Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Suchá podlaha do vlhkých priestorov

Suchá podlaha do vlhkých priestorov

Riešenie obnovy podlahových konštrukcií zasiahnutých vodou je v súčasnosti – v období častých povodní – veľmi aktuálne. Podlahovej konštrukcii treba pritom venovať zvýšenú pozornosť. Dôležitý je najmä návrh novej skladby podlahy, ktorá nesmie brániť odparovaniu zvyškovej vlhkosti nachádzajúcej sa v konštrukcii. V opačnom prípade by podlaha mohla byť zdrojom zvýšenej vlhkosti v miestnosti a následne aj nezdravej klímy.

Pri sanácii podláh sa po opadnutí vody musí pristúpiť k demontáži jednotlivých vrstiev podlahy, ktoré sú poškodené väčšinou až na podklad. Ten je prevažne z cementového poteru (betónovej mazaniny), prípadne ho tvorí priamo základová doska. Po odstránení naplavenín, umytí a vysušení podkladu je nebezpečné, ak sa v krátkom čase vytvorí nová podlaha tradičným mokrým kontaktným spôsobom – cementovým poterom v kombinácii s hydroizoláciou (lepenka) a tepelnou izoláciou (polystyrén, tuhé minerálne vlny). Zvyšková vlhkosť by potom v podklade ostala uzatvorená a mohla by prenikať do ostatných konštrukcií. Výsledkom by bolo nezdravé prostredie s vysokou vlhkosťou, výskytom plesní a baktérií.

Jednou z možností ako vytvoriť novú podlahovú konštrukciu na podklade, ktorý ešte nie je celkom vysušený a obsahuje vlhkosť, je použitie podlahového systému z cementotrieskových dosák. Ide o suchý spôsob montáže podlahy, pri ktorom sa do stavby nevnáša žiadna nová vlhkosť.

Skladba podlahy z cementotrieskových dosák

Podlahový systém z cementotrieskových dosák pre podlahové konštrukcie sa skladá z:

  • profilovanej izolačnej fólie,
  • separačnej fólie,
  • cementotrieskovej dosky s hrúbkou 2 × 12 mm.

Profilovaná izolačná fólia (nopová, tzv. bonboniérová) je vyrobená z vysokohustotného polyetylénu (HDPE) s polokužeľovitými profilmi (nopmi) s výškou 8 mm, ktoré vytvárajú medzi sebou voľný priestor. Ten slúži na voľné prúdenie vzduchu, pár a plynov. Funkciou tejto fólie je vytvoriť vrstvu, ktorá má zabrániť prenikaniu vlhkosti do vyšších vrstiev a zároveň umožňuje odvetrávanie podkladu.

Separačná fólia je vlastne mäkčená PE fólia. Jej úlohou je znižovať prenos zvuku podlahou, tlmiť krokový hluk a zamedzovať vŕzganiu. Separačná fólia sa pokladá na profilovanú izolačnú fóliu.

Cementotrieskové dosky tvoria roznášaciu vrstvu, ktorá roznáša bodové zaťaženie do väčšej plochy, a zároveň má aj vyrovnávaciu funkciu. Dosky sa ukladajú v dvoch vrstvách na seba, vo vzájomnom pootočení o 90°.

Technológia ukladania podlahových vrstiev

Suchá plávajúca podlaha vyžaduje suchý, únosný a rovinný podklad. Najvyššia povolená vlhkosť podkladu pred položením podlahy je stanovená na 2 hmotnostné percentá. Najväčšia dovolená odchýlka od rovinnosti podkladu je maximálne 4 mm na 2 m. Ak nie je podklad dostatočne rovný, treba ho vyrovnať suchým podsypom do výšky maximálne 20 mm (niektoré vyrovnávacie podsypy môžu mať maximálnu výšku až 40 mm).

Pred kladením profilovanej izolačnej fólie sa z podkladu musia odstrániť všetky nečistoty, ktoré by mohli upchať jej dutiny a obmedziť tak funkciu fólie. Potom sa fólia voľne rozprestrie na čistý, rovný a pevný podklad. Jednotlivé pásy fólie sa ukladajú so vzájomným presahom minimálne 200 mm a pri stene sa fólia vytiahne do výšky asi 50 mm. Aby v rohoch nedochádzalo k nadvihnutiu fólie, treba ju k podkladu ukotviť montážnym klincom.

Pred samotným kladením vrstvy z cementotrieskových dosák treba rozprestrieť na celú jej plochu mäkčenú PE fóliu v minimálnej hrúbke 2 mm. Na okrajoch ju tak isto ako profilovanú fóliu treba vytiahnuť na stenu do výšky 50 mm a pásy ukladať so vzájomným presahom minimálne 200 mm. Pri drevených stropoch, kde môže vznikať hniloba, je dôležité zabezpečiť prestup pár. To znamená, že pod suchú podlahu sa nesmie dávať žiadna hydroizolačná fólia (roznášacia vrstva).

Pri použití dvoch preložených vrstiev cementotrieskových dosák s hrúbkou 12 mm je celková výška podlahy asi 34 mm. Cementotrieskové dosky sa kladú na zraz a lepia sa k sebe v pere a drážke. Vo vlhkom priestore treba na lepenie spoja použiť dvojzložkové lepidlo. Druhá vrstva cementotrieskových dosák sa kladie s presahom 300 mm a je pootočená o 90° oproti prvej vrstve. Pri kladení dosák sa musí okolo stien a stĺpov zachovať dilatačná medzera so šírkou 15 mm. Je dôležité zamedziť vznik krížových škár.

Spolupôsobenie dosák sa zaistí ich vzájomným zoskrutkovaním, preto je horná vrstva dosák predvŕtaná. Na zoskrutkovanie sa odporúča používať samorezné skrutky a elektrické skrutkovače s reguláciou otáčok. Použitie skrutiek do sadrokartónu, prípadne pribíjanie klincami je nevhodné. Na správne pripevnenie cementotrieskových dosák je nevyhnutné dodržať odporúčané vzdialenosti a odstupy spojovacích prvkov.

Pri vlastnom spájaní dosák ich treba v mieste spájania zaťažiť (napríklad váhou pracovníka), aby sa zabránilo nadvihnutiu hornej vrstvy. Jednotlivé dosky sa začínajú skrutkovať od ich stredu. Nasleduje obrezanie prečnievajúcej profilovanej a separačnej fólie a osadenie odvetrávacej perforovanej soklovej lišty. Podlaha je po zmontovaní ihneď pochôdzna a môže sa klásť finálna nášľapná vrstva (koberec, PVC atď.).

Podlahové krytiny suchej podlahy

Takto položené podlahové konštrukcie nie sú pevne fixované k podkladu a patria do skupiny plávajúcich montovaných podláh. Podlaha je určená do priestorov s maximálnym úžitkovým zaťažením 200 kg/m2. V rohoch pri nezaťaženom stave môže vykazovať deformácie asi 1 až 2 mm. Z tohto dôvodu nie je vhodné použitie tvrdých lepených kontaktných nášľapných krytín (keramické dlažby väčšieho formátu ako 200 × 200 mm).

Pred kladením keramickej dlažby (maximálny formát 200 × 200 mm) nie je potrebné podklad prebrusovať alebo tmeliť. Podlahové dosky sa napustia penetračným náterom, dlažba sa kladie do vrstvy flexibilného lepiaceho tmelu. Uvedený spôsob možno použiť aj na zhotovenie elektrického podlahového vykurovania (elektrické káble alebo rohože – systém teplá dlažba).

Dodatočná úprava podlahových dosák nie je nutná ani pod drevené parkety alebo plávajúce laminátové podlahy. Ak je nášľapná vrstva z tenkovrstvových krytín (napr. PVC alebo koberec), treba dosky napustiť penetračným náterom a hrany medzi doskami pretmeliť. Pri zhotovení povrchovej úpravy podlahy sa odporúča použiť systémové produkty (penetračný náter, stierka, hydroizolácie, lepiaci tmel, škárovací tmel) od jedného výrobcu.

Text: Spracované podľa materiálov spoločnosti Cetris
Foto: archív Cetris

KategóriePodlaha