Spádovanie doskami z EPS ochráni ploché strechy pred poruchami

Partneri sekcie:

Medzi finančne náročné stavebné investície patria aj zhotovenia nových alebo rekonštrukcie jestvujúcich plochých striech. Základom funkčnej a odolnej plochej strechy je správny sklon a vhodné zloženie strešného plášťa. Ploché strechy sa považujú za špecifické konštrukcie a pri realizácii či rekonštrukcii im treba venovať zvýšenú pozornosť.

Všetky požadované vlastnosti plochej strechy musia byť trvalo udržateľné, na čo z dlhodobého hľadiska vplýva aj výber vhodnej povrchovej vodotesnej izolácie, ako aj správny návrh odvodnenia strechy pomocou spádovej vrstvy, odtokov vody, napojením na atiky a pod.

Pre optimálny návrh spádovania sú potrebné niektoré základné podklady:

– projektový návrh strechy

– minimálny požadovaný spád strechy,

-výška atiky,

-drenážne body (odtoky vody),

– minimálna a maximálna hrúbka tepelnej izolácie,

– materiálová skladba tepelnej izolácie, popis strechy a pod.,

– pri rekonštrukciách striech zosúladenie skutočného a projekčného stavu strechy.

Priklad ukladacieho planu spadovej strechy 1
Príklad ukladacieho plánu spádovej strechy | Zdroj: POLYFORM

Ploché strechy sú najčastejším typom striech využívaným na priemyselných halách, administratívnych budovách, či panelových domoch z dôvodu svojej jednoduchej konštrukcie.  V ostatnom období sú tieto strechy často navrhované a zhotovované aj pre nízkoenergetické a pasívne domy.

Podcenenie návrhu a zhotovenia striech často vedie k poruchám stavby, ktoré sú spôsobené zatekaním do interiéru, poškodením tepelnej izolácie a nutnosti strechu rekonštruovať.

Veľmi efektívne a jednoduché riešenie ako docieliť kvalitu a požadované tepelnotechnické parametre, hlavne hodnotu súčiniteľa prestupu tepla U (STN 73 0540-2+Z1+Z2) je využitie správneho návrhu skladby a hrúbky tepelnoizolačného materiálu pomocou strešného plášťa použitím dosiek z EPS.

Stojaca voda na plochej streche má negatívny vplyv na povrch strechy. Nedokonalé odvodnenie strechy výrazne znižuje životnosť a bezpečnosť použitej hydroizolácie. Spoločnosť POLYFORM ponúka vysokokvalitné dosky z EPS, jedno a dvojspádové dosky vyrobené z bieleho a sivého polystyrénu.

Príklad 3D modelu spádovej strechy
Príklad 3D modelu spádovej strechy | Zdroj: POLYFORM

EPS spádové dosky

Tepelnoizolačné dosky z bieleho a sivého expandovaného polystyrénu vyrábané podľa STN EN 13163:2012 + A2:2016 používame  na vytvorenie potrebnej tepelnoizolačnej a spádovej vrstvy v plochých strechách.

Pevné spádové dosky z EPS je možné použiť na vyspádovanie nových a dospádovanie rekonštruovaných striech, terás a balkónov. Zabezpečujú dokonalé odvodnenie a zabraňujú vzniku nežiaducich porastov na povrchu.

Jednospádové dosky
Jednospádové dosky | Zdroj: POLYFORM
Dvojspádové dosky
Dvojspádové dosky | Zdroj: POLYFORM

Prechodové kliny

Pri zmene ukladania hydroizolácie z horizontálneho do vertikálneho smeru a opačne, sa používajú atikové kliny, ktoré tiež patria do portfólia EPS výrobkov spoločnosti POLYFORM.

Atikové kliny
Atikové kliny | Zdroj: POLYFORM

Profesionálny návrh spádovania plochej strechy

Spoločnosť POLYFORM ponúka realizačným spoločnostiam, projektantom a pod. spracovanie ukladacieho plánu spádovania plochej strechy, ktorý výrazne napomáha optimalizovať náklady na zhotovenie strechy, zjednodušuje a sprehľadňuje montáž, navrhuje nevyhnutný počet dielov a minimalizuje vznik odpadov.

Každý takto vytvorený ukladací plán je vytvorený pre konkrétnu strechu, nie je možné ho zovšeobecňovať. Pozostáva z potrebného množstva rovných a spádových dosiek, ktoré sú označené podľa špecifikácie ukladacieho plánu pre jednoduchšiu identifikáciu dosiek. Súčasťou ukladacieho plánu je aj 3D model strechy pre lepšiu dispozičnú orientáciu.

Rez spídovej strechy
Rez spádovej strechy | Zdroj: POLYFORM

Takto navrhnuté dosky spádového polystyrénu sa doporučujú ukladať na väzbu cez podkladové rovné tepelnoizolačné dosky, kvôli zamedzeniu vzniku tepelných mostov. Samotné spádovanie strechy sa najčastejšie ukladá v jednom spáde (JSD). Samotnú strechu je taktiež možné navrhnúť ako dvojspádovú (DSD) alebo viacspádovú (mSD).

Vyspádovanie plochej strechy pomocou dosiek z expandovaného polystyrénu je v súčasnosti jedným z najefektívnejších spôsobov. Takto zhotovená skladba strešného plášťa, vďaka svojej nízkej objemovej hmotnosti (15-30 kg/m3), nezaťažuje nosnú konštrukciu strechy.

Ukladanie tepelnoizolačnej vrstvy EPS
Ukladanie tepelnoizolačnej vrstvy EPS | Zdroj: POLYFORM

Dosky z expandovaného polystyrénu, vďaka nízkej nasiakavosti, zabezpečujú aj pri zvýšenej vlhkosti požadované tepelnoizolačné vlastnosti. Aj pri poškodení hydroizolačnej vrstvy nie je nutná celková výmena tepelnej izolácie a strecha je stále opraviteľná.

Zdroj: PR článok POLYFORM, s.r.o.