Partner sekcie:
  • Metrostav Slovakia

Protipovodňová ochrana: Úprava Drienického potoka

image 75479 25 v2

Úprava Drienického potoka sa realizovala s cieľom zabezpečiť ochranu územia a majetku. Pravidelné povodne pri prívalových zrážkach si tu vyžadovali vysoké náklady na záchranárske práce a odstraňovanie následkov po povodniach.

Dôležitým faktorom podmieňujúcim reali­záciu úpravy Drienického potoka bol aj fakt, že rozsiahle povodie potoka s rozlohou približne 5,8 km2 je prevažne odlesneným územím s veľkoplošne obrábanou poľnohospodárskou pôdou bez medzí, s malou prirodzenou schopnosťou vsakovania prívalových dažďových vôd.

Náklady na záchranárske práce za posledných 10 rokov sú vyčíslené v tab. 1.

Riešenie

Líniová stavba uložená na teréne bola realizovaná v intraviláne obce Drienica. Výstavba sa začala prípravou územia, odobratím ornice vedľa potoka a rozobratím jestvujúcej, po záplavách značne porušenej úpravy potoka.

Celý návrh a následná realizácia boli založené na bezpečnom odvedení storočnej vody Q100 35 m3/s s výškovou rezervou 0,5 m na výstavbu mostov a lávok. Výstavba sa začala od starého mosta v r. k. 3,155 a pokračovala do konca úpravy v r. k. 4,1005 s prerušením v mieste nového mosta v obci. Cieľom stavby je ochrániť približne 200 obyvateľov obce a asi 300 obyvateľov Sabinova v pôvodnom záplavovom území a takisto areály firiem v severnej časti Sabinova (Ekosvip, s. r. o., Ovomont, s. r. o., Školský majetok a pod.). Spolu ide o plochu s rozlohou približne 2,36 km2. S firmou Ekosvip Sabinov sme aj z tohto dôvodu spolupracovali na samotnej realizácii diela.

Samotná úprava potoka pozostávala z úpravy dna a svahov.

Úprava potoka

Samotná úprava potoka pozostávala z úpravy dna a svahov. Svahy sa upravili kamennou dlažbou s vyplnením škár cementovou maltou do podkladového betónu. Pri sklone dna 2 %, rýchlosti prúdenia vody v koryte 6,7 m/s a výške hladiny Q100 1,18 m sa zrealizoval podkladový betón s hrúbkou 20 cm a dlažba z lomového kameňa s hrúbkou 40 cm. Pri sklone dna 1,5 %, rýchlosti prúdenia vody v koryte 6,2 m/s a výške hladiny Q100 1,27 m sa zrealizoval podkladový betón s hrúbkou 15 cm a dlažba z lomového kameňa s hrúbkou 30 cm. Tieto vrstvy sa kládli na svah upravený do sklonu 1 : 1,5 na vrstvu z ochrannej geotextílie. Päta svahov sa zapustila do hĺbky 50 cm pri sklone 1,5 % a 70 cm pri sklone 2 %. Päty svahov sa zrealizovali z prefabrikátov 50 × 50 × 373 cm, resp. 50 × 70 × 373 cm (obrázok priečneho rezu úpravy). V miestach s nedostatočnou výškou svahu sa realizovali oporné múriky, ktorých výška sa mení podľa napojenia na okolitý terén. Na betónový základ s rozmermi 80 × 80 cm sa nadbetónovali drieky s premenlivou výškou vystužené výstužou z kari sietí. V pozdĺžnom smere toku sa úprava sklonu dosiahla vybudovaním 46 kusov priečnych prahov s výškovým rozdielom 30 až 50 cm. Prahy sa vybudovali z kameňoblokov s rozmermi 150 × 100 × 100 cm s osadením do hĺbky 1,5 m, pričom sa kládli 3 kusy vedľa seba. Svahy prahov sú z kamenného záhozu a dlažby do podkladového betónu (vidieť na pozdĺžnom reze prahu).

Drienický potok, pôvodný stav

Vyvolané investície

Neoddeliteľnou súčasťou stavby boli aj preložky a úpravy existujúcich podzemných vedení. Preložila sa kanalizácia DN 300 v dĺžke 120 m a výškovo sa upravila vodovodná zhybka v miesta kríženia s upravovaným tokom, zároveň sa postavili schody – tri obojstranné a jedny pravostranné.

Pomerne raritnou súčasťou stavby bolo aj zachovanie jestvujúceho brodu na pôvodnom mieste potoka s jeho technickou úpravou na požadované parametre protipovodňovej ochrany.

Súbežne so stavbou sme tiež poskytli kapacity na súčinnosť s aktivitami, ktoré si zabezpečovala obec, napríklad na demontáže starých lávok a po ich úpravách aj na spätné montáže na nové polohy.

Celý návrh a následná realizácia boli založené na bezpečnom odvedení storočnej vody Q100 35 m3/s s výškovou rezervou 0,5 m na výstavbu mostov a lávok.

Financovanie

Stavba bola realizovaná na základe zmluvy o čerpaní nenávratných finančných prostriedkov z Regionálneho operačného programu. Finančný príspevok MŽP tvoril 95 % zo zdrojov stavebníka – obce Drienica –spolufinancovanie predstavovalo 5 %. Celkové investičné náklady na stavbu boli 948 000 €.

Údaje o stavbe
Začiatok podľa ZOD: 01. 10. 2012
Ukončenie podľa ZOD: 30. 6. 2015
Skutočný začiatok: 26. 2. 2014
Ukončenie: 30. 9. 2014
Kolaudácia: 19. 11. 2014
Objednávateľ: Obec Drienica zastúpená starostom Ing. Igorom Birčákom
Projektant: B+B projekt, s. r. o., Ing. Ivan Bača
TDI: imvia – ENGINEERING, s. r. o., Ing. Ivan Fejedelem
Zhotoviteľ: združenie APS Alkon-SMP CZ v zastúpení SMS, a. s., Banská Bystrica, stredisko 5 Prešov, vedúci Ing. František Kaššai

TEXT: Ing. Alexander Macko
FOTO: STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a. s.

Alexander Macko je technickým námestníkom v spoločnosti STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a. s.

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby/Inženýrské stavby.

Komentáre