obnova fasad detaily a odbornost
Galéria(11)

Obnova fasád: Detaily a odbornosť

Partneri sekcie:

Veľký objem stavebných prác sa v poslednom období vykonáva v oblasti rekonštrukcií. Obnova fasád je v tejto súvislosti stále aktuálna téma. Možnosti realizácie sa neustále rozširujú, otázkou však ostáva kvalita prác a odborné vyhotovenie detailov. Na konkrétne príklady riešení sme sa opýtali v renomovaných firmách.

petra chebenova big image
foto big image
pcs 09 031 big image
p1080015 big image
p1050617 big image
ing  vladimir balent big image
img 2652 big image
mg 1210 cmyk big image
Aké najefektívnejšie konštrukčné a materiálové riešenie by ste odporúčali (na celú fasádu alebo len na jej časti) pri obnove fasád panelových bytových domov a rôznych administratívnych a iných objektov?

Ing. Vladimír Balent
projektový manažér, poradenstvo – pasívne domy
Isover

 Pri obnove fasád panelových bytových domov sa prikláňam k riešeniu s použitím kontaktného zatepľovacieho systému zhotoveného v súlade s požiarnymi normami a príslušnými STN. Dnes je pri zateplení k dispozícii oveľa širšie spektrum materiálov a ich výber pri realizácii zatepľovacieho systému má svoje opodstatnenie. Okrem štandardných izolantov z bieleho penového polystyrénu a kamennej vlny sa pre svoje nesporné výhody čoraz častejšie využíva aj sivý polystyrén, twin dosky z kamennej vlny a sivého polystyrénu alebo izolanty PIR. Rekonštrukcia a zateplenie realizované formou odvetranej fasády je možno technicky najlepší spôsob zateplenia, jeho dostupnosť je však ešte obmedzená. Dnes už však existuje široká škála povrchov, ktorá dokáže zatraktívniť vzhľad každej, nielen administratívnej budovy. 

Ing. Igor Dúbravec
konateľ
Reynaers systems, s. r. o
.

Rekonštrukcia panelových domov prebieha už niekoľko rokov a podarilo sa nám realizovať mnoho riešení, ktoré boli ovplyvnené hlavne samotným rozpočtom, vizualizáciou, technickým riešením napojenia na existujúce obvodové múry a v neposlednom rade tepelnotechnickými požiadavkami. V rámci hliníkových systémov Reynaers Aluminium sme uplatnili rámové aj fasádne konštrukcie, doplnené otváravými prvkami a nepriehľadnými panelmi. Za najlepší spôsob rekonštrukcie zasklených plôch na výškových budovách považujeme práve závesný fasádny systém CW 50, ktorý má vysokú odolnosť proti dažďu a vetru oproti rámovým konštrukciám (elementom) deleným na medziposchodiach. Ako som už spomínal, veľmi dôležitý je práve detail napojenia na jestvujúcu stavbu a stav prípravy zateplenia fasády obvykle kombináciou polystyrénu a minerálnej vlny s kontaktnou omietkou. V ojedinelých prípadoch sme realizovali aj montáž hliníkových okien a balkónov na panelových domoch, ale vzhľadom na finančné ukazovatele sa pôvodné drevené okná obvykle nahrádzajú plastovými. V konečnom dôsledku sa predajná hodnota panelového bytu nijako nezvýši, keďže väčšina bytov má namontované bežné PVC okná.

Petra Chebenová
produktová manažérka
Baumit, spol. s r. o.

Pri obnove fasády panelového bytového domu sa na základe dlhoročných skúseností javí ako najefektívnejšie riešenie zateplenie kontaktným tepelnoizolačným systémom. Samozrejme, výsledok závisí od kvality vstupov – od návrhu odborného technického riešenia projektantom cez výber vhodných materiálov, voľbu skúsenej realizačnej firmy až  po estetické architektonické riešenie novej fasády, pričom kľúčovú úlohu tu zohráva investor a jeho odbornosť. Našťastie, osvietení investori, ktorí hľadajú viac ako len najnižšiu cenu, už existujú i u nás. Napriek kríze sa aj pri obnove panelových domov čoraz častejšie uplatňujú progresívne riešenia, ktoré prinášajú obyvateľom výrazné výhody v podobe vyššej kvality života či nižších nákladov na údržbu domu po rekonštrukcii. Ide napríklad o tepelnoizolačný systém Baumit open, ktorý svojou 4x vyššou paropriepustnosťou oproti bežnému EPS systému výrazne zlepšuje vnútornú klímu v bytoch. Túto výhodu si dnes užívajú obyvatelia mnohých panelákov. Druhým príkladom môže byť využitie jedinečnej samočistiacej povrchovej úpravy – prefarbenej tenkovrstvovej omietky Baumit NanoporTop. Materiál založený na princípe nanotechnológie dokáže vďaka svojmu zloženiu a za prispenia poveternostných vplyvov dlhodobo odolávať znečisteniu mestským smogom a prachom. Čoraz viac sa preto uplatňuje najmä na svetlých fasádach v rušných centrách miest.

Ing. Peter Chlebo
technický konzultant
Umicore Building Products ­Slovensko, s. r. o.

Investori často zabúdajú pri výbere fasády na jej životnosť, respektíve bezúdržbovosť, a veľakrát je výber podmienený cenou, a nie kvalitou. Ja som do veľkej miery zástancom odvetraných fasád, pretože vlhkosť z muriva sa odvádza vzduchovou medzerou do prostredia, teda sa nevyskytuje problém vlhnutia tepelnej izolácie a straty jej základnej vlastnosti, ktorou je tepelná izolácia budovy. Ďalším dôležitým bodom je samotný výber obkladového materiálu. Treba ho voliť tak, aby sme ho nemuseli po čase ošetrovať či meniť, čím v budúcnosti stúpajú náklady na údržbu fasády. Je výhodné, keď je materiál ľahko spracovateľný, potom prípadné zmeny projektu počas realizácie vieme ľahko zapracovať a obklad prispôsobiť na mieste. Nemusíme čakať na originálne kusy z výroby. V tomto duchu je zrealizovaný letiskový terminál v Brne, kde bol použitý titánzinok VM Zinc vo vyhotovení Quartz-zinc (sivá patina). Realizačnej firme bol dodaný len materiál a zhotovovateľ si šablóny vyrobil sám, prípadne si ich upravil priamo na stavbe. Výhodou titánzinkového obkladu je jeho bezúdržbovosť a stálofarebnosť, v porovnaní s inými kovovými fasádami ho môžete rezať, respektíve poškriabať bez toho, aby v mieste porušenia nastala korózia. Samotný rez vplyvom vonkajších podmienok (voda a vzduch) zvetrá a zakryje sa patinou – ochrannou vrstvou. Čo sa týka otázky  vplyvu na životné prostredie, odpoveďou na ňu je možnosť 100 %-nej recyklácie zliatiny VM Zinc.

Ing. Jozef Medera
obchodný riaditeľ
FENESTRA Sk, spol. s r. o.

Pri panelových bytových domov sa často preferuje lacnejší spôsob – kontaktný zatepľovací systém. Výsledkom však je uzavretie celého domu efektom „igelitového vrecúška“ – dom jednoducho nedýcha. Progresívnejším riešením z pohľadu rôznorodosti dizajnu, vlastností, ako aj zdravej klímy je systém prevetrávaných fasád. Charakterizuje ho takáto skladba: nosná stavebná konštrukcia, tepelná izolácia z minerálnej vlny, vzduchová prevetrávaná medzera a vonkajší obkladový materiál. Ako vonkajší materiál možno použiť rôzne druhy plechov, keramiku, kameň a iné. Pri administratívnych objektoch je najpraktickejšou cestou revitalizácie tzv. systém elementovej fasády. Použitá bola prvýkrát na Slovensku na budove Tower 115. Prináša nielen približne štvornásobne menší čas na montáž, ale rozdiel je hlavne v kvalite, pretože celá fasáda je vyrobená v stabilných a kontrolovateľných podmienkach výrobného závodu. Takto sa skracuje samotný čas realizácie prác na stavbe.

Ktorým detailom musia investori, projektanti a realizačné firmy venovať zvýšenú pozornosť?
Vladimír Balent: Aby sa dosiahla požadovaná úspora energie a predĺžila životnosť obnovovaných objektov, je potrebné venovať pozornosť dôkladnej projektovej príprave a následne precíznej realizácii. Dôležité je nielen správne vybrať vhodný izolačný materiál a jeho hrúbku, ale aj eliminovať všetky tepelné mosty, správne realizovať ukončovacie detaily zatepľovacieho systému a nepodceniť zateplenie soklovej časti.

Igor Dúbravec: Technické riešenia pripravujeme ešte pred samotným začiatkom výberu dodávateľa. Samotné pozitívne skúsenosti nás utvrdzujú rozhodnutí vytrvať v aktuálnom trende a zabezpečovať osvetu kompetentným projektantom, ktorí môžu najviac ovplyvniť dobré riešenie a realizáciu vhodným skúseným partnerom. Dôležitým detailom je napojenie kotvenia na rámovú alebo fasádnu konštrukciu a ostenie okna, ktoré musí spĺňať vysoké nároky na dnes nepredvídané zmeny počasia.

Petra Chebenová: Odpoveď je jednoduchá – všetkým. Kvalitu výsledku určujú predovšetkým detaily a tu sa v praxi mnohokrát osvedčilo, že dôkladná, často finančne i časovo náročná príprava realizácie vo fáze projektu, ako aj precízny výber skúsenej realizačnej firmy sa investorovi vrátili v podobe dokonale zatepleného domu bez nežiaducich porúch. Azda najpodstatnejšie je zabrániť prístupu vody v akejkoľvek forme do systému či už počas realizácie alebo prevádzky. Z tohto dôvodu je potrebné venovať zvýšenú pozornosť nielen ukončeniu systému pri ohraničujúcich konštrukciách (styky systému s výplňovými konštrukciami, ukončenia pri sokli, atike, prípadné dilatácie a podobne), ale aj zamyslieť sa, ideálne ešte v štádiu prípravy, nad všetkými potrebnými prestupmi cez tepelnoizolačný systém, ako sú kotvenia osvetlenia, bleskozvodov, satelitných antén či svetelných reklám a detaily vyriešiť vhodným spôsobom tak, aby sa nenarušil už zrealizovaný systém dodatočnými nevhodnými zásahmi.

Peter Chlebo: Pri takýchto typoch fasád vznikajú najcitlivejšie miesta v otvoroch, ako sú napríklad okná a dvere. Dôležité je správne napojenie difúznej fólie, ktorá má za úlohu chrániť tepelnú izoláciu, a zvoliť ideálny detail oplechovania okna – najmä styk parapetu s ostením. Takisto je dôležité, aby realizáciu robila zaškolená firma s dostatočnými skúsenosťami. Pri tomto type fasád netreba zabúdať ani na samotnú tepelnú rozťažnosť materiálu, a teda v prípade potreby realizovať dilatačné spoje.

Jozef Medera: Detail je síce dôležitý, lebo z detailov sa tvorí celok, ale skutočne dôležité je, aby sa všeobecne uznávané štandardy kvality, napr. normy STN, stali záväznými tak ako vyhlášky i zákony a aby existoval nezávislý orgán, ktorý by kontroloval ich dodržiavanie. Čo by som ale osobitne vyzdvihol, sú tieto dva faktory: prvým je ekonomická náročnosť klimatizovania budovy. Dôležité je znižovanie tzv. tepelných ziskov a ochrana proti slnku. Druhý faktorom je vplyv novej fasády na životné prostredie z pohľadu jej tepelnotechnických vlastností, životnosti, dizajnu a vytvárania zdraviu prospešnej vnútornej klímy budovy.

Mária Nováková
Foto: archív firiem

Článok bol uverejnený v časopise ASB.