Nosné prvky ľahkých stropných obkladov a podhľadov

Nosné prvky ľahkých stropných obkladov a podhľadov

Partneri sekcie:

Nosné časti – kotvenie, záves, nosná konštrukcia a ich spájacie prvky – musia bezpečne prenášať zaťaženie stropným obkladom a podhľadom na nosné konštrukčné prvky (napr. monolitické stropy či drevené trámové stropy). Treba ich zhotoviť tak, aby zlyhanie alebo vypadnutie jedného nosného prvku nemohlo spôsobiť zrútenie.

Kotvenie na nosné konštrukčné prvky
Pri obkladoch stropov sa nosná konštrukcia kotví priamo do nosného konštrukčného prvku, pri podhľadoch sa zavesí.
Upevňovacie systémy ako napríklad kotviace koľajnice, rozperné kotvy a nastreľovacie klince sú stavebné výrobky, na ktoré sa kladú dôležité bezpečnostno-technické požiadavky (týkajú sa napríklad mechanickej pevnosti, stability, požiarnej ochrany atď). Keďže pre takéto kotviace prvky nie sú normy v zmysle všeobecne uznávaných pravidiel techniky, považujú sa za neregulované stavebné výrobky. Požadované preukazovanie použiteľnosti sa v stavebnej praxi splní všeobecným povolením úradného stavebného dozoru.

Kotvenie závesov a nosných konštrukcií do nosných konštrukčných prvkov musí byť pevné a bezpečné. Z dlhodobého hľadiska sa nesmú oddeliť ani uvoľniť. Počet kotviacich miest treba dimenzovať tak, aby sa neprekročila dovolená nosnosť kotviacich prvkov a dodržalo dovolené pretvorenie nosnej konštrukcie. Na každých 1,5 m2 sa odporúča použiť minimálne jedno kotvenie.

Využiť možno tieto druhy upevnenia:

 • kotvenie, ktoré bolo včas naprojektované a zabetónované pri betónovaní betónovej konštrukcie,
 • kotvenie, ktoré sa umiestni na nosné konštrukčné prvky dodatočne.

Kotviace koľajnice (zabetónované kotvenie)
Vo všetkých novostavbách, kde treba rátať s kotvením ťažkých bremien v určitých častiach stropu, by sa mali už pri zhotovovaní oceľobetónového stropu, resp. stropu z predpätého betónu zabetónovať kotviace koľajnice s protikoróznou ochranou.

Kotviace koľajnice pozostávajú z oceľových profilov v tvare Π, valcovaných za studena alebo za tepla s minimálne dvomi kotviacimi prvkami navarenými na zadnej strane profilu (kotvy v tvare písmena I).

Prefabrikované koľajnice vyplnené penou treba zabetónovať na jednej úrovni s povrchom, aby sa zabránilo ich naplneniu čerstvým betónom. Po oddebnení a odstránení penovej výplne možno na ktoromkoľvek mieste zaviesť špeciálne skrutky s kladivkovými, resp. hákovými hlavami do štrbiny koľajnice a pripevniť na ne príslušné časti konštrukcie (napr. závesy, vetracie kanály, držiaky káblov).

Rozperné kotvy
Rozperné kotvy umožňujú dodatočné ukotvenie konštrukčných prvkov, stavebných prvkov, nosných konštrukcií podhľadov a iných predmetov na nosný podklad.

Pri výbere rozpernej kotvy treba dbať na:

 • druh a kvalitu podkladového materiálu kotvy,
 • postup vŕtania (zodpovedajúci stavebnému materiálu),
 • druhy montáží (montáž zasunutím, prestrčením, montáž s odstupom),
 • protikoróznu ochranu (pozinkovanie, nehrdzavejúca oceľ),
 • veľkosť a druh zaťaženia (ťah, priečny ťah, šmyk, tlak),
 • nosný mechanizmus a spôsob účinku (spoj vytvorený trením pri rozpínaní, tvarovaním, spojením látok – lepením),
 • povolenia a predpisy.


Konštrukcie kotiev

Podľa súčasného stavu techniky sa rozlišujú tri druhy konštrukcie kotiev:

 • rozperná kotva z plastu alebo ocele,
 • rozperná kotva s rozpínacou (narezanou) objímkou s priamym alebo nepriamym spojom,
 • chemická kotva na báze reaktívnej živice alebo cementovej malty.


Závesy

Závesy musia bezpečne preniesť zaťaženia a musia umožniť výškové nastavenie. Nastavená výška závesu by sa mala dať okrem toho trvalo zafixovať bez nebezpečenstva zmeny výšky zošmyknutím.
Závesy možno zhotoviť z kovu alebo dreva. Ich dovolenú únosnosť treba preukázať všeobecne uznávanými povoleniami úradného stavebného dozoru alebo v jednotlivých prípadoch ich súhlasom (osvedčeniami).

Kovové závesy

Bežne sa používajú kovové závesy z pružnej ocele, zo závitových tyčí, z oceľového plechu a v mimoriadnych prípadoch z ľahkého kovu (hliníkového plechu). Podľa toho, ako zodpovedajú ich dovolenej únosnosti, rozdeľujú sa do troch tried. Všetky kovové diely sa musia okrem toho dostatočne chrániť proti korózii. Na výškovo nastaviteľné kovové závesy sa používajú najmä:

 • závesy so štrbinovým pásom – sú však pomerne drahé a pri montáži je manipulácia s nimi trochu komplikovaná, odolajú však malému zaťaženiu tlakom zdola;
 • rýchlozávesy s pružinami – umožňujú plynulé výškové nastavenie. Nesmú byť ale v žiadnom prípade vystavené zaťaženiu tlakom zdola;
 • nóniusové závesy – napriek tomu, že sú trochu drahšie, používajú sa popri napínacích závesoch najčastejšie. Ich montáž je jednoduchá, sú bezpečné a môžu prenášať aj tlak zdola (napr. pri deliacich stenách, ktoré treba podoprieť smerom hore).

Drevené závesy
Závesy z dreva alebo z materiálov na báze dreva sa zhotovujú už len v určitých prípadoch použitia (v drevených stavbách, špeciálnych vyhotoveniach) a musia mať určité minimálne prierezy, resp. hrúbky.

Nosné konštrukcie
Nosná konštrukcia podhľadu slúži na ukotvenie krycej vrstvy. Pod ťarchou materiálu obkladu sa nesmie prehnúť ani zdeformovať. Okrem toho sa musí zhotoviť tak, aby umožňovala bezpečné uloženie (montáž vkladaním) alebo pripevnenie krycej vrstvy. Nosné prvky konštrukcie treba dimenzovať tak, aby bol priehyb maximálne 1/5 000 rozpätia (napr. rozstupu závesov), ale nie viac ako 4 mm.
Vyhotovenie a dimenzovanie nosnej konštrukcie sa riadi druhom a veľkosťou obkladového materiálu (krycej vrstvy). Podľa toho, či sa použijú podhľadové systémy s osovým rastrom, rastrom pozdĺžnych pásov, rastrom krížových pásov, alebo podhľady bez škár, musia sa usporiadať a zhotoviť aj podkladové a nosné profily. Konkrétne osové vzdialenosti vychádzajúce zo systému sú uvedené v príslušných podkladoch výrobcu.

Nosné konštrukcie z kovu
Podľa konštrukcie sa rozlišujú krížové rošty v jednej výške (jednovrstvové) a s odsadenou výškou (dvojvrstvové). Spájacie prvky zapojené v bodoch križovania, resp. uzlov zabezpečujú požadované stuženie nosnej konštrukcie. Výškovo odsadený krížový rošt pozostáva z dvoch vrstiev profilov z oceľového plechu. Z hornej vrstvy zo základných profilov, ktorá sa väčšinou kladie vo väčších vzdialenostiach, a z dolnej vrstvy, zhotovenej z nosných profilov, ktorých usporiadanie sa riadi v závislosti od systému – najmä druhom a veľkosťou (rozmermi) materiálu krycej vrstvy.

Nosná konštrukcia z dreva
Drevo ako konštrukčný materiál sa uprednostňuje najmä pri obkladoch stropov (priama montáž na nosný strop). Možné sú aj zavesené konštrukcie z drevitých materiá­lov (drevotrieskové platne, lepená vrstvená preglejka, latová preglejka). Stále častejšie ich však nahrádzajú kovové konštrukcie, lebo montáž kovových profilov je vhodnejšia v porovnaní s drevenými latami. Základná schéma možných drevených nosných konštrukcií sa v princípe podobá už opísaným kovovým konštrukciám.

Obklady stropov s nosnými konštrukciami z dreva
Nosné latovanie v jednej výške – jednovrstvové nosné latovanie s prierezom min. 48 × 24 mm – sa montuje priamo na nosný strop. Tento typ konštrukcie je vhodný pri rovných monolitických stropoch, drevených trámových stropoch alebo pri malých výškach miestností. Výškovo posunuté nosné a základné latovanie sa najprv pripevní na podklad a priečne sa upevní nosné latovanie, ktoré nesie aj kryciu vrstvu. Presné nastavenie výšky umožní vsunutie dištančných klátikov. Laty treba zoskrutkovať v každom mieste križovania.

Zavesené podhľady s nosnými konštrukciami z dreva
Výškovo posunuté nosné a základné latovanie – prierez na výšku postavených lát základného latovania musí byť min. 40 × 60 mm (60 × 90 mm), prierez nosného latovania min. 48 × 24 mm. Obe latovania môžu mať aj prierez 50 × 30 mm.

Napojenie priečok na zavesené podhľady

Pri kotvení nenosných deliacich stien na ľahké stropné obklady a podhľady sa musia sily vychádzajúce z deliacich stien preniesť vhodnými konštrukciami alebo odviesť priamo obkladmi stropov či podhľadmi na pevné body. Pri mimoriadnych požiadavkách z hľadiska namáhania spojov (napr. pri telocvičniach) treba preukázať podchytenie tohto namáhania. Najmä pri vysokých požiadavkách na izolačné hodnoty vzduchovej nepriezvučnosti v pozdĺžnom smere, pri požiadavkách na stupeň zvukovej pohltivosti a požiarnu odolnosť by podhľady a deliace steny mali vždy pochádzať od jedného výrobcu. Samotné podhľady a deliace steny síce väčšinou spĺňajú požadované hodnoty, pri spájaní však spoje často vykazujú výrazne slabé miesta, pretože prvky nie sú vhodné na použitie v kombinácii.

Výňatok z publikácie: Neumann, D. – Weinbrener, U. – Hestermann, U. – Ronger, L.: Stavebné konštrukcie I. Bratislava: JAGA GROUP, s. r. o., 2005.

Obrázky: archív autorov

Viac informácií: Stavebné konštrukcie I.