Rýchlostná cesta R2 Ruskovce – Pravotice, mostný objekt SO 202-00

image 79854 25 v1

Rýchlostná cesta R2 Ruskovce – Pravotice je časťou rýchlostnej cesty R2, ktorá bude v predmetnom úseku plniť zároveň funkciu cestného obchvatu mesta Bánovce nad Bebravou. Tým, že tranzitná doprava nebude musieť prechádzať cez mesto, skvalitnia sa podmienky nielen v rámci medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy, ale zlepšenie pocítia aj obyvatelia mesta.

Projekt je spolufinancovaný z rozpočtu EÚ, európskeho fondu regionálneho rozvoja, ako aj zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. Zmluvný rozpočtový náklad stavby je 88,181 mil. € bez DPH. Zhotoviteľom stavby sú Inžinierske stavby, a. s., Košice. Celkový rozsah stavby R2 Ruskovce – Pravotice pozostáva zo 100 stavebných objektov. Na trase je navrhnutých 13 mostných objektov, z toho 4 sú na trase R2, 5 vedie ponad rýchlostnú cestu a zostávajúce 4 sú presypané železobetónové, resp. prefabrikované konštrukcie. Na začiatku úseku, v mieste križovatky Bánovce, západ, je umiestnený druhý najdlhší mostný objekt SO 202-00 – Most na R2 nad preložkou cesty I/50 a traťou ŽSR v km 1,754 R2.

Mostný objekt SO 202-00

Mostný objekt prevádza rýchlostnú cestu R2 ponad preložku komunikácie I/50 a trať ŽSR (trať nie je elektrifikovaná). Most predstavuje novostavbu a je riešený ako kolmý most. Tvorí ho spojitá 4-poľová spriahnutá konštrukcia, pričom celková dĺžka mosta je 164,105 m. V priečnom reze tvorí most 8 prefabrikovaných nosníkov s výškou 2,00 m so spriahajúcou doskou s hrúbkou min. 0,200 m.
Spodnú stavbu tvoria krajné opory a 3 vnútorné podpery. Opory tvoria úložné prahy s rovnobežnými zavesenými krídlami. Podpery sú tvorené dvojicou driekov na samostatných základoch.
Most je založený na veľkopriemerových pilótach s priemerom 0,90 m. Pilóty sú v celej dĺžke budované pod ochranou oceľovej výpažnice. Nosná konštrukcia mosta je na spodnej stavbe uložená na hrncových ložiskách (na každej opore na dvojici ložísk, na pilieroch na jednom ložisku na každom drieku). Na krajných oporách sú ľavé ložiská všesmerné, pravé sú jednosmerné (posuvné v pozdĺžnom smere). Na pilieroch P3 sú ložiská pevné, na pilieroch P2 a P4 sú jednosmerné (posuvné v pozdĺžnom smere). Konštrukcia všetkých ložísk musí umožniť výškovú rektifikáciu.

Montáž poľa č. 2 – 2. nosník

Montáž poľa č. 2 – 2. nosník

Nosná konštrukcia mosta má rozpätia 32,385 + 42,620 + 42,620 + 32,380 m (merané v osi mosta), celková dĺžka nosnej konštrukcie je 152,005 m (merané v osi mosta). Šírka nosnej konštrukcie je konštantná, na úrovni 12,97 m. Nosníky nad podperami sú zmonolitnené pomocou priečnikov. Smerovo je nosná konštrukcia umiestnená v oblúku s nadväzujúcou prechodnicou. Prefabrikované nosníky sú kladené v priečnom smere vodorovne, v pozdĺžnom zvislo s odskokom tak, že výškovo sledujú priečny sklon vozovky. Osová vzdialenosť medzi nosníkmi je 1,71 m. Nosníky majú v priečnom reze tvar I, ktorý je konštantný na celej dĺžke. Navrhnuté boli dve dĺžky nosníkov – 32,33 m pri nosníku typu A (polia 1 a 4) a 41,72 m pri nosníku typu B (polia 2 a 3). Výška nosníka je 2 000 mm, šírka stojiny 200 mm, šírka spodnej príruby 800 mm a šírka hornej príruby 1 000 mm. Konce nosníkov sú upravené na votknutie do koncového monolitického priečnika.

Jednotlivé dielce sa po prevoze na stavbu zostavia na spínacích podlahách a dodatočne sa zopnú pozdĺžnym predopnutím. Predpínací a kotevný systém navrhla firma VSL. Predpínacie jednotky sú navrhnuté z predpínacích stabilizovaných lán (Ls, 15,7 mm – 1 860/1 640 MPa) s prierezovou plochou lana 150 mm2. Predpätie nosníkov typu A (polia 1 a 4) tvorí 6 ks 4-lanových trasovaných káblov, predpätie nosníkov typu B (polia 2 a 3) tvorí 10 ks 4-lanových trasovaných káblov. Spriahajúca doska je navrhnutá so šírkou 12,97 m a kopíruje smerové vedenie krajov nosníkov. Na pravom okraji sú v úžľabí uložené taniere odvodňovačov so šikmým odtokom. Koncové priečniky slúžia na uloženie konštrukcie mosta na hrncové ložiská a na ulože­nie mostných záverov. Priečniky majú rovnakú šírku ako nosná konštrukcia. Dĺžka priečnikov je 1,70 m pri presahu 1,00 m za os uloženia. Na uloženie mostného záveru je na celej šírke priečnika vytvorená na jeho rube kapsa s hĺbkou 0,45 m. V mieste vnútorných podpier sú nosníky votknuté do priečnikov. Šírka priečnikov zodpovedá šírke nosnej konštrukcie, dĺžka priečnikov je 2,00 m. Dolný povrch priečnikov v priečnom smere rešpektuje priečny sklon vozovky, v pozdĺžnom smere je vodorovný. Nosná konštrukcia je uložená na podpery na ložiskách.

Pred betonážou sa do každého priečnika vlo­ží rúra DN 300 prestupu potrubia na odvodne­nie mosta a dve rúry DN 200 prestupu ISRC. Horný obrokovaný povrch nosnej konštruk­cie mosta, opatrený zapečaťujúcou vrstvou, bude mať izoláciu z natavených asfaltových izolačných pásov s hrúbkou 5,0 mm, ktorá bude ukončená na prechodovej doske vo vzdialenosti 1,0 m za kĺbom dosky. Izolácia nosnej konštrukcie z natavovaného izolačného pásu s hrúbkou 5,0 mm pod rímsami bude ochránená natavovaným asfaltovým izolačným pásom s hrúbkou 5,0 mm.

Montáž poľa č. 2 – 4. nosník

Montáž poľa č. 2 – 4. nosník

Vozovka s hrúbkou 90 mm má v priestore jazdných pásov takúto skladbu:

  • obrusná vrstva: SMA 11 O; PMB; I 40 mm,
  • spojovací postrek: modifikovaná asfaltová emulzia 0,3 kg/m2,
  • ochranná vrstva: MA16 C; PMB; I 45 mm,
  • spojovací postrek: modifikovaná asfaltová emulzia 0,3 kg/m2,
  • izolačná vrstva: NAIP 5 mm,
  • špeciálna úprava povrchu: NK zapečaťujúca vrstva,
  • úprava povrchu: obrokovanie.

Na moste sú navrhnuté monolitické rímsy s lícnymi prefabrikátmi. Odvodnenie mosta sa zabezpečuje prostredníctvom odvodňovačov zaústených do pozdĺžneho zberného potrubia, ktoré je zavesené pod nosnou konštrukciou. Na rímsach bude akreditované oceľové zvodidlo. Na ľavej rímse bude na moste osadené oceľové zábradlie zo zvislou výplňou. Na krajných oporách mosta sú navrhnuté povrchové dilatačné závery. Závery sú kolmé a budú vyrobené ako elektroizolačné a odhlučnené.

Postup výstavby

Výstavba mosta prebiehala takto: Po realizácii násypov krajných opôr a pilót sa pokračovalo v budovaní spodnej stavby (základy, podpery a opory). Následne sa začala budovať podporná konštrukcia z ťažkého lešenia PIŽMO. Pre úspešnú realizáciu celého objektu bolo rozhodujúce stanovenie vhodného technologického postupu montáže nosníkov pomocou dvoch kolesových žeriavov s nosnosťou 500 a 300 t s dôrazom na bezpečnosť práce pri všetkých pracovných postupoch. Určila sa poloha oboch žeriavov v súvislosti so spínacími podlahami, s polohou železničnej trate v 3. poli a bolo potrebné vyriešiť aj polohu žeriavov v súvislosti s kolíziou s časťou vodovodu, v tom čase ešte nepreloženou.

Jednotlivé segmenty všetkých nosníkov sa prepravovali železničnou dopravou z výrobne prefabrikátov v Kysaku na vlečku ŽSR v priľahlej obci. Nosníky 1., 2. a 4. poľa sa z vlečky doviezli na spínacie podlahy k mostnému objektu, 3. pole sa zostavilo na spevnenej ploche priamo pri vlečke. Pokračovalo sa predopnutím a injektážou všetkých nosníkov podľa stanoveného postupu napínania.

Montáž nosníkov sa realizovala v troch etapách:

  1. etapa – montáž 1. a 2. poľa priamo zo spínacích podláh s tým, že jeden žeriav obsiahol z jednej pozície obidve polia.
  2. etapa – montáž 3. poľa sa realizovala železničnou dopravou nosníkov z vlečky priamo pod pole č. 3 počas dvoch 4-hodinových výluk. Nosníky s hmotnosťou 80 t sa odoberali z vagónov a ukladali na potrebné pozície určené projektom.
  3. etapa – montáž poľa č. 4 sa realizovala podobne ako etapa č. 1.

Celá montáž nosníkov trvala 5 dní pri dodržaní schváleného technologického postupu a bezpečnosti práce. Po ukončení montáže sa celá nosná konštrukcia geodeticky zamerala, vyhodnotila a pokračovalo sa debnením, armovaním a betonážou spriahajúcej dosky a všetkých priečnikov súčasne. Po dosiahnutí požadovaných pevností betónu sa realizovali práce na odstránení podpornej konštrukcie, na rímsach, izolácii, mostných záveroch a zvodidlách spolu so zábradlím a na úprave svahov pod oboma krajnými oporami.

Mostný objekt SO 202-00

Mostný objekt SO 202-00

Záver

V súčasnosti prebiehajú na mostnom objekte dokončovacie práce. Ostatné mostné objekty, ako aj všetky cestné objekty sú takisto vo vysokom štádiu rozpracovanosti výstavby, s výnimkou mostného objektu 204-00 a priľahlého úseku hlavnej trasy (objekt 101-00), ktoré budú tak ako celý projekt ukončené v zmluvnom termíne, tzn. v máji 2016. Výstavbou rýchlostnej cesty sa výrazne zlepšia dopravnoprevádzkové podmienky pre tranzitnú dopravu. Zároveň sa zvýši plynulosť, rýchlosť a bezpečnosť cestnej premávky.

TEXT a FOTO: Inžinierske stavby, a. s.,
člen skupiny COLAS

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby/Inženýrské stavby

KategórieRýchlostné cesty