image 89342 25 v2
Galéria(3)

Absolvujte projekt ingREeS a zvýšte svoju odbornosť a kvalifikáciu

Partneri sekcie:

Súčasná doba poukazuje na potrebu inovácie, moderného a kvalitného vzdelávania a odbornej prípravy ako kľúčového faktora hospodárskej konkurencieschopnosti. Všeobecná úroveň spôsobilostí sa musí zvýšiť s cieľom naplniť potreby trhu práce ako aj umožniť občanom, aby mohli v súčasnej spoločnosti dobre fungovať.

1
2

Odhaduje sa, že trh v oblasti renovácií budov na štandard nZEB a trh novostavieb nZEB v rokoch 2020 až 2030 bude predstavovať objem dodávok stavebných prác, materiálov, technických zariadení a technológií vo výške presahujúcej 40 miliárd EUR len na Slovensku. A práve preto sa Slovenská komora stavebných inžinierov rozhodla podieľať sa na ďalšom vzdelávaní svojich členov a ponúka im možnosť zapojiť sa do programu ingREeS.

Digitalizácia stavebníctva
Stavebný priemysel je pritom jedným z najväčších odvetví v Európe s podielom približne 10% na hrubom domácom produkte (HDP) EU. Patrí medzi kľúčové odvetvia z hľadiska prepojenia a vstupov s inými odvetviami (napríklad oceliarsky). Podľa štatistík pracuje v stavebníctve 20 miliónov ľudí, čo nie je zanedbateľné množstvo. Európska komisia vo svojej sprievodnej správe k stratégii pre digitalizáciu európskeho priemyslu uvádza, že hoci v mnohých oblastiach hospodárstva sa zaviedli digitálne technológie a procesy rýchlo, treba aby sa vo všetkých odvetviach európskeho priemyslu a bez ohľadu na veľkosť spoločnosti digitálne príležitosti aj plne využívali, a tým dosiahla celosvetová konkurencieschopnosť. V digitálnej transformácii zaostávajú hlavne malé a stredné podniky a obzvlášť tradičné odvetvia, ako napr. stavebný, agropotravinársky, textilný a oceliarsky priemysel.
Günther H. Oettinger, komisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť, v nadväznosti na túto stratégiu v apríli minulého roka vyhlásil: „Európa má veľmi konkurencieschopnú priemyselnú základňu a je svetovým lídrom v dôležitých odvetviach. Toto vedúce postavenie si však dokáže udržať, len ak svoj priemysel úspešne a rýchlo digitalizuje.“ Momentom digitalizácie na Slovensku by teda logicky mohla byť implementácia BIM do stavebného sektoru. Bez jednotných štandardov to samozrejme nepôjde, ale našťastie sa na nich už pracuje.

Čistá energia v budovách
Digitálne technológie majú potenciál zvýšiť efektívnosť nielen stavebných procesov, ale aj prevádzkovania budov, a tak prispieť k úsporám energie. Komisia preto podporuje definíciu spoločných zásad a pravidiel v oblasti verejného obstarávania na digitalizovanie vlastností budov, vrátane ich energetickej náročnosti s využitím informačného modelovania stavieb. Spolu s rozvojom spoločného rámca pre digitálny stavebný denník a konkrétnymi krokmi zameranými na malé a stredné podniky, sa zjednodušuje výmena informácií a podporí sa rozhodovací proces pred, počas a po stavebných projektoch.

Navyše, vyhneme sa fragmentácii národných stratégií, čím sa znižujú náklady pre malé a stredné podniky, uvádza sa v Prílohe Urýchlenie čistej energie v budovách, ktorá je komunikáciou Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu ekonomickému a sociálnemu výboru, výboru Regiónov a Európskej investičnej banke s dovetkom – Čistá energia pre všetkých Európanov z 30. novembra 2016.

Školenia ingREeS už tento rok
Už v marci tohto roku začínajú prvé školenia v rámci projektu ingREeS, ktoré sú určené všetkým tým, ktorí majú záujem zlepšiť svoju kvalifikáciu a odbornosť. Všetky školenia v rámci projektu sú pre účastníkov bez akýchkoľvek poplatkov. Projekt získal finančné prostriedky z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020 na základe Dohody o grante č. 649925- ingREeS. Počas celého roka 2017 sme pre účastníkov projektu pripravili zaujímavé prednášky, školenia, e-learningové aktivity a mnohé ďalšie doplňujúce odborné podujatia, ktoré im pomôžu v rámci ich celoživotného vzdelávania a zlepšovania svojej odbornosti a kvalifikácie.
Projekt ingREeS prináša do systému celoživotného vzdelávania v sektore stavebníctva kvalitatívnu zmenu determinujúcu zvýšenie efektivity a participácie na vzdelávacích aktivitách. V tomto projekte sa stretávajú profesijné organizácie a zväzy združujúce cieľové skupiny s víziou vybudovania systému ďalšieho vzdelávania pre odborníkov v stavebníctve na strednej a vyššej riadiacej úrovni, ktorého absolventi budú zároveň disponovať zručnosťami a vedomosťami zodpovedajúcimi európskym štandardom a očakávaniam a požiadavkám dnešnej Európy. Účastníci vzdelávacích a tréningových programov ingREeS sa stanú plne kvalifikovanými v oblasti energetickej efektivity a využiteľnosti obnoviteľných zdrojov.

K vzájomnému dialógu vedenému v rámci projektu sú prizvané štátne, verejné a profesijné inštitúcie a organizácie, a firmy pôsobiace v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov v budovách, aby spoločne pripravili vhodné podmienky na implementáciu projektu prostredníctvom finančných a regulačných opatrení na podporu investícií do ďalšieho vzdelávania a stimuláciu dopytu po inteligentných energetických riešeniach v budovách.

Projekt ingREeS bude slúžiť na dosiahnutie vyššej celkovej úrovne vzdelania a kvalifikácie v stavebníctve, pri zaistení vysokokvalitného vzdelávania a odbornej prípravy a zároveň zaistení toho, aby vedomosti a zručnosti jeho absolventov zodpovedali meniacim sa nárokom práce a povolaní, organizácie práce na pracovisku a pracovných metód.

Diseminácia noviniek s podporou ingREeS
Jedným z cieľov projektu je šírenie inovácií, noviniek a informácií, ktoré prispejú k zvýšeniu odborného profilu špecialistov stavebného sektora. V polovici januára sme tak organizovali Seminár k zmenám v oblasti energetickej certifikácie v súvislosti s prijatím vyhlášky č. 324/2016 z.z. Celé podujatie sa uskutočnilo prostredníctvom videoprenosu s cieľom priblížiť problematiku čo neväčšiemu spektru poslucháčov. Vo všetkých Regionálnych kanceláriách SKSI si mohla široká odborná verejnosť vypočuť dve prednášky. Zmeny v legislatíve v oblasti energetickej hospodárnosti budov, platné od 1.1.2017 predniesla Ing. Alena Ohradzanská z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Novú metodiku a odporúčaný postup hodnotenia energetickej hospodárnosti bytov, resp. časti budov poslucháčom priblížila prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. Následne bol vytvorený priestor na diskusiu, do ktorej sa aktívne zapojili poslucháči zo všetkých regiónov

Konferencia ingREeS na výstave Coneco
Finálna štruktúra a obsah školiacich programov bude našim účastníkom odprezentovaná v rámci veľtrhu CONECO RACIOENERGIA, ktorý sa tento rok koná v termíne 22. – 25. marca 2017 v priestoroch výstaviska Incheba v Bratislave. Nadviažeme tak na úspešný 1. ročník konferencie s názvom Investujeme do stavbárskych zručností, ktorý sa konal minulý rok na spomínanej výstave. V rámci podujatia vystúpili odborníci z Rakúska, Čiech a Slovenska, ktorí prezentovali praktické skúsenosti s realizáciou nZEB budov a pokročilé výpočtové metódy na dosiahnutie úspor. Tešíme sa na Vás v piatok 24. 03. 2017 na Inchebe.

V dnešnej spoločnosti založenej na vedomostiach sa hlavnými aktérmi stávajú samotní ľudia. Schopnosť ľudí tvoriť a využívať vedomosti efektívne a rozumne v prostredí, ktoré sa neustále mení, je rozhodujúca. Pre plný rozvoj tejto schopnosti ľudia musia sami chcieť a byť spôsobilí vziať si svoje osudy do vlastných rúk, čo stručne povedané znamená, stať sa aktívnymi. Pokiaľ ste sa rozhodli nestagnovať a chcete získať viac informácií o projekte navštívte www.ingress.eu.

Slovenská komora stavebných inžinierov: Tomáš Funtík, Zuzana Slobodníková

Ilustračné foto: isifa/Shutterstock