Oprava mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci

Veľmi technicky náročnou a aktuálne realizovanou stavbou spoločnosti SMS a. s. je oprava mosta ponad rieku Váh v meste Hlohovec. Združenie SMS – Kovo-Sklo Hlohovec vedené práve spoločnosťou SMS a. s. prevzalo stavenisko zákazky „Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste ll/513 v Hlohovci, ev. č. mosta 513-006“ 9. februára 2022.

Investorom stavby je Trnavský samosprávny kraj. Ide o najväčší cestný most v Trnavskom kraji, ktorý bol postavený ešte v rokoch 1962 – 1964. Opravovaný most sa nachádza na ceste II/513-006 v intraviláne mesta Hlohovec a premosťuje rieku Váh.

Na komunikácii v smere staničenia od Trnavy do Hlohovca sa približne 200 m pred mostom po ľavej strane nachádza odbočka na miestnu komunikáciu k nákupnej zóne a približne 250 m za mostom sa nachádza svetelne neriadená štvorramenná okružná križovatka. Hodnota zákazky je  5 366 887,34 € s DPH.

Dielo je financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Mostný objekt SO 201-00 sa skladá z trojpoľovej rámovej konštrukcie a štyroch inundačných polí. Rozpätia jednotlivých polí sú 4 × 36,45 + 56,00 + 80,00 + 56,00 m. Most má šesť dilatačných celkov.

Prvý až štvrtý dilatačný celok tvoria prosté polia z prefabrikovaných nosníkov v inundačnej časti mosta. Piaty dilatačný celok tvorí piate pole a polovica šiesteho poľa. Šiesty dilatačný celok tvorí siedme pole a polovica šiesteho poľa. Celková dĺžka nosnej konštrukcie mosta je 342,88 m. Šírka nosnej konštrukcie mosta je 11,80 m a šírka mosta je 12,00 m.

Charakteristika rekonštrukcie

Dôvodom rekonštrukcie bol zlý stavebno-technický stav objektu. Vzhľadom na nevyhovujúcu statiku mosta a nevyhnutnosť zabrániť jeho ďalšiemu poškodzovaniu trnavská župa v roku 2019 rozhodla o vylúčení nákladnej dopravy nad 12 ton spomedzi vozidiel s povolením prechodu cez most. Zrealizovanie komplexnej rekonštrukcie bolo však len otázkou času a od februára 2022 sa na moste začal stavebný ruch.

Rekonštrukciou mosta je potrebné odstrániť zistené poruchy – poškodené kyvné stojky nosnej konštrukcie. Keďže most bol skutočne vo veľmi zlom technickom stave, súčasťou kompletnej rekonštrukcie malo byť aj zosilnenie základov a pilierov P2 až P5, a to zhotovením základových pätiek na mikropilótach spriahnutých s jestvujúcou pilótou tak, aby nedošlo ku kolapsu samotnej konštrukcie.

Ide skutočne o veľmi citlivú stavbu, keďže doprava na moste musela byť na istý čas úplne uzatvorená a obchádzkové trasy mali aj niekoľko kilometrov. Podľa plánu by mala byť zachovaná šírka vozovky, chodníky budú rozšírené a dobuduje sa nové zábradlie, ktoré má zvýšiť bezpečnosť chodcov a cyklistov.

Plánované etapy

Rekonštrukciu mosta naplánoval obstarávateľ na 18 mesiacov s rozdelením prác do troch etáp. V rámci rekonštrukcie mosta sa má realizovať preložka verejného osvetlenia, pričom stožiare a vedenia elektrických rozvodov verejného osvetlenia budú demontované a nahradia sa novými. Nové osvetľovacie stožiare s výložníkom mali byť osadené po oboch stranách mosta. Realizovať sa má aj preložka párového oznamovacieho kábla.

Súčasťou prác v prvej etape výstavby, ktorá bola plánovaná na dva mesiace, bolo zrealizovanie prístupových komunikácií, zariadenie staveniska, zosilnenie spodnej stavby mosta v oblasti pilierov P2 až P5 a prípravné práce pre externé predpätie prefabrikovanej časti nosnej konštrukcie.

Druhá etapa bola navrhnutá na dĺžku 6 mesiacov. Táto etapa mala z dôvodu vylúčenia dopravy na moste zasiahnuť do života vodičov najintenzívnejšie. V tejto etape sa mala zrealizovať výmena vyrovnávajúcej dosky nosnej konštrukcie, zmonolitnenie kĺbu v poli 6 nad riekou Váh, namontovanie a zaktivovanie externého predpätia mosta, výmena mostných záverov, namontovanie rímsových konzol, položenie nových vozovkových vrstiev a namontovanie stĺpov verejného osvetlenia. V záverečnej etape sa plánovala sanácia mosta, iluminácia podhľadov a posledné úpravy pod mostom.

Realizácia prác na moste

Stavba bola takto projektovaná na základe aktuálne známych informácií v čase projektovania. Po odkrytí základov mosta v marci 2022 bola potrebná mimoriadna obhliadka. Zhotoviteľ pri nej zistil, že na pôvodných existujúcich pilótach pilierov sa nachádzali trhliny, ktoré boli značne degradované a vážne ohrozovali stabilitu mosta.

V záujme bezpečnosti motoristov a chodcov požiadal zhotoviteľ úrady, aby bola doprava cez most okamžite zastavená. Od mimoriadnej uzávierky sa pracovalo na spevňovaní základov mosta a zrealizovalo sa zosilnenie pilierov P2 až P5 obetónovaním.

Zdroj: SMS

Od polovice roka 2022 pokračoval zhotoviteľ s prípravou na najnáročnejšie stavebné práce. Z mosta bolo kompletne demontované zábradlie, odvodňovače a plynové potrubie. Vyrúbali sa rímsy, začali sa prípravné a montážne práce na rozšírení mosta a externé predpínanie komorovej časti mosta s následnou betonážou vyrovnávacích spádových dosiek od opory OP1 k opore OP8.

Počas prvej etapy rekonštrukcie sa realizovanými prácami zosilnila spodná stavba, uskutočnili sa prípravy na zosilnenie nosnej konštrukcie mosta, odstránili sa vrstvy pôvodnej vozovky ako aj značná časť spádového betónu. Vykonané opatrenia umožnili návrat chodcov na most. Pre ich pohyb sa vyhradil a sprístupnil koridor so šírkou 1,5 až 1,8 m, ktorý bol oplotený a osvetlený.

Následne sa práce realizovali v komorovej časti nosnej konštrukcie vrátane armovania, debnenia a etapovitého betónovania mostného kĺbu v poli 6 nad riekou Váh. Takisto sa namontovali dynamometre a tenzometre, ktoré budú dlhodobo sledovať nosnú konštrukciu. Z mosta boli odstránené ďalšie časti spádového betónu na ľavej aj pravej rímse.

Pokračovalo sa s navŕtavaním otvorov pre spriahajúce tŕne a armovanie spádovej dosky nosnej konštrukcie, ktorá zároveň zmonolitňuje chodníky s cyklochodníkmi. Konštrukcia sa otryskala pieskom, pred betonážou spádovej dosky sa na ňu naniesol antikorózny náter. Ten sa naniesol aj na povrchy pred zosilnením nosníkov NK. Osadili sa všetky oceľové deviátory na nosníkovej časti NK pre externé predpínanie, odvŕtali sa všetky otvory pre spriahajúce tŕne zosilnenia nosníkov nad podperami vrátane zaarmovania zosilnenia a zahájili sa práce na ich debnení.

Práce na moste sa v danom čase výrazne zrýchlili, vďaka čomu sa zhotoviteľovi podarilo napríklad zmonolitniť a zabetónovať mostný kĺb nad riekou Váh. V dôsledku zrýchlených prác sa v priebehu augusta niekoľkokrát presúval koridor pre chodcov. Tým sa vytvoril priestor na ďalšie odbúravanie betónových častí mostovky a mostných opôr.

Zhotoviteľ v tomto období namontoval aj základné nosné prvky oceľového rozšírenia konštrukcie, ktorá drží nové chodníky. Posilnením pracovných kapacít a predĺžením pracovných zmien rekonštrukcia nosnej konštrukcie mosta napredovala. Postupne sa zakryli nosné časti oceľového rozšírenia plechodoskami na ľavej aj pravej rímse.

Životnosť mosta sa postupne zvýšila aj vďaka novým zosilňujúcim armovacím prácam v komore mosta, ako aj na nosníkovej časti mostnej konštrukcie. V septembri a októbri sa zrealizovalo externé predpätie mosta na komorovej časti v dĺžke 193 m. V

rovnakom období sa zrealizovala montáž stožiarov verejného osvetlenia vrátane kabeláže, uzemnenia na káblové rošty, kabeláž iluminácie mosta a montáž LED svietidiel na mostných poliach dostupných z terénu mimo rieky Váh. V prvej polovici októbra začal zhotoviteľ s postupným armovaním, debnením a betónovaním spádovej dosky po polovičných profiloch nosnej konštrukcie na nosníkovej časti mosta v rozsahu 145 bm – v tom čase aj za obmedzení chodcov prechádzajúcich príslušným koridorom, ktorý sa dvakrát presúval.

Komorová časť mosta sa betónovala na celú šírku v troch etapách – 72 m + 46 m + 75 m. Následne po dokončení spádovej dosky sa aplikovali pečatiace vrstvy epoxidom, hydroizolácie, drenážne kanáliky, osadili sa odvodňovače a nakoniec nové asfaltové vrstvy. Počas novembra a decembra sa zrealizovali nové opory a prechodové oblasti na oboch stranách mosta s následnou betonážou prechodových dosiek.

Zrealizovalo sa aj zosilnenie nosníkov vysokopevnostnou zálievkovou hmotou. Namontovali sa dilatačné mostné povrchové a podpovrchové mostné závery vrátane zábradlí na moste. Dokončilo sa externé predpínanie nosníkovej časti mosta a zainjektovanie.

Zdroj: SMS

Opätovné sprejazdnenie mosta

Po dokončení montáže stĺpov verejného osvetlenia nad riekou Váh sa pred spustením dopravy na most pred koncom roka 2022 zrealizovala skúška funkčnosti verejného osvetlenia mostnej konštrukcie vrátane potrebných revízií. Most ponad rieku Váh v Hlohovci bol na základe záverov z rokovania kompetentných orgánov opäť sprejazdnený 9. januára 2023, a to pre všetky motorové vozidlá aj prímestské autobusy.

Prispeli k tomu najmä dobré výsledky skúšky zaťažiteľnosti mosta. Komplexná rekonštrukcia pokračuje naďalej aj v tomto roku, avšak bez ďalších výrazných dopravných obmedzení. Od januára do marca sa zrealizovali rímsy na pravej a ľavej strane mosta s celkovou dĺžkou 697 m a osadili sa chráničky inžinierskych sietí v rímsových chodníkoch.

Došlo taktiež k osadeniu krycích plechov dilatačných záverov na ľavej a pravej strane a zhotoviteľ dokončil zábradlie na krídlach oboch opôr. Ďalej sa zrealizovali odkopy pre kamennú dlažbu pod oporou 8 a zabetónoval sa oporný pätný múrik pre uloženie kamennej dlažby.

Momentálne prebiehajú prípravné práce na sanácie podhľadov nosnej konštrukcie a úložných prahov a opôr. Montuje sa zavesené lešenie nad riekou Váh a súčasne sa dokončuje prepojenie iluminácie v časti nosnej konštrukcie nad riekou Váh. Naša spoločnosť ako zhotoviteľ realizuje osádzanie zvislých zvodov odvodnenia mosta. V apríli sa realizovala protišmyková úprava na oceľových častiach chodníkov spolu s dokončením odvodnenia mosta.

Dokončenie stavebných prác na sanáciách je zo strany zhotoviteľa plánované do konca mája. Všetky dokončovacie práce pre preberacie konanie sú naplánované do konca júna. Finálnym dátumom odovzdania stavby je 16. 8. 2023.

Po všetkých skúsenostiach a nepredvídateľných okolnostiach priamo na stavbe treba konštatovať, že táto stavba nás ako zhotoviteľa opäť raz presvedčila, v akom stave sa
aktuálne nachádzajú mosty na Slovensku a aká je akútna potreba ich postupnej rekonštrukcie.

Názov stavby: Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci, ev. č. mosta 513-006
Stavebník: Trnavský samosprávny kraj
Stavebný dozor: BUNG Slovensko, s. r. o.
Zhotoviteľ: Združenie SMS – Kovo-Sklo Hlohovec
Projektant: VALBEK&PRODEX, spol. s r. o., stredisko Košice
Správca: Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Plánovaná lehota výstavby: 18 mesiacov (z toho 6 mesiacov s uzatvorením mosta – II. etapa)
Objektová skladba:
• SO 201-00 Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci ev. č. 513-006 10
• SO 670-00 Preložka OZ kábla
• SO 680-00 Preložka verejného osvetlenia

TEXT A FOTO: SMS a.s.