Termostatické ventily a ventily na hydronické vyvažovanie
Galéria(2)

Termostatické ventily a ventily na hydronické vyvažovanie

Partneri sekcie:

Na každú vykurovaciu sústavu sa kladú v zásade dve požiadavky. Prvá z nich je, aby zaistila čo najväčší komfort vo vykurovanej miestnosti, t. j. aby tepelná pohoda spĺňala požiadavky, ktoré očakávame. Druhou požiadavkou je, aby sa tento stav dosiahol pri čo najmenších energetických nákladoch.

Aby bola prevádzka zariadenia čo najhospodárnejšia, musí spĺňať dve základné podmienky:

  • individuálna regulácia teploty vykurovacieho telesa každej vykurovanej miestnosti,
  • hydronicky vyvážená vykurovacia sústava.
Individuálna regulácia priamo súvisí s použitím termostatických radiátorových ventilov (ďalej len TRV) a regulačného radiátorového skrutkovania. Aby k úspore došlo, musí sa TRV správne navrhnúť. V súčasnosti sú k dispozícii TRV na vysokej technickej úrovni. Tie však nemôžu pracovať efektívne, ak sa nedodržia všetky tri hydronické podmienky. Až po ich dosiahnutí možno očakávať stabilnú a presnú reguláciu.
Tieto podmienky sú všeobecne známe, ale, bohužiaľ, sa na ne často zabúda:
  • menovitý prietok musí byť k dispozícii na všetkých odberných miestach,
  • tlaková diferencia na ventiloch sa nesmie príliš meniť,
  • prietok musí byť kompatibilný vo všetkých uzlových sústavách.

Podstatu TRV tvorí snímač naplnený kvapalinou. Kvapalina sa pôsobením teploty v miestnosti rozťahuje a ventil sa automaticky uzavrie, ak sa v danom priestore dosiahne vopred nastavená teplota. Pritom nezáleží na tom, či sa dosiahne vykurovaním, účinkom zimného slnka alebo teplom z iného zdroja. Tým sa zamedzuje zbytočnej spotrebe energie. Ak teplota v miestnosti poklesne, TRV sa otvorí a vykurovacie teleso začne vykurovať.

Regulácia pohybom jednej ruky je možná, ale málo účinná, pokiaľ sú TRV nesprávne namontované. Termostatické radiátorové ventily so zabudovaným snímačom nesmú byť inštalované za záclony, kryty vykurovacích telies v úzkych výklenkoch a pod. Tiež sa nesmú inštalovať vo zvislej polohe. Ak sa tak stane, regulácia priestorovej teploty nie je presná. V takýchto prípadoch treba použiť termostatickú hlavicu s oddeleným snímačom alebo diaľkovým nastavením. Oddelený snímač je prepojený s termostatickou hlavicou pomocou kapiláry dlhej 2 až 15 m. Snímač sa umiestňuje na niektorú z vnútorných stien. Takto môže ventil presnejšie vyhodnocovať teplotu v miestnosti dostatočne ďaleko od vykurovacieho telesa.

Súčasťou vykurovacieho systému sú okrem termostatických radiátorových ventilov potrubný systém, obehové čerpadlo, kotol atď. Aby sa na konci vykurovacej sezóny dosiahli plánované úspory, musí sa namontované TRV aj správne používať (napr. pri vetraní miestnosti treba TRV uzatvoriť alebo pri rôznych priestoroch nastaviť rôzne teploty na termostatickej hlavici). Dôležitý je tiež správny výber termostatického ventilu a hlavice.

V súčasnosti vyrábajú renomovaní výrobcovia mnoho vyhotovení termostatických ventilov, ktoré sú špeciálne určené na rôzne druhy vykurovacích systémov (jednorúrkový, dvojrúrkový, samotiaž apod.). V rôznych vyhotoveniach sa tiež vyrábajú aj termostatické hlavice. Pri ich výbere rozhoduje účel miestnosti, v ktorej budú namontované.

Napríklad vo verejných priestoroch (letiská, hotely ap.) sa používajú termostatické hlavice zabezpečené proti manipulácii cudzou osobou a odcudzeniu, v plavárňach hlavice s reguláciou priestorovej teploty až do 35 °C a pod.  Aj pri nainštalovaní kvalitných komponentov vo vykurovacej sústave sa môžu objavovať poruchy pri prevádzke, ktoré sa prejavujú nedokurovaním, prekurovaním, nerovnomerným nábehom spotrebičov, vysokou spotrebou paliva, hlukom v sústave, nesprávnym meraním a reguláciou, častým hlásením porúch a havarijných stavov.

Príčinou sú prevádzkové podmienky týchto komponentov, pretože nie sú dosiahnuté projektované hodnoty prietokov v sústave. Ich dosiahnutie je, bohužiaľ, vo väčšine prípadov skôr výnimkou a náhodou. Dôvodom tohto stavu je množstvo zmien, ktoré sprevádzajú realizáciu diela od projektu až po uvedenie do prevádzky. Riešením je vyváženie prietokov tak, aby každý spotrebič dosiahol menovitý výkon, teda vyváženie sústavy.

O hydronickom vyvažovaní sústav sa v súčasnosti veľa hovorí, ale v praxi je táto otázka veľmi nedocenená. Vyvažovanie často nie je realizované komplexne s potrebnou dôkladnosťou. V projektoch chýbajú vyvažovacie ventily na najpotrebnejších miestach, pri realizácii dochádza k chybným zapojeniam alebo k zámene armatúr za lacnejšie, ktoré sú vo väčšine prípadov neschopné komplexne vyvážiť sústavu a protokolovať namerané prietoky.

V minulosti boli sústavy často predimenzované, čím sa všetci „istili“. Tomuto javu sa nemožno čudovať, pretože ceny energií boli dotované, nároky na komfort menšie ako dnes a zakúpenie jednotlivých prvkov nebolo až tak finančne náročné. A práve tieto sústavy trápia dnes väčšinu ich prevádzkovateľov, lebo ich prevádzka je finančne náročná a celková rekonštrukcia je nákladná.

Riešením je vyváženie sústavu, čím sa dosiahnu požadované prietoky pre jednotlivé odberné miesta a spotrebiče a nedochádza k prekurovaniu. Vyvažovacie ventily umožňujú diagnostiku problémov v sústave a v niektorých prípadoch aj ich riešenie.

Ing. Martin Bliska
Foto: IMI International, s. r. o.