image 96190 25 v2
Galéria(5)

Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra

Stavba sa nachádza v priemyselnej lokalite Nitra-sever, v blízkosti obcí Lužianky a Drážovce, v katastrálnych územiach Lužianky, Drážovce, Zbehy, Čakajovce a Zobor, kde sa plánuje nová výstavba strategického parku Nitra. Z dôvodu zvýšenia dopravných nárokov treba vybudovať novú cestnú infraštruktúru, ktorá bude slúžiť na rozvoj územia. Komunikácie budú napojené na nadradenú cestnú sieť (cesta I/64 a rýchlostná cesta R1A), ale aj na ostatné jestvujúce komunikácie v dotknutom území.

01
02
03
04
05

Navrhovaná vonkajšia infraštruktúra bude po ukončení výstavby slúžiť ako verejná infraštruktúra. Predmetom projektu je zriadiť trvalú vonkajšiu infraštruktúru vrátane ciest, mostov, múrov, protihlukových stien, prekládok potokov, verejného osvetlenia, NN prípojok, odvodnenia, preložiek inžinierskych sietí zasahujúcich do budúcich ciest a vegetačných úprav.

Členenie stavby

Stavba sa delí na dve fázy a stavbu SIS (Stredisko integrovaných služieb).

Prvá fáza

Hlavný objekt prvej fázy je objekt 101 Účelová komunikácia (obchvat), ktorý sa delí na I. a II. úsek. Celková dĺžka I. úseku je 0,954 km a II. úseku 2,655 km. Táto komunikácia je navrhnutá na návrhovú rýchlosť 80 km/hod. Ďalšou hlavnou cestnou tepnou je komunikácia, ktorú tvoria objekty SO 111, SO 112 a SO 113 a ktorá vedie západne od strategického parku popri rieke Nitra z jej východnej strany.

Komunikácia vedie úrovňovo v mieste križovania železnice. Dĺžky nových úsekov komunikácií sú: 2,248 km (SO 111), 2,637 km (SO 112) a 1,877 km (SO 113). Tieto komunikácie sú navrhnuté na návrhovú rýchlosť 50 km/h. Treťou hlavnou cestnou tepnou je komunikácia, ktorú tvorí objekt SO 110. Dĺžka komunikácie SO 110 je 2,018 km, stavebná úprava 1,952 km. Táto komunikácia je navrhnutá na návrhovú rýchlosť 40 km/h. Do I. fázy patrí spolu 41 cestných objektov a chodníkov pre chodcov a cyklistov, 9 mostných objektov, 5 múrov, 7 protihlukových stien s celkovou dĺžkou 7 673 m, 4 prekládky potokov a 3 priepusty.

Stavba má 16 križovatiek. Spolu má stavba 131 stavebných objektov a vyžaduje si záber poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Pri výstavbe nedôjde k záberu lesného pôdneho fondu.

Druhá fáza

Hlavné stavebné objekty II. fázy sú parkoviská. Parkovisko pre nákladné autá neďaleko križovatky „I“ zabezpečuje parkovanie pre 200 nákladných a 22 osobných áut. Parkovisko bude oplotené a vybavené vrátnicou, zdrojom požiarnej vody pre objekty parkoviska, kamerovým systémom a parkovacím systémom. Z nových sietí to bude NN prípojka, verejné osvetlenie, dažďová kanalizácia, splašková kanalizácia a vegetačné úpravy. Všetky prípojky budú napojené na už vyprojektované siete v rámci predchádzajúcich etáp prípravy strategického parku. Parkovisko pre nákladné autá pri budúcom Termináli intermodálnej prepravy (TIP) Lužianky (stavba ŽSR) bude zriadené pre 50 nákladných áut. Odvodnenie parkovísk sa rieši už v I. fáze prípravy. Na zabezpečenie parkovania osobných automobilov pre potreby priemyselného parku bol navrhnutý objekt Parkovisko a komunikácie pre osobné autá, ktorý sa vybuduje v dvoch fázach. V rámci I. fázy sa vybuduje 36 parkovacích státí a budú sa riešiť aj parkoviskové komunikácie. V II. fáze sa dobuduje 3 264 parkovacích státí (súčet oboch fáz tvorí 3 300 parkovacích státí) a takisto sa dobudujú prepojovacie parkoviskové komunikácie a chodníky. Ďalej sa počíta so zriadením dažďovej kanalizácie, verejného osvetlenia, prístreškov (bezdažďový koridor pre chodcov) a s vegetačnými úpravami. V II. fáze sa dobuduje aj chodník medzi parkoviskom BUS a ulicou Dolné Hony.

Stavba SIS

Stavba Strediska integrovaných služieb bude slúžiť ako požiarna stanica a zároveň policajná služobňa. Hlavnú budovu tvorí dvojpodlažná administratívna časť a s ňou spojená časť garáže s umyvárňou pre hasičskú techniku. Administratívna časť s garážou vytvárajú spolu tvar písmena L. Areál, kde je umiestnená hlavná budova, bude oplotený. Vstup do oploteného areálu bude možný cez tri posuvné brány a jednu bráničku pre peších. Areálové komunikácie sa napájajú dvomi vjazdmi na účelovú komunikáciu medzi križovatkami M a N, pričom hlavný západný vjazd bude slúžiť na výjazd zásahových vozidiel. Východný vjazd vedie priamo cez bránu do vnútorného areálu a bude slúžiť hlavne ako služobný vjazd. Mimo oploteného areálu je zabezpečené parkovanie pre sedem osobných automobilov a jedno parkovanie pre imobilných. V rámci oploteného areálu sa cesta rieši tak, aby bolo možné hlavnú budovu obísť dookola. Vnútri areálu bude dvadsať parkovacích státí pre osobné automobily. Parkovanie v oplotenom areáli bude slúžiť zamestnancom a služobným automobilom. Pred garážami a za administratívnou časťou sú väčšie odstavné asfaltové plochy. V rámci areálu sa nachádza samostatná jednopodlažná budova príručného skladu PHM. Vedľa skladu, v blízkosti hlavnej brány, bude umiestnené vlajkové pole. Vnútri areálu bude umiestená aj elektrocentrála. Nová trafostanica sa zriadi mimo oploteného areálu. Medzi asfaltovými komunikáciami a budovami budú chodníky zo zámkovej dlažby, ostatné plochy sa zatrávnia so sadovými úpravami.

Záver

Hlavným účelom stavby je vybudovať cestnú infraštruktúru z hľadiska zvyšujúcich sa dopravných nárokov v danej lokalite, ktoré súvisia s výstavbou strategického parku. Celá stavba tak predstavuje vybudovanie trvalej vonkajšej infraštruktúry vrátane ciest, mostov, múrov, protihlukových stien, prekládok potokov, zriadenia verejného osvetlenia, prípojok nízkeho napätia, odvodnenia, preložiek inžinierskych sietí zasahujúcich do budúcich ciest a vegetačných úprav.

Názov stavby: Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra
Miesto (obec, okres): Nitra
Kraj: Nitriansky
Druh stavby: novostavba
Zhotoviteľ: Združenie Infraštruktúra Nitra Doprastav, a. s. – STRABAG, s. r. o.
Stavebník: MH Invest, s. r. o., Slovenská správa ciest
Projektant: DOPRAVOPROJEKT, a. s.

www.strabag.sk

TEXT: Ing. Martin Martinák, technický riaditeľ oblasti Západ v spoločnosti STRABAG, s. r. o.
FOTO: STRABAG, s. r. o.

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby 6/2017.