Smart metering & planning via eIoT v kúpeľoch

Obrázok1 Bloková schéma platformy eIoT.
Zdroj: CHASTIA

Ako zabezpečiť energetický audit nad „živými dátami“? Cieľom zadania bolo sprístupniť energetickému audítorovi dostatok energetických údajov z celého areálu kúpeľov tak, aby to malo ekonomický zmysel a bolo financovateľné z úspor.

Bez názvu 1 1– energy Internet of Things (energetický internet vecí). Využitím IoT technológií sme priniesli vzdialený smart-monitoring s komplexným energetickým manažmentom a financovaním.

Jeden ucelený systém, ktorý sa skladá z nasledovných blokov:

 1. Blok – IoT skratka z anglického Internet of Things je názov pre technológie umožňujúce prepojenie komunikácie zariadení s nízkou spotrebou energie (životnosť batérie aj mnoho rokov), nárokmi na objem prenesených dát a nízkymi prevádzkovými nákladmi.
 2. Blok – komunikačné siete LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT spolu s centrálnym komunikačným uzlom sú určené pre zber dát zo všetkých druhov snímačov. Siete určené k bezdrôtovému prenosu dát internetu vecí (IoT) v lokálnej, regionálnej, národnej alebo globálnej sieti.
 3. Blok – softvér CHASTIA nasadený pre spracovanie, vizualizáciu a vyhodnotenie dát. Možnosť sledovania korelácií s inými sledovanými hodnotami. Jednoduché a prehľadné rozhranie s možnosťami rozšírenia softvéru o ďalšie moduly z oblasti facility managementu.

Vstupy k projektu

Parametre projektu v kúpeľoch:

 • polomer areálu 500m,
 • 6 objektov na sledovanie,
 • meracie body rozmiestnené od pivnice po strechu.

Požiadavky audítora:

 • 144 meracích bodov,
 • sledovanie spotrieb elektriny, plynu, vody a tepla,
 • sledovanie parametrov objektov a technológií.
Obrázok 2 Areál kúpeľov.
Obrázok 2 Areál kúpeľov. | Zdroj: CHASTIA

Obhliadka, analýza a inštalácia

Počas obhliadky areálu a objektov bolo zistené, že niektoré požadované meracie body už existujú a sú tam inštalované rôzne podružné meradlá. Všetky tieto existujúce meradlá prešli analýzou na základe čoho sme určili, ktoré sú alebo nie sú vyhovujúce pre vzdialený zber dát, doplnením vhodných IoT zariadení (väčšinou napájaných z batérie).

Nevyhovujúce meradlá sme modernizovali a chýbajúce meracie body doplnili. Analýza, modernizácia a doplnenie meradiel sa týkala: elektromerov, meračov tepla, plynomerov a vodomerov.

Doplňujúce parametre na sledovanie objektov boli teploty potrubia, priestorové teploty a vlhkosti.

Tým, že areál je veľmi rozsiahly, tak sme v rámci areálu v spolupráci s operátorom LoRaWAN siete zabezpečili dostatočné pokrytie jednou vonkajšou bázovou stanicou – pre bezdrôtový zber dát s periódou od 5 minút.

Do eIoT platformy sme integrovali meradlá od spoločností Danfoss, Elster a Sensus.

Oživenie, rozhranie a možnosti

Údaje sú zbierané priamo z IoT zariadení a ukladané na centrálny server eIoT.sk. Vizualizácia nameraných a sledovaných dát je zabezpečená cez online webové rozhranie eIoT.sk.

Modularitou softvéru je možné platformu rozšíriť o ďalšie moduly, ktoré zákazníkom pomôžu pri pasportizácii, plánovanej údržbe (revízie, legislatíva), helpdesk (údržba/servis) a prístupe k výkresom.

Ďalším prínosom sú:

 • „real-time“ sledovanie stavov,
 • zistenie únikov, porúch a neželaných stavov (anomálií),
 • prehľadné grafy a tabuľky s možnosťou využitia pre ďalšie rozúčtovanie,
 • správa nehnuteľností, majetku, dokumentácie a ich údržby (voliteľné),
 • získanie ďalších benefitov, ktoré je analýzou dát možné navrhnúť,
 • integrácia dát do rôznych informačných systémov exportom alebo priamo cez API.
 • Obrázok 3 Ukážka 3-fázového merania na vstupe objektu.
  Obrázok 3 Ukážka 3-fázového merania na vstupe objektu. | Zdroj: CHASTIA

  Obrázok 4 Meranie prostredia v objekte.
  Obrázok 4 Meranie prostredia v objekte. | Zdroj: CHASTIA

Zhodnotenie

Podarilo sa nám efektívne a ekonomicky zabezpečiť živé dáta z celého areálu. Takéto „živé sledovanie“ prinieslo ďalšie možnosti ako sa na energetiku pozrieť z inej perspektívy a tým pádom umožnilo pustiť sa do väčších energetických výziev v rámci úsporných opatrení a prevádzky.

www.chastia.com, www.eiot.sk

PR článok spoločnosti CHASTIA s.r.o.

KategórieEnergieZnačky