Stratené debnenie
Galéria(6)

Stratené debnenie

Partneri sekcie:

Systém strateného debnenia sa používa na výstavbu rodinných domov, bytovú výstavbu, ale aj pri realizácii priemyselných objektov, skladových hál a pod. Často sa využíva tam, kde sa vyžaduje priestorová variabilita. Monolitická konštrukcia rozširuje možnosti použitia aj na oblasti so zakladaním v málo únosných zeminách, so zvýšeným nebezpečenstvom sadania alebo s inak geologicky náročnými základovými pomermi. Proces výstavby a realizácie objektov má však dané svoje postupy, ktoré sa musia dodržiavať.

 

Stavebný systém strateného debnenia zo štiepkocementových dosiek predstavuje technológiu výstavby monolitických stavieb, pri ktorej sa steny a stropy betónujú do vopred pripraveného debnenia. Po vytvrdnutí betónu ostáva stratené debnenie trvalou súčasťou zvislých aj vodorovných konštrukcií. Počas užívania objektu plní funkciu tepelnej izolácie a eliminuje únik tepla cez tepelné mosty na konštrukcii. Návrhom a realizáciou vhodnej skladby obvodových stien možno tiež zabrániť kondenzácii vodných pár na ich vnútornom povrchu.

Montáž strateného debnenia

Montáž strateného debnenia zo štiepkocementových dosiek možno rozdeliť na dve základné fázy:

  • montáž vnútorných a obvodových nosných stien,
  • montáž stropov.

Betonáž sa spravidla realizuje súčasne pre nosné steny aj stropy.

Nosné múry

Debniace dosky stien sa odporúčajú zostavovať od rohu objektu. Základný rad dosiek sa postaví pre všetky steny podľa navrhnutého pôdorysu budovy. Kľúčovými miestami pri zostavovaní debniacich dosiek sú rohy. Realizujú sa tak, že na vnútornú dosku debnenia, ktorá musí mať v rohu minimálne jeden meter, sa nasadia jednostranné spony. Prvá spona sa na debnenie namontuje vo vzdialenosti 50 mm od rohu a ostatné spony sa osadia v pravidelných rozostupoch (štyri kusy na bežný meter steny). Potom sa doska otočí o 180° tak, aby ležala sponami na predkreslenom pôdoryse. Po vytvorení vnútorného rohu sa osadia vonkajšie dosky debnenia. Musí sa však dodržať vzájomné previazanie škár minimálne 400 mm. Pred definitívnym spojením častí debnenia v rohu je dôležité vyrovnať dosky tak, aby boli navzájom kolmé. Časti debnenia sa spájajú zbíjaním klincami dlhými 100 mm. Klince sa do dosiek vbíjajú striedavo šikmo, minimálne v troch bodoch.

Pri montáži nosných stien sa vonkajšie a vnútorné debniace dosky steny v hornej časti zaistia obojstrannými sponami. Platí pritom rovnaká zásada ako pri montáži rohov – prvá spona sa umiestni asi 50 mm od kúta a potom sa dodržiavajú rozostupy asi 250 mm. Vzájomné vzdialenosti spôn sa musia navrhnúť podľa dĺžky debniacej dosky tak, aby sa posledná spona osádzala vždy asi 50 mm od konca dosky. Zo strany exteriéru sa montujú štiepkocementové dosky s tepelnoizolačnou vrstvou z polystyrénu. Tá sa musí v rohoch presne odrezať s prihliadnutím na hrúbku napájanej dosky. Z rohu ďalej postupujú debniace práce po celom pôdoryse stavby.

Ukážka realizácie rodinného domu zo strateného debnenia z cementotrieskových dosiek

Pri priebežnom zostavovaní základnej vrstvy debniacich dosiek sa súbežne vykonáva montáž nosných vnútorných stien a ostenia otvorov, pričom sa dodržiavajú hlavné zásady kladenia dosiek a spôn. Tam, kde vnútorná nosná stena nadväzuje na obvodovú stenu, sa spoje pribijú. V miestach ostenia otvorov sa steny uzatvoria okrajovými pásmi, ktoré sa pribíjajú medzi štiepkocementové dosky debnenia nosných stien. Do prvej vrstvy debnenia stien sa asi v dvojmetrových vzájomných vzdialenostiach zasunú na celú výšku podlažia oceľové stenové výstuhy, ktoré zabezpečujú zvislosť stien. Presnosť zostavenia základného radu dosiek je veľmi dôležitá a ovplyvňuje aj rýchlosť oddebňovacích prác.

Po zostavení prvého radu debnenia stien sa celý pôdorys naraz zabetónuje do výšky asi 400 mm. Betón sa zhutňuje tzv. pechovaním. Po zaliatí debnenia betónom sa musí skontrolovať rovinnosť stien.

V stavbe sa pokračuje po zatvrdnutí vybetónovanej časti. Vytvárajú sa konštrukcie otvorov na osadenie okenných rámov a dverí a debnenie nadokenných prekladov a súčasne prebieha montáž schodov alebo výťahových šachiet. Rovnakým spôsobom sa pokračuje pri stavbe ďalších radov až po spodnú úroveň stropov.

Stropy

Montáži stropov predchádza zostavenie debnenia pre stužujúce vence, ktoré sú súčasťou stropnej konštrukcie. Na osadenie dosiek, ktoré kryjú obvodové vence podlažia, sa používajú stropné spájacie spony. Pred samotným montovaním stropov treba skontrolovať a prípadne upraviť zvislosť stien.

Stropná konštrukcia sa zhotovuje technológiou rebríkového monolitického stropu. Rebrá široké 120 mm majú osovú vzdialenosť 0,5 m. Výšku prierezu určuje projekt a závisí od rozpätia a zaťaženia stropu.

Stropné prvky zo štiepkocementových dosiek sa vyrábajú do šírky 2 m a svetlej dĺžky 12 m. Výstuž stropu je typizovaná podľa rozponu a zaťaženia v závislosti od účinnej výšky prierezu. Prvé podlažie je na zaliatie betónovou zmesou pripravené až po horizontálnom vyrovnaní stropov. Vytvorené debnenie medzi štiepkocementovými doskami sa môže postupne zalievať betónom smerom od obvodových po vnútorné steny v jednotlivých vrstvách alebo sa vybuduje celé poschodie a strop sa zalieva naraz.

Zostavovanie debniacich dosiek v rohu
1 – striedavé šikmé pribitie rohu
Napojenie vnútornej steny a debnenie ­otvorov
1 – stenová výstuž, 2 – predsadzovanie dosiek, 3 – miesta zbíjané klincami, 4 – podklinovanie dosky na nerovnom podklade, 5 – okrajový pruh uzatvára stenu v mieste otvoru
Stropná konštrukcia
1– vencová výstuž prebiehajúca po celom obvode, 2 – pre väčšie priestorové stuženie možno vytvoriť priečne rebro, 3 – stropné prvky, 4 – stropné nosníky, 5 – príklad riešenia prestupu, 6 – pribitie stropného prvku

Priečky

Nenosné priečky sa montujú zo štiepkocementových dosiek hrubých 75 a 100 mm. Z dosiek sa vytvárajú jednoduché, dvojité alebo kombinované priečky. Postupuje sa tak, že na predkreslený pôdorys steny sa vo vzájomných odstupoch asi 1,5 m kolmo postavia pomocné laty, ktoré zabezpečujú počiatočnú stabilitu priečok. Styčné a ložné škáry sa spájajú polyuretánovou montážnou penou alebo iným vhodným rýchloschnúcim lepidlom na báze cementu. Potom sa steny vyrovnajú. Škáry sa odporúča zabezpečiť proti posunutiu napr. klincom. Priečky strateného debnenia sa na stavbe zostavujú suchým spôsobom na väzbu. Dosky teda musia byť v presahu vo vertikálnej škáre, ako aj v rohoch.

V miestach, kde sú v priečke otvory, sa musí osadiť celá doska so zodpovedajúcim výrezom otvoru.
Pod stropom sa rad dosiek zaklinuje a škára sa vyplní spojovacím materiálom. Pretože sa na spájanie dosiek používa rýchlotvrdnúci spojovací materiál, dosahujú dosky veľmi rýchlo po svojom zabudovaní konečnú pevnosť. Drážky na rozvody elektroinštalácie sa tak môžu zhotovovať v krátkom čase.

Záver

Domy vybudované pomocou strateného debnenia zo štiepkocementových dosiek majú dobré tepelnoizolačné aj tepelno­akumulačné vlastnosti. Výstavba objektov z tohto materiálu si však rovnako ako pri iných systémoch vyžaduje dodržiavanie technologických postupov. Iba tak možno dosiahnuť požadované užívateľské vlastnosti objektov.

Magda Rýparová
Foto: VELOX

Autorka pracuje v spoločnosti VELOX-WERK, s. r. o., ako marketing manager.