image 78903 25 v1
Galéria(10)

Izolovanie podzemných častí stavby proti vode

Partneri sekcie:

Základom každého navrhovaného izolačného opatrenia je presné stanovenie predpokladaného typu zaťaženia vodou, ktoré určí odborník na základe dostupných údajov a meraní. Popri vyváženom pomere nákladov a úžitku je predovšetkým nevyhnutné správne technické vyhotovenie izolačného opatrenia. Každá stavba, ktorá je podpivničená alebo je postavená na zemine, musí byť dostatočným spôsobom izolovaná proti vode.

01Murexin Kellerabdichtung 0113
02Murexin Kellerabdichtung 0125 111N
03Murexin Kellerabdichtung 0131
04Murexin Kellerabdichtung 0174
05Murexin Kellerabdichtung 0209
06Murexin Kellerabdichtung 0225
07Murexin Kellerabdichtung 0294
08Murexin Kellerabdichtung 407

Aby sa zabránilo škodám na podzemných častiach stavby, je potrebné poznať a vyhodnotiť typy zaťaženia vodou, ktoré možno na stavbe očakávať. Vo všeobecnosti sa rozlišujú tieto typy zaťaženia vodou: zemná vlhkosť alebo tlaková voda, prípadne zachytená/nezachytená vsakujúca sa voda.

Zemná vlhkosť

Je voda vyskytujúca sa v pôde. Ide o kapilárnu, nasiaknutú a viazanú vodu. Z tohto dôvodu by sa vždy malo vychádzať zo zemnej vlhkosti ako z najmenšieho zaťaženia vodou.

Vsakujúca sa voda

… alebo tlaková voda, skôr známa ako podzemná, sa nachádza v rôznych hĺbkach a druhoch pôdy. Je to voda, ktorá vyvíja tlak na podzemnú časť stavby.

Vsakujúca sa voda

Môže byť buď zachytená, alebo nezachytená. Ak je pôda menej priepustná, vsakujúca sa voda sa vzdúva pred podzemnou časťou stavby, a tým vyvíja hydrostatický tlak. Nezachytená vsakujúca sa voda postupne prechádza vrstvami zeminy, vďaka čomu sa nevzdúva. Tento typ sa opätovne vytvára v dôsledku zrážok. Zachytená voda predstavuje väčšie zaťaženie. Od roku 2014 stanovuje DIN 18195 štyri stupne zaťaženia vodou a upravuje, ktoré materiály sa musia použiť a ako sa musia predpisovo realizovať izolačné práce pre daný typ zaťaženia.

Norma sa v častiach 4 až 6 zaoberá navrhovaním hydroizolácií pri rôznych typoch zaťaženia:

 • časť 4: Hydroizolácie proti zemnej vlhkosti (kapilárnej a viazanej vode) a nezachytenej vsakujúcej sa vode na základovej doske a stenách,
 • časť 5: Hydroizolácie proti netlakovej vode na vodorovných konštrukciách a vo vlhkých priestoroch,
 • časť 6: Hydroizolácie proti vonkajšej tlakovej vode a zachytenej vsakujúcej sa vode.

Na izolovanie spodnej časti stavby možno použiť hrubovrstvové bitúmenové jednozložkové alebo dvojzložkové izolačné stierky, ktoré sú z väčšej časti vyrobené zo súdržného, elastického, surového bitúmenu, polymérov, spevňujúcich látok a tixotropných prísad. Nanášajú sa murárskym hladidlom celoplošne bez spojov. Sú vhodné na podlahy a steny. Nie je potrebné ich následné omietnutie a možno ich nanášať aj na mierne vlhký podklad.

01 | Príprava podkladu
Podklad musí byť pevný, suchý alebo mierne vlhký, bez mastnoty, špiny, starých náterov a prachu. Výstužná oceľ sa očistí mechanicky, abrazívne (pieskom) a prach sa odstráni tlakom vzduchu. Na očistenú výstuž sa štetcom nanesie ochranný náter. Na vlhký podklad sa nanesie adhézny mostík a následne sanačná malta.

02 | Penetračný náter
Na pripravený podklad sa nanesie penetračný náter. Podľa potreby možno prvý náter zriediť pridaním 10 % terpentínu.

03 | Nanesenie náteru
Náter sa nanesie vhodným náradím na podklad.

04 | Prvá vrstva izolačnej stierky
Na napenetrovaný podklad sa nanesie ozubenou stierkou hrubovrstvová izolačná stierka v maximálnej hrúbke 2 až 3 mm.

05 | Výstužná vrstva
Na preklenutie trhlín sa odporúča prvú vrstvu vystužiť sklotextilnou tkaninou (tkanina zo sklených vláken odolná proti alkáliám). Sklotextilná tkanina sa vloží do čerstvo nanesenej stierky a zapracuje sa tak, aby bola prekrytá min. 1 mm vrstvou stierky. Pásy tkaniny sa ukladajú so vzájomným presahom 100 mm.

06 | Vystuženie rohov
Na rohoch stavby sa sklotextilná tkanina ukladá priebežne. Pásy tkaniny sa uložia do lôžka z podkladovej stierky tak, aby na jednej strane presahovali za hranu minimálne 200 mm a na druhej strane sa prekrývali minimálne o 100 mm.

07 | Druhá vrstva izolačnej stierky
Po uplynutí času schnutia (približne 24 hodín) sa nanesie druhá vrstva hrubovrstvovej izolačnej stierky. Výsledná hrúbka vrstvy hydroizolačnej stierky musí byť minimálne 3 mm.

08 | Perimetrická (soklová) izolácia
Hrubovrstvová izolačná stierka sa nanesie na izolačné dosky po obvode v hrúbke 20 až 30 mm a uprostred dosky bodovo na tri miesta (minimálne pokrytie na rube dosky musí byť 40 až 60 %).

09 | Lepenie izolačných dosiek
Izolačné dosky sa nalepia na napenetrovaný podklad s vytvrdnutou hrubovrstvovou izolačnou stierkou. Dosky sa priložia a pritlačia na stenu. Na 24 hodín je potrebné nalepené izolačné dosky lokálne pritlačiť k podkladu.

Info o materiáli:

 • Čierny neplnený živičný náter s obsahom rozpúšťadiel
 • Jednozložková, bezrozpúšťadlová, bitúmenová stierka, spracovateľná za studena alebo dvojzložková, bezrozpúšťadlová, bitúmenová stierka s vysokou flexibilitou, resp. vystužená vláknami spracovateľná za studena

Čo budete potrebovať

 • Penetračný náter: Izolačný náter 111 N, spotreba: približne 0,15 až 0,20 kg/m2, plechové vedro: 5, 10 a 25 l, 5 l    27,90 €
 • alebo Izolačný základ AG 3, spotreba: približne 0,15 kg/m2, plastový kanister: 5 a 25 l, 5 l    25,50 €
 • Hrubovrstvá izolačná stierka 1K PS, spotreba: približne 4,5 až 5 l/m2 (izolácia proti zemnej vlhkosti/nezachytenej vsakujúcej sa vode; hrúbka čerstvej vrstvy: min. 4,5 mm), plastové vedro, 30 l    107,28 €
 • alebo Hrubovrstvá izolačná stierka 1K Express, spotreba: približne 3,5 až 4 l/m2 (izolácia proti zemnej vlhkosti/nezachytenej a zachytenej vsakujúcej sa vode/netlakovej vode; hrúbka čerstvej vrstvy: min. 3,5 mm), približne 4,5 až 5 l/m2 (izolácia proti zachytenej vsakujúcej sa vode, hrúbka čerstvej vrstvy: min. 4,5 mm), plastové vedro, 30 l    132,48 €
 • alebo Hrubovrstvová izolačná stierka 2K PS, spotreba: približne 4,5 l/m2 (izolácia proti zemnej vlhkosti/nezachytenej a zachytenej vsakujúcej sa vode/netlakovej vode; hrúbka čerstvej vrstvy: min. 4,5 mm), približne 6 l/m2 (izolácia proti zachytenej vsakujúcej sa vode, hrúbka čerstvej vrstvy: min. 6 mm), plastové vedro, 32 l    122,04 €
 • alebo Hrubovrstvová izolačná stierka 2K Standard, spotreba: približne 4,5 l/m2 (izolácia proti zemnej vlhkosti/nezachytenej vsakujúcej sa vode/netlakovej vode; hrúbka čerstvej vrstvy: min. 4,5 mm), približne 6 l/m2 (izolácia proti zachytenej vsakujúcej sa vode, hrúbka čerstvej vrstvy: min. 6 mm), plastové vedro, 32 l    102,91 €
 • Sklotextilná tkanina Murexin Energy Textile, kotúč 50 m2 (šírka: 1 000 mm, dĺžka: 50 m), ks    44,40 €
 • Lepidlo na perimetrickú izoláciu: Hrubovrstvová izolačná stierka 1K Express, spotreba: približne 2 l/m2
 • alebo Hrubovrstvová izolačná stierka 2K PS, spotreba: približne 2 l/m2
 • alebo Hrubovrstvová izolačná stierka 2K Standard, spotreba: približne 2 l/m2
 • Náradie a pomôcky: valček, štetka, kefa, zubová stierka alebo oceľové zubové hladidlo, oceľové hladidlo, murárska lyžica, nízkootáčkové elektrické miešadlo

Pozor! Miešanie hrubovrstvovej izolačnej stierky

Jednozložkové hrubovrstvové izolačné stierky sú pripravené priamo na použitie a pred aplikáciou sa nesmú miešať. Dvojzložkové hrubovrstvové izolačné stierky sa musia premiešať (zložka A so zložkou B). Najskôr sa krátko premieša nízkootáčkovým miešadlom tekutá zložka, do ktorej sa pridá prášková zložka a dôkladne sa premieša (aspoň 1 min.), až kým nevznikne homogénna zmes bez hrudiek.

TEXT: spracované z podkladov firmy Murexin
FOTO: Murexin

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.