Pilier č. 3 montáž lešenia a výstuže spodná časť
Galéria(7)

Nový cestný most cez Dunaj medzi mestami Komárom a Komárno

Partneri sekcie:

Nový cestný most spája mestá na oboch brehoch rieky Dunaj. Navrhnutý bol hlavne s cieľom pomôcť ich rozvoju a rozvoju priľahlých regiónov a zároveň má uspokojiť požiadavky rastúcej nákladnej, ako aj osobnej dopravy, od ktorej sa mesto Komárno po jeho dobudovaní odľahčí.

Mostný objekt

Mostný objekt sa nachádza v Nitrianskom kraji, medzi mestami Komárom a Komárno. Prevádza úsek cestnej komunikácie, ktorá spája hlavnú cestu č. 1 na maďarskej strane so štátnou cestou I/63 na slovenskej strane.

Projektovaný cestný most je umiestnený vo vzdialenosti 170 m od železničného mosta (oproti prúdu smerom na západ) a vo vzdialenosti 2,8 km od Alžbetinho mosta, ktorý sa nachádza v centre mesta. V staničení 1,545 220 km križuje nová komunikácia rieku Dunaj v riečnom km 1770,6. Celková dĺžka mosta je 600 m.

Pilier č. 3 montáž lešenia a výstuže horná časť
Pilier č. 3 montáž lešenia a výstuže spodná časť
Pilier č. 3 pohľad na realizáciu debnenia hornej časti smer Maďarsko
Pilier č. 3 pohľad v smere na Slovensko debnenie a armovanie hornej časti výstavba pylónu
Pilier č. 3 pohľad z drónu v smere na Maďarsko
Pilier č. 3 pohľad z drónu v smere na Slovensko

Konštrukcia mosta

Most pozostáva z piatich polí, z ktorých tri sú nad korytom, dve sa nachádzajú na inundačnom území na slovenskej strane. Hlavné stredné polia premosťuje zavesená nosná konštrukcia s jedným pylónom, na ktorú sú z obidvoch koncov (pri obidvoch brehoch) pripojené spojité nosníky.

Rozpätie hlavného poľa nad plavebným otvorom v koryte je 252 m. Usporiadanie pylónu je asymetrické – ide o oceľový pylón stojaci na návodnej strane s naklonením nad most v priečnom smere. Jeho výška nad niveletou po kotvenie najvyššie položeného kábla je 90,488 m.

Usporiadanie závesov kotvených do hornej časti pylónu sa mierne rozširuje, ide o tzv. vejárovú sústavu, pomocou ktorej je hlavný nosník s otvoreným prierezom zavesený dvomi rovinami závesných káblov. Hlavný nosný trám tvoria dva nosníky s otvoreným prierezom a oceľová ortotropná doska.

Kotvenia káblov v línii hlavných nosníkov sú umiestnené v rozstupoch 24 m. Mostom prechádza hlavná komunikácia s dvomi jazdnými pruhmi. V zhode s privádzanou komunikáciou je priechodná šírka vozovky medzi zvodidlami 11,5 m (2 × 3,75 m jazdné pruhy + 2 × 2,2 m bezpečnostné pruhy). Priečny sklon vozovky je 2,5 %. Celková šírka mosta je 20,40 m.

Most je založený na veľkopriemerových pilótach s priemerom 1,5 m s dĺžkou od 12 do 15 m. Mostný objekt ma celkovo šesť podpier, ktoré sú tvorené z opôr OP1 a OP 6. Medzi oporami sú navrhnuté piliere P2, P3 a P4, ktoré sa nachádzajú v toku Dunaja, a pilier P5, ktorý je na brehu rieky na slovenskej strane.

Ide o medziľahlé piliere s približne rovnakým tvarom. Ich dolná časť má masívny charakter (tvar je podobný gotickej klenbe), nad úrovňou maximálnej povodňovej hladiny sú ukončené žulovým obkladom. Čelá sú konštruované v sklone 6,5 : 1, bočné steny v miernejšom sklone 20 : 1.

Mohlo by Vás zaujímať: Estakáda Podzávoz na diaľnici D3

Horná, štíhlejšia časť piliera, podopierajúca mostný trám, má zvislé bočné steny. Obe čelá sú zaokrúhlené. V strednej časti medzi ložiskovými blokmi sú tieto steny vyľahčené polkruhovým otvorom. Realizácia pilierov P2, P3 a P4 prebiehala z umelých ostrovov vybudovaných pred zahájením prác na konštrukciách.

Špecifickým je pilier P3, ktorý je oproti ostatným pilierom výrazne mohutnejší. Dolná, masívna časť 13,75 m vysokej železobetónovej steny má rozmer 5,8 × 34,63 m. Čelá sú konštruované v sklone 6,5 : 1, bočné steny v miernejšom sklone 20 : 1.

Na hornej železobetónovej časti spodnej stavby piliera je uložený hlavný oceľový nosník mosta. Pomocou pevného ložiska sa do základov prenášajú aj nemalé pozdĺžne sily. V tomto pilieri sa nachádza konštrukcia pylónu, ktorá je umiestnená na poprúdnu stranu piliera. Celková výška nad hornou rovinou základovej dosky steny spodnej stavby je 118,288 m.

Pilier č. 3 pohľad z drónu v smere na Slovensko
Pilier č. 3 pohľad z drónu v smere na Slovensko |

Hlavný nosník mosta: NK

Hlavný nosný trám pozostáva z dvoch nosníkov s otvoreným prierezom s oceľovou ortotropnou doskou. Kotvenie káblov v línii hlavných nosníkov sa realizuje nad niveletou. Celková konštrukčná výška trámu s uvážením priečneho sklonu, hrúbky krytu vozovky a pásnic je 2,869 m.

Realizácia

Práce na mostnom objekte sa začali v októbri 2017 výrubmi a prípravou územia na samotnú realizáciu. Zakladanie mosta prebiehalo v období od februára do júna 2018. Keď objednávateľ ukončil výkopové práce a bolo odovzdané stavenisko, začali sa v júni 2018 práce na pilieroch P4 a P3.

Realizácia týchto konštrukcií stavby si vyžiadala niekoľko technicky náročných činností, ktoré sme riešili počas výstavby v súčinnosti s ostatnými dodávateľmi a realizátormi stavby tak, aby sme skrátili meškanie realizačného HMG, ktorý nastal pri zakladaní piliera P3.

Po tom, ako sme od objednávateľa prevzali základovú škáru pre základy P3 a P4, začali sa v stavebnej jame umelého ostrova búracie práce. Pilóty vo výkopoch boli prebetónované miestami až do 3 m, na základe čoho sme nasadili nočné zmeny na elimináciu časových realizačných sklzov.

Vzhľadom na nepretržité prítoky vody v stavebnej jame piliera P3 sme po dohode s objednávateľom prešli operatívne na realizáciu základov a drieku piliera P4. Vzhľadom na rýchlosť výstavby pilierov sme požiadali projektanta o úpravy pracovných špár v závislosti od dispozičného riešenia nami navrhnutého debnenia PERI.

Realizácia drieku piliera bola technicky náročná vzhľadom na priestorové možnosti v stavebnej jame umelého ostrova. Spodná, masívnejšia časť drieku sa realizovala v dvoch etapách. Po oddebnení drieku spodnej časti sa použilo zavesené lešenie, z ktorého pokračovali práce na debnení hornej časti piliera. Tá sa už zabetónovala v jednej etape.

Po vysunutí oceľovej konštrukcie NK smerom k OP6 a zaaretovaní samotnej NK sa dobetónovali úložné bločky piliera P4. Samotná realizácia tohto piliera trvala 85 dní od začatia prác. Spolu sa tu zabudovalo 1 617 m3 betónu a 166 t betonárskej výstuže.

Súčasne s realizáciou piliera P4 prebiehali od 15. júla 2018 aj práce na výstavbe najväčšieho piliera P3, ktorého súčasťou je aj oceľový pylón. Základ sa začal armovať 26. júla 2019, práce sa ukončili 15. augusta 2019. Masívny základ betónovaný do štetovníc mal rozmery 19,5 × 41 × 4 m.

Spolu sa tu zabudovalo 2 932 m3 betónovej zmesi a 248,5 t výstuže. Stavebný proces trval 32 dní. Po ukončení týchto prác nastúpila na práce spoločnosť, ktorá realizovala pre objednávateľa oceľovú časť pylónu. Samotné prípravy a práce pred osadením prvých prvkov pylónu, kotvených do základu cez chemické kotvy, trvali dva mesiace.

Oceľová časť pylónu sa montovala po jednotlivých segmentoch v zmysle projektu a plánu organizácie výstavby (POV). Výška samotného drieku piliera P3 bola 24,65 m (4 m základ, 13,75 m spodná časť drieku, 6,95 m horná časť drieku vrátane úložných blokov).

Po dvoch mesiacoch montážnych prác na zváraní základnej časti OK pylónu sa zahájili armovacie práce samotného drieku piliera spodnej časti. Spodná časť drieku piliera sa betónovala v piatich etapách po výške 2,7 m.

Horná časť drieku piliera sa betónovala v dvoch etapách s výškami 3 a 3,6 m. Vzhľadom na elimináciu časových realizačných sklzov sa debnenie montovalo na seba, pričom sa nedemontovalo po zabetónovaní každej etapy, ale až po ukončení poslednej, V. etapy betonáže.

Po zdemontovaní kompletnej časti debnenia spodnej časti sa na korune zabetónovanej spodnej časti piliera vybudovali po jeho celom obvode zavesené lávky – prístup k nim bol po výstupovej veži od priľahlých lodí, ktoré slúžili ako manipulačné plochy na uskladňovanie stavebných materiálov a ako prístup k stavebnej jame z brehu pre ťažkú mechanizáciu, autožeriavy, mixy atď.

S výstavbou piliera sme postupovali podľa pokynov projektanta a objednávateľa s veľkým dôrazom na dodržiavanie BOZP všetkých zainteresovaných pracovníkov, pretože sa vykonávali aj práce nad sebou, čo bolo dosť náročné. Pracovisko sa preberalo a odovzdávalo všetkými zúčastnenými dodávateľmi na dennej báze.

S postupom realizácie piliera prebiehala súčasne realizácia železobetónovej časti pylónu, a to etapovito v zmysle PD. Do konštrukcie piliera P3 a pylónu sa spolu zabudovalo 7 137 m3 betónu a 713 t betonárskej výstuže. Vybudovanie piliera P3 bez zakladania podpery trvalo spolu 282 dní. Práce na pylóne pokračujú naďalej.

Prečítajte si tiež: Most přes Roskilde Fjord

Činnosti pri realizácii obmedzovali stále prítoky vody do stavebných jám, čím sa rea­lizácia neustále komplikovala. Zasiahla aj „vyššia moc“; až dva razy sa hladina Dunaja vzdula približne o 4 m, čo malo za následok zaplavenie stavebnej jamy piliera P3 a spomalenie samotného procesu realizácie.

Práce na tomto pilieri si vyžiadali vysoké nasadenie, často aj s predĺženými, resp. nočnými pracovnými zmenami tak, aby sme mohli splniť zmluvné termíny stanovené objednávateľom. Tlak objednávateľa na termíny bol obrovský, pretože hlavný zhotoviteľ stavby bol v časovom sklze, ktorý sme museli spoločnými silami eliminovať.

Práce sa realizovali s vysokým fyzickým nasadením a profesionalitou celého mladého realizačného tímu. Ak si aj odmyslíme nepriaznivé jesenné, zimné a jarné počasie, ktoré častými nárazmi vetra s rýchlosťou vyššou ako 12 m/s spomaľovalo a obmedzovalo práce, túto stavbu treba aj tak považovať za technicky vysoko náročnú. V súčasných letných mesiacoch sa budú realizovať kamenné obklady pilierov.

Pilier č. 3 pohľad na realizáciu debnenia hornej časti smer Maďarsko
Pilier č. 3 pohľad na realizáciu debnenia hornej časti – smer Maďarsko |

Financovanie

Náklady a zodpovednosť za výstavbu mosta sú rozdelené medzi Slovensko a Maďarsko. Celkový rozpočet projektu je 117 726 283,00 eur, z toho pre Slovensko je to 55 938 957,00 eur a pre Maďarsko 61 787 326,00 eur. Európska únia hradí 85 % rozpočtu z CEF.

Nový cestný most cez Dunaj medzi mestami Komárom a Komárno
Začiatok prác na úseku: 14. 8. 2017
Začiatok prác na mostnom objekte: 1. 10. 2017
Plánovaný čas výstavby úseku: 26 mesiacov
Plánovaný čas výstavby mostného objektu: 26 mesiacov
Objednávateľ na území Slovenskej republiky: Slovenská správa ciest (SSC)
Objednávateľ na území Maďarska: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen (NIF Zrt.)
Projektant na území Slovenskej republiky: Dopravoprojekt, a. s.
Projektant na území Maďarska: Pont-TERV Zrt
Hlavný inžinier projektu: Ing. Ladislav Nagy
Stavebný dozor investora: Inžinierske združenie – KOMAROMI HÍD MÉRNÓK KONZORCIUM.
Zhotoviteľ úseku: Združenie H-M Duna-híd Konzorcium
Zhotoviteľ mostného objektu: Združenie H-M Duna-híd Konzorcium
Podzhotoviteľ časti mostného objektu: SMS, a. s.
Text: Ján Bedrich
Foto: SMS, a. s.
Ján Bedrich je manažér projektu Cesta I/51 Levice, Most č. 51-146 v spoločnosti SMS, a. s.

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby 3/2019.