povrchova ochrana konstrukcii balkonov
Galéria(9)

Povrchová ochrana konštrukcií balkónov

Partneri sekcie:

Pri zatepľovaní bytových domov sa veľmi často ošetrujú aj oceľové konštrukcie balkónového zábradlia. Majitelia domov, stavebné bytové družstvá alebo spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov majú iba všeobecné znalosti o realizácii povrchovej ochrany, náterov.

02graeber2 big image
01graeber big image
05graeber big image
07greaber big image
06graeber big image
04graeber big image
03graeber big image
povrchova ochrana konstrukcii balkonov 7502 big image

Reálnu situáciu v praxi odráža tento príklad. Kontrola obnovených balkónových zábradlí preukazuje viaceré nedostatky. Aby sa táto kontrola mohla vykonať, museli sa predtým zozbierať základné informácie. Podľa prvotných ústnych informácií sa zábradlie balkónov demontovalo, abrazívne sa očistilo a potom ošetrilo 1× základným náterom a 2× vrchným náterom polyuretánovou farbou RAL 8017. Neboli však poskytnuté žiadne konkrétne údaje o nominálnych hrúbkach jednotlivých vrstiev a ani o farebnom odtieni základného náteru.

Keď boli zástupcovia dodávateľa balkónového zábradlia ústne informovaní o koróznej prehliadke, boli zároveň požiadaní o spresnenie použitého náterového systému. Upravený protokol o povrchovej úprave balkónového zábradlia obsahoval už podrobnejšie údaje: zábradlie sa najskôr demontovalo a potom zbavilo existujúcej farby abrazívnym čistením; chýbajúce zvary na oceľovom zábradlí sa doplnili; ako základný náter sa použila podkladová alkydová farba s prímesou zinku v sivom odtieni v jednej vrstve s obsahom väčšieho percenta sušiny s hrúbkou 25 mikrónov; vrchný náter sa realizoval vo dvoch vrstvách polyuretánovou farbou RAL 8017 s hrúbkou 60 mikrónov.


Obr. 1  Plocha po oprave na stavbe

Kontrolná prehliadka balkónového zábradlia
Na kontrolu balkónového zábradlia sa náhodne vybralo celkovo šesť balkónov, vždy dva z jedného vchodu bytového domu. Povrchová ochrana zábradlia sa zhodnotí vizuálne, zhodnotí sa priľnavosť podľa ČSN ISO 2409 (mriežková skúška), zrealizuje sa kontrolné meranie celkovej suchej hrúbky povrchovej ochrany a deštruktívne meranie hrúbok jednotlivých vrstiev pomocou prístroja P.I.G. Z prehliadky sa vyhotoví foto­dokumentácia.


Obr. 2  Drsná povrchová ochrana

Vizuálne hodnotenie
Zábradlie má povrchovú ochranu realizovanú náterom, ktorého odtieň zodpovedá  RAL 8017. Na prvý pohľad sú viditeľné rozdiely odtieňov plôch, ktoré sa opravovali na stavbe. Povrchová ochrana je nanesená na oceľové konštrukcie rovnomerne. Na povrchu niektorých zábradlí sú do vrchnej vrstvy zatreté nečistoty, predovšetkým ide o plochy, ktoré sa opravovali na stavbe (obr. 1). Povrchová ochrana nie je hladká, ale je drsná (obr. 2). Na konštrukcii sa nachádzajú pomerne veľké a početné póry vo zvaroch (obr. 3 a 4), pričom z niektorých už teraz vyteká hrdza. Ďalej sú viditeľné rozstreky zvarového kovu – guľôčky, ktoré sa nezbrúsili (obr. 7).


Obr. 3  Drsný povrch v mieste zvaru


Obr. 4  Póry vo zvaroch

Priľnavosť – mriežková skúška
Až na jednu mriežku, ktorú možno hodnotiť stupňom 3, je priľnavosť povrchovej úpravy veľmi dobrá – vždy stupeň 1 (obr. 5 a 6).


Obr. 5  Zisťovanie priľnavosti povrchovej úpravy mriežkovou skúškou


Obr. 6  Mriežka a deštruktívne meranie hrúbok jednotlivých vrstiev pomocou prístroja P.I.G

Meranie celkovej hrúbky povrchovej ochrany
Podľa zadania mala byť nominálna suchá hrúbka 85 μm. Celkovo sa vykonali merania na šiestich balkónových zábradliach. Výsledky vidieť v tabuľke. Hrúbka povrchovej ochrany nie je na žiadnom kontrolovanom zábradlí vyhovujúca. Iba v jednom prípade dosahuje priemerná hrúbka požadovaných 85 μm. Na všetkých meraných zábradliach je prijateľná minimálna hrúbka 68 μm prekročená. V rozsahu, v ktorom by nemala byť nameraná žiadna hodnota, sa nachádza 23 až 56 % nameraných hodnôt. Najnižšie suché hrúbky na každom zábradlí sú uvedené v stĺpci „min. (μm)“.

Meranie hrúbky jednotlivých vrstiev povrchovej ochrany
Deštruktívne meranie hrúbok jednotlivých farebne odlíšených vrstiev pomocou prístroja P.I.G ukazuje, že väčšinou sa na zábradlí nachádzajú vrstvy s hnedým farebným odtieňom. Iba na jednej testovanej ploche sa pod hnedou vrstvou vyskytuje tenká vrstvička v bielom farebnom odtieni s hrúbkou 10 μm. Sivá vrstva základného náteru nie je ani na jednom zábradlí.


Obr. 7  Rozstreky zvarového kovu

Hodnotenie povrchovej ochrany
V mieste zváraných kútov sa zistila prítomnosť pórov. Okolo niektorých zvarov sa nachádzajú rozstreky po zváraní. Hrúbka ochranného povlaku na oceľovej balkónovej konštrukcii nespĺňa zadané hodnoty, ktoré si určil zhotovovateľ. Priemerné hrúbky sú pod požadovanou hrúbkou 85 μm na všetkých zábradliach okrem jedného. Zároveň sa vo všetkých prípadoch zistili na viacerých miestach hrúbky menšie ako prijateľná minimálna hrúbka 68 μm. Nezistila sa žiadna vrstva so sivým odtieňom, ktorá by mala tvoriť základný náter. Priľnavosť povrchovej ochrany je vyhovujúca. Vizuálne hodnotenie je nevyhovujúce. Na povrchu niektorých zábradlí sú do vrchnej vrstvy zatreté nečistoty. Povrchová ochrana je drsná. Zvolená celková nominálna hrúbka 85 μm náterového systému je nedostatočná. Podľa normy ČSN EN ISO 12944-5 náterové systémy pre koróznu agresivitu C3, kam by sa balkónové zábradlie dalo zaradiť, sa v prípade alkydových náterových systémov začínajú na 3 × 40 μm, s celkovou nominálnou hrúbkou 120 μm. Očakávaná životnosť takto určenej povrchovej ochrany je nízka – 2 až 5 rokov). Ak sa aplikujú štyri vrstvy s hrúbkou 40 μm, s celkovou nominánou hrúbkou 160 μm, možno očakávať strednú životnosť povrchovej ochrany 5 až 15 rokov.  Výrobca použitých náterov však odporúča v technickom liste aplikovať na konštrukcie určené do prostredia C3 a C4 dve základné vrstvy s hrúbkou 50 μm. Neuvádza však, akou dlhou životnosťou by sa tento systém vyznačoval.

Záver
Typická čo najlacnejšia povrchová ochrana narazila na túžbu majiteľov balkónov mať kvalitne ošetrené zábradlie. Vďaka posudku sa zmenil prístup k vyhotoveniu náterov. Výsledkom bude podstatne dlhšia životnosť povrchovej ochrany.

TEXT a FOTO: Ing. Petr Graeber

Ing. Petr Graeber je Froscio Inspector (koróznym inšpektorom) v spoločnosti VIDEFKOR FM, s. r. o., a súdnym znalcom v odbore stavebná chémia. V odbore protikorózna ochrana má 28-ročnú prax.

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov.