Projekty s využitím predizolovaných plastových potrubí

Spoločnosť NRG flex sumarizuje aktuálne prebiehajúce projekty, aj tie, ktoré sa jej už podarilo v tomto roku ukončiť.

Uvedené príklady ukazujú, aké pevné miesto si našli flexibilné predizolované potrubia na trhu. Vždy je však nevyhnutné dôkladne si overiť prevádzkové parametre a zvoliť vhodné technické riešenie. Potrubia NRG FibreFlex Pro do max. 115 °C a 10 barov sa ukazujú ako silný nástroj na realizáciu projektov, pri ktorých sa musela v minulosti použiť kvôli parametrom oceľ. O výhodách sa presvedčilo už mnoho realizátorov, a hlavne prevádzkovateľov rozvodov.

Rekonštrukcia základnej školy na Plickovej ulici

 Plánovaná rekonštrukcia pôvodného objektu základnej školy a telocvične v nevyužívanom areáli na Plickovej ulici v Bratislave-Rači sa začala v auguste 2021. Cieľom rekonštrukcie týchto takmer 20 rokov nevyužívaných zariadení je obnoviť areál vrátane chátrajúcich budov základnej školy pre vzdelávanie žiakov na prvom a druhom stupni.

Obr. 1 Stav ZŠ na Plickovej ulici pred rekonštrukciou [1]
Obr. 1 Stav ZŠ na Plickovej ulici pred rekonštrukciou [1] | Zdroj: NRG flex
Stav týchto objektov už nezodpovedal požiadavkám na vzdelávanie detí v zdravom prostredí, nevyhnutná rekonštrukcia celého areálu tak bude prispôsobená ich potrebám a súvisiacim požiadavkám zo stavebného hľadiska. Generálnym dodávateľom rekonštrukcie je spoločnosť KAMI Profit. Cieľom kompletnej rekonštrukcie je zároveň znížiť tepelné straty v objekte, a tým znížiť aj potrebu tepla na vykurovanie. Kvalitné izolačné materiály a plastové okná zamedzia úniku tepla do exteriéru.

Zdroj: NRG Flex

Objekt základnej školy mal pôvodne vlastnú kotolňu, ktorá zabezpečovala vykurovanie. V rámci rekonštrukcie sa rozhodlo, že sa v areáli školy nebude budovať nová kotolňa, ale že sa škola napojí existujúcu kotolňu, ktorá zásobuje teplom okolité objekty. Dodávateľom tepla bude Račianska teplárenská, a. s., zo skupiny ENGIE.

S novým trasovaním a napojením objektu základnej školy sa začalo v apríli 2022. Pri návrhu nových rozvodov bolo dôležité zohľadniť aj kvalitu života obyvateľov a neobmedzovať ich počas montáže. Nová trasa tepelných rozvodov v dimenzii d110 má dĺžku 420 m. Okolité bytovky museli mať prístup najmä k materskej škole, preto sa pri rekonštrukcii hľadelo aj na rýchlosť montáže a čo najrýchlejšie ukončenie prác.

 Zdroj: NRG Flex

Na prepojenie existujúcej kotolne a školy sa použili plastové predizolované potrubia NRG AustroPUR. Tieto potrubia sú flexibilné, čo je výhoda, ktorá sa ukázala aj pri tomto projekte, kde sa vďaka polomerom ohybu podarilo bezproblémovo vyhnúť inžinierskym sieťam aj koreňom stromov. Ohyb možno pri tomto potrubí zrealizovať bez toho, aby boli potrebné tvarovky (kolená či spojky) navyše. Ďalšou výhodou plastových potrubí je aj rýchlosť kladenia a spájania. Vo výsledku sa ukázalo, že je na trase potrebných 8- až 10-krát menej spojov, než by si vyžiadalo použitie oceľových predizolovaných potrubí. Navyše spájanie potrubí prebieha až 4-krát rýchlejšie ako pri zváraní spojov z ocele.

Obr. 2 Prebiehajúca rekonštrukcia ZŠ na Plickovej ulici [1]
Obr. 2 Prebiehajúca rekonštrukcia ZŠ na Plickovej ulici [1] | Zdroj: NRG flex
Koniec rekonštrukcie celého areálu je naplánovaný na  január 2023. Vďaka obnove základnej školy budú mať deti na Plickovej ulici zabezpečené kvalitné prostredie na vzdelávanie a tepelnú pohodu v triedach a ďalších priestoroch. Dodávané teplo nebude unikať pri jeho prenose do budovy, ani v budove. Celkovou rekonštrukciou sa znížia aj prevádzkové náklady objektu a takisto emisie vzniknuté pri výrobe tepla pre budovu.

Obr. 4 Detail lisovaného spoja pri plastovom predizolovanom potrubí
Obr. 4 Detail lisovaného spoja pri plastovom predizolovanom potrubí | Zdroj: Foto: Miro Pochyba

Projekt Dešná

Dešná u Dačic sa nachádza v Českej republike v Juhočeskom kraji. Malá obec, ktorá má približne 80 rodinných domov spolu s obecnými objektmi, bola pôvodne zásobovaná teplom z priľahlej centrálnej kotolne na biomasu.

Už pred rokom 2000 vznikali prvé projekty na využitie biomasy podľa rakúskeho vzoru. V obci Dešná bol pôvodne vybudovaný centrálny zdroj tepla na štiepku a slamu, na ktorý bola napojená celá obec. V posledných rokoch sa však ukázali limity realizácie projektu s použitím oceľových potrubí. Po 20 rokoch prevádzky boli v kritickom stave nielen tepelné rozvody, ale aj samotné kotly. Vo vykurovacom období dochádzalo k veľkým únikom vykurovacej vody, ktoré nebolo možné presne lokalizovať.

Obr. 5 Obec Dešná v Českej republike
Obr. 5 Obec Dešná v Českej republike | Zdroj: NRG flex

Obec Dešná sa rozhodla zachovať ekologický spôsob výroby tepla a pustila sa do prípravy kompletnej rekonštrukcie tepelných rozvodov a zmodernizovania centrálnej kotolne. Cieľom bolo zabezpečiť bezporuchovú prevádzku tepelnej siete a zároveň zminimalizovať tepelné straty v potrubných rozvodoch.

Celý proces od prvej návštevy po podanie žiadosti o dotácie trval menej ako 12 mesiacov. Následne prebehlo výberové konanie a po získaní dotácií sa na konci vykurovacej sezóny v apríli 2022 začali výkopové a prípravné práce. Realizácia diela je naplánovaná na menej ako 8 mesiacov.

Okolo Veľkej noci sa odstavili staré kotly a začalo sa s ich odstraňovaním. Následne sa vysťahovala celá budova kotolne a bolo nevyhnutné urobiť výrazné stavebné zásahy, ktorými sa prehĺbila podlaha takmer o 3 m. Začiatkom leta sa inštaloval nový kotol na biomasu.

Obr. 6 Kotolňa na biomasu, inštalácia nového biokotla ‒ Dešná
Obr. 6 Kotolňa na biomasu, inštalácia nového biokotla ‒ Dešná | Zdroj: NRG flex

Postupne sa po vetvách začali vymieňať aj staré oceľové potrubia za nové predizolované plastové potrubia NRG FibreFlex Pro, ktoré dokážu preniesť teplotu vykurovacej vody až do 115 °C/10 barov. Zdroj tepla na biomasu je v zime prevádzkovaný pri teplotách do 100 °C.

Spustenie vykurovacej sústavy centralizovaného zásobovania teplom je plánované približne v čase vyjdenia časopisu. V rámci projektu sa pripojí viac ako 70 rodinných domov a obecných budov. Spolu sa vymení okolo 3 900 m potrubí ‒ z kotolne sa začína dimenziou d160 a postupne sa potrubia redukujú. Na zvýšenie tepelných úspor sa v maximálnej miere využijú double potrubia v dimenziách od 2xd32 až po 2xd90.

Veríme, že po slávnostnom uvedení do prevádzky budú kotol na biomasu, potrubia a výmenníkové stanice dlho slúžiť. Treba oceniť, že už pred viac ako 20 rokmi sa predstavitelia obce rozhodli pre takéto trvalo udržateľné ekologické riešenie vykurovania. Skúsenosti počas tohto obdobia hovoria za seba a môžu byť inšpiráciou aj pre iných.

Obnova Priemyselného paláca v Prahe

Požiar, ktorý vznikol v roku 2008 v Priemyselnom paláci v Prahe, zničil ľavé krídlo secesnej budovy ‒ zachovali sa z neho len obvodové steny. Začiatkom tohto roka sa začala dlho očakávaná rekonštrukcia, pri ktorej je dôležité zachovať a neporušiť nepoškodené časti tejto historickej budovy a zároveň zrekonštruovať časti, ktoré vyhoreli.

V súčasnosti prebiehajú renovačné práce na zachovanej časti Priemyselného paláca a prípravy na opätovné vybudovanie jeho vyhorenej časti. Vzhľadom na okolitý terén je pred začiatkom výstavby nevyhnutné vybudovať dočasnú príjazdovú cestu pre stavebné stroje. Naprieč príjazdovou cestou však viedol oceľový teplovod, ktorý bolo nutné demontovať a nanovo vybudovať pod úrovňou okolitého terénu.

Na tento účel výborne poslúžilo flexibilné predizolované potrubie NRG FibreFlex Pro d90 v dĺžke 2x 65 m, ktoré bolo dodané na stavenisko. Po jeho rozvinutí sa vybudovalo prepojenie bez akýchkoľvek komplikácií a nutnosti použitia kolien a spojov. Samotná montáž prepojenia trvala necelé tri hodiny a realizovali ju štyria ľudia.

Dokončenie všetkých prác je naplánované do roku 2025, aby sa táto historická budova mohla opäť využívať na usporadúvanie veľtrhov, konferencií a kultúrnych akcií.

Obr. 7 Detail napojenia predizolovaných potrubí NRG FibreFlex Pro v rámci obnovy Priemyselného paláca
Obr. 7 Detail napojenia predizolovaných potrubí NRG FibreFlex Pro v rámci obnovy Priemyselného paláca | Zdroj: NRG Flex

Projekt Bratislava, Nové Mesto

Od roku 2020 prebieha aj rekonštrukcia tepelných sietí v Bratislave v mestskej časti Nové Mesto. Prvá časť rekonštrukcie, ktorej sme sa venovali aj v článku začiatkom roka 2021 (TZB Haustechnik 1/2021, Výmena tepelných rozvodov vo vnútrobloku ulíc Račianska a Kominárska v Bratislave), je dokončená a v prevádzke.

Išlo o projekt, v ktorom bolo dôležité zasahovať v čo najmenšej miere do vnútrobloku obyvateľov Kominárskej a Račianskej ulice. Tento projekt bol výzvou aj z hľadiska časovo rýchlej montáže napojenia potrubí na tepelnú sieť, aby bola zabezpečená dodávka tepla pre obyvateľov pred vykurovacou sezónou. Odstávka tepla bola naplánovaná len na niekoľko dní (maximálne 5 dní pri vykurovaní a 3 dni pri teplej vode).

Počas týchto dní sa podarilo napojiť plastové predizolované potrubia pre daný vnútroblok pomocou vťahovania. Potrubia boli umiestnené do betónových kanálov a aby sa nezasahovalo do prostredia, bolo otvorených len 40 m trasy. Na celej trase sa pri položení 1 316 m potrubia nepoužilo jediné koleno, všetky oblúky sa realizovali polomerom ohybu.

Pri rozvode vykurovania sa plastové predizolované potrubie dimenzie d160/DA225 pospájalo s použitím iba 5 spojov na trase vďaka súvislému kotúču s dĺžkou až 110 m a flexibilnosti predizolovaných plastových potrubí. Flexibilné plastové potrubie sa podarilo vtiahnuť a ponapájať bez nutnosti rozkopávania spoločných priestorov, obmedzovania parkovania pre ľudí a obchádzania celého staveniska.

Od mája 2021 sa pokračovalo s kratšími a jednoduchšími úsekmi v rámci celej štvrte v Novom Meste. Celkovo sa zrealizovalo v prvej etape napojenie 9 OST staníc, v druhej etape to boli 4 OST stanice. Aktuálne už sú nové potrubia ponapájané a v prevádzke.

Na rok 2022 bola naplánovaná ďalšia etapa tohto projektu, rekonštrukcia dvoch okruhov na Kramároch – na Vlárskej a Višňovej ulici. Skúsenosti z posledných dvoch rokov sa tu zúročili, takže aj v tomto kopcovitom teréne sa pokračovalo vo výmene potrubí vťahovaním do existujúcich kanálov. Stavebné partie, ktoré to už majú takpovediac v rukách, dokázali pracovať aj v užších priestoroch a počas plánovaného termínu sa im podarilo v letných mesiacoch vymeniť viac ako 5 400 m potrubí.

Na vťahovanie do existujúcich kanálov sa osvedčili single potrubia, ktoré umožnili realizovať výmenu takmer bez kolien a využívať hlavne existujúce šachty. Pri prácach sa podarilo zachovať väčšinu vonkajších plôch, ihriská či lavičky, no zabodovala najmä rýchlosť realizácie a v suchých mesiacoch aj nízka prašnosť. Oproti bežnému spôsobu realizácie sa výkopové práce zredukovali o viac ako tri štvrtiny. Flexibilný plast je pritom alternatíva oceľových potrubí až do DN125/DN150.

Obr. 8 Umiestnenie predizolovaných potrubí pri projekte na bratislavských Kramároch
Obr. 8 Umiestnenie predizolovaných potrubí pri projekte na bratislavských Kramároch | Zdroj: NRG FLEX

Plast vs oceľ

Jarná a letná sezóna tohto roka boli z pohľadu stavebných prác a rekonštrukcií po odkladoch projektov silnejšie, ako bolo zvykom. Situácia s nedostupnosťou ocele ukázala navyše silné stránky flexibilného plastového potrubia. Mnohé projekty možno realizovať „v plaste“ rýchlejšie a s nízkymi stratami tepla v potrubných sieťach. Aktuálne ceny a dlhšie dodacie lehoty oceľových potrubí ešte zvýraznili možnosti realizácie projektov s flexibilným plastovým potrubím s rovnako kvalitnými vlastnosťami.

Ukončené realizácie v roku 2022

Projekt v Českej Lipe

K zaujímavým realizovaným projektom patrí projekt v Českej Lipe, kde sa aplikovala náhrada oceľových potrubí DN125 a DN150 za plastové predizolované potrubie dimenzie d160. Po prepočte tlakových strát a rýchlostí bolo možné zrealizovať prepojenie flexibilným plastom bez nutnosti použitia mnohých kolien. Realizátorovi sa podarilo položiť do výkopu potrubie na trase s dĺžkou 100 m za približne 4 hodiny a použiť pritom iba jeden spoj.

Investor aj realizátor ocenili rýchlosť kladenia potrubia a boli prekvapení, ako dobre sa s dimenziou d160 manipulovalo: „Potrubie sa nedostane do výkopu samo, ale zapožičané náradie na jeho odvíjanie a vyrovnávanie koncov bolo neoceniteľné a prispelo k realizácii v takom krátkom čase.“

Projekt Jablonec nad Nisou

Podobný, aj keď o niečo väčší projekt sa realizuje v areáli nemocnice v Jablonci nad Nisou. Tam sa pri prekládke takisto požadovali čo najmenšie výkopy a časovo krátka realizácia. Projekt bolo nutné rozdeliť na etapy, pričom prvá časť je v súčasnosti realizovaná a zvyšok čaká na realizáciu popri rekonštrukcii miestnej komunikácie v roku 2023.

Oceľové potrubie v dimenzii DN150 sa nahrádza na trase dlhej 300 m. Potrebný prenášaný výkon sa dá podľa prepočtu projektanta preniesť aj v potrubí d160. Prvá časť, ktorá sa realizovala ešte pri teplotách okolo 0 °C a pri ktorej bolo nutné križovať niekoľko iných sietí, je už zrealizovaná, počas leta sa dokončila druhá časť a zvyšok zostane na rok 2023.

Pri návrhu zohralo úlohu aj to, že s flexibilným potrubím bude možné pružne reagovať na prípadné drobné zmeny trasy, ktoré sa pri rekonštrukciách v existujúcich areáloch môžu objaviť. Polomer ohybu pri d160 je 1,4 m, čo umožňuje obísť aj neočakávané prekážky na trase.

www.kami-profit.sk/referencie/rekonstrukcia-zs-plickova-mc-raca/

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou NRG flex.