Meracie prístroje TESTO 2
Galéria(6)

Komplexná diagnostika vzduchotechnických a klimatizačných zariadení v budovách

Partneri sekcie:

Úprava a distribúcia vzduchu sú ovplyvnené fyzikálnymi zákonmi, preto si návrh vzduchotechniky vyžaduje znalosť hodnôt fyzikálnych veličín, s ktorými následne pracuje. Ich zisťovanie však nie je vždy jednoduché – už z tej podstaty, že správne fungujúcu vzduchotechniku vníma laický užívateľ iba ako „príjemné vnútorné prostredie“. Realizačné firmy sú preto odkázané na kvalitné a spoľahlivé meracie prístroje.

Každý projekt prejde pred realizáciou dôkladnou kontrolou, ktorej výsledkom je často prepracovanie projektu. Odrážajú sa v tom skúsenosti zúčastnených odborníkov z praxe, z predchádzajúcich zákaziek a z ich uvádzania do prevádzky. Zákazky väčšieho rozsahu pritom obsahujú množstvo regulačných a konfigurovateľných prvkov, ktoré je nevyhnutné správne nastaviť pred spustením systému.

Predpokladom funkčného riešenia vedúceho k spokojnému zákazníkovi je, aby sa pri uvádzaní do prevádzky systém správne zreguloval a nastavil, prípadne aby sa na základe skúseností z prevádzky vykonala neskoršia úprava nastavenia. Kľúčovú úlohu tu hrajú prístroje na meranie diferenčného tlaku, prietoku vzduchu v potrubí aj na distribučných prvkoch, prípadne prístroje na meranie ďalších vlastností vzduchu (teplota, vlhkosť a i.).

Meracie prístroje TESTO 5
Meracie prístroje TESTO 4
Meracie prístroje TESTO 3
Meracie prístroje TESTO 2
Meracie prístroje TESTO 1

Technická príprava

Pri rekonštrukciách a rozširovaní existujúcich prevádzok je nevyhnutné zmerať a analyzovať pôvodný stav a na základe tohto merania navrhnúť zákazníkovi funkčné a cenovo akceptovateľné riešenie. Tu sa uplatnia predovšetkým merania na distribučných prvkoch, kde sa využíva najmä prístroj na meranie objemu prietoku testo 420.

Na orientačné meranie možno využívať aj žiarové anemometre a vrtuľkovú sondu. Výstupy týchto meraní sa však môžu použiť len ako orientačné a veľmi závisia od skúseností a odhadu technika, ktorý pozná charakteristiku prúdenia vzduchu jednotlivých distribučných elementov.

Inštalácia a realizácia

Montáž možno zrýchliť použitím špeciálneho meracieho prístroja testo 550 určeného na inštaláciu a servis chladiacich zariadení s chladiacim médiom (F-plyny a ich náhrady). Na rozdiel od bežne používaných analógových meracích prístrojov udáva presnejšie hodnoty (v digitálnych číslach) a navyše umožňuje merať kliešťovou sondou prehriatie a podchladenie média na chladiacom potrubí.

To má veľký význam predovšetkým pri servise a diagnostike porúch, ale aj pri uvádzaní zariadenia do prevádzky. Testo 550 významne šetrí časom vďaka tomu, že netreba použiť viaceré rozdielne prístroje.

Meracie prístroje TESTO 5

Uvedenie do prevádzky a zregulovanie

Kľúčová fáza každého projektu prichádza bezprostredne pred jeho odovzdaním užívateľovi. Pri nastavovaní vzduchotechniky sa uplatní diferenčný tlakomer (napr. testo 440 dP alebo testo 400 s príslušnou sondou) a vďaka jeho kompaktným rozmerom aj žiarový anemometer testo 405i schopný odčítať prúdenie vzduchu v jednotlivých vetvách potrubí.

Pri meraní celkového množstva vzduchu a pri regulácii koncovej distribúcie a distribučných elementov sa uplatnia predovšetkým vrtuľková sonda (v kombinácii s prístrojom testo 440) a po novom aj merač objemu prietoku testo 420. V oboch prípadoch je na urýchlenie merania kľúčová dostupnosť teleskopického nadstavca vrtuľkovej sondy a pri objemovom prietoku aj dlhého tubusu, čo umožňuje merať z podlahy alebo z nízkych schodíkov.

Pri meraní sa využívajú predovšetkým ukazovatele okamžitých alebo spriemerovaných hodnôt, ktoré sa zaznamenávajú ručne do pripravených tabuliek. Niektorí technici preferujú tento postup namiesto ukladania nameraných hodnôt v prístroji s možnosťou ich následného načítania do počítača predovšetkým preto, že tak majú možnosť ľahko si na papieri priradiť hodnotu ku konkrétnej pozícii v projekte a lepšie sa v tom orientujú. Technici na používaných prístrojoch testo oceňujú jednoduchosť ich použitia, robustnosť konštrukcie a presnosť nameraných hodnôt.

Meracie prístroje TESTO 3

Servis a diagnostika

Ponúkaný servis tvorí dôležitú súčasť kompletnej mozaiky služieb pre zákazníkov. Jeho kľúčovou úlohou je udržať optimálny chod vzduchotechniky, predchádzať jej poruchám a následnej nefunkčnosti. Ak však také situácie nastanú, je nutné ich diagnostikovať a následne poruchy odstrániť.

Meracie prístroje sa uplatnia pri ladení systému distribúcie vzduchu, ktoré sa vykonáva spravidla po dlhšom používaní, kedy zákazník potrebuje systém upraviť, alebo si overiť jeho správnu funkčnosť. Špeciálnu úlohu tu zohráva kompaktný datalogger testo 174H, ktorý dokáže s nízkymi nákladmi dlhodobo zaznamenávať krivku vývoja teploty a vlhkosti. Tento prístroj možno využiť pri monitoringu vývoja teploty a vlhkosti napríklad v skladových priestoroch, kedy sa meranie vykonáva pri podozrení na neštandardné a náhodné správanie vzduchotechniky, respektíve pri jej regulácii s cieľom zistiť príčinu tohto správania.

V prípadoch pravidelnej údržby chladiacich zariadení je nevyhnutné vykonávať meranie potenciálnych únikov chladiaceho plynného média. Chladiace zariadenia sú vďaka svojej mechanickej zložitosti náchylné na komplikované poruchy, ktoré pomáha významne diagnostikovať testo 550. V tomto prípade technici zapojením prístroja do okruhu a aplikovaním kontaktných teplomerov na potrubie dokážu rýchlo a operatívne sledovať priebeh a účinnosť zariadenia a vyvodiť z toho príslušné závery.

Meranie s objemovým prietokomerom testo 420

Spoločnosť z oblasti automobilového priemyslu oslovila servisnú spoločnosť s požiadavkou na zlepšenie kvality prostredia doplnením chladenia. Išlo o trojposchodovú kancelársku budovu, ktorá je súčasťou výrobného závodu. Meraním sa malo preveriť, či bude prúdenie vzduchu v systéme pri novo inštalovanom chladiacom výkone dostatočne dimenzované, aby bolo možné distribuovať upravený vzduch účinne a rovnomerne do potrebných priestorov.

Samotné meranie prebiehalo tri dni. Najskôr sa pomocou vrtuľkovej sondy s priemerom 100 mm a univerzálnym prístrojom testo 445 zmeral celkový prietok vzduchu na vonkajších žalúziách na prívode a odvode do vzduchotechnickej jednotky. Následne sa objemovým meračom prietoku vzduchu testo 420 s rukávovým nástavcom so základňou 610 × 610 mm meral prívod a odvod vzduchu na koncových elementoch, najčastejšie anemostatmi.

Oproti skôr používanej metóde merania koncových elementov pomocou vrtuľkovej sondy s priemerom 100 mm na univerzálnom prístroji testo 445 prebehlo samotné meranie výrazne rýchlejšie (odhadovaná úspora času je až 50 %), a to okrem iného aj preto, že nástavec zakryje celú plochu výustky a pred meraním nie je nutné zadávať jej rozmery a k hodnotám sa dopočítavať spriemerovaným meraním. Dĺžka rukávového nástavca (usmerňovača prúdenia) je dostatočná na to, aby osoba bežného vzrastu zvládla v kancelárskych priestoroch do svetlej výšky 3 m vykonať meranie z podlahy.

Hoci je v ponuke aj väčší usmerňovač prietoku s rozmermi 915 × 915 mm, nebol v našom prípade potrebný.

Štandardne dodávaný nástavec zvládne merať väčšinu bežne používaných rozmerov výustiek. Výhodou meracieho prístroja testo 420 je aj možnosť odmontovať ho z konzoly a využiť na meranie diferenčných tlakov.

Meracie prístroje TESTO 1

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Testo, s.r.o.
Foto: Testo, s.r.o.

Viacej informácií na www.testo.sk