Prinášame komfortné a zelené riešenia

Partneri sekcie:

V budúcnosti nás čaká intenzívna digitalizácia, ktorá by mala priniesť transparentnejšie vyúčtovania spotreby energie. Preto by už dnes mali vlastníci bytov v bytových domoch alebo ich správcovia aktívne zvažovať inštaláciu prístrojov na automatizovaný diaľkový odpočet.

Bytové domy majú už len päť rokov na to, aby vybavili svoje prístroje na meranie tepla (vodomery, merače tepla alebo pomerové rozdeľovače tela) diaľkovým odpočtom. Dôvodom je zmena legislatívy, konkrétne zákona č. 321/2014 Z. z., podľa ktorej sú od 1. 1. 2027 bytové domy povinné zabezpečiť diaľkové meranie.

Povinnosť vybaviť meradlá tepla (vodomery na teplú vodu) a pomerové rozdeľovače tepla funkciou diaľkových odpočtov sa pritom týka všetkých bytových domov s centrálnym teplovodným vykurovaním a celkovou podlahovou plochou väčšou ako 500 m².

Väčšina bytových domov na Slovensku už využíva diaľkový odpočet pochôdzkovým spôsobom (tzv. walk by), keď technik síce odčíta spotreby diaľkovo, ale musí sa fyzicky dostaviť pred bytový dom. Tento odpočet sa vykonáva raz ročne na účely spracovania ročného vyúčtovania. Diaľkový odpočet má byť technickým predpokladom na poskytovanie častejších informácií o spotrebe alebo vyúčtovaní v budúcnosti.

Víziou európskej smernice EED je poskytovať tieto informácie konečným spotrebiteľom/vlastníkom bytov raz mesačne. Zatiaľ nie je známe, v akej podobe sa smernica zavedie do slovenskej legislatívy, no je vhodné pripraviť sa na zmeny už dnes. O výhodách diaľkových odpočtov, a to nielen ekonomických, sme sa porozprávali s Janou Machkovou, riaditeľkou a konateľkou spoločnosti ista Slovakia.

Aké sú vízie spoločnosti ista Slovakia v oblasti energetickej hospodárnosti a digitalizácie do budúcnosti?

Naším cieľom je predovšetkým pomáhať užívateľom a správcom nehnuteľností zvyšovať energetickú hospodárnosť budov, šetriť energiu a náklady. Udržateľnosť a znižovanie emisií CO2 sú celospoločenskou témou a diaľkové meranie je účinný nástroj, ktorý dokáže motivovať spotrebiteľov k aktívnemu šetreniu energie.

Našou prioritou je digitalizácia a automatizácia. Zameriavame sa na vývoj nových technológií a IT aplikácií, ktoré dokážu dáta o spotrebe nielen spoľahlivo merať, ale následne aj elektronicky spracovať a zobrazovať.

Na slovenskom trhu je vaša spoločnosť vnímaná ako líder v digitalizácii merania a rozpočítavania. Môžete nám opísať vaše technologické riešenia?

Systém diaľkového merania ista funguje na digitálnom základe. Denné údaje z koncových meracích prístrojov sa automaticky odčítajú zbernicou dát, ktorá je umiestnená v spoločných priestoroch budovy, a elektronicky sa importujú do systému rozpočítavania nákladov a energetických monitoringov.

Meranie a vyúčtovanie spotreby energií je tak digitalizované, komfortné a presné. Systém diaľkových odpočtov zbernicami inštalujeme na Slovensku už desať rokov a dnes ho využíva viac ako 3 600 bytových domov po celom Slovensku.

Zdroj: ista Slovakia

Merače tepla alebo pomerové rozdeľovače tepla a bytové vodomery na teplú vodu musia byť od 1. januára 2027 vybavené diaľkovým odpočtom. Mnohí správcovia preferujú nové technológie už dnes aj napriek tomu, že to nie je povinné.

Digitalizácia procesy nielen zjednodušuje, ale prispieva aj k vyššej kvalite poskytovaných služieb. Technológia diaľkových odpočtov zbernicami otvára nové možnosti, ako efektívnejšie spracovávať a vyhodnocovať dáta, užívatelia bytov majú vyšší komfort bývania a kontrolu nad svojou spotrebou.

Kvalita dát odčítaná zbernicou je veľmi vysoká, priemerná úspešnosť ich prenosu našimi zbernicami sa pohybuje na úrovni 99,7 %. Je to vďaka obojsmernej technológii, ktorá je na trhu jedinečná, a nášmu dohľadovému centru, ktoré chyby v systéme monitoruje. Denné dáta o spotrebe sú uložené na jednom mieste a kedykoľvek k dispozícii online.

Aké technické predpoklady musí spĺňať bytový dom, aby mali jeho vlastníci alebo správcovia online prístup k informáciám o priebežnej spotrebe? Ako postupovať pri výbere správnej technológie?

Skúsenosti nám ukázali, že vlastníci bytov sa väčšinou rozhodujú na základe ceny prístrojov, ktoré aktuálne potrebujú vymeniť. Pritom pomerové rozdeľovače tepla a rádiové moduly na vodomeroch im budú slúžiť 10 rokov a počítať treba aj s legislatívnymi zmenami.

Naša spoločnosť ponúka modulárne riešenie, čím dáva svojim zákazníkom istotu, že v prípade potreby môžu kedykoľvek prejsť na technológiu, ktorá im pomôže nové legislatívne požiadavky naplniť. Meracie prístroje ista môžete kedykoľvek po inštalácii doplniť o rádiový modul a aj bytový dom o zbernicu dát. Ale aj napriek alternatíve pochôdzkového diaľkového odpočtu si vlastníci bytov volia odpočet zbernicou.

Ďalšou nadstavbou sú portálové služby – energetický monitoring ista24, ktoré sa dajú aktivovať dodatočne podľa potreby buď iba pre správcu, alebo aj pre vlastníkov bytov.

S novými smart technológiami je aktuálna aj otázka ochrany osobných údajov. Ako je zabezpečený rádiový prenos dát a ich archivácia?

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a zásadná. Prenesené dáta o spotrebe sa šifrujú a ukladajú v našom serverovom centre v Nemecku, kde máme aj vývojové a IT zázemie. S novými legislatívnymi požiadavkami budú nároky na ukladanie citlivých údajov stúpať.

Pri frekvencii odpočtov, prípadne informatívneho vyúčtovania raz mesačne bude digitalizácia nevyhnutnosťou. Z tohto pohľadu môžeme už dnes považovať pochôdzkový spôsob odpočtov za zastaraný a ekonomicky nevýhodný. Správcovia bytových domov a spoločenstvá vlastníkov by mali pri výbere dodávateľa meracej techniky myslieť aj na tento aspekt.

Stretávame sa s názormi, že povinnosť diaľkového merania a poskytovania častejších informácií o spotrebe znamená pre bytové domy ďalšie investície a náklady. Ako vnímate nákladovú efektívnosť opatrení u vás v iste?

Prechod na nové technológie neznamená automatické navyšovanie nákladov. Práve vďaka automatizácii je odpočet lacnejší, lebo nevyžaduje výjazd technika k bytovému domu, dáta sa spracovávajú efektívnejšie. Obstaranie systému diaľkových odpočtov zbernicou a jeho prevádzka je ekonomická, bez potreby pripojenia na elektrinu alebo internet.

Povinnosť poskytovať častejšie informácie o spotrebe alebo informatívne vyúčtovanie je už vo viacerých európskych krajinách zavedená do praxe. Naše skúsenosti ukazujú, že diaľkové odpočty zbernicou dát a zobrazovanie údajov o spotrebe prostredníctvom internetu sú rozumným a nákladovo prijateľným riešením pre poskytovateľov služieb, správcov aj konečných spotrebiteľov. Aj vzhľadom na rastúce ceny energie je častejšie sledovanie spotreby ďalším nástrojom, ako efektívnejšie regulovať náklady.

Ako vnímate trend digitalizácie z pohľadu poskytovateľa služieb rozúčtovania?

Realizácia odpočtu je kľúčovým faktorom pre spravodlivé rozdelenie nákladov medzi konečných spotrebiteľov. Pri odpočtoch so vstupom do bytov ostáva približne 5 % bytov neodčítaných. Diaľkové odpočty pochôdzkovým spôsobom tiež majú svoje limity, mnohokrát je nevyhnutné vstupovať do budovy a na chyby na prístrojoch sa príde až pri koncoročnom odpočte.

Spoľahlivosť odpočtu zbernicou dát sa blíži k 100 %. Systém je neustále monitorovaný, a ak sa chyby vyskytnú, naše servisné oddelenie ich včas odstráni. K dispozícii je história denných odpočtov, notifikácie, analýzy, ktoré sú veľmi užitočné aj pri riešení reklamácií.

Nové technológie rozhodne prinášajú do rozpočítania nákladov na energie viac spravodlivosti a transparentnosti a povedú k úsporám pre tých užívateľov, ktorí budú ochotní zmeniť vzorec svojho spotrebiteľského správania.

Môžete nám priblížiť, aké parametre dokážu správcovia sledovať?

Bytové domy, ktoré majú inštalované zbernice dát, môžu ďalej využívať nadstavbové energetické služby. Správcovia či samotní vlastníci dokážu prostredníctvom online portálu www.ista24.sk údaje o spotrebe kedykoľvek sledovať, porovnávať či exportovať na ďalšie spracovanie. Systém ich zároveň včas upozorní aj na neštandardné stavy.

Za rok 2021 sme evidovali viac ako 20 000 hlásení. Týkali sa prevažne nulových spotrieb a spätných prietokov na vodomeroch a v 4 680 prípadoch išlo o úniky vody. Tieto čísla sú rozhodne zaujímavé aj z hľadiska úspor cenných zdrojov a nákladov.

Spoločnosť ista Slovakia poskytuje svoje služby viac ako 200 000 bytom. Rozpočítanie nákladov na teplo a vodu je jej nosnou službou. Ako ste na nové legislatívne zmeny pripravení?

Skupina ista sa na požiadavky smernice EED dlhodobo pripravuje a rozhodne jej transpozíciu do národných legislatív nepodceňuje. Všetky  legislatívne návrhy starostlivo sledujeme a vyvíjame najvhodnejšie riešenia pre zákazníkov. Mnohé sú už niekoľko rokov aplikované  a odskúšané v praxi. Svojimi smart prístrojmi, technológiami a službami pomáhame zákazníkom bývať udržateľnejšie.

Jana Machková,
riaditeľka a konateľka spoločnosti ista Slovakia.

Spoločnosť ista vznikla v roku 1902 v Dánsku a prvý patent na pomerový rozdeľovač tepla zaregistrovala už v roku 1924. Odvtedy sa firma etablovala v 21 krajinách po celom svete. Slovenská pobočka isty vznikla v roku 1993 a za takmer 30 rokov prešla veľkým vývojom. Spočiatku sa venovala predaju meracej techniky – bytových vodomerov a meračov tepla. Čoskoro pribudli aj služby rozúčtovania nákladov na teplo a vodu. Technológia merania neustále napredovala. Od odparovacích pomerových rozdeľovačov tepla sa prešlo na elektronické prístroje, v deväťdesiatych rokoch sa v bytových domoch začali používať rádiové merače s pochôdzkovým diaľkovým odpočtom. Veľký technologický zlom nastal v roku 2012, keď ista uviedla na slovenský trh novú technológiu automatizovaných diaľkových odpočtov zbernicami dát. Dnes ista diaľkovo odčítava viac ako 800 000 meracích prístrojov, z toho 82 % úplne automatizovane zbernicami dát, čo predstavuje viac ako 3 600 bytových domov po celom Slovensku.
Zdroj: PR článok ista Slovakia, s.r.o.