Galéria(9)

Výstavba posledného chýbajúceho úseku D1 v Čechách

Dostavba D1, na ktorú sa roky čaká, má 10,1 km. Jej súčasťou sú tri mimoúrovňové križovatky, päť protihlukových stien, tri oporné múry a 14 mostov v celkovej dĺžke 1 907 m. D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov predstavuje posledný úsek, ktorý chýba na dokončenie D1. Bez neho je Přerov dlhodobo zahltený tranzitnou dopravou. Vyvedením dopravy zo zastavaného územia preto dôjde k zásadnému zlepšeniu životného prostredia v tomto meste.

Dňa 20. 12. 2022 objednávateľ Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájil výstavbu posledného úseku diaľnice D1 Říkovice – Přerov, ktorú realizuje ako zhotoviteľ združenie firiem: STRABAG, a. s., Doprastav, a. s., a IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s. Trasa diaľnice D1 v úseku Říkovice – Přerov, riešená v rámci stavby 0136, je súčasťou budovanej siete diaľnic Českej republiky, ktorá tvorí základnú dopravnú kostru štvorpruhových komunikácií.

Trasa stavby diaľnice D1 nadväzuje na predchádzajúci úsek diaľnice (km 75,660), ktorý je súčasťou stavby 0135 pri Říkoviciach, južne od miesta kríženia s existujúcou cestou I/55 Břest – Horní Moštěnice. Koniec predmetného úseku stavby (km 85,400) je situovaný severozápadne od Přerova tesne pred krížením trasy diaľnice s existujúcou cestou I/55 Kokory – Přerov, kde nadväzuje na nasledujúci, už dokončený úsek diaľnice (0137 Přerov – Lipník nad Bečvou), sprevádzkovaný v decembri 2019.

Na začiatku úseku vedie diaľnica severozápadným smerom a jedným mostným objektom prekračuje šikmo preloženú cestu I/55 (do súbehu so železničnou traťou Přerov – Břeclav). Za železničnou traťou sa trasa dostáva do chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd (CHOPAV – Kvartér rieky Moravy), pravostranným oblúkom sa vyhýba kríženiu s nadzemným vedením veľmi vysokého napätia a pokračuje pozdĺž nadzemného vedenia VVN severným smerom.

Zdroj: Doprastav

V priestore medzi železničnou traťou Přerov – Břeclav na východe, obcami Vlkoš, Vežky u Přerova na západe a železničnou traťou Brno – Přerov na severe prekračuje diaľnica rieku Moštěnka. Následne prekračuje Mlynský náhon a preloženú cestu II/436 Kojetín – Přerov. Medzi Bochoří a Lovešicami prekračuje jedným mostným objektom železničnú trať Brno – Přerov a preložku cesty Bochoř  – Lovešice, ďalej sa ľavostranným oblúkom južne od Přerova vyhýba letisku Bochoř.

Západný obchvat Přerova tvorí zložený pravostranný oblúk tak, aby sa diaľnica vyhýbala areálu Přerovských strojární v južnej časti Přerova. V oblasti kríženia s cestou II/434 je navrhnutá diaľničná estakáda. Stiesneným priestorom medzi odkaliskom sadrovca A2 a B-juh prechádza diaľnica už v násype.

Ďalšou estakádou diaľnice prekračuje postupne rieku Bečva areál Prechezy, a. s., Přerov vrátane skládky zelenej skalice a železničnú trať Olomouc – Přerov. Za touto traťou sa diaľnica dotýka východného okraja zástavby miestnej časti Dluhonice, kde bude zasiahnutých iba niekoľko nehnuteľností. Riešený úsek diaľnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov je záverečným úsekom na trase diaľnice D1 od Vyškova po Lipník nad Bečvou.

Zdroj: Doprastav

SO 209 Estakáda v km 82,973 cez Bečvu a železničnú trať Olomouc – Přerov

Estakáda v km 82,973 cez Bečvu a železničnú trať Olomouc – Přerov je spriahnutý oceľobetónový, trámový, 20-poľový most s celkovou dĺžkou 941 m. Zhotoviteľom spodnej stavby mosta vrátane zakladania, ako aj spriahnutej železobetónovej dosky nosnej konštrukcie je Doprastav, a. s. Zhotoviteľom nosnej oceľovej konštrukcie mosta je združenie Spoločnosť Říkovice – Přerov, pre ktoré zabezpečuje realizáciu prác podzhotoviteľ, Združenie OK most Přerov.

Mostná estakáda SO 209 sa začína približne 500 m za existujúcou cestou II/434 Přerov – Tovačov a prevádza trasu novostavby diaľničného úseku D1 0136 západne od Přerova stiesneným priestorom medzi odkaliská sadrovca, ďalej po prúde za existujúcim technologickým mostom prekračuje rieku Bečva vrátane jej inundačného územia, výrobný areál chemických závodov Precheza, a. s. (železničnú vlečku, interné komunikácie, technologické konštrukcie a skládku zelenej skalice), melioračný kanál, 4-koľajnú elektrifikovanú železničnú trať Správy železníc Olomouc – Přerov a Olomouc – Lipník nad Bečvou, cestu III/01857 Přerov – Dluhonice a na svojom konci sa dotýka zástavby miestnej časti Dluhonice, kde sa končí približne 1 200 m pred napojením stavby (MÚK Přerov, sever) na úsek D1 0137. Po dokončení mosta SO 209 a stavby D1 0136 dôjde k úplnému sprevádzkovaniu D1 v širšej oblasti, a tým aj k výraznému úbytku cestnej tranzitnej dopravy v centre mesta Přerov.

Zdroj: Doprastav

Most SO 209 v km 82,973 je významnou súčasťou záverečného stavebného úseku D1 0136 Říkovice – Přerov, ktorý spoločne s rýchlostnými komunikáciami D35 a D55 dotvorí základnú dopravnú kostru vyššej komunikačnej siete strednej Moravy. Stavba D1 0136 Říkovice – Přerov nadväzuje v km 75,300 v oblasti MÚK Říkovice na už realizovaný úsek diaľnice D1 0135 Kroměříž východ – Říkovice, uvedený do prevádzky v júli 2011. Začiatok úpravy stavby D1 0136 je až v km 75,600, pretože krátky úsek km 75,300  – 75,660 bol už realizovaný v rámci stavby D1 0135. Stavba D1 0136 je potom ukončená na severozápade napojením na stavbu D1 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou, uvedenú do prevádzky v decembri 2019.

Zdroj: Doprastav

Nosná konštrukcia

Hlavná nosná konštrukcia (ďalej len NK) SO 209 s celkovou šírkou 33,35 m umožní prevedenie upravenej návrhovej kategórie D28/120. Z dôvodu zaistenia normových parametrov pre rozhľad v smerovom oblúku je ľavá NK o 2,15 m širšia ako pravá NK.
Hlavnú NK mosta tvoria dve samostatné spriahnuté oceľobetónové dvojtrámové konštrukcie s 20 poľami (vždy jedna nosná konštrukcia pre jeden dopravný smer) s hornou mostovkou, založené na spoločných hlbinných základoch

. Staticky tvoria obe NK pozdĺžne jeden spojitý nosník (jeden dilatačný celok) so značne premenlivým rozpätím jednotlivých polí (merané v kolmom priemete v osi diaľnice D1): 30,0 + 4 × 42,0 + 48,0 + 69,0 + 54,0 + 51,0 + 2 × 42,0 + 2× 54,0 + 2 × 60,0 + 2 × 42,0 + 2 × 39,0 + 30,0 = 924,0 m. Ľavá NK mosta (dopravný smer na Brno) s celkovou šírkou 17,70 m (šírka medzi mostnými zvodidlami je 15,20 m) má dva hlavné nosníky vo vzájomnej osovej vzdialenosti 8,550 m. Pravá NK mosta (dopravný smer na Ostravu) má celkovú šírku 15,55 m (šírka medzi mostnými zvodidlami je 12,50 m).
Stavebná výška mosta je 4,841 m (ľavá NK, pilier P8), resp. 5,257 m (pravá NK, pilier P7).

Zdroj: Doprastav

Založenie oboch NK mosta je kompletne hlbinné na spoločnom železobetónovom (ďalej len ŽB) základe a veľkopriemerových vŕtaných ŽB pilótach s priemerom 1,20 m,
v oblasti skládky zelenej skalice budú základové konštrukcie pilierov č. 9 až č. 13 ďalej viacnásobne sekundárne ochránené proti prípadnej vyššej koncentrácii podzemnej vody z priemyselnej prevádzky pod mostom. Spodná stavba mosta je navrhnutá z monolitického ŽB.

Tvoria ju dve krajné ŽB opory klasického tvaru s rovnobežnými zavesenými krídlami a plentami, vnútorné štíhle ŽB piliere (samostatné dvojice stojok pod jednou NK) s rozšírenou hlavicou v pozdĺžnom smere a dve masívne ŽB stenové brehové piliere pri hlavnom poli č. 7 cez Bečvu. Piliere č. 9 až č. 13 v areáli PRECHEZY, a. s., (v blízkosti prevádzkovanej skládky zelenej skalice) budú betónované do sekundárneho ochranného debnenia zo ŽB prefabrikátov so špeciálnou úpravou na zvýšenie odolnosti proti chemicky agresívnemu prostrediu (s poplastovanou výstužou a prímesou rozptýlených polypropylénových vlákien).

Zdroj: Doprastav

Mostný zvršok tvorí trojvrstvová živičná vozovka s celkovou hrúbkou 135 mm (obrusná vrstva je navrhnutá z asfaltu so zníženou hlučnosťou, odvodnenie pozdĺž obrubníka sa bude realizovať bez zníženia povrchu), monolitické ŽB rímsy s chráničkami pre IS, s núdzovými chodníkmi so šírkou 0,750 m, pásová hydroizolácia NAIP v hrúbke 5 mm (s dodatočnou ochranou pod rímsami v hrúbke 5 mm).

Vybavenie mosta tvoria oceľové mostné zvodidlá pre úroveň zadržania H3 po oboch okrajoch oboch dopravných pásov, protihlukové steny na oboch vonkajších rímsach (ďalej len PHS
– vľavo súvislá s premennou výškou 4,00
~ 6,00 m, vpravo v obmedzenej dĺžke
200 m v oblasti Bečvy s výškou 4,00 m) a ďalej na pravej vonkajšej rímse oceľové zábradlie so zvislou výplňou výšky 1,10 m (mimo úsek PHS nad Bečvou), doplnené v poli č. 15 nad traťou Správy železníc zvislou ochranou proti dotyku so živými časťami TV.

Zdroj: Doprastav

Priebeh výstavby

Predpokladaný priebeh výstavby mosta SO 209 bude v jednej neprerušenej etape v rámci stavby D1 0136.

Stavba mosta SO 209 sa bude realizovať pri obmedzenej, avšak významne nenarušenej prevádzke cestnej a železničnej premávky pod mostom (najmä v mostnom poli č. 15, kde sa nachádza súčasne 4-koľajová koridorová elektrifikovaná trať Správy železníc a cesta III/01857) a nesmie ani nijako významne obmedziť prevádzkový režim v areáli Prechezy, a. s., v mostných poliach č. 9 až č. 13 (vrátane prevádzky vlečky), intenzívne využívaného technologického mosta cez Bečvu a nadväzujúce prístupové komunikácie k odkalisku sadrovca.

Vo februári tohto roka bol na stavbe diaľnice osadený posledný oceľový komorový nosník v rámci montáže najdlhšieho mostného poľa SO 209. Pole č. 7 má dĺžku 69,0 m a premosťuje koryto rieky Bečva. Uloženie a montáž týchto komorových nosníkov, z ktorých 4 majú dĺžku až 43,0 m, bola zrealizovaná s použitím žeriavu s maximálnou nosnosťou až 750 t.

Údaje o stavbe
Názov stavby: D1, stavba 0136 Říkovice
– Přerov
Miesto stavby: Olomoucký kraj
Druh stavby: novostavba
Objednávateľ: Ředitelství silnic a dálnic ČR, š. p.
Spracovateľ DSP: Združenie Sudop Group
Zhotoviteľ: Spoločnosť Říkovice – Přerov (Združenie STRABAG, a. s., ČR, STRABAG,
s. r. o. SK, Doprastav, a. s., IDS Olomouc, a. s.)
Zhotoviteľ SO 209 (podzhotoviteľ združenia): Združenie OK most Přerov (DT Mostárna, a. s., DSC, a. s.)
Zmluvná cena stavby: 6 922 000 000 Kč (bez DPH)
Hlavná trasa: dĺžka 10 100 m (km 75,300
– 85,400)
Kategória: D 26,5/120
Počet stavebných objektov: 228
Mostné objekty: na diaľnici 9, nad diaľnicou 3, na ostatných komunikáciách 2
Celková dĺžka mostov: 1 907 m
Mimoúrovňové križovatky: 3 (celková dĺžka vetiev 7 089 m)
Protihlukové steny: 5 (celková dĺžka 4 099 m)
Oporné múry: 3 (celková dĺžka 408 m)
Úpravy ostatných komunikácií: 3 (celková dĺžka 3 955 m)
Celkový objem zemných prác: výkopy
432 089 m3, násypy 3 108 000 m3
07

TEXT A FOTO: Doprastav, a. s.