ALMEVA inzerce 1000x705 SK

Požiarna odolnosť spalinových ciest

Na čo si treba dať pozor, ak hovoríme o požiarnej odolnosti komínov?

Bezpečnosť osôb a ochrana majetku patria medzi priority každého z nás. Preto je zaujímavé poznať napríklad schopnosť stavebných konštrukcií odolávať požiaru tak, aby neboli narušené ich statická únosnosť a stabilita.

Všetky nosné a požiarne deliace konštrukcie musia pritom spĺňať konkrétne požiadavky na požiarnu odolnosť, ktorá je presne definovaná. Treba však povedať, že s požiarnou odolnosťou konštrukcií TZB a hlavne komínov to také jednoduché nie je.

02 2
Keramzitbetónová tvárnica ALMEVA SIB – jednoprieduchová | Zdroj: Almeva

Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií

Takže, čo je to vlastne požiarna odolnosť? Je to schopnosť stavebných konštrukcií odolávať účinku naplno rozvinutého požiaru bez toho, aby došlo k narušeniu ich únosnosti a stability, celistvosti a izolačnej schopnosti. Klasifikácia požiarnej odolnosti (medzných stavov) sa vyjadruje písmenami a číslicami, ktoré udávajú čas v minútach, počas ktorého daná konštrukcia spĺňa konkrétne vlastnosti. Sú to:

  • únosnosť a stabilita (R),
  • celistvosť (E),
  • izolačná schopnosť (I),
  • radiácia (W),
  • mechanická odolnosť (M),
  • samozatváranie (C – napríklad na požiarnych dverách),
  • dymotesnosť (S).

Príklad označenia EI90 tak znamená, že požiarna odolnosť danej konštrukcie musí byť splnená minimálne v trvaní 90 minút.

03 2
Hliníkový spalinový systém ALMEVA AL1 koleno 90° | Zdroj: Almeva

Požiarna odolnosť komínov

Pri posudzovaní komínov definujú parametre EI čas, počas ktorého nesmie komín pri prechode z jedného požiarneho úseku do druhého stratiť stabilitu a zmeniť svoj tvar. Zároveň nesmie svojím plášťom preniesť požiar do ďalšieho požiarneho úseku.

04 2
Jednovrstvový plastový spalinový systém ALMEVA STARR – revízne koleno 87° | Zdroj: Almeva

Stanovenie požiarnej odolnosti

Požiarnu odolnosť je možné stanoviť dvomi spôsobmi. Prvý spôsob predstavuje vlastná skúška požiarnej odolnosti daného výrobku (podľa určenej metodiky), druhý je teoretický, pomocou výpočtových metód. Pozor – netýka sa to plastových komínov a komínov s kovovým plášťom. Pre tieto druhy komínov neexistujú žiadne normatívne predpisy na skúšky stanovenia požiarnej odolnosti.

 Možnosť stanovenia parametrov EI podľa konštrukcie plášťa komínového systému

Pri viacvrstvovom murovanom komínovom systéme s keramickou vložkou vychádza požiadavka na požiarnu odolnosť z normy STN EN 13063. Pre určenie požiarnej odolnosti je najdôležitejšia vonkajšia vrstva komína, v tomto prípade betónová tvárnica. Na základe hrúbky jej steny a zloženia sa určí teoretická požiarna odolnosť.

Pre jednovrstvové a viacvrstvové komínové systémy s kovovým plášťom neuvádza metódu skúšania požiarnej odolnosti žiadna norma, skúška sa tak nedá stanoviť. Kovový plášť zároveň nemôže spĺňať požiadavku na izoláciu (I), keďže je dobrý vodič tepla.

Niektorí výrobcovia uvádzajú teoretické posúdenie požiarnej odolnosti EI. Ide však o veľmi špecifické podmienky, napríklad o nahradenie kovového plášťa nehorľavým materiálom v mieste požiarneho prestupu, v praxi by sa však v takom prípade narušila celá statika komína.

Takéto riešenie napokon žiadny výrobca komínov vo svojej ponuke neuvádza.

To isté platí aj pre plastové systémy odvodu spalín. Vzhľadom na vlastnosti plastov – hlavne ich malú odolnosť proti zvýšeným teplotám – nie je principiálne možné stanoviť EI.

05 1
Trojvrstvový systém z nehrdzavejúcej ocele ALMEVA DW25 – koleno 45° | Zdroj: Almeva

Zhrnutie

Z vyššie uvedených skutočností teda vyplýva, že komíny s plastovým, respektíve kovovým vonkajším plášťom nemajú stanovenú požiarnu odolnosť EI. Požiadavka na inštaláciu komína s definovanou EI je preto nereálna. Z toho dôvodu je potrebné miesto prestupu komína z jedného požiarneho úseku do druhého riešiť špecifickým konštrukčným usporiadaním.

Pri komínoch s kovovým plášťom sa to realizuje použitím protipožiarneho prestupu, pri komínoch s plastovým plášťom využitím požiarnej uzávery. Protipožiarne prestupy a uzávery vyrábajú a dodávajú na trh renomované firmy, ktoré majú tieto výrobky (prípadne montáže) certifikované.

Ak sa v praxi stretnete s požiadavkou na požiarnu odolnosť (EI) komína s vonkajším kovovým, prípadne plastovým plášťom (plasty sa však využívajú hlavne ako vložky), je potrebné investora upozorniť, že taký komín neexistuje. V takom prípade je potrebné navrhnúť použitie protipožiarnych prestupov, prípadne uzáver.

Ing. Petr Blaha

Autor pôsobí v spoločnosti ALMEVA EAST EUROPE a.s.

www.almeva.sk

Zdroj: PR článok ALMEVA Slovakia s. r. o.