Partneri sekcie:
 • OSMA
 • STAVMATSTAVEBNINY

Montáž plechovej strešnej krytiny

image 83531 25 v1

Pred samotnou montážou je dôležitá kontrola krovu a jeho nerovností. Montáž strešnej krytiny sa začína položením odkvapového lemovania na odkvapovej hrane, keďže sa vyrába v dvoj- až trojmetrových dĺžkach je potrebné ho upraviť do požadovaného tvaru a rozmerov. Používa sa na usmernenie stekajúcej vody z krytiny do odkvapového žľabu a tiež na bezpečné odvedenie vzniknutého kondenzátu z podstrešnej fólie.

Info o materiáli:

Strešná krytina z vysokokvalitného oceľového plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, s povrchovou úpravou 25 až 50 µ, s dvomi rozmermi výšky stojatého zámku 25 a 38 mm alebo s dvomi radmi prelisov po celej dĺžke (označenie Dn), šírka: 477 mm, maximálna dĺžka: 8 000 mm, špeciálna dutá drážka, kotviace prvky pod krytinou, na strechy so sklonom 7° (pri priečnych spojoch od 14°), hmotnosť: 5 kg

Čo budete potrebovať

 • Lindab Click Strešná krytina Falcovaný strešný profil SRP (typy L-SRP 25 a L-SRP38), výška profilu: 25 alebo 38 mm, krycia šírka: 500 alebo 480 mm, dĺžka: 800 až 8 000 mm, typ: pravý alebo ľavý
 • Ohýbací plech BTSRP, hrúbka: 1,5 mm, šírka: 307 mm, dĺžka: 485 alebo 462 mm (profily SRP25, resp. SRP38)
 • Odkvapový lem FSRP hrúbka: 0,5 mm, šírka: 307 mm, dĺžka: 2 000 mm
 • Obrysový profil C1SRP Upevňovací obrysový plech, hrúbka: 0,5 mm, šírka: 97 mm, dĺžka: 2 000 mm
 • Spojovací plech C2SRP Spojovací plech, hrúbka: 0,5 mm, šírka: 63 mm, dĺžka: 2 000 mm
 • Pultové lemovanie NPSRP, hrúbka: 0,5 mm, šírka: 307 mm, dĺžka: 2 000 mm
 • Prechod rôznych sklonov OVKSRP
 • alebo OVMSRP Prechod rôznych sklonov, hrúbka: 0,5 mm, šírka: 410 mm, dĺžka: 2 000 mm
 • Napojenie plechu SLSRP na múr vrchné, hrúbka: 0,5 mm, šírka: 307 alebo 320 mm, dĺžka: 2 000 mm
 • alebo STSRP napojenie plechu na múr bočné, hrúbka: 0,5 mm, šírka: 307 mm, dĺžka: 2 000 mm
 • Štítové lemovanie VISRP hrúbka: 0,5 mm, šírka: 320 mm,
 • Hrebenáč NP170, hrúbka: 0,5 mm, dĺžka: 2 000 mm
 • Úžľabie RD, hrúbka: 0,5 mm, dĺžka: 2 000 mm
 • Nástroje a pomôcky: značkovacia šnúra s kriedou, akumulátorová vŕtačka, nožnice na plech, gumené kladivo, nôž, meter, rukavice a topánky s mäkkou podrážkou, bezpečnostné lano, aplikačná pištoľ, tesniaci tmel

Odkvapové lemovanie sa v mieste odkvapovej hrany uchytí klincami na krokvy. Upevnenie hydroizolačnej fólie je ďalším dôležitým krokom pri montáži krytiny. Kladie sa vodorovne smerom od odkvapovej hrany k hrebeňu. Pásy sa navzájom prekrývajú približne 150 mm podľa čiar vyznačených na fólii. Miesto, kde sa fólia spája, sa prilepí lepiacou alebo obojstrannou páskou. Pri výbere fólie sa treba riadiť odporúčaniami výrobcov (všímať si, či je vhodná pod plechové krytiny), ako aj pokynmi na jej aplikáciu. Pri odkvapovej hrane strechy sa fólia prilepí na odkvapové lemovanie, čím sa zabráni jej znehodnoteniu vplyvom slnečného žiarenia, resp. pôsobením mrazu a vetra. Po upevnení fólie sa začne s montážou kontralát. Ich výška závisí od požadovanej výšky vetracej medzery. Rozmer kontralát sa navrhuje podľa sklonu a dĺžky strechy, ale minimálne je to 35 × 50 mm. Kontralaty treba ošetriť náterom proti škodcom s dostatočným predstihom, aby chémia, ktorá sa použije, nepoškodila fóliu.

Pri nízkych sklonoch sa odporúča pod každú kontralatu na fóliu nalepiť špeciálnu tesniacu pásku, aby sa zabránilo prenikaniu vody predovšetkým na miestach, kde sa nachádzajú spojovacie materiály. Kontralaty sa v mieste úžľabia nikdy nespájajú, musí sa zabezpečiť odvádzanie kondenzátu, a to minimálne stomilimetrovou medzerou. Takto vytvorené vodotesné podstrešie je nevyhnutné predovšetkým pri nižších sklonoch strechy. Po osadení kontralát nasleduje montáž lát. Odporúča sa použiť dosky s rozmermi 25 × 100 mm, ktoré zabezpečia dostatočný priestor na kotvenie krytiny. Zároveň sa rovnomerne rozloží plošná hmotnosť vonkajšieho zaťaženia (napr. snehom alebo vetrom). Je nevyhnutné, aby takto vytvorená plocha bola rovná a rovnako je potrebné zabezpečiť kolmosť a rovnobežnosť strán. Prvá je tzv. odkvapová lata. Ďalšia sa natlčie hneď vedľa nej, aby sa vytvoril pevný podklad, na ktorý sa bude montovať druhé odkvapové lemovanie. Tretia a ďalšia lata sa upevňuje vo vzdialenosti 50 až 200 mm od predchádzajúcej. Po upevnení kontralát a lát sa na prvú latu upevní ochranná vetracia mriežka, ktorá sa montuje na prívod vzduchu do priestoru pod krytinou vymedzeného kontralatami. Zároveň chráni podstrešný priestor pred zanesením nečistotami.

Následne je potrebné namontovať aj druhé odkvapové lemovanie len odkvapu, a to tak, aby jeho koniec zasahoval do jednej tretiny až jednej polovice odkvapového žľabu. Slúži ako štartovací profil pre samotné pásy krytiny. Toto lemovanie treba namontovať v jednej rovine, aby sa zabezpečila jednoduchá montáž krytiny. Ďalej nasleduje montáž úžľabia. Prekrytie plechov v úžľabí je 200 mm a do jeho vnútorných záhybov sa po oboch stranách a po celej dĺžke vkladá upevňovací pás. Tento upevňovací pás slúži ako štartovací profil na upevňovanie pásov krytiny v mieste úžľabia. Montáž krytiny sa môže začať z ľavej alebo z pravej strany. Jedným zo spôsobov, ako začať, je pozdĺžne predelenie jedného pásu krytiny. Skôr ako sa uchytí na miesto, je potrebné orezané hrany ohnúť smerom nahor, a to aspoň do výšky stojatej drážky alebo čelovej dosky. Pred samotným uložením pásu krytiny sa pomocou ohýbacieho plechu prispôsobí jeho spodná časť – upraví sa do takého tvaru, aby po priložení proti lemovaciemu plechu kopírovala hranu odkvapu. Jednoduchým zasunutím sa potom pás dostane na svoje miesto. Medzi pásom krytiny a lemovaním odkvapu musí byť pravý uhol. Následne sa zámok pekne spojí kliknutím a krytina sa môže kotviť. Na kotvenie sa používajú skrutky do dreva s plochou hlavou. Po namontovaní nesmie skrutka prekážať pri montáži ďalšieho pásu krytiny.

Odporúča sa použiť šesť až sedem skrutiek na 1 m2 s maximálnym rozstupom 300 mm od seba. Tento počet treba dodržať pri kotvení krytiny na náveternej strane. Na ploche strechy, ktorá je menej namáhaná, sa odporúča použiť štyri až päť skrutiek na 1 m2 v maximálnych rozstupoch 400 mm. Všetky namontované pásy krytiny musia byť kolmé na odkvapový lem. Pás krytiny s ohnutou spodnou časťou sa pomocou ohýbaného plechu uloží cez drážku predchádzajúceho pásu smerom dolu k spodnej hrane tak, aby sa zámok spojil po dĺžke minimálne 0,5 m. Takto napojený pás krytiny sa zarovná s odkvapovou hranou. Potom sa zacvakane drážka pozdĺž celého plechu. Rovnako sa postupuje aj pri ďalšom páse krytiny. Pri montáži susedných pásov treba dávať pozor na vlnenie na ploche strechy a jednotlivé pásy napínať v smere kladenia strešnej krytiny. To znamená, že ak sa začína montáž sprava, pásy sa napínajú doľava. Pod priestupom v streche (napr. komín), kde sa budú pásy napájať, sa musia predeliť po celej šírke.

Po ich predelení sa nastrihne drážka a stlačí sa odrezaná časť. Tým sa vytvoria podmienky, aby zámky spájaných pásov krytiny do seba presne zapadli. Tesniaci pás sa prilepí na spodnú stranu upevňovacieho plechu vo vzdialenosti 100 mm od hornej hrany a upevňovací pás sa pripevní. Je dôležité, aby pokryl celú šírku medzi drážkami. Položí sa vrchný plech, pričom sa treba uistiť, že ohyb plechu kopíruje upevňovací pás a že drážky do seba presne zapadli. Pri riešení oplechovania priestupu z bočných strán sa využíva časť plochy pásu krytiny. Pomocou hladkého plechu sa dokončí oplechovanie v spodnej a vrchnej časti priestupu. Nad priestupom sa pokračuje v kladení pásov krytiny až po hrebeň. Pri montáži krytiny pri úžľabí si treba ako prvý odmerať uhol a vytvoriť šablónu, ktorou sa zabezpečí plynulá línia úžľabia.

Takto vytvorená šablóna sa priloží na pás krytiny a označia sa časti, ktoré treba odstrihnúť. Na úpravu tvaru tabúľ sa neodporúča používať náradie s termickým efektom (napr. rotačnú brúsku), ktoré môže povrch krytiny poškodiť. Pás krytiny sa prispôsobí podľa šablóny. Treba ponechať 25 mm na ohnutie hrany. Plech sa položí do úžľabia a zatlačia sa ohnuté hrany okolo lemovacieho plechu a upevňovacích prvkov v úžľabí. Uložený plech sa zasunie pod upevňovacie prvky a priskrutkuje sa. Postup sa opakuje, až kým sa nepokryje celá plocha pri úžľabí na obidvoch stranách. Ak je dĺžka strechy väčšia ako dĺžka strešných plechov (max. 8 000 mm), treba vytvoriť priečne napojenie.

Začína sa odstrihnutím zámku vo vzdialenosti 100 mm od spodnej časti hornej drážky. Odrezaná časť hrany drážky sa stlačí tak, aby sa mohol horný plech dobre napojiť. Gumený tesniaci pás sa položí na spodný plech a priskrutkuje sa pripevňovací pás. Treba dbať na to, aby pokryl celú šírku medzi drážkami. Upevňuje sa tromi skrutkami cez upevňovací pás a gumené tesnenie pod ním. Položí sa vrchný plech, pričom sa treba uistiť, že jeho ohyb kopíruje upevňovací pás a že drážky do seba presne zapadli. Nasleduje vyrovnanie drážok, na ktoré sa použije gumené kladivo a drevený hranol. Pred uložením vrchného plechu sa totiž jeho drážky jemne otvoria. Ohnú sa smerom von, aby sa vytvorilo miesto na prekrývajúci plech. Vzájomný posun dvoch priľahlých pásov krytiny musí byť minimálne 500 mm.

Predposledným krokom je montáž obrysového plechu do hrebeňa. Jeho hlavnou úlohou je zabezpečiť vetrací priestor v hrebeni a zároveň slúži ako podporný profil na montáž hrebenáča. Na tento účel sa použije perforovaný upevňovací obrysový plech. Na tú časť obrysového plechu, ktorá bude ležať na páse krytiny po oboch stranách hrebeňa, sa nalepí gumené tesnenie. Obrysový plech musí pokryť celú šírku medzi drážkami, aby plnil svoju funkciu. Následne sa namontuje hrebenáč. Prichytí sa na obrysový plech skrutkami.

01 | Podkladová konštrukcia
Skontrolujú sa nerovnosti strešnej konštrukcie a na krokvách (na odkvapovej hrane) sa pomocou značkovacej šnúry vyznačí miesto osadenia odkvapového lemovania.

02 | Odkvapové lemovanie
Dĺžka odkvapového lemovania sa upraví na požadovaný rozmer. Odkvapové lemovanie sa uchytí klincami na krokvy v mieste odkvapovej hrany tak, aby cez ňu presahovalo. Musí sa uložiť rovno pozdĺž hrany.

03 | Hydroizolačná fólia do úžľabia
V mieste úžľabia sa uloží pás hydroizolačnej fólie tak, aby fólia vytvárala písmeno U, čím sa vyplní priestor medzi latami úžľabia. Pás má zároveň prekrývať laty úžľabia.

04 | Hydroizolačná fólia na ploche strechy
Fólia sa kladie vodorovne smerom od odkvapovej hrany k hrebeňu. Pásy sa navzájom prekrývajú približne o 150 mm podľa čiar vyznačených na fólii. Miesto, kde sa pásy fólie spájajú, sa prilepí lepiacou páskou. Pri odkvapovej hrane strechy sa fólia prilepí na odkvapové lemovanie.

05 | Tesniaca páska pod kontralaty
Pri nízkych sklonoch strechy sa pod každú kontralatu nalepí na hydroizolačnú fóliu špeciálna tesniaca páska, aby sa zabránilo prenikaniu vody predovšetkým na miestach, kde sa nachádzajú spojovacie materiály.

06 | Kontralaty
Kontralaty s min. rozmerom 35 × 20 mm sa osadia na tesniace pásy. Pred osadením na strechu sa v dostatočnom predstihu ošetria náterom proti škodcom. Kontralaty sa v mieste úžľabia nikdy nespájajú.

07 | Prvá lata
Po osadení kontralát sa montujú laty – dosky s rozmermi 25 × 100 mm, ktoré zabezpečia dostatočný priestor na kotvenie krytiny. Prvá sa osadí odkvapová lata.

08 | Druhá lata
Druhá lata sa natlčie hneď vedľa prvej odkvapovej laty, aby sa vytvoril pevný podklad, na ktorý sa bude montovať druhé odkvapové lemovanie.

09 | Tretia a ďalšie laty
Tretia a ďalšia lata sa upevňuje vo vzdialenosti 50 až 200 mm od predchádzajúcej. Vytvorená plocha musí byť rovná a musí sa zabezpečiť kolmosť a rovnobežnosť strán.

10 | Ochranná vetracia mriežka
Po upevnení kontralát a lát sa na prvú latu upevní ochranná vetracia mriežka, ktorá sa zreže odlamovacím nožom na požadovanú dĺžku a výšku okraja odkvapovej hrany.

11 | Druhé odkvapové lemovanie
Následne sa namontuje druhé odkvapové lemovanie len odkvapu, a to tak, aby jeho koniec zasahoval do jednej tretiny až jednej polovice odkvapového žľabu. Plech sa musí osadiť rovno pozdĺž hrany. Priskrutkuje sa cik–cak spôsobom. Rozstupy medzi upevňovacími bodmi sú 300 mm.

12 | Úžľabie
Plech sa uloží do úžľabia strechy tak, aby šípka na zadnej strane smerovala dole, a označia sa časti, ktoré treba odstrihnúť, pričom sa musí ponechať 25 mm na ohnutie hrany okolo lemovacieho plechu. Prekrytie plechov v úžľabí je 200 mm. Na utesnenie prekrytia sa použije tesniaci tmel.

13 | Upevňovací plech úžľabia
Pozdĺž ohnutých hrán úžľabia sa na obidve strany osadí upevňovací plech. Z upevňovacieho plechu sa odrežú 30 mm kúsky vo vzdialenosti 200 až 300 mm pozdĺž hrany. Kladivom sa ohnú hrany oplechovania úžľabia. Kúsky plechu sa ohnú cez hranu. Cez ne sa úžľabie upevní skrutkami na latovanie.

14 | Prvý pás krytiny
Prvý plech sa odreže na rovnakú šírku, ako bude mať posledný plech. Spodný pravý roh sa odstrihne tak, aby sa okolo lemovacieho plechu dal vytvoriť prehyb 25 mm a pri hrebeni pozdĺžny spoj. Orezané hrany sa ohnú smerom nahor, a to aspoň do výšky stojatej drážky
(25 mm) alebo čelovej dosky.

15 | Ohnutie spodnej hrany plechu
Pás krytiny sa položí na pracovný stôl vrchnou stranou nahor a pomocou ohýbacieho plechu sa upraví jeho spodná časť. Ohýbací plech sa zasunie na spodnú hranu plechu a otočí sa smerom nahor.

16 | Prvý pás krytiny
Prvý plech sa položí na latovanie a zasunie sa proti lemovaciemu plechu. Medzi pásom krytiny a lemovaním odkvapu musí byť pravý uhol. Následne sa zámok kliknutím pekne spojí a krytina sa môže kotviť.

17 | Kotvenie pásov krytiny
Pás krytiny sa ukotví skrutkami do dreva s plochou hlavou – šesť až sedem skrutiek na 1 m2 s max. rozstupom 300 mm (náveterná strana) alebo štyri až päť skrutiek na 1 m2 v max. rozstupoch 400 mm (menej namáhaná plocha). Pásy krytiny musia byť kolmé na odkvapový lem.

18 | Druhý plech
Druhý plech sa uloží cez drážku predchádzajúceho plechu a zatlačí sa smerom k spodnej hrane tak, aby sa zámok spojil po dĺžke min. 0,5 m.

19 | Zacvaknutie drážky
Drážka pozdĺž celého plechu sa zacvakne pomocou dreveného hranola a gumeného kladiva.

20 | Napínanie pásov krytiny
Pri montáži susedných pásov krytiny treba dávať pozor na vlnenie na ploche strechy a jednotlivé pásy napínať v smere kladenia strešnej krytiny. Ak sa začína montáž sprava, pásy sa napínajú doľava.

21 | Pás krytiny pri komíne
Pod priestupom v streche (napr. komín), kde sa pásy budú napájať, sa musia predeliť po celej šírke. Po predelení pásov sa nastrihne drážka a stlačí sa odrezaná časť.

22 | Upevňovací pás
Tesniaci pás sa prilepí na spodnú stranu upevňovacieho plechu vo vzdialenosti 100 mm od hornej hrany a upevňovací pás sa pripevní. Je dôležité, aby pokryl celú šírku medzi drážkami.

23 | Vrchný plech
Položí sa vrchný plech, pričom sa treba uistiť, že ohyb plechu kopíruje upevňovací pás a že drážky do seba presne zapadli.

24 | Bočná strana komína
Pri riešení oplechovania priestupu z bočných strán sa využíva časť plochy pásu krytiny. Bočné oplechovanie sa pripevní skrutkami s tesnením.

25 | Vrchná a spodná časť komína
Pomocou hladkého plechu sa dokončí oplechovanie v spodnej časti a vrchnej časti priestupu. Nad priestupom sa pokračuje v kladení pásov krytiny až po hrebeň.

26 | Krytina pri úžľabí
Pri montáži krytiny pri úžľabí si treba ako prvý odmerať uhol a vytvoriť šablónu, ktorou sa zabezpečí plynulá línia úžľabia. Takto vytvorená šablóna sa priloží na pás krytiny a označia sa časti, ktoré treba odstrihnúť. Pás krytiny sa prispôsobí podľa šablóny. Treba ponechať 25 mm na ohnutie hrany.

27 | Uloženie plechu do úžľabia
Plech sa položí do úžľabia a zatlačia sa ohnuté hrany okolo lemovacieho plechu a upevňovacích prvkov v úžľabí. Uložený plech sa zasunie pod upevňovacie prvky a priskrutkuje sa.

28 | Pokrytie plochy pri úžľabí
Postup sa opakuje, až kým sa nepokryje celá plocha pri úžľabí na obidvoch stranách.

29 | Obrysový plech do hrebeňa
Na časť perforovaného upevňovacieho obrysového plechu, ktorá bude ležať na páse krytiny po oboch stranách hrebeňa, sa nalepí tesnenie. Obrysový plech sa pripevní do hrebeňa tak, aby pokryl celú šírku medzi drážkami pásov krytiny.

30 | Hrebenáč
Následne sa namontuje hrebenáč. Hrebenáč sa prichytí na obrysový plech skrutkami.

TEXT: spracované v spolupráci s Lindab
FOTO: Lindab

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.