image 65004 25 v1

Je výhodné odpojiť sa od systému CZT?

Partneri sekcie:

Podľa štúdie Protimonopolného úradu SR sa na túto otázku nedá jednoznačne odpovedať. Štúdia Protimonopolného úradu SR (PMÚ) priblížila problematiku dôvodov na odpájanie sa odberateľov od systémov centralizovaného zásobovania teplom (CZT) a vplyvov na odpojených a zostávajúcich odberateľov, ako aj prevádzkovateľov tepelných hospodárstiev.

Ako funguje CZT na Slovensku

Slovensko charakterizuje rozvinutý systém CZT, ktorý pokrýva viac ako 50 % celkovej spotreby tepla. V oblasti výroby a dodávky tepla pôsobí v SR stabilne približne 340 podnikateľských subjektov, pričom prevažuje výroba vo väčších teplárenských systémoch (teplárne s kombinovanou výrobou tepla a elektriny). Ďalšia výroba sa zabezpečuje v lokálnych, resp. okrskových zdrojoch s vlastnými tepelnými rozvodmi v príslušných tepelných okruhoch (výhrevne, centrálne kotolne). Z údajov Štatistického úradu SR vyplýva, že dlhodobo najvyšší objem celkovej výroby tepla z teplární a výhrevní spotrebujú domácnosti (podľa štatistiky z roku 2011 okolo 44 %), nasleduje sféra obchodu a služieb (zhruba 19 %) a nakoniec sú to priemysel, pôdohospodárstvo a doprava (spolu podiel len 16 %). Štruktúra a procesy v rámci tepelného hospodárstva v systéme CZT sú zobrazené na obr. 1.

Obr. 1 Štruktúra a procesy v rámci tepelného hospodárstva v systéme CZT

Obr. 1 Štruktúra a procesy v rámci tepelného hospodárstva v systéme CZT

V posledných rokoch celková spotreba tepla ročne klesá, dôvodom je najmä pokles spotreby na strane domácností. Podľa analýz Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) existujú predpoklady, že táto tendencia bude aj naďalej pokračovať. Ostatné odberné kategórie si napriek určitým výkyvom v čase udržiavajú stabilnejšiu úroveň a rozdiely nie sú také markantné. Slovensko má v systémoch CZT v porovnaní s inými krajinami EÚ zaujímavú pozíciu. Dodávky tepla zo systémov CZT pokrývajú v krajinách EÚ približne len 10 % celkového dopytu, v krajinách strednej a východnej Európy majú systémy CZT podiel v priemere 37 %. Z historického hľadiska teda patrí Slovensko medzi krajiny Európy s rozsiahlymi a početnými centralizovanými systémami zásobovania teplom. To vytvára veľký potenciál na využitie výhod, ktoré systémy CZT prinášajú.

Odpojiť alebo neodpojiť

Podľa PMÚ patria medzi výhody CZT energetická bezpečnosť, spoľahlivosť, pohodlie a ekológia. Naopak, medzi najčastejšie výhody individuálnych zdrojov, tak ako ich prezentujú dodávateľské spoločnosti takýchto projektov, patria nižšie náklady na vykurovanie a dodávku teplej vody (TV), jednoduchšia regulácia a flexibilná dodávka tepla, ako aj ekológia. Niektoré z opísaných tvrdení môžu vyznievať protichodne, úrad ich však na vykreslenie situácie použil tak, ako sa v praxi uvádzajú. Hoci cieľom ani úlohou úradu nebolo detailne prehodnotiť správnosť jednotlivých tvrdení, možno konštatovať, že každý subjekt má do určitej miery pravdu. Analýza PMÚ v oblasti posudzovania konkrétnych prípadov odpájania bola rozdelená do dvoch častí. Úrad pritom pri stanovení postupu vychádzal z odhadov, podkladov a informácií predložených v rámci prešetrovania od subjektov, ktoré sa plánovali od CZT odpojiť, od pôvodných dodávateľov tepla, ako aj od agentúry SIEA, ktorá sa procesom odpájania vo svojej činnosti pravidelne zaoberá. V prvej fáze posudzovania sa úrad zameral na porovnanie nákladov na výrobu a dodávku tepla a TV dotknutého subjektu v prípade vybudovania vlastnej kotolne s nákladmi na teplo, ak by bytový dom aj ďalej odoberal teplo od pôvodného dodávateľa. Do výpočtov nákladov na teplo z domovej kotolne sa zahrnuli všetky predpokladané investície odpájajúceho sa subjektu, ktoré majú vplyv na výšku variabilnej a fixnej zložky ceny tepla. Tieto sa potom rozpočítali na predpokladaný čas životnosti kotlov. Výsledné hodnoty preto určujú predpokladané priemerné ročné náklady na výrobu, resp. dodávku tepla v domovej kotolni. Príklad porovnania nákladov na výrobu tepla z vlastnej bytovej kotolne s nákladmi na dodávku tepla z CZT, podrobný výpočet týchto nákladov, ako aj detailný opis jednotlivých položiek, ktoré úrad bral do úvahy pri svojich analýzach, sú uvedené v tab. 1 až 4.  

Skryté riziká

V súvislosti s jednotlivými položkami, ktoré boli súčasťou výpočtov, treba uviesť, že vybudovanie vlastnej kotolne v bytovom dome prináša celý rad rizík, ktoré v konečnom dôsledku môžu cenu vykurovania oproti súčasnej jednotkovej cene tepla zo systému CZT zvýšiť. Medzi podstatné položky zahrnuté v cene tepla totiž nepatrí len samotná výška vloženej investície (napríklad nákup kotlov a stavebné úpravy budúcej kotolne). Dôležité je zobrať do úvahy aj povinnosti spojené s prevádzkou, bezpečnosťou a pravidelnou údržbou domovej kotolne či poplatky za energiu (voda, elektrina). V kalkuláciách úspor predkladaných úradu sťažovateľmi nebývajú bežne zahrnuté ani rôzne administratívne poplatky súvisiace so získaním stavebného povolenia, bankové poplatky a úrokové sadzby či náklady spojené s úhradou ekonomicky oprávnených nákladov pôvodnému dodávateľovi tepla. Opomína sa aj fakt, že po ukončení životnosti zakúpených kotlov bude treba investíciu do nových kotlov a zariadení zo strany odberateľov tepla zopakovať a opätovne požiadať o úver.   

Dosiahnutá úspora? Áno, z revitalizácie

Proces odpájania sa často spája aj s revitalizačnými opatreniami na strane odberateľov (tzn. zatepľovanie bytových domov, individuálna regulácia v jednotlivých objektoch/bytoch, výmena okien a pod.). Práve úspora vyplývajúca zo samotnej revitalizácie môže do veľkej miery ovplyvniť náklady na teplo. Ak sa však revitalizačné opatrenia spoja s rozhodnutím odpojiť sa od centrálneho zdroja, je ťažšie vyhodnotiť, do akej miery prispeje k úsporám samotné vybudovanie kotolne. Komplexný pohľad odberateľa na výhodnosť či nevýhodnosť investícií do odpojenia sa tak skresľuje. Celkovo možno zhrnúť, že na základe neúplných a skreslených podkladov investori nových domových kotolní (t. j. realizátori stavby, resp. projektanti novej bytovej kotolne) odberateľom tepla často deklarujú ročnú úsporu až 40 či 50 % z nákladov na dodávku tepla alebo rýchlu návratnosť vložených prostriedkov, čo možno v bežných podmienkach a po zohľadnení všetkých relevantných nákladov málokedy reálne dosiahnuť.  

Výsledky analýzy CZT vs. domová kotolňa

Z výsledkov analýzy odpojenia konkrétneho bytového domu v tab. 5a a 5b vyplýva, že v danom prípade sú priemerné ročné náklady na teplo z domovej kotolne vyššie ako náklady na dodávku tepla zo systému CZT o 385 €. Odpojenie daného bytového domu by bolo teda v tomto prípade v neprospech dotknutých odberateľov tepla a za daných okolností by sa im v budúcnosti oplatilo ďalej odoberať teplo od pôvodného dodávateľa tepla.

Vplyv na zostávajúcich odberateľov z CZT

Napriek tomu, že už porovnanie nákladov jednotlivých vyššie uvedených alternatív odberu tepla vychádza v danom prípade v prospech CZT, úrad sa následne v druhej fáze analýzy pokúsil vyčísliť, aký by malo odpojenie bytového domu celkový vplyv na sústavu CZT v danom meste, teda aj na jej zostávajúcich odberateľov. Na objektívne posúdenie danej problematiky pri výpočtoch použil v konkrétnych prípadoch odhady dôsledkov odpojenia dvoch subjektov, a to odhad SIEA a odhad pôvodného dodávateľa tepla. Uvedené subjekty uviedli konkrétne predpoklady zmien ceny tepla vyrobeného v systéme CZT po odpojení dotknutého bytového domu. V tab. 6 je uvedený príklad výsledných hodnôt.

Z oboch odhadov v danom prípade vyplynulo, že po odpojení konkrétneho bytového domu sa ostatným odberateľom tepla v systéme CZT zvýši fixná zložka regulovanej ceny tepla. Napriek tomu, že nárast v tejto zložke na jednotku odobratého tepla nebol v porovnaní s pôvodnou regulovanou cenou výrazný (zvýšenie o 0,3275 €/kW podľa SIEA, resp. 0,5976 €/kW podľa pôvodného dodávateľa), možno výsledné hodnoty interpretovať tak, že po zohľadnení zostatkovej spotreby ostatných odberateľov tepla z CZT zaplatia títo po realizácii odpojenia konkrétneho bytového domu ročne odhadom o 9 313 €, resp. o 16 994 € viac než v prípade neodpojenia sa tohto bytového domu. Uvedené hodnoty v tomto prípade teda ukazujú, že pri odpojení konkrétneho bytového domu naozaj dochádza k zmenám v nákladoch na výrobu tepla tak v danom bytovom dome, ako aj u odberateľov tepla naďalej pripojených na sústavu CZT. Následné vyhodnotenie celkového vplyvu odpojenia na všetkých odberateľov tepla/spotrebiteľov v meste je uvedené v poslednom riadku tab. 7.

Celkový vplyv vyčíslil úrad ako súhrnnú hodnotu úspor, resp. zvýšených nákladov na výrobu tepla, ktoré dosiahne subjekt plánujúci sa odpojiť, a úspor, resp. zvýšených nákladov na teplo, ktoré dosiahnu odberatelia naďalej napojení na systém CZT. Ak je v danom prípade výsledná hodnota negatívna, odpojenie bude znamenať, že všetkým odberateľom tepla z CZT sa zvýšia ročné náklady na výrobu tepla. Z pohľadu úradu by teda došlo k celkovému negatívnemu vplyvu na spotrebiteľov. Ak by bola na základe výpočtov konečná hodnota pozitívna, znamenalo by to, že odpojením subjektu by sa celkovo dosiahli úspory v ročných platbách za teplo, čo by predpokladalo celkový pozitívny vplyv na spotrebiteľov. Výsledné hodnoty v tab. 7 sú –9 698 €, resp. –17 378 €. Záporné číslo znamená, že celkový vplyv na spotrebiteľov tepla v danom meste je vo všeobecnosti negatívny. Tu treba zdôrazniť, že celkový vplyv by bol negatívny aj v prípade dosiahnutia pozitívneho výsledku u odpájajúceho sa subjektu, pokiaľ by táto pozitívna hodnota neprevýšila zvýšenie platieb za teplo u neodpojených/zostávajúcich spotrebiteľov tepla.

Záver

V súvislosti s uvedeným postupom je dôležité zdôrazniť, že zo strany PMÚ nešlo realizovaním predmetnej štúdie o presadzovanie definitívneho spôsobu vyhodnocovania celkových vplyvov odpájania sa jednotlivcov. Úrad sa pokúsil na základe získaných podkladov a informácií v rámci svojho prešetrovania a v rámci svojich možností stanoviť objektívne kritériá na svoje rozhodovanie a najmä poukázať a upozorniť sťažovateľov na skutočnosť, že v pripravovaných projektoch na výstavbu malých tepelných zdrojov sa bežne neberú do úvahy všetky náklady, ktoré súvisia so zmenou výrobného zdroja a ktoré bude musieť odpájajúci sa odberateľ skôr či neskôr vynaložiť a znášať. Je nevyhnutné konštatovať, že zo strany PMÚ ide vždy o posúdenie individuálneho prípadu v určitom období existencie konkrétneho systému CZT, a to vždy len z pohľadu PMÚ SR ako súťažnej autority. Celková stratégia týkajúca sa vývoja v oblasti zásobovania teplom tak ostáva na strane daného mesta a na kompetentných prierezových orgánoch. Všetky uvedené skutočnosti by sa mali zohľadniť a vyhodnotiť práve v už spomínaných tepelných koncepciách jednotlivých miest a obcí.

(sf)
Článok vznikol z podkladov štúdie PMÚ SR.
Foto: thinkstock.com

Článok bol uverejnený v TZB Haustechnik.