Partner sekcie:
  • Metrostav Slovakia

Použitie drôtokamenných konštrukcií v úpravách tokov

image 82520 25 v1

Spoločnosť MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o. a kolektív autorov pod vedením prof. Viliama Macuru, PhD. z Katedry vodného hospodárstva a krajiny, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  vydali knižnú publikáciu s názvom „Použitie drôtokamenných konštrukcií v úpravách tokov“.

Publikácia je určená pre potreby vodohospodárskeho sektora a projekčnej praxe, ale zároveň je to učebnica pre študijné programy založené na odboroch krajinárstvo, vodné stavby, vodné hospodárstvo.

Cieľom vydania tejto knihy je sumarizácia a sprostredkovanie najnovších poznatkov o využití moderných opevňovacích prvkov z drôtenej siete pri revitalizačných opatreniach v povodí a zároveň poskytnutie metodiky pri ich navrhovaní. Publikácia obsahuje základné rozdelenie drôtokamenných prvkov a ich správne použitie pri rôznych typoch vodných stavieb, pričom v jednotlivých kapitolách upozorňuje na zásadné aspekty pri ich navrhovaní.

V publikácii sú podrobne opísané aj najdôležitejšie fyzikálne princípy, relevantné pri dimenzovaní takýchto vodných stavieb. Značná pozornosť je venovaná aj životnosti materiálov, používaných na výrobu prvkov konštruovaných z drôtenej siete, vrátane podrobného opisu normatívneho prístupu a testov ich fyzikálnych vlastností.

Posledné kapitoly sa týkajú zabezpečovacích prác a environmentálnych aspektov drôtokamenných konštrukcií. Je potrebné upozorniť, že publikácia neobsahuje opisy všetkých hydraulických javov, ani metódy výpočtu a dimenzovania hydraulických objektov, ktoré sú uvedené v učebniciach hydrauliky.

www.maccaferri.com/sk

KategórieVodohospodárske stavby