Požiarne uzávery otvorov
Galéria(3)

Požiarne uzávery otvorov

Partneri sekcie:

Okenné a dverové výplne otvorov navrhované ako súčasť obvodovej steny prešli dlhodobým vývojom rôznych typov konštrukcií. V súčasnosti tento vývoj ovplyvňujú najmä  ich primárne funkcie, ako sú tepelná, zvuková a vzduchová izolácia, hydroizolácia, mechanická odolnosť, prirodzené  denné osvetlenie, vetranie a v neposlednom rade aj ich požiarna odolnosť. Výplne otvorov, ktorých primárnou funkciou je zabrániť šíreniu požiaru, nazývame požiarne uzávery.

Problematika požiarnych uzáverov je zakotvená v platnej legislatíve. Podľa §45 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., v ktorej sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, ide o konštrukčné prvky zabudované v požiarnej deliacej konštrukcii (alebo v inej konštrukcii) na zabránenie šíreniu požiaru. Ich vlastnosti z hľadiska požiarnej bezpečnosti a podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly sa ustanovujú vo vyhláške MV SR č. 285/2001 Z.z.

Podľa vyhotovenia a účelu sa požiarne uzávery delia na:

  • požiarne dvere,
  • požiarne okná,
  • požiarne poklopy,
  • požiarne klapky.

Sú to zariadenia (okrem požiarných klapiek) pozostávajúce z rámu alebo vodiaceho prvku, krídla, rolovacej, vkladacej, skladacej alebo sklopnej časti, s tesnením a uzatváracím zariadením. Požiarna klapka sa skladá zo zabudovaného rámu, listu požiarnej klapky, tepelnej poistky, uzatváracieho zariadenia, zaisťovacieho zariadenia a krytov.

Súčasťou požiarnych uzáverov môžu byť závesy, ovládacie kľučky, speňovacie pásky na požiarne dvere, vhodné druhy samozatváračov, tepelné poistky požiarnych klapiek a ďalšie doplňujúce zariadenia.

Požiarna odolnosť

Požiarna odolnosť je schopnosť stavebnej konštrukcie a požiarneho uzáveru odolávať účinkom požiaru bez porušenia funkcie. Vyjadruje časový interval od začiatku požiaru (v skúšobnej peci pri skúmaní jej vlastností) až po dosiahnutie niektorého z medzných stavov (prekročenie medznej teploty na neohrievanom povrchu, strata nosnosti, stability a strata celistvosti prejavujúca sa trhlinami a otvormi).

Jednotlivé stavebné materiály sú schopné odolávať požiaru 15, 45, 60, 90, 120 a 180 minút. Pri hodnotení stavebných konštrukcií z protipožiarneho hľadiska sa zohľadňuje vplyv materiálu konštrukcie na jej stabilitu a intenzitu požiaru.

Niektoré stavebné konštrukcie sú totiž požiarne odolné, hoci sú horľavé (drevené konštrukcie), iné majú zasa nízku požiarnu odolnosť a sú nehorľavé (oceľové konštrukcie). Pri realizácii drevených stavieb musí platiť, že predpísanú požiarnu odolnosť konštrukcie musí dosahovať aj požiarny uzáver tejto konštrukcie.
 

Typy požiarných uzáverov

Podľa schopnosti odolávať šíreniu tepla a prieniku dymu sa požiarne uzávery delia na typy:

  • EI brániace šíreniu tepla,
  • EW obmedzujúce šírenie tepla,
  • S tesné proti prieniku dymu.

EI požarny uzáver vyjadruje čas v minútach, počas ktorého sú dodržané podmienky celistvosti a izolácie. Dvere a okná s týmto označením svojou konštrukciou a špeciálnou izoláciou zamedzia šíreniu požiaru na odvrátenej strane minimálne počas hodnoty uvedenej pri danej kategórii. V tomto čase je zaručené, že dvere nespadnú zo závesov, nedôjde k ich deštrukcii, neprestúpia cez ne plamene a horúce plyny, neotvoria sa a zo strany odvrátenej od požiaru sa nevznietia.

EW požiarny uzáver udáva čas v minútach počas, ktorého sú dodržané podmienky celistvosti a radiácie. Takto označené dvere a okná svojou konštrukciou zamedzia šíreniu požiaru na odvrátenej strane minimálne v čase uvedenom pri danej kategórii. Zaručujú, že v tomto čase dvere nespadnú zo závesov, nepríde k ich deštrukcii, neprestúpia cez ne plamene a horúce plyny, neotvoria sa, zo strany odvrátenej od požiaru sa nevznietia a neprekročí sa hranica radiácie.
Radiácia W sa meria vo vzdialenosti 1m od dverí. Udáva čas neprekročenia hranice 15 kW/m², ktorá určuje maximálne povolené množstvo prestupu významného sálavého tepla na odvrátenú stranu požiaru. Tým sa napr. zaručí, že počas 45 min sa horľavé predmety vo vzdialenosti min. 1 m od dverí nevznietia a ochránia tiež osoby v ich blízkosti.

S uzáver vyjadruje dymotesnosť konštrukcie (zabraňuje preniku dymu do miestnosti a hlavne únikových ciest).

Väčšina požiarných uzáverov je vybavená automatickým zatváraním.

Označovanie požiarnych uzáverov

Požiarne uzávery zabudované v stavbe sa označujú viditeľným, čitateľným a ťažko odstrániteľným nápisom. Musí byť umiestnený priamo na požiarnych uzáveroch alebo v ich tesnej blízkosti. Na požiarne uzávery určené do bytov a obytných priestorov sa nevzťahuje. Na únikových cestách treba označenie požiarneho uzáveru doplniť nápisom Únikový východ (minimálna veľkosť písma 50 mm). Ten je osvetlený vnútornými alebo vonkajšími zdrojmi svetla alebo vyhotovený zo svetielkujúcich farieb. Označenie na požiarnych uzáveroch sa umiestňuje tak, aby aj po zabudovaní požiarnych uzáverov v stavbe bolo pre kontrolu vždy prístupné, čitateľné a ťažko odstrániteľné.

Montáž

Jedným z problémov požiarnych uzáverov je ich nesprávna montáž do neodskúšaných podporných konštrukcií (do sadrokartónu) alebo nesprávne utesnenie styku zárubne a požiarnej steny (PUR pena). Z tohto dôvodu sa odporúča odskúšať všetky časti požiarnych uzáverov (zárubne, dverné krídlo, uzatváracie zariadenie). Ak sa dverné krídlo zabuduje do zárubne iného výrobcu, musí požiarnu odolnosť deklarovať ten výrobca, ktorý požiarny uzáver skompletuje. Problém je, že nietorí výrobcovia neprikladajú k výrobkom dostatočné informácie o podmienkach správneho zabudovania, čo, samozrejme, môže viesť ku chybám pri montáži a následným poruchám požiarnych uzáverov.

Údržba

Bežná údržba požiarnych uzáverov zahŕňa ich prehliadky a pozostáva z vizuálnej kontroly neporušenosti, kompletnosti, funkčnosti, označenia a tesnosti požiarnych uzáverov. Vykonáva sa v lehotách určených všeobecne záväzným právnym predpisom a osobami zodpovednými za plnenie úloh s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti technika alebo špecialistu požiarnej ochrany. Prevádzkovú údržbu požiarnych uzáverov zabezpečuje ich prevádzkovateľ podľa potreby a o jej vykonávaní vedie záznamy v prevádzkovom denníku.

Takisto zabezpečuje vykonávanie pravidelných kontrol požiarnych uzáverov najmenej raz za dvanásť mesiacov, ak výrobca alebo dovozca požiarnych uzáverov alebo prevádzkovateľ požiarnych uzáverov vzhľadom na vplyv prostredia neurčí kratšiu lehotu.

Ing. Linda Osvaldová, PhD.
Foto: Fires, Hasil, Pyrobatys

Autorka pôsobí ako odborná asistentka na katedre požiarneho inžinierstva FŠI na Žilinskej univerzite.
 
Literatúra.
(1)    Vyhláška MV SR č. 285/2001 Z. z.
(2)    Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z
(3)    Zákon č. 314/2001 Z. z. O ochrane pred požiarom