Partneri sekcie:

Skúsenosti zo skúšania otvorových výplní

skusenosti zo skusania otvorovych vyplni

Každý výrobca je povinný preukázať zhodu výrobkov, ktoré uvádza na slovenský stavebný trh, s platnými právnymi a technickým predpismi. Na okná a dvere sa vzťahujú požiadavky STN EN 14351-1+A1: 2010.

Preukazovanie zhody okien, vchodových a interiérových dverí vykonáva TSÚS, pobočka v Nitre. Zároveň poskytuje služby v oblasti nepovinnej certifikácie výrobkov a certifikácie vnútropodnikovej kontroly v zmysle STN EN 14351-1+A1: 2010. TSÚS je aj znaleckou organizáciou v odbore stavebníctvo a pobočka Nitra v rámci svojej pôsobnosti vykonáva aj znalecké posúdenia otvorových výplní.

Skúsenosti zo skúšania otvorových výplní
Na otvorové výplne sa vzťahuje harmonizo­vaná STN EN 14351-1+A1: 2010 (Okná a dve­re. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky Časť 1: Okná a vonkajšie dvere bez požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu). V norme sú uvedené vlastnosti, ktoré sa týkajú základných požiadaviek, ako aj špecifických vlastností, ktoré sú dôležité z hľadiska špecifických požiadaviek.

Pri zisťovaní úrovne jednotlivých paramet­rov sú dôležitým nástrojom skúšky jednotlivých vlastností. Výrobca okien je v zmysle uvedenej normy povinný vykonať počiatočné skúšky typu (po novom určenie typu výrobku) a počas celej výroby vykonávať kontrolné skúšky v rámci výrobnej kontroly.

Počiatočné skúšky typu v prípade plastových a kovových okien zvyčajne zabezpečujú spomenuté subjekty a ich úlohou je preukázať, že určitý typ otvorovej výplne (okien alebo dverí) dokáže dosiahnuť stanovenú úroveň jednotlivých parametrov. Zvyčajne ide o súbor skúšok, ktoré sa realizujú na viacerých typoch okien alebo dverí (jednokrídlové okná, viackrídlové okná, balkónové dvere). Norma umožňuje tento súbor skúšok v rámci kaskádových (postúpených) počiatočných skúšok preniesť na jednotlivých spracovateľov – zmluvne zaviazaných finálnych výrobcov okien.

Počiatočné skúšky typu (PTS) môžu vykonávať aj výrobcovia okien, ak nemajú podporu výrobcu profilového systému, alebo si na základe vlastného rozhodnutia môžu overiť kvalitu výroby na začiatku celej výroby okien a dverí.

Na základe takto vykonaných alebo postúpených PST môže výrobca vydať vyhlásenie zhody (po novom vyhlásenie o nemennosti parametrov) a označiť výrobok značkou zhody.

Kontrolné skúšky slúžia na overovanie trvalej kvality okien a dverí počas výrobnej kontroly. Mali by slúžiť na overovanie toho, či sa kvalita práce finálneho výrobcu okien nachádza na úrovni parametrov dosiahnutých pri počiatočných skúškach typu.

V celom procese vyhlásenia zhody a jeho následného udržiavania má výrobca možnosť skúšať svoje výrobky. Skúšanie hotových výrobkov je jediná možnosť, ako si overiť kvalitu vlastnej práce, nájsť slabé miesta vo výrobe a poučiť sa z prípadných chýb.

Pri výrobe okien a dverí je veľmi dôležité dodržať pracovné postupy výroby okien a dverí, ktoré dostáva výrobca okien od dodávateľa profilového systému. Ak výrobca dodrží všetky pokyny, ktoré vyplývajú z pra­covných postupov, má všetky predpoklady na to, aby vyrobil kvalitné okná alebo dvere.

Chyby prevažnej väčšiny plastových a hliníkových okien teda vyplývajú z nedodržania technologického postupu, zjednodušovania si práce jednotlivými pracovníkmi alebo zámerného obchádzania technologického postupu.

Medzi najčastejšie chyby, ktorých sa dopúšťajú výrobcovia pri výrobe okien a dverí a ktoré sa následne prejavia pri skúškach, patrí:

  • nesprávna montáž celoobvodového kovania

Môže ísť o nesprávne nastavenie kovacích šablón, použitie malého počtu uzatváracích bodov (obr. 1) (treba dodržiavať maximálnu vzdialenosť uzatváracích bodov – 700 mm pri plastových oknách, 800 až 900 mm pri drevených a kovových oknách). Použitie veľkého uťahovacieho momentu často spôsobuje strhnutie závitov skrutiek, ktoré držia uzatváracie body v ráme okna. Krídlo okna potom nie je pritlačené k rámu okna rovnomerne po celom obvode – tesnenia neplnia svoju funkciu, čo vedie k infiltrácii vzduchu a k zatekaniu vody do interiéru.

  • použitie nevhodných profilov na jednotlivé druhy plastových a kovových okien a dverí

Každý výrobca profilového systému má k dispozícii niekoľko variantov rámov, krídiel, stĺpikov a krídlových príklopiek a predpisuje výrobcovi okien, ktorý variant kedy použiť (pri plastových oknách v závislosti od momentu zotrvačnosti oceľovej výstuhy, pri hliníkových oknách v závislosti od redukovaného momentu zotrvačnosti spriahnutého profilu). Niektorí výrobcovia finálnych produktov nerešpektujú predpisy výrobcov profilového systému a používajú komponenty, ktoré na daný rozmer alebo použitie výrobku nie sú vhodné. Pri nedodržaní technologických postupov sa pod vplyvom zaťaženia vetrom môžu časti konštrukcie okna alebo dverí nadmerne prehýbať. V lepšom prípade sa zvýši infiltrácia vzduchu a zatekanie do interiéru, v horšom sa poškodí celá otvorová konštrukcia.

  • nedodržanie pracovného postupu pri frézovaní alebo vŕtaní výtokových otvorov a otvorov na vyrovnávanie tlaku do rámu a krídla okna

Tieto otvory sa musia realizovať tak, aby nielen odviedli dažďovú a skondenzovanú vodu do exteriéru, ale aj vyrovnali tlakové rozdiely medzi uzatvoreným vzduchom v nevetraných dutinách profilov a vonkajším prostredím, ktoré vzniknú pôsobením slnečného žiarenia (predovšetkým v prípade farebných profilov). Takisto treba dať pozor na to, aby tieto otvory neboli prekryté zasklievacími podložkami. V dôsledku toho totiž môže cez zasklievacie lišty zatekať voda, pretože nie je zabezpečený bezproblémový odtok kondenzátu z krídla.

  • nedodržanie rozmerových tolerancií pri výrobe drevených okien

Keďže výrobcovia drevených okien si frézujú a opracovávajú hranoly na príslušný profil vo vlastných výrobách, často sa nedodržiavajú rozmerové tolerancie falcových rozmerov profilov. Z toho vyplýva, že tesnenie po celom obvode rámu alebo krídla dostatočne neprilieha, čo môže spôsobovať zatekanie a zvýšenú infiltráciu vzduchu.

  • nesprávne osadenie rámových odkvapových líšt (obr. 2) a plastových koncoviek na drevených oknách

Ak tieto lišty a koncovky nie sú v mieste styku plastu (kovu) a dreva dokonale zatmelené, môže sa stať, že voda, ktorá sa dostane do dekompresnej dutiny týmito škárami, preniká na interiérovú stranu krídla.

Skúsenosti zo znaleckej činnosti
Platí, že ani najlepšie vyrobené okno nebude plniť svoj účel, ak sa zabuduje do stavebného otvoru nevhodným spôsobom. Zo skúseností zo znaleckej činnosti vyplýva, že väčšina reklamácií a nedostatkov zabudovaných okien je spôsobená ich zlou montážou. V súčasnosti je v plastnosti STN 73 3134: 2010 (Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky a skúšanie). Aj v čase, keď táto norma nebola v platnosti, mali finálni výrobcovia okien povinnosť dodržiavať montážne predpisy výrobcov profilových systémov na základe zmluvného vzťahu. Každý z týchto výrobcov má vo svojich technologických postupoch postup montáže okien a dverí aj s nákresmi jednotlivých situácií.
Na základe uvedeného je zrejmé, že výrobcovia a montážne firmy mali aj pred platnosťou novej normy dostatok informácií na to, aby zabezpečovali montáž okien na požadovanej úrovni.

Hlavné nedostatky, ktoré sa vyskytujú pri montáži okien a dverí:

  • neočistený a neupravený povrch, na ktorý je osadená otvorová výplň (obr. 3a)

Veľmi často sa stáva, že na povrchu nornej časti stavebného otvoru zostávajú nečistoty, prípadne zostatky malty. Ak sa na takýto povrch osadia nosné podložky, ktoré majú prenášať do telesa stavby sily pôsobiace na úrovni okna (jeho vlastnú hmotnosť), je predpoklad, že spolupôsobením hmotnosti samotného okna, zaťažení vyplývajúcich z používania okna a poveternostných vplyvov sa posunie celá konštrukcia. To môže spôsobiť zvesenie krídla, rozídenie spojov konštrukcie (stĺpikov a priečok). Celá konštrukcia sa stáva nestabilnou, a aby sa zabezpečila funkčnosť okna, treba ho neustále nastavovať.

  • použitie nevhodných nosných podložiek a ich nesprávne rozmiestnenie (obr. 3b)

Nosné podložky musia byť vyrobené z ne­hnijúceho materiálu (tvrdé drevo, plast, kov). Musia byť rozmiestnené takým spôso­bom, aby bez zvyšku prenášali hmotnosť otvorovej konštrukcie do telesa stavby. Ak sa použije nevhodný materiál (mäkké drevo narezané zo starých okien) alebo sa umiestnia mimo oblasti hlavného zaťaženia, konštrukcia sa posúva a nastávajú uvedené problémy. Je dôležité pripomenúť, že podložky sa musia prispôsobiť hrúbke rámu okna, aby nebránili ďalším prácam spojeným s utesnením pripojovacej škáry a osadením parapetov.

Obr. 3  Nedostatky pri montáži okien
a) neočistená podkladová plocha,
b) použitie nevhodných nosných podložiek

  • nesprávny spôsob kotvenia okien a dverí

V praxi sa často stáva, že otvorové výplne sa nekotvia do parapetu a nadpražia. Pôsobením síl vyplývajúcich z hmotnosti okna, poveternostných podmienok a zaťažení súvisiacich s používaním okna sa nosné podložky nežiaduco posúvajú a uvoľňujú. Aby sa všetky sily pôsobiace na okno roznášali do telesa stavby, treba kotviť okná po celom obvode spôsobom uvedeným na obr. 4.


Obr. 4  Predpísaný spôsob kotvenia okien

  • nesprávne osadenie vonkajšieho parapetu (obr. 5)
Obr. 5  Nesprávny spôsob osadenia vonkajších parapetov

V STN 73 3610: 1987 (Klampiarske práce stavebné) sú uvedené základné podmienky montáže vonkajších parapetov. Okrem iného sa tu hovorí, že tieto výrobky musia umožňovať voľný a plynulý odtok dažďovej vody a nesmú vytvárať miesta, v ktorých by mohla voda stáť. Musia zabezpečovať správnu nadväznosť na súvisiace stavebné konštrukcie, a to predovšetkým z hľadiska požiadavky na nepriepustnosť a pripevnenie. Hrúbka tepelnej izolácie podľa STN 73 3134 má byť približne 30 až 40 mm. Tieto podmienky nespĺňa množstvo osadených parapetov. Izolácia pod parapetom nie je súvislá, pripevnenie do podkladného profilu je nedostatočné a koncovky parapetu nie sú zapustené do ostenia. Následkom toho zateká do pripojovacej škáry, nedostatočná izolácia spôsobuje premŕzanie profilov – v zimnom období kondenzáciu vodnej pary na profiloch a znížený komfort pri používaní výrobkov.

Záver
Na záver treba ešte raz zdôrazniť, že ani najdôslednejšie dodržanie technologických postupov nezaručuje, že výrobok bude pri reálnom používaní plniť bezchybne všetky svoje funkcie počas celej svojej životnosti. To musí zabezpečiť kvalitný, to znamená podrobný, návrh s ohľadom na všetky vlastnosti výrobku a miesto určenia, resp. účel využitia vnútorného priestoru oddeleného výrobkom od vonkajšieho prostredia, ako aj vplyvov vonkajšieho prostredia. Musí nasledovať kvalitná montáž, ktorá neznehodnotí výrobok a nie je v rozpore so zásadami správnej montáže.

Článok bol spracovaný pri príležitosti 60. výročia pôsobenia Technického a skúšobného ústavu stavebného na stavebnom trhu.

TEXT: Mgr. Tibor Skákala
FOTO a OBRÁZKY: TSÚS, n. o., Nitra

Autor pôsobí od roku 2002 ako odborný pracovník TSÚS v Nitre. Od roku 1997 sa venuje problematike otvorových výplní.

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.