Partner sekcie:
 • Stavmat
 • Vaillant
 • KM BETA

Vetracie pásy hrebeňa a nárožia strechy – čo o nich (ne)vieme

Vetracie pásy hrebeňa a nárožia strechy – čo o nich (ne)vieme

Strešné konštrukcie s komplexnou viacvrstvovou skladbou strechy, zložené z mnohých prvkov, sa vytvárajú takmer výlučne priamo na stavbe. Pri ich realizácii vznikajú rozdiely v rozmeroch, chyby pri napojení a sú potrebné rozličné opravy, ktoré podporujú prenikanie vzduchu a vodných pár do strechy. Preto by každá šikmá strecha mala mať vetranie zabezpečené vzduchovými vrstvami, ktoré sú prostredníctvom otvorov spojené s vonkajším vzduchom pri hornom a dolnom okraji strechy.

Čoraz častejšie používanou zložkou tzv. suchého systému strechy sa stáva vetrací pás. Od funkčných vlastností vetracích pásov pre hrebeň a nárožie závisí správna funkcia odvetrania strechy a s tým spôsobené prípadné problémy so strechou.

Funkcie vetrania

Odvetranie strechy zabezpečuje:

 • odvod vodných pár a zamedzenie tvorby kondenzátov v dôsledku difúzie vodných pár z vnútorných priestorov,
 • vysušenie navlhnutých strešných konštrukcií ako dôsledok použitia vlhkých materiálov, netesnosti krytiny alebo občasnej kondenzácie vodných pár.
Správny návrh odvetrania strechy má priaznivý vplyv na životnosť strešnej krytiny, pretože urýchľuje jej vysychanie pri občasnej kondenzácii na rubovej strane škridiel. Zároveň umožňuje aj odvetranie vlhkosti z celého strešného plášťa a tým predĺženie životnosti tepelných izolácií, lát a krokiev.

Odvetrávanie strechy

Pri odvetrávanej streche musí byť konštrukčne zabezpečené prúdenie vzduchu z odkvapovej časti do hrebeňa strechy pod krytinou strechy. Odvetranie prebieha v medzipriestore medzi zatepľovacou vrstvou a krytinou strechy. V odkvape, ploche krytiny a na hrebeni strechy sa tento medzipriestor odvetráva otvormi. Tým sa ovplyvňuje:

 • teplota plášťa strechy, ktorá je približne konštantná (zamedzuje sa rozdielnemu napätiu);
 • vlhkosť zvnútra budovy, ktorá sa odvádza von;
 • teplo nahromadené vplyvom slnečného žiarenia, ktoré sa odbúrava;
 • tlak, ktorý sa pri búrke vyrovnáva;
 • vlhkosť preniknutá zvonka (sneh, vzdušná vlhkosť, dážď), ktorá sa odvádza.

Keď je obmedzené vetranie, môže:

 • vzniknúť kondenzát pri ochladení nahromadeného teplého vzduchu;
 • tepelná izolácia navlhnúť, čím sa zníži jej účinnosť, ak vniknutá vlhkosť zostáva dlhšie pod strešnou krytinou;
 • dôjsť k ohrozeniu strešnej konštrukcie;
 • črep pálenej krytiny ohroziť prípadný mráz.

Jednou z rozhodujúcich podmienok vetrania strechy je zabezpečenie dostatočného voľného prierezu v hrebeni a nároží strechy. V poslednom čase sa používajú vetracie pásy pre hrebeň a nárožie strechy.

Strešná skladba
1. pohľadová vrstva daná predovšetkým požiadavkami užívateľa
2. parozábrana – má svoju funkciu najmä pri nevýhodných vlhkostných pomeroch vnútri objektu; zvyčajne je to PE fólia v kombinácii s reflexnou hliníkovou vrstvou alebo iné polymérne materiály
3. tepelná izolácia – vrstva z tepelného izolantu (polystyrénu, minerálnej vlny) zabezpečujúca požadovaný tepelný odpor strechy
4. poistná hydroizolácia – difúzne otvorená vrstva na báze polyetylénu alebo polypropylénu, schopná prepúšťať vodnú paru zo strechy a zároveň zabraňovať vnikaniu vlhkosti do strechy. Podľa difúznej priepustnosti konkrétnej fólie treba zvážiť aj vytvorenie spodného odvetrania medzi poistnou hydroizoláciou a tepelnou izoláciou
5. odvetraná vzduchová vrstva – aby bolo prúdenie vzduchu plynulé, musí byť vzduchová vrstva napojená na vonkajšie prostredie pri odkvape a aj v najvyššej časti strechy pri hrebeni alebo v nároží. Minimálna plocha prierezu vzduchovej vrstvy musí byť 200 cm2, čo dosiahneme kontralatou s minimálnou výškou 2 cm
6. krytina

Rozdelenie vetracích pásov

Vetracie pásy by mali podľa použitých materiálov a veľkej tvarovateľnosti spĺňať tieto podmienky:

 • spojovacie miesta plochy strechy by mali byť funkčne bezpečne prekryté,
 • mali by byť veľmi dobre zabezpečené proti snehu, dažďu a prachu.

V praxi používané vetracie pásy možno rozdeliť do skupín podľa materiálu, z ktorého sú zhotovené, a to na:

 • plastové, vyrobené z mäkčeného PVC, ktorý je v strednej časti perforovaný, na okrajoch je zo spodnej časti nanesené lepidlo z polyizobutylénu, obr. 1. Vyrábajú sa v rozličných farbách, okraje sú mierne zvlnené;
 • kovové, vyrobené z hliníka, medi, resp. zo zmesi olova a cínu. Tieto pásy sú plisované s vetracími otvormi, ktoré majú buď veľký kruhový tvar – obr. 2, alebo sú mikroperforované – obr. 3, resp. s mikrorezom. Olovené pásy sú zvyčajne bez lepiacich pások – obr. 4;
 • kombinované, vznikli kombináciou hliníkových, medených, resp. olovených plisovaných pásov, medzi ktorými je pás textílie z rôzne tkaných plastových, resp. prírodných vláken (obr. 5).
Obr. 1 Obr. 2
Obr. 3 Obr. 4

Môžeme konštatovať, že plastové pásy nenašli širšie uplatnenie. Iná situácia je pri kovových vetracích pásoch, ktoré však nie sú také flexibilné ako kombinované pásy. Funkčná flexibilita kombinovaných vetracích pásov je veľkou výhodou pri aplikácii. Treba však zdôrazniť, že nie každý vetrací pás, ktorý je lacný, je vyhovujúci. To by si mali uvedomiť investori, ale aj realizátori. V každom prípade však pri použití vetracieho pásu ušetríme čas potrebný na realizáciu hrebeňa a nárožia strechy.

Vplyvy na rýchlosť odvetrávania šikmej strechy

Vplyv vetra

Tlakové pomery a pomery súvisiace so sacím účinkom vetra pri budove závisia od smeru vetra a jeho sily, ako aj od tvaru budovy a sklonu strechy. Sklon strechy vplýva na rozdelenie tlaku a sania, ako aj na veľkosť týchto síl na streche. Na okrajoch strešných rovín je pôsobiaca sila vetra nieľkokonásobne väčšia ako na strešnej rovine.

Vplyv termického vztlaku

Podstatný vplyv na výmenu vzduchu medzi odvetrávacím priestorom a vonkajším vzduchom má termický vztlak. Nastáva v dôsledku rozdielov hustôt vonkajšieho vzduchu a zohriateho, t.j. ľahšieho vzduchu v odvetrávacom priestore.

Odpor proti pohybu

Prúdenie v odvetrávanom priestore strechy je obmedzované rôznymi odpormi proti pohybu. Musíme rozlišovať medzi odporom trenia prúdiaceho vzduchu na hraničných plochách odvetrávaného priestoru, ako je na spodnej strane krytiny, povrchu hydroizolačnej vrstvy, drevených krokiev atď. Ďalej to sú jednotlivé odpory spôsobené zmenou prierezu odvetrávaného priestoru, alebo zmenou prúdenia. V neposlednej miere to sú odpory na vstupe vzduchu do strechy v odkvapovej časti a výstupe vzduchu na hrebeni alebo nároží strechy.

Vzhľadom k laminárnemu prúdeniu v odvetrávanom priestore sú vplyvy odporov veľmi význačné. Celkový odpor môže extrémne narásť a spôsobiť problémy pri odvetrávaní strechy.

doc. Ing. Walter Waradzin, CSc., HPi-SK, s. r. o., Šaľa
Obrázky: Walter Waradzin, BRAMAC