Partneri sekcie:

Najčastejšie chyby pri montáži strešných okien

Najčastejšie chyby pri montáži strešných okien

Inštalácia strešných okien do rôznych typov krytín šikmých striech sa stala štandardnou súčasťou prác pokrývačských, klampiarskych a tesárskych firiem. Napriek tomu sa často stretávame s montážnymi nedostatkami. Tento článok poukazuje na najčastejšie chyby a naznačuje spôsob, ako sa ich vyvarovať.

Aj keď profesijné organizácie (napr. Cech strechárov) a najmä jednotliví výrobcovia strešných okien venovali v uplynulých rokoch nemalé úsilie zlepšeniu kvality montáže, stále sa na stavbách môžeme stretnúť s montážnymi chybami, ktoré znižujú spokojnosť užívateľa so strešným oknom. Tieto nedostatky bývajú po dokončení vnútorného obkladu často skryté v konštrukcii krovu, čo môže v konečnom dôsledku viesť k vážnym stavebným poruchám.

Situácie, v ktorých najčastejšie vznikajú chyby pri montáži strešného okna, možno rozdeliť do týchto skupín:

  • upevnenie a vyrovnanie rámu okna,
  • napojenie poistnej hydroizolácie/podstrešnej fólie na rám okna,
  • umiestnenie tepelnej izolácie a parotesniacej fólie okolo rámu okna.

Upevnenie a vyrovnanie rámu okna

Rám okna sa upevňuje pomocou montážnych uholníkov na pomocné montážne laty (obr. 1). Vzhľadom na to, že strešné laty nezaručujú dokonalé pripevnenie rámu okna ku konštrukcii strechy, treba pomocou úpravy krovu (výmena, príložka) a dlhých skrutiek rám okna spevniť (obr. 2).

Obr. 1 Chybné upevnenie rámu okna – chýba podpora montážnej latyObr. 2 Správne upevnenie rámu okna

Presné vyrovnanie rámu je dôležité na zaistenie tesnosti okna, ktorú udáva koeficient škárovej prievzdušnosti (obr. 3). V praxi sa realizuje vypodložením príslušného montážneho uholníka v hornej časti okna pri súčasnej kontrole škáry medzi krídlom a rámom.

Napojenie poistnej hydroizolácie alebo podstrešnej fólie na rám okna

Vodotesné napojenie podstrešnej fólie na rám okna plní dve základné funkcie: v spojení s inštaláciou odvodňovacieho žliabku nad oknom zaisťuje odtok zrážkovej vody od okna a zároveň chráni tepelnú izoláciu okolo okna a udržuje ju v suchom, a teda v plne funkčnom stave.

Obr. 3 Chybné vyrovnanie rámu oknaObr. 4 Rám okna bez podstrešnej fólie

Na obr. 4 je znázornený stav s úplne chýbajúcou fóliou, obr. 5 predstavuje starší spôsob napojenia, ktorý neumožňuje dokonalé zaizolovanie rámu, a konečne obr. 6 ukazuje správny spôsob napojenia vrátane osadeného odvodňovacieho žliabku.

Obr. 5 Starší spôsob napojenia podstrešnej fólie na rám okna, ktoré neumožňuje dokonalé zaizolovanie rámuObr. 6 Správny spôsob napojenia podstrešnej fólie na rám okna vrátane osadeného odvodňovacieho žliabku

Umiestnenie tepelnej izolácie a parotesniacej fólie okolo rámu okna

Väčšina montážnych chýb sa prejavuje najmä v zimnom období, keď pri nedodržaní zásad výstavby podkrovia dochádza vplyvom rozdielu teplôt ku kondenzácii vzdušnej vlhkosti v konštrukcii strechy. Platí to predovšetkým pre nedostatočné zateplenie okna a chybné napojenie parotesniacej zábrany na rám okna. Takejto situácii sa dá predísť použitím prefabrikovaných výrobkov inštalovaných v priebehu montáže strešného okna. Ide najmä o izolačný rám (obr. 7) a parotesniacu fóliu.

Obr. 7 Inštalácia izolačného rámu oknaObr. 8 Napojenie prefabrikovanej fólie na rám okna a existujúcu parotesnú fóliu

V praxi sa môžeme stretnúť aj s ďalšími drobnými chybami súvisiacimi s kladením strešnej krytiny, tie však vo väčšine prípadov nemajú na bežných sklonoch striech vplyv na funkčnosť osadeného strešného okna.
Riziko nekvalitne vykonaných stavebných prác sa dá znížiť na minimum, ak dodávateľ strešných okien poskytne v priebehu stavby technické poradenstvo.

Text: Ing. Dušan Kubíček
Foto: archív spoločnosti Velux Česká republika, s. r. o., Velux Slovensko, s. r. o.

Autor je servisným manažérom spoločnosti VELUX Česká republika, s. r. o.