Partner sekcie:
  • Stavmat
  • KM BETA
  • P.M.H

Efektívne využívanie klimatizačnej techniky

DAIKIN 15

Cloudové služby dokážu vďaka nepretržitému monitorovaniu ušetriť množstvo financií a správne nastaviť a optimalizovať zariadenia. V článku predstavujeme služby, ktoré ponúka spoločnosť Daikin.

Cloudové služby – kde sa dajú využiť a čo od nich čakať?

Cloudové služby sú určené dvom produktovým skupinám: na priame chladenie, teda pre VRV systémy a splity, a pre výrobníky chladnej vody (chillery) vzduchotechnické jednotky. Ide nielen o službu, ale aj o hardvérové zariadenie a mobilné pripojenie.

Platforma pre VRV sa minulý rok výrazne aktualizovala, takže teraz okrem základných služieb, ako je ovládanie zariadení cez internet, prináša aj monitorovanie spotreby energií, prediktívne hlásenie o poruchách a analýzu prevádzkových údajov.

Z nich možno koncovému zákazníkovi pripraviť odporúčania vo forme reportu, čo mu dokáže okrem iného priniesť zaujímavé úspory prevádzkových nákladov. Existujú aj variácie balíkov týchto služieb, v ponuke je základný, stredný a najvyšší balík.

V základnom balíku je dátové pripojenie, router a licencia na cloud, obsahujúca diaľkové ovládanie cez internet a monitoring spotreby energie. Základný balík sa potom ďalej rozširuje o prediktívne hlášky o poruchách a nakoniec o analýzu údajov a odporúčania zákazníkovi.

Proces registrácie je súčasťou inštalácie zariadenia. Nerobí to koncový užívateľ, ale inštalačná firma, prípadne priamo Daikin. Klientovi príde už iba e-mail o tom, že mu pribudla stavba so zariadením, a vyzve ho, aby sa do nej prihlásil.

Ako to funguje?

Samotná cloudová služba je webovou aplikáciou na internete, do ktorej sa dá prihlásiť z každého prehliadača a zariadenia. Užívateľ môže zariadenie ovládať z ktoréhokoľvek miesta s prístupom na internet – dokáže ho vypnúť, zapnúť či zablokovať, sledovať fungovanie zariadenia, prepnúť z chladenia na kúrenie, čo je zaujímavé pre obchodné prevádzky, keďže nie je potrebné volať servis.

Čo sa týka dohľadu nad systémom, na prípadné hlásenia zo zariadení musí niekto zareagovať – vtedy nastupujú servisní partneri spoločnosti Daikin. Servisné organizácie si pozrú notifikáciu a niektoré problémy vedia vyriešiť aj na diaľku.

Ak nie, stiahnu si informácie zo zariadenia a pripravia sa na výjazd. Zvyšuje to efektivitu práce, keďže na základe údajov a dát si vedia so sebou vziať napríklad aj potrebné náhradne diely. Pri vytváraní cloudových služieb nebolo primárnym cieľom sústreďovať sa na riešenie problémov, aj keď v dennom živote servisných partnerov je práve táto oblasť určite dôležitá.

Pri nízkej poruchovosti zariadení by totiž nebolo možné naplno využiť ponúkaný potenciál. Netreba človeka sediaceho 24 hodín denne 7 dní v týždni za monitorom, prediktívna analýza to zvládne oveľa lepšie a notifikácie idú priamo ľuďom, ktorí sú zodpovední za servis konkrétneho zariadenia.

Priestor na expertízu od odborníkov Daikin je hlavne v prípravnej fáze na servisný výjazd, teda v rámci pomoci pri identifikácii problému, návrhu postupu riešenia, pri analýze prevádzkových údajov pred výskytom poruchy a pri špecifikácii náhradných dielov.

Taká je predstava produktu využívajúceho cloudové služby, no ten musí byť striktne lokalizovaný, teda musí to robiť lokálna servisná štruktúra v určitej krajine; nedá sa to robiť napríklad z centrály.

Dashboard cloudovej služby pre VRV systémy
Dashboard cloudovej služby pre VRV systémy |

Koľko sa dokáže ušetriť pri správnom nastavení klimatizačnej techniky?

V lete sme robili test v 11-poschodovej administratívnej budove, ktorá funguje už 8 rokov a využíva systém na chladenie aj kúrenie. Nájomníci si nastavenia menili individuálne, a tak nás správca požiadal o pomoc. Urobili sme prvotné analýzy na základe hodinových údajov o spotrebovaných energiách.

Pripravili sme jednoduché opatrenia. V lete, keď je systém v chladiacom režime, sme ho po pracovnom čase jednoducho vypli. Počas dňa sme zasa niekoľkokrát zmenili žiadanú teplotu na 26 °C. Treba spomenúť aj to, že asi 30 % nájomníkov nebolo ochotných akceptovať žiadanú teplotu na úrovni 26 °C, aj keď bolo vonku 35 °C.

Preto sme ich z tohto programu jednoducho vyňali. Napriek tomu sme počas sledovaného obdobia zaznamenali zníženie spotreby energie o 25 %, čo predstavuje značnú úsporu, a to len vďaka jednoduchému opatreniu.

Takisto sme sa naučili, že jednoduchý časový plán je síce účinné opatrenie, ale svojím spôsobom agresívne. Omnoho lepším riešením sú snímače prítomnosti. Úpravy sme navrhli aj pri kúrení, ktoré sme, samozrejme, nemohli po pracovnom čase vypnúť, no zariadenia sme stlmili.

Počas sledovaného obdobia sa spotreba energie znížila o 15 %. Ukázalo sa, že 10-percentný cieľ, ktorý sme si s majiteľom budovy na začiatku dohodli, bol dobrým konzervatívnym odhadom; ušetrilo sa asi 8 000 € ročne.

Možno si jednoducho spočítať, koľko financií sa dá ušetriť prostredníctvom podrobných cloudových analýz a štatistík pri veľkých budovách. Platí, že čím sú budova a systém väčšie, tým väčší je zmysel cloudových služieb z hľadiska ekonomiky, pričom úspora energií zďaleka nie je ich jediným prínosom.

Čo môžu získať menší komerční užívatelia?

Pri malej prevádzke alebo sieti menších obchodov nemôže byť spolupráca postavená len na základe úspory energií, to by pri tomto type koncového zákazníka nedávalo zmysel. Ak sú napríklad prevádzky rozmiestnené po celom Slovensku a je ich veľa, výhodou je ovládanie na diaľku, zvýšená spoľahlivosť, rýchla reakcia servisného tímu a prehľad o tom, ako sa zariadenie prevádzkuje.

Napríklad pri monovalentnom vykurovaní VRV systémom je diaľkové monitorovanie takmer nutnosť. VRV systém je sám osebe úsporný, v priemere však platí, že aj pri malom obchode možno vďaka optimalizácii ušetriť približne 10 %.

Aké dáta dostane koncový užívateľ?

V základnom reporte, ktorý dostáva koncový užívateľ (napríklad majiteľ budovy), je zhrnutá základná charakteristika – celková spotreba, ročný profil, spotreba na štvorcový meter. Potom sa posudzuje, aký vplyv má na spotrebu konkrétna miestnosť, teda aký podiel na spotrebe majú jednotlivé vnútorné jednotky.

Vieme vyhodnotiť, ako zariadenia fungujú mimo pracovných dní, počas nocí, či sú teploty v optimálnych pásmach alebo či sa dosahuje požadovaná teplota. Nakoniec sa posudzuje výkon – či zodpovedá prvotnému návrhu alebo je k dispozícii výkonová rezerva.

Na základe týchto analýz potom možno zákazníkovi odporučiť opatrenia na zlepšenie prevádzky, a teda aj na spomínanú optimalizáciu prevádzkových nákladov. Pri rodinných domoch alebo malých prevádzkach je vhodná aplikácia Online Controller, vďaka ktorej možno ovládať zariadenia na diaľku so základným reportom spotreby energie.

Najlepšie to však funguje v súčinnosti s naším systémom Stand By Me, v ktorom sa koncový užívateľ zaregistruje a je priradený k servisnej organizácii – hlásenie o problémoch a notifikácie tak dostávajú užívatelia aj servisné organizácie. Počíta sa aj s tým, že môže nastať výpadok pripojenia na internet. Ak trvá dlhý čas, údaje, prirodzene, chýbajú, ak ide o kratší čas, tak to problém nie je.

Aj preto sme sa rozhodli, že budeme zákazníkovi spolu s ostatnými službami zabezpečovať aj pripojenie, to znamená router a mobilný dátový program. Takto vidíme, či je dátové pripojenie, hardvér a zariadenie v poriadku. Údaje sú potom kompletnejšie a na strane zákazníka sa o túto zložku nemusí nikto starať.

Ročný profil spotreby energie budovy
Ročný profil spotreby energie budovy |

Služba vs. záruka

Záruka je obchodné rozhodnutie, ktoré si vo všeobecnosti možno dovoliť tým častejšie, čím je nižšia poruchovosť zariadení. Dôležitejšie však je, či dokážeme zvýšiť spoľahlivosť zariadenia. To možno dosiahnuť práve pripojením na cloudovú službu, keďže dokážeme predvídať problémy.

Servisné organizácie si už overili, že pokiaľ sú stavby s chladičmi vody alebo VRV systémami pripojené diaľkovo, môže to znamenať o polovicu menej výjazdov. Problémy vyriešia na diaľku, technik sa môže na výjazd pripraviť, zaobstarať si náhradné diely a fyzicky prísť len raz, čo zvyšuje efektivitu práce.

Na druhej strane však tiež platí, že zariadenie pripojené na diaľkový monitoring môže vyžadovať aj viac výjazdov na začiatku svojho životného cyklu, pretože sa zachytia problémy, ktoré môžu vzniknúť napríklad pri montáži a bez monitoringu by zostali skryté. V konečnom dôsledku to však prospieva funkčnosti, zvyšuje sa životnosť a hospodárnosť prevádzky.

Skúsenosti a plány

Skúsenosti, ktoré sa získavajú vďaka tejto službe, sú nenahraditeľné, pretože máme údaje zo zariadení v reálnom čase. Aj pripravovaná legislatíva bude vyžadovať posudzovanie a optimalizáciu prevádzky, čo je s cloudovými službami možné už teraz.

Pri údržbe by sme podľa týchto predpisov mali posúdiť súlad prevádzky s návrhom pri projekte, čo by bez posúdenia výkonu na základe dlhodobých údajov získaných z monitorovania nebolo možné. Od roku 2020 začne platiť legislatíva o energetickej hospodárnosti budov, podľa ktorej by napríklad komerčné budovy už mali mať takmer nulovú potrebu energie (nZEB).

To je veľká výzva pre developerov aj výrobcov klimatizačnej techniky, pretože okrem vyprojektovania budovy tak, aby mala takéto parametre, bude dôležité zároveň udržať prevádzku v tomto režime. Cieľom je mať pripojené každé naše zariadenie, ideálne tak, aby sme o jeho aktivite vedeli už od začiatku.

To znamená, že by sme napríklad mali informáciu o tom, v akej fáze výroby alebo testu sa zariadenie nachádza, či ho už naložili na kamión, resp. kedy príde na stavbu. Nakoniec ho už iba aktivujeme, naprogramujeme a začneme zbierať prevádzkové údaje.

Čo to je predvídateľná údržba a ako funguje?
Prediktívny servis je systém, ktorý u nás funguje viac ako 25 rokov. Nepretržite sa sledujú prevádzkové údaje zariadenia a na základe určitých pravidiel a algoritmov sa tieto stavy analyzujú. Ak systém vyhodnotí, že prevádzkové údaje poukazujú na vznik problémovej situácie, servisný pracovník dostane notifikáciu s rôznym stupňom urgencie. Spolu s ňou má aj možnosť stiahnuť si prevádzkové údaje zariadenia v určitom čase pred výskytom hlásenia.
Martin Ďurian
Autor pôsobí ako supervízor Európskeho monitorovacieho centra zo spoločnosti Daikin.
Obrázky: Daikin

Článok bol uverejnený v časopise TZB Haustechnik 3/2019.

KategórieKlimatizácia a vetranie