Partneri sekcie:

Panelová diskusia o fotovoltike na veľtrhu ELO SYS 2010

Panelová diskusia o fotovoltike na veľtrhu ELO SYS 2010

Malí výrobcovia elektriny z fotovoltických (FV) zariadení umiestnených na budovách by sa mohli v najbližších mesiacoch dočkať promptnejšieho vybavovania svojich žiadostí o pripojenie aj na západnom a strednom Slovensku. Navyše majú šancu získavať aj priestor na pripojenie, ktorý sa uvoľňuje, pretože sa nerealizujú viaceré z väčších projektov.

Vyplynulo to z vyjadrení zástupcov jednotlivých regionálnych distribučných sústav na seminári s názvom Aktuálne podmienky pripojenia FV zariadení s výkonom do 100 kW, ktorý pripravila 8. októbra 2010 na veľtrhu ELO SYS v Trenčíne Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu odborného energetického poradenstva Žiť energiou. 

Téma seminára vyplynula z neistoty mnohých záujemcov o výrobu elektriny zo slnečnej energie, ktorí aj niekoľko mesiacov čakajú na vyjadrenia distribučných spoločností k žiadostiam o pripojenie. Dlhé čakacie lehoty najmä na západnom a strednom Slovensku predstavitelia regionálnych distribučných spoločností na seminári zdôvodňovali FV boomom z konca roka 2009, na ktorý neboli distribučné spoločnosti pripravené. O tom, aké výkyvy produkcie slnečnej elektriny unesie distribučná sústava a aký by mohol byť zvládnuteľný maximálny rezervovaný výkon, sa vedú stále diskusie. „Ak by sa pripojilo avizovaných 1 600 MW, sústava skolabuje,“ uviedol Ladislav Gunčaga z Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Na enormný záujem o pripojenie zareagovala už v decembri 2009 Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s (SSE-D), vyhlásením tzv. generálneho stop stavu pre malých aj veľkých producentov.

Stredné Slovensko

Stop stav podľa zástupcu SSE Jána Ostrovského plánujú zrušiť v najbližších mesiacoch, o čom budú informovať na svojej stránke. Všetci, ktorí si podali žiadosti po jeho zavedení, musia o pripojenie požiadať znova. Pre stop stav sa neprijalo 29 žiadostí s celkovým rezervovaným výkonom 195 kW s jednotlivým výkonom od 1,2 až 19,2 kW. Rozpracovaných majú ďalších 11 žiadostí s celkovým výkonom 80 kW.

Západ rieši vyše tisíc žiadostí
Nepomerne viac žiadostí (viac ako tisíc) o pripojenie registrujú na západnom Slovensku, kde v máji 2010 zaviedli takisto stop stav, ale len pre pozemné inštalácie zariadení s výkonmi väčšími ako 100 kW. Množstvo žiadostí o pripojenie niekoľkých stoviek MW inštalovaného výkonu treba dôkladne zvážiť, aby sa zabezpečila bezpečnosť a spoľahlivosť distribúcie elektriny. Za ústretový krok vo vzťahu k výrobcom žiadajúcim o pripojenie menších strešných inštalácií označil Miroslav Jalec skutočnosť, že na ich žiadosti, na rozdiel od žiadostí potenciálnych producentov s vyššími výkonmi, sa nevzťahoval stop stav.

Promptnosť na východe
Na rozdiel od ostatných častí Slovenska na východe vybavujú žiadosti o pripojenie priebežne bez dlhých čakacích lehôt. Východoslovenská distribučná, a. s., do preverovania podmienok pripojenia zapojila aj svojich lokálnych technikov, ktorí poznajú konkrétne miesto pripojenia.

Menší skôr ako väčší

Na dvadsaťdňovú lehotu vybavovania žiadostí prejdú po zrušení stop stavu na strednom Slovensku. Väčšinu z nich plánujú vybaviť pozitívne. „Z odsúhlasených 250 MW máme zatiaľ v prevádzke len 5 MW, a tak sa vytvára priestor pre malé realizácie,“ uviedol J. Ostrovský. Podobný zámer má podľa slov M. Jaleca aj ZSE.

Zdroj: SIEA, www.zitenergiou.sk

KategórieFotovoltaika