01 4

Úseky rýchlostnej cesty R7 Holice – Mliečany a Mliečany – Dolný Bar

Rýchlostná cesta R7 je súčasťou rýchlostného ťahu, ktorý bol zadefinovaný uznesením vlády SR č. 523 z júna 2003 v koridore Bratislava – Dunajská Streda – Nové Zámky – Veľký Krtíš – Lučenec. Z uvedeného ťahu je v súčasnosti v prevádzke úsek od Bratislavy po križovatku Holice, ktorá sa nachádza 7,5 km od Dunajskej Stredy.

Na tento už postavený úsek nadväzujú dva pripravované úseky rýchlostnej cesty, ktoré priamo pripájajú mesto Dunajská Streda na rýchlostnú cestu R7. Sú to úseky Holice – Mliečany a Mliečany – Dolný Bar. Obidva pripravované úseky sú súčasťou medzinárodného európskeho ťahu E 575 Bratislava – Dunajská Streda – Medveďov – Vámószabadi – Györ.

V súčasnosti prebieha pri uvedených úsekoch Holice – Mliečany a Mliečany – Dolný Bar príprava stavieb. Na úsek Holice – Mliečany bolo v tomto roku vydané právoplatné územné rozhodnutie a úsek Mliečany – Dolný Bar je v súčasnosti v procese územného konania.

02 1
Obr. 2 Mimoúrovňová križovatka Dunajská Streda so strediskom správy a údržby rýchlostnej cesty | Zdroj: VALBEK&PRODEX

Podmienky ovplyvňujúce umiestnenie stavieb

Umiestnenie trasy rýchlostnej cesty rešpektuje výsledky procesu EIA a podmienky vyplývajúce zo záverečných stanovísk vydaných k týmto úsekom. Trasa rýchlostnej cesty R7 v úseku Holice – Mliečany vychádza z odporúčaného variantu záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia SR pre daný úsek vydaného v roku 2013.

Tento variant predpokladá využitie telesa existujúcej cesty I/63 v úseku od križovatky Holice po križovatku s cestou II/507 pri mestskej časti Dunajskej Stredy – Mliečanoch. Samotná cesta I/63 je stranovo preložená severne od budúcej rýchlostnej cesty.

Trasa rýchlostnej cesty R7 v úseku Mliečany – Dolný Bar vychádza z odporúčaného variantu záverečného stanoviska MŽP SR pre tento úsek vydaného v roku 2019. Z environmentálneho hľadiska bol odporúčaný variant vedenia rýchlostnej cesty južne od obcí Povoda a Dolný Bar.

03 1
Obr. 3 Mimoúrovňová križovatka Mliečany | Zdroj: VALBEK&PRODEX

Technické riešenie úseku Holice – Mliečany

Rýchlostná cesta je v celom úseku smerovo a výškovo navrhnutá ako štvorpruhová, smerovo rozdelená komunikácia v kategórii R 24,5 s návrhovou rýchlosťou 120 km/h. Úsek sa začína v mieste dočasného napojenia už sprevádzkovanej rýchlostnej cesty R7 pri obci Holice.

V tomto mieste je navrhnutá mimoúrovňová križovatka deltovitého tvaru, ktorá nahradí v súčasnosti využívané dočasné napojenie. Tvar a poloha križovatky sú navrhnuté tak, aby počas výstavby nedošlo k prerušeniu dopravy na už sprevádzkovanom úseku rýchlostnej cesty. Za križovatkou vedie trasa rýchlostnej cesty (v súlade s podmienkami EIA) smerovo aj výškovo v trase existujúcej cesty I/63 a cesta I/63 je stranovo preložená v kategórii C 9,5/80 severnejšie do novej polohy.

Mesto Dunajská Streda je z juhozápadnej strany dopravne napojené na rýchlostnú cestu osmičkovou križovatkou Dunajská Streda, ktorá vznikne prebudovaním existujúcej križovatky ciest I/63 a III/1406. V tesnej blízkosti tejto križovatky, v priestore medzi rýchlostnou cestou a preložkou I/63, je navrhnuté nové stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty.

V rámci stavby je potrebné vyriešiť aj dopravné napojenia priľahlých obcí, ktoré budú prerušené výstavbou rýchlostnej cesty. Z tohto dôvodu je navrhnutá preložka cesty III/1433 medzi obcami Vieska a Lúč na Ostrove. Preložka vedie ponad rýchlostnú cestu, pričom v mieste kríženia s preložkou cesty I/63 sú navrhnuté úrovňové križovatky, ktoré svojimi parametrami spĺňajú súčasné požiadavky na bezpečnosť cestnej premávky.

Obdobne je riešené aj prepojenie medzi obcou Lesné Kračany a jej časťou Jastrabie Kračany.
Úsek rýchlostnej cesty sa končí pred Mliečanským kanálom, pričom na konci je navrhnutý dočasný zjazd na cestu I/63, ktorý bude slúžiť až do dobudovania nasledovného úseku.

Dĺžka trasy rýchlostnej cesty v úseku Holice – Mliečany je 9,425 km. Na úseku je navrhnutých spolu 7 mostov, z toho dva sú na rýchlostnej ceste, nad ňou sú navrhnuté 4 mostné objekty a jeden mostný objekt je mimo rýchlostnej cesty.

Za najvýznamnejšiu vyvolanú investíciu tohto úseku možno určite považovať cestu I/63, ktorá je preložená v dĺžke 6,6 km. Na preložke cesty I/63 je navrhnutých 6 križovatiek, z toho dve sú mimoúrovňové (s úrovňovým T pripojením), a dva mostné objekty.

Ďalšími vyvolanými investíciami sú preložky dotknutých ciest III. tried, miestnych komunikácií, chodníkov pozdĺž týchto preložiek, poľných ciest, ako aj preložky dotknutých sietí, ako sú vedenia VVN, VN, miestne a diaľkové telekomunikačné vedenia, plynovody, vodovody a kanalizácie a úpravy melioračných zariadení.

04 1
Obr. 4 Mimoúrovňová križovatka Dolný Bar s úpravou cesty I/63 | Zdroj: VALBEK&PRODEX

Technické riešenie úseku Mliečany – Dolný Bar

Úsek rýchlostnej cesty R7 Mliečany – Dolný Bar je navrhnutý ako štvorpruhová smerovo rozdelená rýchlostná komunikácia v kategórii R 24,5 s návrhovou rýchlosťou 120 km/h. Úsek sa začína pred Mliečanským kanálom. Približne 1 km od začiatku úseku križuje trasa rýchlostnej cesty cestu II/507.

V tomto mieste je navrhnutá útvarová mimoúrovňová križovatka Mliečany, ktorá dopravne prepája rýchlostnú cestu s cestou I/63 a II/507a umožňuje dopravné napojenie mesta Dunajská Streda na rýchlostnú cestu z južnej strany.

Za križovatkou sa trasa rýchlostnej cesty začína odkláňať od cesty I/63 a smeruje južne od obcí Povoda a Dolný Bar, pričom križuje meandrujúci kanál Gabčíkovo – Topoľníky na troch miestach. Východne od obcí trasa opätovne križuje cestu I/63. V mieste kríženia je navrhnutá osmičková križovatka, v ktorej sa úsek rýchlostnej cesty R7 Mliečany – Dolný Bar končí.

Križovatka bude mať dopravný význam hlavne po dokončení nasledujúcich úsekov rýchlostnej cesty Dolný Bar – Zemné a Zemné – Nové Zámky a bude slúžiť pre tranzitnú dopravu v smere Nové Zámky – Veľký Meder – Medveďov – Györ.

Dĺžka úseku Mliečany – Dolný Bar je 8,6 km. Na riešenom úseku je spolu navrhnutých 11 mostov, z toho na rýchlostnej ceste je 7 z nich, nad ňou sú navrhnuté 3 mostné objekty (jeden na II/507, jeden na III/1397 a jeden na I/63) a jeden mostný objekt je mimo rýchlostnej cesty (na ceste I/63).

V rámci stavby sú navrhnuté preložky dotknutých ciest II. a III. tried a účelových komunikácií (cesta II. triedy II/507, preložka cesty III. triedy III/1397, účelová komunikácia Mliečany – Povoda). V rámci prístupov na pozemky rozdelené stavbou je navrhnutých 6 poľných ciest.

Osobitnou kapitolou sú preložky inžinierskych sietí, pri ktorých predstavujú najväčší rozsah preložky závlahových potrubí, preložka plynovodu VTL a STL a preložka linky VVN 2-krát 110 kV.

05
Obr. 5 Most nad cestou III/1394 a most nad kanálom Gabčíkovo – Topoľníky | Zdroj: VALBEK&PRODEX

Environmentálny aspekt projektu

Pri návrhu sa venoval vysoký dôraz na environmentálny aspekt celého projektu. V rámci projektovej prípravy obidvoch úsekov boli spracované viaceré prieskumy ako prieskumy životného prostredia, vyhodnotenie rizík klimatických zmien, prieskumy bioty, migračné štúdie a hlukové a exhalačné štúdie, ktoré zisťovali existujúci stav a posudzovali dosah výstavby rýchlostnej cesty na okolie.

Celá trasa rýchlostnej cesty sa nachádza na Žitnom ostrove, preto boli v rámci projektu vypracované hydrogeologické posudky posudzujúce ovplyvnenie podzemných vôd. Aj na základe týchto posudkov je odvodnenie rýchlostnej cesty (ako aj preložky cesty I/63) navrhnuté pomocou rigolov, štrbinových žľabov a odlučovačov ropných látok (ORL) a až následne sa vody vypúšťajú do vsakovacích zariadení.

Na základe spracovaných hlukových štúdií sú navrhnuté protihlukové opatrenia. V trase prvého úseku je navrhnutých 6 objektov protihlukových stien s celkovou dĺžkou 9,862 km a výškou od 2 do 4 m, v trase druhého úseku je spolu 7 objektov protihlukových stien s celkovou dĺžkou 6,317 km a premenlivou výškou od 2,5 do 4,5 m.

V rámci spracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie bola spracovaná aj migračná štúdia, ktorá preverovala migračné trasy živočíchov v danom území. Na základe tejto štúdie sú na trase navrhnuté podchody pre zver popod rýchlostnú cestu a súbežnú cestu I/63 tak, aby novo vybudované komunikácie tvorili pre tieto živočíchy čo možno najmenší bariérový efekt. Tomu boli na identifikovaných migračných trasách prispôsobené aj veľkosti mostných objektov.

Na základe prieskumu bioty a inventarizácie dotknutých biotopov a drevín rastúcich mimo lesa sú navrhnuté náhradné výsadby drevín, ako aj kompenzačné opatrenia.

Záver

Pripravované úseky rýchlostnej cesty R7 Holice – Mliečany – Dolný Bar sú logickým pokračovaním už vybudovanej rýchlostnej cesty R7 od Bratislavy po Holice. Budú slúžiť na plnohodnotné napojenie mesta Dunajská Streda a priľahlého regiónu na sieť rýchlostných ciest a diaľnic.

Po vybudovaní nasledujúcich úsekov R7 Dolný Bar – Zemné – Nové Zámky vznikne kvalitné cestné dopravné prepojenie medzi Novými Zámkami, Dunajskou Stredou a hlavným mestom SR.

Rýchlostná cesta R7 Holice – Mliečany
Druh komunikácie: rýchlostná cesta
Dĺžka trasy: 9,425 km
Kategória: R 24,5/120
Počet stavebných objektov: 201
Počet mimoúrovňových križovatiek: 2
Počet mostov na rýchlostnej ceste: 2
Počet mostov nad rýchlostnou
cestou: 4
Počet mostov mimo rýchlostnej cesty: 1
Dĺžka protihlukových stien: 9,862 km
Na úseku je navrhnuté SSÚR Dunajská Streda
Rýchlostná cesta R7 Mliečany – Dolný Bar
Druh komunikácie: rýchlostná cesta
Dĺžka trasy: 8,602 km
Kategória: R 24,5/120
Počet stavebných objektov: 115
Počet mimoúrovňových križovatiek: 2
Počet mostov na rýchlostnej ceste: 7
Počet mostov nad rýchlostnou
cestou: 3
Počet mostov mimo rýchlostnú cestu: 1
Dĺžka protihlukových stien: 6,317 km

TEXT: Ing. Eduard Manco
OBRÁZKY: VALBEK&PRODEX