Partner sekcie:
 • Stavmat
 • SKSI

Obchvat Žiaru nad Hronom

image 72324 25 v1

Zrealizovaním tohto obchvatu sa tranzitná doprava presmeruje mimo intravilánu mesta Žiar nad Hronom a plynulo sa napojí na rýchlostnú cestu R1, čím sa výrazne zvýši bezpečnosť na jestvujúcej ceste I/50 a zlepšia sa aj ekologické podmienky v samotnom meste.

Stavba R2 Žiar nad Hronom – obchvat – predstavuje rýchlostnú cestu R2 v úseku obchvatu mesta Žiar nad Hronom s dĺžkou 5 760 m. Od začiatku úseku, ktorý sa stavebne začína v km 0,800, až po km 5,200 sa realizuje v šírkovom usporiadaní podľa kategórie R 24,5/120 v polovičnom profile, od km 5,200 do km 6,200 sa realizuje celý profil rýchlostnej cesty. V km 6,200 a 6,300 sa kategória R 24,5/120 plynulo zužuje na kategóriu R 11,5/60 až po koniec úseku, a to z dôvodu napojenia na existujúcu rýchlostnú cestu R1.

Vybudovaním tohto úseku, ako aj celého diaľničného ťahu D1 (na ktorý sa má rýchlostná cesta napojiť v križovatke Chocholná) sa skvalitnia podmienky na medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu, zvýši sa plynulosť, rýchlosť a bezpečnosť cestnej premávky, vytvoria sa podmienky na podstatné odľahčenie dopravy na ceste I/50, čím sa prispeje k vytvoreniu lepších životných podmienok v danej lokalite. Vybudovaním celej rýchlostnej cesty R2, ktorej súčasťou je aj tento úsek, sa vytvorí kvalitnejšie dopravné spojenie do všetkých kútov Slovenska, čím sa zároveň vytvoria aj možnosti lepšieho ekonomického rastu týchto oblastí.

Charakteristika územia stavby

Trasa predmetného úseku rýchlostnej cesty vedie západne od mesta Žiar nad Hronom, mimo zastavaného územia cez poľnohospodársky pôdny fond, polia, meliorované lúky, pasienky a zasahuje aj do lesného pôdneho fondu. Smerovo a výškovo je trasa vzhľadom na územie a podmienky na začiatku a konci úseku navrhnutá tak, aby sa minimalizovali zábery poľnohospodárskeho a lesného fondu. Na minimalizáciu záberov sa na konci úseku v hlbokých zárezoch zrealizovali zárubné múry.

Technická časť

Na začiatku úseku je rýchlostná cesta napojená na cestu I/50 úrovňovou okružnou križovatkou s vonkajším priemerom 44 m s jednopruhovým okružným pásom a tromi ramenami – dve ramená tvorí napojenie cesty I/50, tretie rameno tvorí napojenie polovičného profilu cesty R2. Na konci úseku sa rýchlostná cesta napája na rýchlostnú cestu R1 štyrmi vetvami v križovatke Lovča. Riešenie mimoúrovňovej križovatky umožňuje všesmerové odpojenie, resp. pripojenie medzi R1 a R2. Táto križovatka je navrhnutá ako „rúrkovitá“ križovatka so štyrmi vetvami, pričom jednotlivé vetvy sú jednosmerné.

Realizácia prác

Archeologický prieskum

Na základe rozhodnutia KPÚ v Banskej Bystrici č. BB-12/2254/8116/RUS zo dňa 6. 12. 2012 sa na ploche stavby Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom – obchvat – realizoval záchranný archeologický výskum. Počas prvých dvoch etáp sa vykonal sondážny prieskum v podobe pozdĺžnej zisťovacej sondy, následne sa kolmo na ňu vykopali priečne sondy. Tento prieskum mal za úlohu zistiť archeologické lokality a ich rozsah. V tretej etape sa potom realizovala plošná skrývka v identifikovaných archeologických lokalitách.

Po plošnej skrývke sa jednotlivé polohy ručne plošne začistili. Stratigrafické jednotky sa identifikovali na základe koncentrácie archeologických nálezov alebo nevýrazného farebného kontrastu. Týmito jednotkami sa následne viedol ručne kopaný rez, na ktorého profiloch sa predpokladané objekty buď potvrdili, alebo sa ukázalo, že ide o geologický útvar. Rezy sa dokumentovali fotograficky a kresbami. Pozitívne stratigrafické jednotky sa plasticky vybrali a archeologický materiál sa zdokumentoval.

Realizácia stavby vs. prekládky a úpravy súvisiacich objektov

Realizácia stavby si vyžiadala:

 • šírkovú úpravu cesty I/50, ciest III/0573, III/05075 a poľnej cesty pri obci Lovčica-Trubín,
 • úpravu meliorácií v k. ú. Lovčica-Trubín a v k. ú. Žiar nad Hronom,    
 • úpravu bezmenného potoka v km 4,600 pod mostom 204-00 na ceste R2,
 • preložku miestneho vodovodu DN50 v obci Lovčica-Trubín,
 • preložku nadregionálneho vodovodu DN 500 pri ceste III/05075, ktorý bol výškovo aj situačne v kolízii s telesom komunikácie R2; samotná preložka sa vykonala na dĺžke 865 m z vodovodného potrubia DN 500 z tvárnej liatiny,
 • úpravu VN vedenia 400 kV, ktorú vyvolala nedostatočná výška vodičov nad realizovanou rýchlostnou cestou R2; z toho dôvodu sa v rámci výstavby R2 postavil medzi existujúce stožiare nový výstužný stožiar typu „Mačka“,
 • úpravu prípojky VN vedenia pre transformátorovú stanicu plynárne vložením dvoch nových podperných bodov a úpravu prípojky VN vedenia pre transformátorovú stanicu Lovčica – ihrisko – vložením nového podperného bodu,
 • preložku VTL plynovodov DN 200 a DN 300,
 • prekládky telekomunikačných a oznamovacích sietí Slovak Telekom, a. s., a Orange Slovensko, a. s.

Zemné teleso, zemné práce

Teleso je z materiálu vhodného do násypov podľa STN 73 6133, zeminy sa ukladali do zemného telesa a hutnili po vrstvách s maximálnou hrúbkou 0,4 m. Od km 6,500 do konca úpravy (km 6,560) bolo treba z dôvodu výšky hladiny Hrona Q100 vykonať opatrenia na päte svahu – prísyp z lomového kameňa, resp. usporiadanie balvanov s hrúbkou 1,0 m do výšky 0,5 m nad hladinu Q100. Teleso násypu tvorí v tomto úseku do výšky Q100 + 0,5 m priepustný, hrubozrnný, nesúdržný a nenamŕzavý materiál odolný vo vode.

Svahy zárezov sú v sklone 1 : 2. V úseku km 3,025 00 – 3,107 00 vľavo je v zárezovom svahu vytvorená lavica so šírkou 3,0 m vo výške 4,0 m od dna priekopy, lavica je vyspádovaná do sklonu 5,0 % smerom k priekope, zvyšný úsek svahu nad lavicou je v sklone 1 : 2. V úseku km 3,107 00 – 3,143 20 je lavica vľavo rozšírená až k opore mostného objektu 203-00 (šírka lavice v mieste opory je až 14,2 m). Nadväzujúci svah zárezu v spodnej i hornej časti zárezu je v sklone 1 : 2.

Za mostom 203-00 v km 3,130 – 3,421 je vybudovaný pilótový múr, ktorý nadväzuje na mostnú operu. Pred lícom múru je svah výkopu upravený do sklonu 1 : 2,5 a vo výške 4,0 m sa doplní lavicou so šírkou 3,0 m (km 3,130 – 3,240). Svah má sklon 1 : 3 a je ukončený v úrovni previazky pilótového múru. Od km 3,240 je pred lícom múru upravený do sklonu 1 : 3 bez lavice. Od km 3,325 je sklon svahu zárezu 1 : 2. V úseku, kde je horná úroveň pilótového múru pod úrovňou pôvodného terénu, je svah výkopu za rubom múru upravený do sklonu 1 : 3. V úseku km 5,295 00 – 5,405 00 vľavo a km 5,425 00 – 5,800 00 vpravo je v zárezovom svahu vytvorená lavica so šírkou 3,0 m vo výške 4,0 m od dna priekopy. V úseku km 5,405 00 – 5,800 00 vľavo je v zárezovom svahu vytvorená lavica so šírkou 4,5 m vo výške 6,0 m od dna priekopy. Lavice sú vyspádované v sklone 5,0 % smerom k priekope, zvyšný úsek svahu nad lavicou je v sklone 1 : 2. V úseku pilótových múrov je v zárezovom svahu nad múrmi vytvorená lavica so šírkou 3,0 m.

Aktívna zóna vozovky je zo zeminy vhodnej podľa STN 73 6133 s hrúbkou 500 mm. V prípade zárezov sa buď vykonali sanačné opatrenia, alebo jestvujúce podložie spĺňalo požiadavky na aktívnu zónu podľa STN 73 6133. Rýchlostná cesta R2 je upravená vegetačnými zásahmi, ktoré sú zrealizované na svahoch zemného telesa s cieľom zmierniť zásahy stavby do terénu. Úpravy pomáhajú aj výtvarnému riešeniu, ktoré zapadá do celkovej scenérie krajiny. Súčasťou stavby je aj oplotenie, ktoré slúži na ochranu zvierat a zamedzuje ich prístup na cestu. Oplotenie sa nachádza pozdĺž celého úseku po oboch stranách. Spolu sa na stavbe v rámci zemných prác vykopalo 930 000 m3 zeminy a 130 000 m3 zeminy sa uložilo do násypu.

Odvodnenie

V rámci odvodnenia stavby sa rieši odvedenie zrážkových vôd, a to ako:

 • Odvodnenie svahov terénu klesajúceho k telesu rýchlostnej cesty cez nadzárezové priekopy a samotné priekopy pri cestnom telese spevnené priekopovými tvárnicami so šírkou 600 mm. V mieste zaústenia priekop z rubu zárubných múrov a v miestach zaústenia nadzárezovej priekopy sú vybudované sklzy, ktoré sa v prípade veľkého výškového rozdielu doplnili o vývariská. Pozdĺž zárubných múrov sú otvorené priekopy nahradené zatrubnenou priekopou, ktorá je tvorená plastovou rúrou DN 300. Toto potrubie bude slúžiť aj na odvodnenie rubu zárubných múrov, preto je rúra zhora perforovaná.
 • Odvodnenie samotnej rýchlostnej cesty. Dažďové vody sú odvedené k hrane cesty priečnym sklonom vozovky a zachytené monolitickým rigolom z betónu C 30/37. Cez uličné vpusty je voda zaústená do cestnej kanalizácie a následne do príslušných ORL situovaných v rozšírenom priestore telesa cesty R2. Z ORL pokračuje trasa kanalizácie do príslušného recipientu. Celkovo sú na trase osadené 3 ks ORL.

Konštrukcia vozovky

Konštrukcia vozovky je v zmysle Technických požiadaviek objednávateľa navrhnutá pre triedu dopravného zaťaženia II a na návrhové obdobie 30 rokov. Má zloženie podľa tab. 1. Spolu sa na stavbe použilo približne 15 000 m3 cementovej stabilizácie a položilo sa približne 46 000 t asfaltových zmesí.

Vybavenie cesty

Bezpečnostné zariadenia vodiace

V rámci stavby sa osadili smerové stĺpiky vo vzdialenostiach v zmysle STN 73 6101 ako samostatne stojace stĺpiky alebo ako nástavce na zvodidlá. Na betónovom zvodidle v SDP sú inštalované odrazky.

Bezpečnostné zariadenia záchytné

Jednostranné oceľové zvodidlo Fracasso v krajnici je umiestnené lícom zvodnice na hranici voľnej šírky komunikácie. Výška zvodidla je 0,75 m, úroveň zachytenia N2 (H1 pri prechode na mostné zvodidlo). V strednom deliacom páse plného profilu je navrhnuté obojstranné betónové zvodidlo, úroveň zachytenia H2, výška 1,10 m. Zvodidlo sa začína a končí koncovým dielom. V prejazde stredného deliaceho pásu je inštalované otváracie oceľové zvodidlo. Na trase sú tlmiče nárazu, ktoré patria medzi cestné záchytné bezpečnostné systémy inštalované pred pevnú prekážku na pozemných komunikáciách a iných miestach určených na cestnú dopravu, kde sa nedá umiestniť zvodidlo či iná vhodná ochrana alebo sa nedá dodržať minimálna predpísaná dĺžka zvodidla.

Dopravné značenie

Na dvojpruhovej komunikácii je dopravným značením znížená maximálna rýchlosť na 100 km/h. Na začiatku a na konci úseku, ako aj v smerovom oblúku v záreze je zákaz predbiehania. Zrealizované bolo aj vodorovné dopravné značenie doplnené dopravnými gombíkmi vo vozovke.

Protihluková stena

Na začiatku úseku za okružnou križovatkou je v pravej nespevnenej krajnici rýchlostnej cesty R2 protihluková stena s dĺžkou 184 m. Líce protihlukovej steny vedie rovnobežne s komunikáciou vo vzdialenosti 2,10 m od hrany spevnenia. Výška steny je 2,50 m. Stena je založená na železobetónových pilótach DN 600 s dĺžkou 2,50 m, na ktoré sú osadené oceľové stĺpiky HEB160. Výplň tvoria soklové panely s výškou 0,50 m, na ktorých sú uložené hliníkové protihlukové panely s výškou 0,50 m vyskladané do potrebnej výšky.

Mosty

Na stavbe sa zrealizovalo spolu päť mostných objektov:

 • SO 201-00 – nosnú konštrukciu tvorí monolitický železobetónový uzavretý priamo pojazdný rám so svetlosťou 7,60 m,
 • SO 203-00 – nosnú konštrukciu tvorí dvojpoľová jednotrámová konštrukcia z predpätého betónu,
 • SO 204-00 – nosnú konštrukciu tvorí dvojpoľová spojitá konštrukcia s prefabrikovanými nosníkmi spriahnutými monolitickou železobetónovou doskou,
 • SO 205-00 – nosnú konštrukciu tvorí dvojpoľová rámová konštrukcia s prefabrikovanými nosníkmi spriahnutými monolitickou železobetónovou doskou,
 • SO 206-00 – ide o most na pozemnej komunikácii cez rýchlostnú cestu R1 s tromi poľami. Je jednopodlažný, s hornou mostovkou, nepohyblivý, trvalý, v smerovom a výškovom oblúku, šikmý, s normovanou zaťažiteľnosťou, masívny, z predpätého betónu, plnostenný, trámový, otvorene usporiadaný, s neobmedzenou voľnou výškou.

Zárubné múry

Na stavbe sú spolu tri zárubné múry (SO 101-01, SO 101-02 a SO 101-04) s celkovou dĺžkou 1 413 m. Jeden múr SO 101-04 v km 3,130 – 3,421 sa realizoval ako sanácia zosuvu zeminy v tomto úseku. Zárubné múry SO 101-01 a SO 101-02 na spevnenie svahu boli navrhnuté ako kombinácia troch technológií: svahovaného zárezu, pilótového múru so železobetónovým spriahajúcim vencom kotveným lanovými kotvami a klincového svahu s gabionovým obkladom. Pilótový múr tvorený pilótami DN 900 je v hornej časti ukončený železobetónovým kotevným vencom s lanovými zemnými kotvami v jednej úrovni. Prechod z otvoreného zárezu na pilótový múr je tvorený klincovým svahom s gabionovým obkladom. Rímsu tvorí lícový prefabrikát s hrúbkou 120 mm a monolitická dobetonávka. Na hornom povrchu rímsy je umiestnené oceľové zábradlie s výškou 1,10 m, ktoré pokračuje aj na klincovom múre s gabionovým obkladom na začiatku aj konci múru.

Zárubný múr SO 101-04 je realizovaný ako pilótová stena tvorená z vŕtaných železobetónových pilót s priemerom 1,2 m, ktorá je v hornej časti ukončená železobetónovým spriahajúcim vencom kotveným zemnými kotvami. Prvý rad kotiev je urobený v rámci tejto stavby. Druhý rad kotiev sa urobí až po realizácii zárezu v plnom profile cesty R2. Tento zárubný múr rieši sanáciu zosuvu v úseku km 3,130 – 3,421 hlavnej trasy rýchlostnej cesty R2 Žiar nad Hronom. V hlave múru je na jeho rube realizovaný spevnený rigol. Pilótový múr je situovaný do jestvujúceho terénu. Svah zárezu je odsunutý, k pilótovému múru dobieha lavička v sklone 5 %. Odvodnenie svahu zárezu zabezpečujú svahové štrkové rebrá na celú výšku svahu, ktoré sú zaústené do pozdĺžnej hĺbkovej drenáže. Spolu sa na týchto múroch zrealizovalo 16 320 m železobetónových pilót a 14 208 m zemných lanových kotiev.

TEXT: Ing. Peter Kordiak
FOTO: STRABAG, s. r. o.

Peter Kordiak je vedúcim PJ Žarnovica, STRABAG, s. r. o., Direkcia TG – Slovensko, oblasť STRED.

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske Stavby/Inženýrské stavby