BRATISLAVSKÉ SYMPÓZIUM STRECHY 2017

image 96686 25 v1

Počas trvaní Bratislavských sympózií STRECHY od roku 1994 nastali veľké zmeny, pokiaľ ide o prístup k návrhu skladieb a k riešeniu detailov súvisiacich so strechami budov. Nie je rozhodujúce, či ide o ploché, šikmé alebo strmé strechy. Ďalej či plnia len základné funkcie alebo aj iné, doplňujúce účelové funkcie. 

24. Bratislavské sympózium STRECHY 2017 sa konalo v Kongresovej sále Hotela Bratislava. Hlavná téma bola zameraná na Tendencie pri zabezpečovaní kvality. Sympózium otvoril odborný garant, ktorý privítal všetkých účastníkov. Okrem iných bolo odovzdané slovo vzácnemu hosťovi Doc. Ing. Zdeněkovi Kutnarovi, CSc. z ČVUT v Praze, Fakulta architektúry Praha.

Rokovanie sympózia bolo rozdelené do 4 blokov, v ktorých odznelo celkovo 29 prednášok. Pred každou prednáškou bola prednesená krátka profesijná charakteristika prednášateľa „intro“. Po prednesení prednášky odznela diskusia prednášajúceho s poslucháčmi. Na sympóziu bolo v priebehu dvojdňového rokovania prítomných 147 účastníkov.

Súčasťou sympózia bolo aj 17 firiem, ktoré vystavovali na stolíkoch a prezentačných paneloch. Prvý deň sympózia bol ukončený slávnostnou recepciou. V rámci slávnostnej recepcie bola odovzdaná cena Zlatý kruh za najhodnotnejšiu prednášku prednesenú v predchádzajúcom ročníku. Na základe ankety účastníkov bola odovzdaná táto cena Ing. Stanislavovi Šutliakovi, PhD. zo spoločnosti EPISS s.r.o. Nižná za prednášku na tému: „Nad čím sme sa zamýšľali v uplynulom roku 2016“. Počas rokovania sympózia bola predstavená strechárskej verejnosti odborná publikácia pod názvom „Materiály pre oceľové krytiny“, ktorú vypracoval Ing. Peter Orolin.

Tradične sa počas sympózia uskutočnila súťaž STRECHA ROKA 2017, ktorú organizuje pre svojich členov Cech strechárov Slovenska. Z celého sympózia bolo cítiť myšlienku, ako je to v príkladoch z praxe. Veľmi veľa realizácií nezodpovedá súčasným poznatkom a súčasný trend je nepriaznivý z hľadiska kvality. Treba skonštatovať, že všetky prednášky mali prednášatelia vzorovo a profesionálne pripravené a držali sa určenej hlavnej témy, za čo im patrí veľká vďaka. Veľká vďaka patrí aj poslucháčom, ktorí prejavili svoj záujem o prednesené problematiky v jednotlivých referátoch.

Prof. Ing. Jozef Oláh, PhD.
Odborný garant sympózia STRECHY 2017
Čestný Predseda CSS