Partner sekcie:
  • Metrostav Slovakia

Rekonštrukcia ČOV Nižná n/Oravou

image 81852 25 v1

Spoločnosť ČOVSPOL, a.s., Bratislava, člen skupiny Veolia, dodávateľ technologických častí najmä vodohospodársky diel dokončila a úspešne odovzdala strojno a elektrotechnologickú časť diela intenzifikácie čistiarne odpadových vôd v obci Nižná n/Oravou.

Dielo v hodnote približne 2 mil. EUR   spolufinancované z fondov Európskej únie – Operačný program životné prostredie, sa realizovalo v rámci projektu „Zásobovanie vodou a kanalizácia Oravského regiónu, etapa II., Dodávka technológie pre aktivitu 4, sekcia 4 – ČOV Nižná n/Oravou“ .

Rekonštrukcia ČOV Nižná n/Oravou prebiehala od 02/2014 s určením pre čistenie komunálnych odpadových vôd, konečná kapacita 26 000 EO s maximálnym využitím existujúcich stavebných objektov. Dôraz bol kladený na potrebu minimálnej údržby a tak bolo navrhnuté technologické vybavenie s vysokým stupňom prevádzkovej spoľahlivosti a životnosti.

Komentáre