Druhá etapa modernizácie električkových tratí v  Košiciach

Za povšimnutie stojí aj ekologická a estetická stránka projektu – Košice majú tichú trať, ktorá zároveň pozitívne ovplyvňuje zvlhčovanie vzduchu a prachu vo svojom okolí.

Posledné roky sa život v Košiciach nesie v znamení modernizácie električkových tratí. Modernizovať sa začalo v roku 2014 v rámci projektu Integrovanej koľajovej dopravy (IKD), nasledovala Modernizácia električkových uzlov (MEU) a v roku 2016 sa pokračovalo projektom s názvom Modernizácia električkových tratí (MET). Práve poslednú etapu si predstavíme bližšie.

Druhá etapa modernizácie košických električkových tratí (MET) sa začala prípravnými prácami dňa 22. novembra 2016 po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo a po podpísaní nenávratného finančného príspevku. Hlavným zhotoviteľom stavebných prác bola spoločnosť EUROVIA SK, a. s., investorom projektu bolo mesto Košice.

Projekt bol spolufinancovaný z OP Integrovaná infraštruktúra. Stavba bola stavebne ukončená a odovzdaná investorovi podľa stanoveného harmonogramu dňa 31. 8. 2018. Rozpočet tejto etapy sa vyšplhal k hodnote 80 miliónov eur, pričom išlo o najväčšiu a najzložitejšiu modernizáciu električkových tratí za posledných niekoľko desiatok rokov nielen v Košiciach, ale na celom Slovensku.

Predmet projektu

Predmetom projektu bola modernizácia električkových tratí v meste Košice s celkovou dĺžkou 7,9 km. Projekt priamo ­nadviazal na predchádzajúci projekt ­Košickej regionálnej integrovanej dopravy. Jeho hlavným cieľom bolo skvalitniť a modernizovať parametre koľajovej infra­štruktúry električkovej dopravy v meste Košice a tým zatraktívniť verejnú dopravu (pred individuálnou) a zvýšiť počet cestujúcich využívajúcich verejnú osobnú dopravu.

Z dôvodu minimalizácie vplyvov prác na dopravu v meste a zjednodušenia logistiky sa líniová stavba mestskej električkovej dráhy rozdelila do ôsmich ucelených častí, ktoré sa realizovali ako samostatné stavby. Išlo o tieto ucelené časti:
• úsek trate od budovy krajského súdu po kruhový objazd Moldavská,
• okružná križovatka Moldavská,
• úsek trate na Triede SNP od križovatky Bardejovská po križovatku Laborecká,
• úsek trate od križovatky Laborecká po obratisko Amfiteáter,
• úsek trate od križovatky pri OC TIP TOP po obratisko Botanická záhrada,
• obratisko Botanická záhrada,
• Komenského ulica, úsek trate od Námestia Maratónu mieru po obratisko Havlíčkova,
• križovatka VSS.

Vykonané opatrenia zvýšili bezpečnosť a komfort cestujúcej verejnosti a zredukovali kolízne situácie.
Vykonané opatrenia zvýšili bezpečnosť a komfort cestujúcej verejnosti a zredukovali kolízne situácie. |

Zrealizované práce

Ako prvé sa koncom roka 2016 začali práce na uliciach Zimná a Boženy Němcovej vrátane obratiska pri Botanickej záhrade. Následne sa pracovalo na najkomplikovanejšom mieste – križovatke VSS –, ktorá je jedným z najdôležitejších dopravných uzlov v meste. Práve tento úsek bol pre zhotoviteľa najnáročnejší z hľadiska dopravných obmedzení a organizácie výstavby. Práce na stavbe MET pokračovali počas rokov 2017 a 2018 aj na trati od krajského súdu cez sídlisko Terasa (vrátane veľkej kruhovej križovatky na Moldavskej) až po amfiteáter.

Počas necelých dvoch rokov sa okrem samotných koľajníc, koľajových spodkov, zvrškov, obratísk a križovatiek zrealizovali napríklad aj prekládky a úpravy všetkých súvisiacich zariadení a inžinierskych sietí. Zároveň sa vykonali opatrenia, ktoré zvýšili efektivitu a bezpečnosť električkovej dopravy, zvýšili komfort cestujúcej verejnosti a zredukovali na viacerých miestach kolízne situácie, resp. bodové nedostatky.

Konkrétne sa na tento účel napríklad doplnili zariadenia účelovej svetelnej signalizácie na najrizikovejších cestných koľajových prejazdoch, zrealizovali stavebné úpravy existujúcich ostrovčekov zastávok, zoptimalizovalo sa umiestnenie električkových zastávok na niektorých traťových úsekoch vrátane doplnenia nových zastávok, zmodernizovalo sa trakčné vedenie, meniarne a ostatné káblové rozvody.

Ekologická modernizácia

Zmodernizovanie električkových tratí so sebou neprinieslo iba bezpečnejšiu a plynulejšiu dopravu a komfort pre cestujúcich, za povšimnutie stojí aj ekologická a estetická stránka projektu, a to najmä na úseku Triedy SNP. Pri zastávkach MHD sa vysadil farebný rozchodník, ktorý zachytáva vodu a pôsobí veľmi osviežujúco.

Okrem toho je takmer na celom úseku položený umelý trávnik, pod ktorým sú osadené ekologické absorbéry (antivibračné rohože), vyrobené z recyklovaných materiálov. Vďaka týmto technológiám majú Košice tichú trať, ktorá zároveň pozitívne ovplyvňuje zvlhčovanie vzduchu a prachu vo svojom okolí.

Vykonané opatrenia zvýšili bezpečnosť a komfort cestujúcej verejnosti a zredukovali kolízne situácie.
Vykonané opatrenia zvýšili bezpečnosť a komfort cestujúcej verejnosti a zredukovali kolízne situácie. |
Stavba MET v číslach
Počet stavebných objektov: 449
Kamenivo použité na vybudovanie koľajového lôžka: 24 871,19 m3
Celková dĺžka vymenených koľají: 15 073,73 m
Počet vymenených výhybiek a krížení: 29 ks
Množstvo betónu použitého na železobetónové dosky: 2 369,65 m3
Počet vymenených podvalov: 16 977 ks
Počet uložených antivibračných rohoží: 58 681,65 m2
Počet osadených stožiarov trakčného vedenia: viac ako 780 ks
Dĺžka nového trakčného vedenia: viac ako 24 450 m
TEXT: Eurovia SK, a. s.
FOTO: Eurovia SK, a. s.
KategórieDoprava