image 62784 25 v1
Galéria(5)

Spriahnutý oceľobetónový most na diaľnici D1 Jablonov – Studenec

Partneri sekcie:

V blízkosti diaľničného úseku D1 Jablonov – Studenec sa nachádza niekoľko významných kultúrnych pamiatok a minerálnych prameňov. Takisto tadiaľto prechádzala známa gotická cesta. Tieto skutočnosti sa zohľadnili aj pri projektovaní najväčšieho mostného objektu na tejto stavbe, ktorý rieši premostenie tiahleho údolia, existujúcej poľnej cesty do Jablonova a miestnej slatiny, ktorá je významným genofondom.

01 vahostav
02 vahostav
03 vahostav
04 vahostav

Charakteristika mosta

Most je riešený ako 13-poľová nosná konštrukcia rozdelená na deväť dilatačných celkov, pričom dva dilatačné celky tvoria predpolia mosta na začiatku a na konci mosta z vopred predpätých tyčových prefabrikátov s výškou 1,40 m. Ostatné dilatačné celky sa zrealizovali zo spriahnutej oceľobetónovej mostovky, ktorá bola podopieraná dvoma oceľovými oblúkmi v každom jednom poli s rozpätiami 60 + 70 + 3 × 80 + 70 + 60 m. Celková dĺžka nosnej konštrukcie bola 669,70 m.

Zakladanie mosta

Vzhľadom na to, že zrealizovaný mostný objekt je staticky náročná konštrukcia a základové pomery boli pomerne zložité, počas výstavby sa zrealizoval doplňujúci inžinierskogeologický prieskum, ktorý preukázal veľa tektonických porúch a prítomnosť vôd so síranovou agresivitou prostredia.

Predpolia mostného objektu sú založené hĺbkovo na veľkopriemerových pilótach s priemerom 1 200 mm. Oceľobetónová spriahnutá konštrukcia je založená hĺbkovo, a to kombináciou veľkopriemerových pilót a mikropilót. Veľkopriemerové pilóty majú priemer 1 200 mm a sú z betónu C 30/37 – XA2. Ich ochrana proti síranovej agresii sa zabezpečila receptúrou betónu s použitím síranovzdorných cementov a kryštalických prísad. Na zachytenie účinkov vodorovných síl a zabezpečenie stability konštrukcie sa použili šikmé mikropilóty 89/10 vo dvoch radoch s injektážnou zálievkou s odolnosťou proti síranovej agresivite prostredia.

Obr. 2 Pohľad na výstavbu predpolí

Spodná stavba

Krajné opory sa zrealizovali ako úložné prahy obdĺžnikového prierezu zo železobetónu na veľkopriemerových pilótach. Medziľahlé podpery v predpoliach sú tvorené dvojicou kruhových pilierov s priemerom 1 600 mm zo železobetónu votknutými do základovej dosky. Podpery hlavných polí sú tvorené obdĺžnikovým železobetónovým driekom premennej výšky, ktorý je votknutý do základových blokov. Drieky sú v hornej časti ukončené úložným prahom, na ktorom sú umiestnené ložiská.

Nosná konštrukcia

Nosná konštrukcia v hlavných poliach je vytvorená spriahnutou oceľobetónovou mostovkou, podopieranou dvojicou oceľových oblúkov. Spriahnutú oceľobetónovú mostovku tvorí železobetónová doska hrubá 250 mm, ktorá je uložená na oceľovom rošte vytvorenom z nosníkov usporiadaných v pozdĺžnom a priečnom smere. Nosníky sú zo zváraných profilov a typu HEA 650, IPE 600. Takto vytvorený oceľový rošt podopierajú v strednej časti poľa dvojkĺbové oceľové oblúky a medziľahlé časti sú podopierané kývavými oceľovými stojkami, ukotvenými do oblúkov. Kývavé oceľové stojky sa zrealizovali ako zvarence s prierezom v tvare I a oceľové oblúky zasa ako uzatvorený zváraný profil z oceľových plechov s vonkajšími rozmermi 1 000 × 1 400 mm, respektíve 1 000 × 1 500 mm.

Betónová časť mostovky – spriahajúca doska je zrealizovaná ako kompozitný betónový prvok pozostávajúci z prefabrikovanej časti hrubej 7 cm, ktorý spĺňa aj funkciu debnenia, monolitickej časti spriahajúcej dosky a samotnej železobetónovej dosky hrubej18 cm.

Nosná konštrukcia predpolí pozostáva z atypických predpätých tyčových prefabrikátov s výškou 1,40 m, ktoré sú spriahnuté železobetónovou doskou vysokou minimálne180 mm.

Obr. 3 Montáž oceľovej konštrukcie

Spôsob výstavby

Výstavba nosnej konštrukcie prebiehala vo viacerých etapách. Hlavné polia pozostávali zo spriahnutej oceľobetónovej konštrukcie a realizovali sa jednotlivo. V prvej fáze sa zhotovila dočasná podporná konštrukcia typu Pižmo, ktorá slúžila na montáž dvojice oblúkov z jednotlivých segmentových častí. Po zmontovaní oceľových oblúkov sa zrealizovali kývavé stojky a dočasne sa zafixovali proti pootočeniu. Na takto stabilizované časti nosnej konštrukcie sa primontoval oceľový rošt, na ktorý sa uložili filigránové dosky tvoriace stratené debnenie spriahajúcej dosky. Po dokončení spriahajúcej dosky sa spod oblúkov odstránila dočasná podporná konštrukcia a dočasná stabilizácia kývavých stojok. Podobným spôsobom sa zhotovili aj ostatné hlavné polia.

Predpolia nosnej konštrukcie sa realizovali na oboch stranách mosta súčasne. Predpäté tyčové prefabrikáty sa vyrábali vo výrobni a postupne sa dopravovali na stavbu, kde sa ukladali na monolitické dočasne stabilizované priečniky. Po uložení všetkých nosníkov boli spriahnuté železobetónovou doskou.

Obr. 4 Celkový pohľad na most

Záver

Napriek pomerne veľkej zložitosti uvedenej konštrukcie a zložitým základovým pomerom prebehla výstavba mostného objektu bez väčších problémov vo dvoch etapách, pričom v prvej sa vybudoval pravý most a neskôr aj ľavý most. Obidva už v súčasnosti slúžia verejnosti.

Zhotovovateľom uvedeného mostného objektu bolo konzorcium firiem Doprastav, a. s., Inžinierske stavby, a. s., a VÁHOSTAV – SK, a. s. Dodávateľom projektovej dokumentácie na obidve etapy bola spoločnosť Geoconsult, spol. s r. o.

Richard Púček – Ladislav Bača

Ing. Richard Púček, VÁHOSTAV – SK, a. s

Ing. Ladislav Bača, Geoconsult, spol. s r. o.

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske Stavby/Inženýrské stavby