image 71046 25 v1
Galéria(14)

Stabilná klíma vďaka regulačným ventilom

Partneri sekcie:

Okrajové časti veľkých miest lákajú investorov, a to najmä nižšími cenami pozemkov, dostupnosťou, širšími možnosťami architektonického vyhotovenia stavieb, ktoré nie je závislé od predpisov pamiatkových úradov, a podobne. Bratislavská lokalita v priamej blízkosti letiska M. R. Štefánika je ukážkovým príkladom zóny, v ktorej z urbanistického hľadiska prevládajú komerčné funkcie.

02Aircraft
01Aircraft
03Aircraft
04Aircraft
05Aircraft
06Aircraft
07Aircraft
08Aircraft

Možno tu nájsť predovšetkým maloobchodné a administratívne objekty. Medzi dominanty tejto lokality patrí aj polyfunkčný objekt Aircraft, ktorý bol vybudovaný v roku 2008. Budova harmonicky zapadá do okolitého prostredia jednoduchými a čistými líniami. Architekti premietli špecifickosť lokality v priamej blízkosti letiska aj do jej pôdorysu. Z vtáčej perspektívy totiž pripomína krídlo. Ústrednú časť objektu predstavuje vnútorné átrium.

Architekti zvolili konštrukčný systém v podobe železobetónového skeletu s monolitickými stropmi, ktorý opláštili zasklenou fasádou. Nepravidelný rytmus zasklených plôch dodáva stavbe nádych avantgardy. Jedinečného genia loci tohto miesta využívajú aj organizátori rôznych kultúrnych podujatí a výstav. V roku 2010 polyfunkčný objekt Aircraft dokonca získal cenu Stavba roka za originálne urbanistické a architektonické riešenie stavebného diela.

Inteligentná regulácia vykurovania a chladenia

V návrhu projektu sa počítalo s vykurovaním prostredníctvom štyroch kotlov na zemný plyn s výkonom 320 kW. V snahe o zníženie nákladov na spotrebu energie na vykurovanie aj chladenie veľkých priestorov interiéru projektanti navrhli optimálne riešenie. „Nosný systém vykurovania pozostáva z fancoilových jednotiek, ktoré zároveň slúžia aj na chladenie interiéru v letných mesiacoch. Každú jednotku z hľadiska chladenia riadi regulačný ventil AB-QM s pohonom. Aj vďaka použitiu tohto typu regulačného ventilu udržiavame v objekte stabilnú klímu. To sa prejavuje optimálnou priemernou teplotou v interiéri, avšak pri zachovaní rovnakej úrovne komfortu nájomníkov,“ upresňuje Mário Patlevič, vedúci technického úseku polyfunkčného objektu Aircraft.

Regulačné ventily optimalizujú prietok chladiaceho média v systéme v závislosti od požadovanej teploty v interiéri. Sú tlakovo nezávislé, to znamená, že kolísanie tlakových pomerov v systéme s variabilným prietokom neovplyvňuje prietok fancoilovou jednotkou a tým ani teplotu vo vykurovanej či chladenej miestnosti. Dodatkové kúrenie v jednotlivých krídlach budovy zabezpečuje vzduchotechnika, ktorá je riadená centrálne počítačom. Prostredníctvom nej sa vymieňa vzduch a dokurujú či chladia sa priestory podľa individuálnych potrieb užívateľov.

Riešenie s najnižšími prevádzkovými nákladmi

Projektant navrhol systém regulovaného vykurovania a chladenia podľa požiadaviek investorov. ­V návrhu ­určil prevádzkovú teplotu vody, ­dimenzie jednotlivých ventilov a stupeň prednastavenia prietoku. Po montáži a nastavení ventilov ­odborne spôsobilými osobami sa nevyžaduje žiadna činnosť súvisiaca s vyregulovaním. Systém je bezúdržbový. V prípade, že sa ventil opotrebuje, je jeho výmena rýchla a jednoduchá. Ďalšou výhodou je, že ventil AB-QM ­zabezpečuje dve základné funkcie: vyváženie a reguláciu prietoku. ­Investičné a montážne náklady sa preto pohybovali na úrovniach výrazne nižších oproti bežným regulačným ventilom. Inteligentné riešenie regulácie je v súlade s charakterom tejto nízkoenergetickej stavby. Budova získala certifikát najvyššej energetickej triedy A. Regulačné ventily AB-QM zabezpečujú efektívny prenos energie a minimálne náklady na jej spotrebu, keďže sa v systéme nevyskytujú takmer žiadne nadprietoky.

Maximálny komfort prostredia

Ing. Dušan Lašák, area sales manager Danfoss

Aké výhody prináša tlakovo nezávislý vyvažovací a regulačný ventil AM-QM do každodennej prevádzky ÚK alebo CH-sústavy objektu?

Regulačný ventil spája dve základné funkcie – prednastavenie prietoku a reguláciu diferenčného tlaku – v jednom dvojcestnom ventile. Je kombinovateľný s rôznymi typmi termoelektrických či elektromotorických pohonov. Vďaka činnosti integrovaného membránového regulátora diferenčného tlaku je ventil tlakovo nezávislý od zmien zaťaženia zvyšnej časti sústavy. V ÚK alebo CH-sústave s premenlivým prietokom eliminuje nadprietoky, udržiava takmer konštantný navrhnutý a prednastavený prietok do regulovanej časti sústavy za ním, tlakovo odľahčuje kuželík (aj prípadný pohon) a dosahuje takmer 100 % autonómnosť. Týmto je využitá maximálna regulačná schopnosť ventilu a dosiahnutý maximálny komfort prostredia užívateľa pri minimalizácii prevádzkových nákladov.

Do akých stavieb je regulačný ventil vhodný?

Tlakovo nezávislý vyvažovací a automatický regulačný ventil AB-QM je vhodný najmä v prípade stavieb administratívneho typu s terminálnymi jednotkami, ako sú fancoily, klimatizačné stropy a trámy (v 4-rúrkovom systéme ÚK aj CH) alebo v 1-rúrkovom vykurovacom systéme. Tiež je vhodný na vyregulovanie prietoku klimatizačných jednotiek (AHU) alebo chillerov. Zároveň sa môže použiť v budovách občianskej vybavenosti či moderných stavbách, akými sú veľké nákupné a športové centrá, výrobné haly a podobne.

V čom spočíva hlavný prínos po jeho zabudovaní?

Hlavným prínosom je úspora elektrickej energie potrebnej na činnosť hnacích riadiacich prvkov, ako sú čerpadlá, prípadne pohony, a to prostredníctvom maximálnej optimalizácie a minimalizácie prietokov v ÚK aj CH-sústave. Tým sa nepriamo znižuje aj opotrebovanosť týchto prvkov a spotreba zdrojov. Nezanedbateľná je aj úspora času pri navrhovaní tohto typu ventilu, ako aj pri jeho jednoduchej montáži a nastavovaní.

Účinné riešenia, ako znižovať spotrebu energie

Mário Patlevič, vedúci technického úseku polyfunkčného objektu Aircraft

Čo všetko je potrebné zohľadniť pri správe budov, ako je Air Craft?

Napriek použitým pokrokovým technológiám sa správa budovy Aircraft nevymyká zo štandardu. Je podobná ako pri iných typoch stavieb. V praxi to znamená povinnosť vykonávať množstvo pravidelných prehliadok a skúšok, ktoré stanovujú platné smernice a vyhlášky určené na tento účel. Vyhlášky predpisujú druh jednotlivých kontrol a skúšok, taktiež ich frekvenciu. Týka sa to najmä správy výťahov, požiarnej bezpečnosti, zvukovej techniky, v našom prípade aj kotolne a strojovne chladenia. V spomínanej strojovni chladenia sa vykonávajú pravidelné polročné skúšky tesnosti, aby sa predišlo neželanému úniku chladiaceho plynu do ovzdušia, ktorý sa taktiež pravidelne monitoruje.

Ako je zabezpečené meranie spotreby energie na vykurovanie a ohrev vody v budove?

Zvláštnosťou je, že v budove Aircraft nie sú nainštalované merače na ohrev teplej vody. Súčasťou vykurovacej techniky je však samozrejme plynomer. Počas letných mesiacov, teda mimo vykurovacej sezóny, sa plyn využíva iba na ohrev teplej vody. Z toho dôvodu je jednoduché presne určiť, koľko energie sa na ohrev vody spotrebovalo. Odčítavanie spotreby sa vykonáva v pravidelných intervaloch, spotreba plynu sa sleduje každodenne, spotreba vody raz mesačne.

Vyhodnocujú sa údaje získané z merania v priebehu roka, aby sa optimalizovali náklady?

Odčítavanie spotreby je dané opäť vyhláškou, teda túto povinnosť stanovuje zákon. Získané údaje však využívame aj na to, aby sme boli priebežne informovaní. Našou úlohou je hľadať účinné riešenia, ako znižovať spotrebu energie na vykurovanie a chladenie. Ak dôjde k náhlemu nárastu spotreby, vďaka pravidelným meraniam v priebehu roka dokážeme zistiť konkrétnu príčinu aj miesto nárastu. Takým spôsobom sa cielene snažíme o optimalizáciu nákladov, prípadne o eliminovanie náhlych nárastov.

Tlakovo nezávislý vyvažovací regulátor prietoku s regulačným ventilom AB-QM

Presné tlakovo nezávislé vyváženie prietoku týmto ventilom zaisťuje v koncových jednotkách požadovaný projektovaný prietok a tým aj teplotný spád. Pri vhodnom návrhu celého systému je možné pružne členiť nájomný priestor podľa požiadavky klienta (aj v čiastočne obsadenej budove), a to bez ďalších nákladov na výpočet a vyvažovanie. Regulačný ventil s pohonom možno použiť kedykoľvek ako súčasť vykurovacích či chladiacich sústav, systémov s klimatizačnými a vzduchotechnickými jednotkami, clonami či terminálnymi jednotkami, ako sú fancoily, klimatizačné stropy, trámy a podobne.

Nosným systémom vykurovania sú fancoilové jednotky, ktoré z hľadiska chladenia riadi regulačný ventil AB-QM s pohonom.

Výrazne nižšie montážne aj investičné náklady možno dosiahnuť aj vďaka tomu, že ventil zabezpečuje dve funkcie zároveň: vyváženie a reguláciu prietoku. Taktiež umožňuje rýchle a jednoduché nastavenie požadovaného prietoku bez prípadného vyvažovania a dodatočných nákladov. Kompaktný dizajn zaručuje bezproblémové umiestnenie aj v obmedzených priestoroch, napr. vo fancoilových jednotkách.

Zásady správnej inštalácie

Dôležitou súčasťou samotnej inštalácie regulačných ventilov AB-QM je ich zaizolovanie. Výrobca má k dispozícii typizovaný izolačný segment alebo možno izoláciu vytvarovať podľa ventilu na mieste. V chladiacej časti sústavy prúdi médium s teplotou 6 až 12 °C. Aby sme sa vyhli tepelným stratám a prípadnému kvapkajúcemu kondenzátu, je dôležité dôkladné zaizolovanie rozvodov aj ventilov. Ventily sa izolujú špeciálnou izoláciou určenou na rozvody ÚK alebo chladenia. Aby chladiaca aj vykurovacia časť sústavy fungovala bezchybne a správne, je potrebné prepláchnuť ju vodou ešte pred uvedením regulačných ventilov do prevádzky. Odstránia sa tak jemné nečistoty, ktoré sa do potrubí zaniesli počas montáže. Mohli by totiž spôsobiť upchatie istých častí ventilov a ich čiastočné znefunkčnenie.

Projekt

Budova: Administratívna budova Aircraft, 5 podlaží s plochou približne 11 000 m2
Celková plocha na prenájom: 10 000 m2
Návrh projektu: GFI, a. s.
Inštalované zariadenie: 398 ks regulačných a tlakovo nezávislých ventilov AB-QM DN 20 od výrobcu Danfoss

Text | danfoss
Foto | dano veselský, danfoss

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov.