Študenti, vedeckí pracovníci, doktorandi, zapojte sa so svojím kreatívnym projektom! Buďte # 1 s # 1!

Partneri sekcie:

Logistická a developerská spoločnosť CTP Invest špecializujúca sa na investičnú výstavbu a financovanie priemyselných stavieb vyhlasuje spolu s vydavateľstvom JAGA pre vedeckých pracovníkov, doktorandov a študentov stavebných fakúlt slovenských univerzít výskumný grant.

Projekt, ktorý získa čiastočné alebo úplné krytie grantu, by sa mal prioritne týkať jednej z nasledujúcich udržateľných tém:

 • Priemyselný park ako urbanistická súčasť mesta a krajiny,
 • Riešenie energeticky nezávislého priemyselného parku,
 • Hospodárenie s vodou v priemyselnom parku.

Program súťaže

Do súťaže sa možete prihlásiť ihneď po vyhlásení aktuálneho ročníka. Súťaž o udelenie výskumného grantu pre študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov zo slovenských stavebných fakúlt na akademický rok 2022/2023 má predpokladaný priebeh:

 • vyhlásenie súťaže – september 2022,
 • registrácia do súťaže – 15. 2. 2023,
 • výber, kontrola, potvrdenie prihlásených – 31. 2. 2023,
 • odoslanie spracovaného projektu – 31. 5. 2023,
 • finále súťaže/prezentácia projektu – jún 2023,
 • slávnostné odovzdanie cien – jeseň 2023.

Finančné granty

Ak sa do súťaže zapojí jednotlivec, môže získať maximálne 2 000 Eur, projekt riešený kolektívom z jednej fakulty sa môže uchádzať maximálne o 4 000 Eur, kolektív riešiteľov minimálne z dvoch fakúlt alebo so zahraničným partnerom maximálne 7 000 Eur.

Ďalšie podmienky

 • O udelenie grantu môže požiadať študent I., II. a III. stupňa študujúci v dennej forme štúdia, výskumný pracovník zamestnaný na univerzite na 100 % pracovný úväzok, ktorý ku dňu podania žiadosti nedosiahol vek 35 rokov (ďalej len „mladý vedecký pracovník“). V prípade kolektívu ani jeden člen nesmie prekročiť v čase podania žiadosti vek 35 rokov. Jeden mladý vedecký pracovník môže byť v danom roku riešiteľom len v jednom projekte. Zodpovedný riešiteľ a všetci spoluriešitelia vedeckého projektu musia spĺňať vyššie uvedené kritériá.
 • Granty udeľuje spoločnosť CTP na základe odporúčania Komisie pre vedu a výskum na stavebných fakultách Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Technickej univerzity v Košiciach a Žilinskej univerzity (ďalej len „komisia“), ktorá posudzuje všetky žiadosti o grant.
 • Mladí vedeckí pracovníci, ktorí sa uchádzajú o pridelenie grantu, musia podať žiadosť o grant v rozsahu max. troch strán formátu A4 (typ písma Calibri, veľkosť písma 11, riadkovanie 1) v elektronickej podobe s podpisom zodpovedného riešiteľa, a to v nasledujúcej predpísanej štruktúre:
 1. a) názov vedeckého projektu,
  b) zoznam riešiteľov projektu (aj s dátumom narodenia) s označením zodpovedného riešiteľa projektu,
  c) anotácia vedeckého projektu (nie viac ako 15 riadkov), v ktorej uchádzač o grant uvedie stručnú
  charakteristiku vedeckého projektu,
  d) kľúčové slová (max. 5),
  e) vedecké ciele projektu,
  f) vecný zámer vedeckého projektu,
  g) harmonogram riešenia vedeckého projektu,
  h) očakávané výstupy riešenia,
  i) finančné nároky projektu a ich odôvodnenie,
  j) samostatný písomný súhlas vedúceho pracoviska (resp. riaditeľa ústavu) v prípade, ak sa predpokladá využívanie priestorov a zariadení pracoviska. V opačnom prípade sa takýto súhlas nevyžaduje.

Pridelenými finančnými prostriedkami môže disponovať iba príslušný zodpovedný mladý vedecký pracovník. Za účelné použitie pridelených finančných prostriedkov plne zodpovedá mladý vedecký pracovník a o ich použití nemôže rozhodovať fakulta ani pracovisko.

Vyhlásenie výsledkov

Do 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom bol udelený grant, zodpovedný riešiteľ predloží správu o riešení projektu, jeho výsledkoch a o čerpaní pridelených prostriedkov podľa požadovanej predlohy. Správy riešiteľov posudzuje komisia, ktorá môže o ich posúdenie požiadať aj iných odborníkov.

Výsledky svojho hodnotenia komisia postúpi rektorovi univerzity, spoločnosti CTP a vydavateľstvu JAGA a budú zverejnené aj na webovom sídle zainteresovaných. Ceny budú udelené na jeseň 2023.

Podrobnejšie informácie k výzve a žiadosť o udelenie výskumného grantu si môžte stiahnuť tu: Žiadosť o udelenie grantu a Výzva na predkladanie žiadosti o udelenie výskumného grantu CTP 2022-2023

Vyplnenú žiadosť posielať elektronicky na email: ctp.jaga.grant@gmail.com

Zdroj: CTP Invest SK, spol. s r.o.