vzduchu, následne tu môže vzniknúť napadnutie plesňami, s ktorými sú spojené zdravotné riziká pre obyvateľov. Termokamery vypočítajú z externe nameranej teploty, vlhkosti okolitého vzduchu a teploty meraného povrchu relatívnu povrchovú vlhkosť pre každý meraný bod.

Nebezpečenstvo výskytu plesní je tak pomocou termokamery viditeľné omnoho skôr, než by bolo voľným okom – rizikové oblasti sú vyznačené červenou a bezpečné oblasti zelenou. Táto analýza umožňuje aplikovať včasné preventívne opatrenia a zabrániť vzniku plesní v ich ranej fáze, a to aj v skrytých kútoch či výklenkoch.

Termokamery testo 865, 868, 871 a 872
V termokamerách testo pracujú detektory s rozlíšením od 160 × 120 do 640 × 480 pixelov. V spojení s vysokokvalitnou germaniovou optikou sa tým zabezpečuje optimálne rozlíšenie obrazu v každej situácii. Spolu s patentovanou technológiou SuperResolution možno robiť termogramy s rozlíšením až 1 280 × 960 pixelov.
Na meranie najmenších teplotných rozdielov je nevyhnutná aj čo možno najlepšia teplotná citlivosť (NETD). Termokamery testo ponúkajú vynikajúcu NETD až < 30 mK. V spojení s vysokým rozlíšením snímky možno rozpoznať aj tie najjemnejšie teplotné rozdiely.
testo ScaleAssist: S funkciou testo ScaleAssist je správne vyhodnotenie stavebných chýb a tepelných mostov jednoduchšie než kedykoľvek predtým, keďže stupnica termokamery je automaticky optimálne nastavená. Tým sa zaručuje prevencia chybného vyhodnotenia snímky vplyvom nesprávne nastavenej stupnice.
testo ε – Assist: Na získanie presného termogramu je nevyhnutné správne nastaviť emisivitu (ε) a odrazenú teplotu (RTC) meraného objektu v termokamere. Pomocou integrovaného digitálneho objektívu termokamera ε-marker rozpozná a automaticky určí a nastaví správnu emisivitu a odrazenú teplotu meraného objektu.
testo Thermography App: Pomocou aplikácie do zariadení iOS a Android možno rýchlo vytvoriť protokol merania, uložiť ho alebo ihneď odoslať e-mailom.
Ďalšie aplikácie: Termokamery testo možno prepojiť s bezdrôtovým termohygrometrom testo 605i a kliešťovým multimetrom testo 770-3. Merané hodnoty z oboch prístrojov sa do termokamery prenášajú pomocou Bluetooth.

Kontrola vzduchotesnosti novostavieb

Ak nie sú dvere alebo okná správne namontované, vniká do objektu v zime studený vzduch a teplý, naopak, uniká von. Následne sa tvorí prievan, zvyšujú sa straty tepla odvetrávaním, ale predovšetkým sa zvyšujú náklady na energie. Veľmi sa osvedčila kombinácia termografie a testu BlowerDoor.

Pri tomto teste sa v budove vytvorí podtlak, pričom studený vonkajší vzduch začne prúdiť dovnútra budovy cez netesnosti, ako sú škáry alebo štrbiny. Termokamera potom veľmi ľahko odhalí postihnuté miesta a netesnosti sú tak lokalizované skôr, než sa predraží prípadné odstránenie porúch na opláštení a na vnútornej stavebnej úprave novostavby.

Termografia 2

Presná lokalizácia netesností striech

Ďalšou možnosťou využitia termografie je preverovanie plochých striech z hľadiska ich vlhnutia. Oblasti v strešnej konštrukcii, ktoré vlhnú, si uchovávajú teplo zo slnečného žiarenia dlhšie než neporušené miesta. Počas noci sa preto strešná konštrukcia ochladzuje nerovnomerne. Na základe týchto teplotných rozdielov termokamera lokalizuje a presne zobrazí oblasti s uzavretou vlhkosťou alebo poškodenou izoláciou.
Monitorovanie a kontrola fotovoltických zariadení

Existujú dva hlavné dôvody na kontrolu fotovoltických zariadení: bezpečnosť a overenie výkonu. Fotovoltické zariadenia dosahujú maximálny výkon pri plnom slnečnom svite. Termokamery umožňujú sledovať fotovoltické zariadenia všetkých veľkostí úplne bezkontaktne a spoľahlivo. Umožňujú napríklad rozpoznať poruchy, zabezpečiť správnu funkčnosť všetkých súčastí a dosiahnuť maximálnu hospodárnosť.

Záver

Použitie termokamier má mnoho pozitív, medzi jednoznačne najvýznamnejšie treba zaradiť zabezpečenie rýchlej a rozsiahlej analýzy, overenie dokonalosti vyhotovenia izolácií či vykurovacieho systému, preverenie tepelných mostov a rizikových miest na vznik plesní – a s tým spojenú záruku správnosti vykonania prác, ochranu pred škodami vzniknutými nepresnosťami realizovaných prác a v neposlednom rade aj finančné úspory na prípadných opravách.

Termokamery dostupné na súčasnom trhu ponúkajú nielen kvalitné rozlíšenie a veľkú ostrosť snímok, ale aj prepojenie napríklad s mobilom či tabletom pomocou aplikácie pre iOS alebo Android.

 

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Testo.
Foto: Testo

Článok bol uverejnený v časopise TZB Haustechnik 5/2018.