Pre projektantov a energetikov

S našimi produktmi a riešeniami vás oboznamujeme už dlhšie a teraz prišiel rad na predstavenie kompletného balíka služieb a zodpovedanie najčastejších otázok.

Spoločnosť NRG flex ponúka kompletné služby, ktoré zahŕňajú počiatočnú prípadovú štúdiu projektu, nadimenzovanie rozvodných sietí, vyhodnotenie možností realizácie s posúdením celkových investičných nákladov, nacenenie projektu a prípravu kladačského plánu aj s technickými detailmi.

Kompletné služby

Prípadová štúdia

Súčasťou takejto štúdie sú riešenie a opis problematiky daného projektu, pričom sa uvedú možné alternatívy realizácie, ktoré sa dajú spracovať na konkrétne podmienky riešeného projektu. Zosumarizovaním čo najväčšieho počtu informácií vieme zabezpečiť komplexné posúdenie a predložiť optimálny návrh pre efektívnu prevádzku rozvodných tepelných sietí.

Dimenzovanie rozvodných sietí

Náš tím technikov vie zabezpečiť konzultáciu k navrhovaniu tepelných sietí, alebo vypracovať hotový tabuľkový výpočet na konkrétny projekt. Našou snahou je zabezpečiť spokojnosť odberateľov tepla správnym návrhom. Projektantom sme sprístupnili naše potrubia v programe Protech, kde si môžu sami navrhnúť a nadimenzovať systém, ktorý si zvolia. Samozrejme, ponúkame túto možnosť aj ako súčasť nášho servisu.

Posúdenie systémov podľa vhodnosti pre daný projekt

Cieľom je zabezpečiť optimálne podmienky na prenos teplonosnej látky z hľadiska spokojnosti investora, prevádzkovateľa a samotného odberateľa tepla. S tabuľkovým vyhodnotením tepelných strát a výslednými investičnými nákladmi dokážeme vybrať optimálny návrh.

Nacenenie projektu

Je to samozrejmosť, pri ktorej sa snažíme vybrať ten najvhodnejší systém s ideálnym pomerom ceny a výkonu. Pre porovnanie a možnosť voľby poskytujeme nacenenie viacerých ponúkaných potrubných systémov – tak možno posúdiť, ktorý najlepšie zapadne do stratégie správcu rozvodov alebo investora.

V nadväznosti na prípravu rozpočtov a ich komfortné spracovanie sa nachádzajú naše produkty aj v programoch Cenkros alebo v cenovej sústave RTS. V najbližšom čase budú naše produkty doplnené aj do cenovej sústavy ÚRS a bude s nimi možné pracovať v programe KROS. Pri zadávaní dopytu na prípravu výkazu výmer stačí zadať informáciu o tom, v akom systéme sa budú rozpočty kompletizovať.

Príprava kladačského plánu rozvodu potrubí

Ide o ďalší servis, ktorý poskytujeme projektantom. Spracovávame výpisy materiálu k výkresom a stavebné a realizačné kladačské plány spolu s vykreslenými detailmi. Pre projektantov máme k dispozícii skreslené detaily jednotlivých komponentov vo forme dwg súborov. Z týchto detailov spracovávame aj sami kladačské plány a rozkresľujeme montážne postupy.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a pošlite nám cez kontaktný formulár alebo priamo mailom na otazky@nrgflex.sk otázky, ktoré vás zaujímajú.

Vaše otázky, naše odpovede

1. Ako prebieha meranie lambdy? Iba pri 50 °C, alebo sa vykonáva aj pri iných teplotách?

Podľa EN 15632 a ZG200 sa lambda test musí vykonávať pri teplote 50 °C. Je to stanovené predpisom z toho dôvodu, aby bolo možné testovať rôznych výrobcov s rovnakým produktom. Lambda pri 50 °C sa pri oceli pohybuje na úrovni okolo 0,026 – 0,027 W/m.K a pri plaste okolo 0,021 W/m.K. Dôležité je brať do úvahy aj lambdu celej izolácie, nie iba niektorej vrstvy. Stále platí, že porovnanie je výrazne objektívnejšie, keď sa pozeráme na celkovú stratu potrubia na 1 m.

2. Ako je možné, že potrubie, ktoré má „horšiu“ lambdu, má uvádzané nižšie straty?

Určujúcim parametrom na posúdenie tepelných strát potrubia je koeficient prechodu tepla U (W/m.K). Je to údaj zverejnený výrobcom potrubia. Táto veličina sa počíta podľa EN15632-1 a jej hodnota je viazaná pre konkrétny typ a konkrétnu dimenziu potrubia. Výsledná hodnota tepelnej straty vztiahnutej na 1 m daného potrubia Q (W/m) vzniká potom dosadením koeficientu prechodu tepla do vzťahu (1).

Tepelná vodivosť izolácie (hovorovo lambda) λ (W/m.K) je parameter, ktorý ovplyvňuje hodnotu koeficientu prechodu tepla U, a tým aj výslednú tepelnú stratu potrubia Q. Zďaleka to však nie je jediný parameter. Na výšku koeficienta U vplývajú aj tepelná vodivosť médionosnej rúrky, plášťovej rúrky a hrúbka každej z týchto vrstiev. Preto aj potrubie s vyššou hodnotou tepelnej vodivosti izolácie λ môže mať podstatne nižšie tepelné straty než potrubie s „lepšou“ lambdou.

Vzťah na výpočet tepelných strát 1 m potrubia:

Ako príklad by sme uviedli výpočet tepelných strát pre vybrané potrubia NRG AustroPUR s tepelnou vodivosťou izolácie pri 50 °C λ = 0,0219 (W/m.K), ktorá nie je najnižšia na trhu. Ak ale počítame tepelnú stratu pri zosilnenej izolácii, dostaneme sa na hodnoty, ktoré už sú najnižšie na trhu.

Príklad
Zvolili sme si štandardné podmienky:
tp = 80 °C
ts = 60 °C
tz = 10 °C

Pozn.: Podľa EN15632-1 sa na stanovenie koeficientu prechodu tepla U počíta s tepelnou vodivosťou zeminy λzem = 1,0 (W/m.K).
Príklad výpočtu tepelnej straty 1 m potrubia NRG AustroPUR double SDR11; 2xd40/DA200, ktorého hodnota koeficientu prechodu tepla je U = 0,1444 W/(m.K):

Hodnoty výpočtov tepelných strát metra potrubia pri vybraných potrubiach sú uvedené v tab. 1.

Na základe hodnôt uvedených v tab. 1 si môžeme všimnúť, aký zásadný vplyv na výšku celkových tepelných strát má použitie dvojrúrok. Potrubie NRG AustroPUR double 2xd40/DA200 má tepelné straty iba 8,66 W/m na 1 m trasy.

V prípade použitia jednorúrok treba vypočítanú hodnotu tepelných strát zdvojnásobiť, aby sme dostali relevantnú hodnotu vypovedajúcu o strate na 1 m trasy a mohli tak korektne porovnávať tepelné straty dvojrúrok a jednorúrok. Pri použití oceľového potrubia s rovnakou dimenziou (DN32) sa dostávame aj pri najväčšej hrúbke izolácie na takmer dvojnásobné hodnoty tepelných strát oproti potrubiu NRG AustroPUR double 2xd40/DA200.

Z tohto dôvodu kladieme taký veľký dôraz na čo najväčšie možné využitie dvojrúrok, a to aj v projektoch budovania nových tepelných sietí, aj pri rekonštrukciách starých tepelných sietí. Môžeme sa pochváliť najširšou ponukou flexibilných predizolovaných potrubí na trhu. V našom portfóliu sa nachádza aj unikátne dvojrúrkové potrubie 2xd90, ktoré sme schopní dodať až v 150-metrových návinoch, čím sa zabezpečia maximálna možná úspora a efektivita prevádzky, ktorá zatiaľ nemá obdobu.

3. Čo robí napätie v potrubí pri stúpajúcej teplote?

Pri oceľových potrubiach napätie v potrubí pri zohrievaní stúpa, pri PE-Xa (alebo inom plaste) práve naopak, klesá. Na diagrame na obr. 1 s modulom pružnosti (E modul) pre PE-Xa potrubia je vysvetlenie dĺžkovej rozťažnosti/dilatácie pri združených potrubných systémoch zasypaných v zemi.

Obr. 1 Modul pružnosti PE-Xa potrubia
Obr. 1 Modul pružnosti PE-Xa potrubia | Zdroj: NRG flex

Ide o združený potrubný systém s rôznymi plastovými materiálmi pri úplne rôznych teplotných hladinách (napr. prevádzková teplota 80 °C a teplota plášťa 18 °C). Dilatácia je deaktivovaná, lebo dilatácia na základe použitých materiálov predizolovaného systému, nízkej teploty plášťa a malého trenia medzi plášťom a zeminou je veľmi nízka.

Napätie vznikajúce touto „zablokovanou dilatáciou“ je relatívne nízke, lebo modul pružnosti PE-Xa (alebo iného plastu) je v porovnaní s oceľou nízky a pri zvyšujúcej sa teplote klesá (graf na obr. 1). Modul pružnosti ocele je 210 000 N/mm². Pri uložených plastových predizolovaných potrubiach v zemi je tak vďaka nízkemu modulu pružnosti a tiež zloženiu potrubia (plast/PUR izolácia) dilatácia v zemi NULOVÁ! Tým pádom nie je nutné využívať kompenzátory.

4. Čo sa robí s izoláciou pri cyklovaní, zohrievaní, chladnutí a pri odstávke? Najmä pri NRG FibreFlex Pro, kde sú teploty až okolo 100 °C? Nenastane efekt „odpojeného systému“?

Zahrievanie a chladnutie nemajú vplyv na kvalitu izolácie. Keďže PUR pena je plast, je pružná. Tým pádom nie je problém ani vyššia teplota a nenastáva efekt „odpojenia“. Ak by to tak bolo, platilo by, že tieto potrubia majú modul pružnosti rovnaký ako oceľové (210 000 N/mm²) alebo vyšší.

5. Kde je možné nájsť potrubia a výmenníkové stanice pre rozpočtárov?

V materiáloch online v SW KROS 4 pribudli plastové a oceľové predizolované potrubia od spoločnosti NRG flex, s. r. o. Tieto systémy inžinierskych sietí sa využívajú na transport energií a médií podľa potreby pre pitnú vodu, teplú vodu, horúcu vodu na vykurovanie až po paru, agresívne termálne vody či iné médiá. Ich naceňovanie je tak teraz výrazne jednoduchšie.

Slovenská spoločnosť NRG flex so zastúpením aj v Českej republike dodáva na oba trhy predizolované potrubia od roku 2010. V ponuke má systémy rakúskeho výrobcu Austroflex, predizolované potrubia talianskeho výrobcu ECOLINE, nemeckého výrobcu PEWO, poľskej skupiny Radpol či rakúskeho výrobcu potrubí RADIUS-KELIT (obr. 2). Poskytuje tiež projektové práce, poradenstvo atď. Viac na www.nrgflex.sk.

Obr. 2 Náhľad na sortiment NRG flex v SW KROS 4 v „Materiáloch“ online
Obr. 2 Náhľad na sortiment NRG flex v SW KROS 4 v „Materiáloch“ online | Zdroj: NRG flex

Okrem aktuálneho prírastku do cenovej sústavy ÚRS ich možno už dlhší čas nájsť aj v programoch s cenovými sústavami RTS a Cenkros, čím je zabezpečené pokrytie pri väčšine rozpočtov na trhu.

6. Prečo majú potrubia double (dve rúrky v jednej izolácii) menšiu stratu ako single (samostatná rúrka v izolácii)?

Na úvod je treba poznamenať, že potrubia double (dvojrúrky) majú v závislosti od rozmerov a prevádzkových podmienok tepelné straty o 25 až 35 % nižšie ako dve samostatné single rúry. Dôvodom je geometria produktu, čo sa dá vysvetliť dvomi faktormi:

1. Hrúbka izolácie:
Na prvý pohľad sa zdá, že hrúbka izolácie double potrubia je vo vrchnej a spodnej časti pomerne malá (čiara 1 na obr. 3). V skutočnosti ale pri bližšom pohľade vidieť, že po obvode rúry prevažuje oblasť, kde je izolácia hrubšia ako pri single rúre – čiara 2 na obr. 3.

Obr. 3 Prierez potrubím
Obr. 3 Prierez potrubím | Zdroj: NRG flex

2. Priebeh tepla:
Druhým faktorom, ktorý treba zohľadniť pri úvahe o tepelných stratách v double potrubí, je priebeh tepla v potrubnom systéme. Keďže prívodná aj vratná médionosná rúrka sa nachádzajú v jednom plášti, dochádza v potrubnom systéme okrem tepelných strát do zeme aj k prenosu tepla medzi týmito dvomi potrubiami.

Priebeh tepla je možné vidieť vo výpočte konečných prvkov znázornenom na modeli s double rúrkou (obr. 4). Je vidieť, že časť tepelných strát sa nestráca smerom do zeme, ale, naopak, zachováva sa vo vratnej médionosnej rúrke ako tepelné zisky v systéme. To výrazne znižuje tepelné straty double systému.

Obr. 4 Priebeh tepla v potrubí
Obr. 4 Priebeh tepla v potrubí | Zdroj: NRG flex

Na záver tejto problematiky môžeme konštatovať, že kombinácia hore uvedených dvoch faktorov, a to zväčšenej hrúbky izolácie na veľkých častiach obvodu a odovzdávania tepla medzi dvomi rúrkami v jednom (spoločnom) plášti, má za následok výrazné zníženie tepelných strát v double potrubiach v porovnaní s dvomi samostatnými rúrami.

7. Ako sa spájajú plastové predizolované potrubia?

Plastové predizolované potrubia vynikajú nielen v tom, že nie je potrebné vykonávať toľko spájaní oproti oceľovým potrubiam, ale aj rýchlosťou inštalácie spoja lisovaním. Pri štandardných PE-Xa potrubiach prebieha lisovanie tak, že na samotnú rúrku pre médium sa nasunie násuvná objímka, následne sa rúrka expanduje (roztiahne), vloží sa do nej spojka (alebo iná tvarovka, napr. prechod na vonkajší závit, koleno, T-kus a pod.) a pomocou lisovacieho zariadenia sa násuvná objímka presunie nad tvarovku. Tým sa vytvorí tesný spoj medzi potrubím a tvarovkou na jednom konci potrubia, čo sa následne zopakuje aj na druhom konci.

Pri systémoch predizolovaných plastových potrubí NRG FibreFlex a NRG FibreFLex Pro s inovatívnou termoplasticky zosilnenou rúrkou pre médium sa využíva lisovanie novej generácie. Pri tomto spôsobe lisovania nie je nutné expandovať potrubia, preto je spájanie ešte o 25 % rýchlejšie.

Tesnosť lisovaného spoja je zabezpečená vzájomným spojením tvarovky, rúrky pre médium, polymérovej vsuvky a násuvnej objímky jedným úkonom. Tým odpadá aj nutnosť meniť nástavec na náradí z expandera na lisovacie čeľuste.

Na obr. 5 môžeme vidieť časti, z ktorých sa skladá koncové napojenie – navarovací prechod. Pozostáva z tvarovky, polymérovej vsuvky a násuvnej objímky. Tento spoj je tesný a inštalovaný za studena, jedným úkonom.

Obr. 5 Napojenie navarovacieho prechodu pomocou lisovania novej generácie bez expandovania v potrubiach NRG FibreFlex Pro
Obr. 5 Napojenie navarovacieho prechodu pomocou lisovania novej generácie bez expandovania v potrubiach NRG
FibreFlex Pro | Zdroj: NRG flex

8. Aký je rozdiel medzi zverným a lisovaným prechodom (spojom)?

Pri zverných prechodoch (spojoch) nie je nutné použiť špeciálne náradie a potrubie nie je radiálne expandované tak, ako pri bežných PE-Xa potrubiach. Výhodou zverného prechodu (spoja), hlavne pri A-B prepojení, je jednoduchá montáž bez nutnosti použitia špeciálneho náradia na lisovanie. Zverné tvarovky odporúčame používať výhradne na koncoch potrubí ako pripojovací prvok na vnútorný rozvod (zverné prechody na vonkajší závit).

Obr. 6 Zverné prechody na vonkajší závit
Obr. 6 Zverné prechody na vonkajší závit | Zdroj: NRG flex

S akýmikoľvek otázkami nás neváhajte kontaktovať. Konkrétne situácie posúdime a navrhneme optimálne riešenie.

Ing. Eva Švarcová
Autorka je absolventka SvF na STU v Bratislave, v súčasnosti pokračuje doktorandským štúdiom odboru Teória a technika prostredia budov. V rámci svojho inžinierskeho štúdia sa podrobne venovala návrhu veľkoplošného vykurovania a chladenia v budovách. Okrem toho sa v rámci NRG flex venuje návrhu tepelných sietí a podieľa sa na príprave štúdií vedúcich k optimalizácii tepelných rozvodov pri rekonštrukciách centralizovaných rozvodov tepla pre vykurovanie aj teplú vodu.

Zdroj: PR článok NRG flex, s. r. o.